7 Cwestiynau i'w Gofyn Eich Hun Cyn Twyllo mewn Perthynas

7 Cwestiynau i

Yn yr Erthygl honTemtasiwn - un gair a all ddifetha llawer o berthnasoedd ac sy'n wir brawf o ffyddlondeb.Y dyddiau hyn, mae pobl yn wir yn fwy rhyddhaol a meddwl agored sydd, mewn sawl ffordd, yn beth da ond rydyn ni i gyd yn gwybod bod gan hyn hefyd ei wendidau ei hun.

Heddiw, mae twyllo mewn perthynas wedi dod yn fwy cyffredin nag yr ydym ni'n ei feddwl. A yw'n wefr?Efallai ei fod yn ymwneud â'r dechnoleg sydd gennym sy'n ei gwneud hi'n haws i ni dwyllo?

Ai'r demtasiwn ydyw? A allai fod yn egwyddorion inni ein hunain ynghylch perthnasoedd? Pa bynnag resymau sydd gennych wrth feddwl am anffyddlondeb - gwyddoch am y 7 hyn cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun cyn twyllo mewn perthynas.

Pam mae pobl yn twyllo yn eu perthynas?

Ydych chi erioed wedi twyllo yn eich perthynas?Ydych chi'n ystyried cael perthynas yn ddiweddar? Mae'r rheswm pam mae pobl yn twyllo yn eu priodas neu berthynas yn amrywio.

Nid yw twyllo byth yn ddamwain felly os bydd rhywun yn dweud yr esgus hwn wrthych - peidiwch â chwympo amdani.

Nid yw anffyddlondeb mewn perthynas yn digwydd heb eich rheolaeth chi. Mae'n digwydd oherwydd roeddech chi ei eisiau hefyd. Fel maen nhw'n dweud, mae'n cymryd dau i tango, ni allwch gyfiawnhau ei fod y tu hwnt i'ch rheolaeth. Fe wnaethoch chi ddewis twyllo - eich penderfyniad ymwybodol eich hun ydoedd ond pam ei wneud?

Y rhesymau mwyaf cyffredin pam mae pobl yn twyllo yn eu perthnasoedd yw:

  1. Nid ydynt bellach yn fodlon ar eu perthynas
  2. Problemau yn eu priodas neu berthynas
  3. Gwefr a chyffro o wneud peth drwg
  4. Revenge neu i ddod yn gyfartal â'u partneriaid
  5. Dymuniad neu chwant rhywiol
  6. Teimlo'n cael ei esgeuluso
  7. Hunan-barch gwael

7 peth i ofyn i chi'ch hun cyn twyllo

Pam ydw i'n meddwl am dwyllo?


beth sy'n gwneud priodas dda

Mae'n arferol i weithiau cael eich temtio i dwyllo ond mae'n beth hollol wahanol os ydych chi'n ei wneud mewn gwirionedd. Os ydych chi'n rhywun sy'n meddwl amdano, sut mae'n teimlo neu os ydych chi'n llygadu ar rywun rydych chi'n cael eich denu ato, gofynnwch i'ch hun yn gyntaf “pam ydw i eisiau cael perthynas?' Dyma un yn unig o'r cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun cyn twyllo mewn perthynas .

Cyn i chi wneud unrhyw beth a fydd yn difetha'ch perthynas neu'ch priodas, cofiwch y 7 peth hyn i ofyn i'ch hun cyn i chi dwyllo.

Pam ydw i'n gwneud hyn? A oes rhywbeth ar goll o fy mherthynas?

Os ydych chi'n ystyried perthynas, mae'n golygu eich bod chi'n ei ystyried.

Pam fyddech chi'n ystyried rhywbeth hyn? Gofynnwch i'ch hun a oes rhywbeth ar goll o'ch perthynas. Ydych chi'n cael eich esgeuluso? Onid ydych chi'n fodlon yn rhywiol neu a ydych chi'n teimlo bod eich hunan-barch yn dioddef?

Cymerwch amser i ddadansoddi'r hyn rydych chi'n disgwyl ei gael mewn perthynas nad oes gennych chi yn eich perthynas gyfredol. Yn bwysicaf oll, a yw'n werth chweil?

Pwy yw'r bobl a fydd yn cael eu brifo?

Os oes gennych blant, gallai hyn fod yn un o'r pwysicaf cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun cyn twyllo mewn perthynas .

Os cewch eich dal, beth fydd yn digwydd i'ch teulu? Beth am eich gŵr a'ch plant? Beth fydd eich plant yn ei feddwl ohonoch chi a beth fydd yr effeithiau y bydd yn eu cael arnyn nhw? A yw cael perthynas yn werth chweil?

