Dyma pam mae Dyddio Ar-lein cystal â Dyddio Traddodiadol, Os nad Gwell!

Pam Mae Dyddio Ar-lein cystal â Dyddio Traddodiadol

Yn yr Erthygl hon

Mae bod yn sengl yn dipyn o bwysau, yn enwedig os ydych chi'n heneiddio ac yn cael eich pryfocio gan aelodau'ch teulu o beidio â chael cariad / cariad o hyd.Mae dyddio ar-lein yn opsiwn deniadol ar gyfer cyfarfodydd achlysurol. Mae rhai hyd yn oed wedi dod o hyd i gariad trwy ddyddio ar-lein.

Os ydych chi'n dal i amau ​​dyddio ar-lein, edrychwch pam mae dyddio ar-lein yn ffordd dda o gamu i berthynas.

1. Mae gan gyplau sy'n cwrdd ar-lein berthnasoedd parhaol

Mae cyplau a gyfarfu ar-lein yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus o gymharu â'r rhai a gyfarfu oddi ar-lein

Nid oes gan gyfarfod ar-lein ac all-lein lawer o wahaniaeth o gwbl. Pam? Oherwydd bod dyddio ar-lein yn disodli'r ffordd draddodiadol o gwrdd â pherson yn unig. Rydyn ni i gyd yn gwybod sut y gwnaeth y byd wella lle dechreuodd technoleg a dyfeisiadau newydd gymryd yr awenau. Mae'n well gan lawer o bobl gyfathrebu gan ddefnyddio'u dyfeisiau oherwydd mae'n dod â mwy o gyfleustra a hyder iddynt. Ond nid yw hynny'n golygu pe bai cwpl yn cyfarfod gyntaf trwy safle dyddio ar-lein, eu bod yn llai ymrwymedig i'w gilydd.

I astudio o Brifysgol Chicago wedi profi bod cyfarfod ar-lein yn well nag all-lein mewn gwirionedd. Maent wedi darganfod bod parau priod a gyfarfu trwy ddyddio ar-lein yn hapusach ac yn llai tebygol o gael ysgariad. Mae yna lawer o resymau pam mae dyddio ar-lein yn llwyddiant. Efallai fod hyn oherwydd bod pobl yn tueddu i agor mwy a bod yn nhw eu hunain sy'n hanfodol wrth wneud i berthnasoedd weithio.

2. Mwy o siawns o ddod o hyd i bartner addas

Mae dyddio ar-lein yn rhoi siawns uwch i chi ddod o hyd i'r “un” oherwydd ei phoblogaeth enfawr.

Mae dyddio ar-lein yn rhoi gobaith i'r bobl hynny sydd â marchnad ddyddio denau ac sydd heb lawer o amser i gwrdd â phobl eraill. Mae'r Rhyngrwyd yn rhoi cyfle i bawb gysylltu â llawer o wahanol fathau o bobl. Os oes gennych ddewisiadau, bydd yn haws ichi ddod o hyd i'r person a oedd yn cyfateb i'ch personoliaeth a'ch hoff bethau.

Y peth da am gwrdd â phobl ar-lein yw y byddwch chi'n cael cysylltu â pherson sydd â diwylliant a chenedligrwydd gwahanol, ond gyda'r un bersonoliaeth â chi.

Mwy o siawns o ddod o hyd i bartner addas

3. Cynyddodd y Rhyngrwyd y cyfraddau priodas

Rydym i gyd yn gwybod nad yw priodas yn nod i bawb sy'n chwilio am ddyddiad. Wrth i gyfraddau priodas gynyddu mae'n rhoi mewnwelediad inni os yw dyddio ar-lein yn dod â llwyddiant wrth setlo i lawr gyda'ch partneriaid rydych chi wedi'u cyfarfod ar-lein.

Mae'r Prifysgol Montrea Darganfyddais fod cyfraddau priodas wedi cynyddu oherwydd bod mwy o bobl yn defnyddio'r Rhyngrwyd. Dim ond oherwydd bod dyddio ar-lein wedi newid y ffordd ar sut roedd dyddio o'r blaen, nid yw'n golygu ei fod mewn gwirionedd yn dinistrio priodas a dyddio traddodiadol.

4. Nid yw'r Rhyngrwyd yn gyfrifol am hookups achlysurol

Mae llawer o bobl wedi beio’r rhyngrwyd am newid barn y bobl tuag at ddyddio ar-lein. Mae perthnasoedd dim-llinynnau-gysylltiedig wedi bodoli ymhell cyn i'r Rhyngrwyd gael ei ddyfeisio. Canfuwyd yn yr astudiaeth o Portland fod pobl y dyddiau hyn yn llai egnïol mewn rhyw a bod ganddynt lai o bartneriaid rhyw o gymharu â'r rhai a oedd yn dyddio cyn dyddio ar-lein yn beth.

Rydych chi'n gwybod sut y gwnaeth dyddio ar-lein newid y ffyrdd o ddyddio. Mae'n rhoi cyfle i bobl sy'n rhy swil ddechrau cyfathrebu ag eraill ac nad oes ganddyn nhw ddigon o amser i ddyddio. Byddai'r offeryn hwn yn rhoi cyfle i bawb ddewis pa un yw'r gêm iawn iddyn nhw. Ni fyddwch bellach yn teimlo dan bwysau i fynd i berthynas heb wybod a allech fod yn gydnaws ai peidio.