Os ydw i'n twyllo, a fydd yn trwsio fy mherthynas?

Gadewch i ni ddweud bod gennych chi broblemau yn eich perthynas, a fydd twyllo yn datrys y materion hyn?

Os ydych chi'n cael eich esgeuluso ac yn lle siarad am eich problemau, rydych chi'n dewis cael y sylw hwnnw ym mreichiau rhywun arall, a fydd hyn yn helpu'ch perthynas?

Beth yr wyf yn edrych amdano?

Un o'r pwysicaf cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun cyn twyllo mewn perthynas yw os mai dyma sydd ei angen arnoch chi mewn gwirionedd.

Ai dyma beth rydych chi'n edrych amdano? Bywyd o gyfrinachau, pechod, ac anffyddlondeb. Ai dyma beth allwch chi ddychmygu'ch hun yn ei wneud am fisoedd neu hyd yn oed flynyddoedd? Cadarn, mae'n hwyl ar y dechrau heb os am hynny, ond tan pryd?

Ydw i'n edrych am ffordd hawdd allan yn unig?

Ydw i

Datrysiad dros dro i broblem.

Mae twyllo yn rhoi’r boddhad ichi am gyfnod - ffordd hawdd allan o’r tristwch a’r problemau sydd gennych gyda’ch perthynas neu briodas.

Dim ond yn y dyfodol y bydd penderfynu cael perthynas yn mynd i roi mwy o broblemau i chi. Efallai nad ffordd hawdd allan o dristwch yw'r opsiwn gorau bob amser.

Rwy'n dal i fod eisiau i'm perthynas weithio ond beth ydw i'n ei wneud?

Os nad ydych chi bellach yn hapus â'ch priodas neu berthynas, yna gwnewch gais am ysgariad neu chwalfa, yna rydych chi'n rhydd i ddyddio unrhyw un rydych chi eisiau ac yn hoffi ond pam ydych chi'n dal yn y berthynas hon? Gofynnwch hynny i'ch hun a meddyliwch yn galed.

Cyfaddefwch ai peidio, rydych chi'n dal i obeithio i'r berthynas hon weithio ond os byddwch chi'n twyllo, yna rydych chi ddim ond yn ychwanegu rhesymau pam na wnaeth weithio yn y diwedd.

A oes rheswm dilys mewn twyllo mewn gwirionedd?

Ymhlith yr holl cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun cyn twyllo mewn perthynas , onid ydych chi'n meddwl mai hwn yw'r pwysicaf?


perthynas rhyngrwyd

Pa bynnag reswm y byddech chi'n ei feddwl, p'un ai oherwydd dial oherwydd bod eich partner wedi twyllo, efallai eich bod chi wedi dod o hyd i'ch un gwir gariad, neu fod y demtasiwn yn rhy fawr - a oes yna a rheswm dilys ichi dwyllo ?

Ystyried perthynas

Ydych chi'n caru rhywun os ydych chi'n twyllo arnyn nhw ? Dydych chi ddim.

Hyd yn oed y meddwl am wneud rhywbeth a fydd yn brifo'ch partner, mae'r un person rydych chi'n ei garu eisoes yn annirnadwy. Allwch chi fynd trwy dwyllo o hyd?

A ddylwn i gael perthynas?

Dim ond dechrau bod eisiau dilysu'r ysfa i gyflawni anffyddlondeb yw'r cwestiwn hwn. Erbyn hyn, rydych chi eisoes yn gwybod nad oes unrhyw reswm dilys dros dwyllo mewn gwirionedd. Mae cariad ynghyd â pharch yn ddigon i'ch cadw rhag meddwl amdano yn y lle cyntaf.

Os ydych chi wedi bod, yna efallai ei bod hi'n bryd ailasesu'ch gwir deimladau yn eich perthynas.

Rhain cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun cyn twyllo mewn perthynas yn ddigon i chi wybod bod popeth o amgylch y penderfyniad i dwyllo yn anghywir.

Os oes gennych broblem yn eich perthynas yna dewch o hyd i ffyrdd i'w datrys. Os credwch nad oes gan y berthynas gyfle yna ffoniwch ei bod yn rhoi'r gorau iddi neu wneud cais am ysgariad. Pam rhuthro i berthynas arall? Pam twyllo? Os nad ydych chi'n hapus, gadewch yn unig.

Peidiwch â chyflawni camgymeriad a fydd nid yn unig yn effeithio arnoch chi a'ch perthynas ond hefyd ar y bobl rydych chi'n poeni amdanynt.