Arddulliau Cyfathrebu a Chynnal a Chadw mewn Perthynas

Arddulliau cyfathrebu a chynnal a chadw mewn perthnasoedd

Mae geiriadur Merriam-Webster yn diffinio cyfathrebu fel, “y weithred neu'r broses o ddefnyddio geiriau, synau, arwyddion, neu ymddygiadau i fynegi neu gyfnewid gwybodaeth neu i fynegi'ch syniadau, meddyliau, teimladau, ac ati, i rywun arall.O'r diffiniad uchod, mae'n sicr yn ymddangos bod yna fyrdd o lwybrau i gyfleu pwynt wrth gyfleu meddwl. Pam felly, a yw’n ymddangos y gall y “broses” hon, neu ddiffyg proses, arwain at nifer o faterion a heriau mewn perthnasoedd? Mewn gwirionedd, nid yw'n anghyffredin clywed bod diffyg cyfathrebu yn cael ei nodi fel ffactor sy'n cyfrannu'n gyffredin iawn at ddiddymu priodas.Gellir egluro peth o'r cyfyng-gyngor gydag arddulliau cyfathrebu. Fel unigolion rydym i gyd yn datblygu ein blas unigryw ein hunain, os byddwch chi, o ran sut mae'n well gennym ni roi a derbyn gwybodaeth. Mae heriau'n codi pan ydym yn cyfathrebu â rhywun arall sydd ag arddull gyfathrebu sylweddol wahanol i'n un ni. Gall bod yn ymwybodol o'r arddulliau hyn ein galluogi i deilwra neu bersonoli sut rydyn ni'n cyfathrebu â gwahanol gynulleidfaoedd.

Mark Murphy, ysgrifennodd yr erthygl, “Pa un o'r 4 Arddull Cyfathrebu ydych chi? ” ar gyfer cylchgrawn Forbes (www.forbes.com). Yn yr erthygl mae Murphy yn amlinellu pedair arddull gyfathrebu:1. Dadansoddol - gellid disgrifio unigolion fel, “dim ond y ffeithiau ma’am” math o bobl. Nid oes angen mynd i drafferth fawr gyda manylion munudau ac iaith flodeuog. Data, ystadegau a ffeithiau y mae'r cyfathrebwr dadansoddol yn gofyn amdanynt.

2. sythweledol - mae'r arddull gyfathrebu hon yn lleddfu'r trosolwg. Maen nhw eisiau'r goedwig, nid coed unigol. Mae manylion yn cael eu hystyried yn feichus.


arwyddion o berthynas wael

3.Swyddogaethol - pobl yn y categori hwn, manylion dybryd, eglurder, cynllunio a phwyntiau gorffen. Mae'n hollbwysig i'r cyfathrebwr swyddogaethol, nad oes unrhyw beth yn cael ei anwybyddu a bod cyfrif am bob agwedd.4. Personél - mae'r dull hwn yn dod o hyd i werth mawr mewn adeiladu cysylltiad â'u cyfathrebu. Mae cysylltiad yn cael ei adeiladu wrth i'r cyfathrebwyr hyn ymdrechu nid yn unig i benderfynu sut mae rhywun yn meddwl, ond hefyd sut maen nhw'n teimlo.

Er y gall rhai fod yn amheugar o'r mathau hyn o labeli, a'u bod yn disgrifio'u hunain fel cyfuniad o bob dull cyfathrebu, ar ôl eu harchwilio'n agosach, gall rhywun ddarganfod eu bod yn tueddu i bwyso mwy tuag at un dull nag un arall. Mae hyn hefyd yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad i sut rydych chi'n cyfathrebu yn erbyn eich sut mae'ch partner yn trosglwyddo gwybodaeth. Mae hyn yn ei dro yn caniatáu i un edrych ar arddull cyfathrebu ei bartner trwy lens wahanol. Er enghraifft, rydych chi'n rhwystredig gyda'ch partner oherwydd o'ch safbwynt chi mae'n ymddangos eu bod yn ddiystyriol pan rydych chi'n cael sgwrs. Mewn gwirionedd, efallai fod eich partner yn gyfathrebwr greddfol, yn aros i chi, a allai fod yn gyfathrebwr personol, fynd trwy eich sgwrs hir fel y gallant dynnu allan y fersiwn gryno y maent yn edrych amdani.

Efallai y bydd rhai yn credu y gall cael arddulliau cyfathrebu gwahanol iawn fod yn niweidiol i berthynas. Mewn rhai achosion gall, yn enwedig mewn sefyllfaoedd lle mae diffyg dealltwriaeth ac amharodrwydd i addasu a darparu ar gyfer y gwahaniaethau cyfathrebu hyn.

Arddulliau cyfathrebu

Flynyddoedd yn ôl, ychydig cyn i fy ngŵr a minnau briodi, gofynnais iddo wneud cwis personoliaeth gyda mi. (Oedd, roedd rholyn llygaid ac ochenaid glywadwy. Nid ei ffordd ddelfrydol o dreulio noson, fodd bynnag, dyna beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n priodi gweithiwr cymdeithasol.). Yr hyn a ddaeth allan o'r noson hon oedd datblygu mewnwelediad i'r modd y mae pob un ohonom yn ticio. A oedd y canlyniadau wedi marw ar gyfer y ddau ohonom, nid ym mhob ardal, ond yn eithaf agos, ac roedd hynny yn ei dro wedi ein sbarduno i sgwrs am ein dewisiadau unigol gyda chyfathrebu, datrys gwrthdaro, ac ati.

Wedi dweud hynny, mae cynnal cyfathrebu effeithiol yn gofyn am ymdrech fwriadol mewn unrhyw briodas / perthynas, ac mae mireinio sgiliau cyfathrebu yn broses barhaus.

Mae rhai ffyrdd o gadw'ch sgiliau cyfathrebu mewn siâp tip yn cynnwys;

1. Peidiwch â chlywed, gwrandewch yn lle

Yn y bôn, mae gwrando i ymateb a / neu amddiffyn eich swydd yn clywed. Mae cymryd yr amser i ganolbwyntio ar eich partner, er bod ganddo ddiddordeb gwirioneddol mewn deall o ble maen nhw'n dod, yn wir wrando.

2. Rhowch wrthdyniadau i ffwrdd

Mae rhywbeth i'w ddweud dros gyswllt llygad a rhywun yn pwyso'n astud wrth i chi drafod pwnc sy'n bwysig yn eich barn chi. Mae'n anfon neges glir eu bod yn bresennol ac ar gael. Mae cael sgwrs gyda rhywun sy'n tynnu sylw ffôn symudol, pobl sy'n cerdded heibio, a / neu sbigoglys yn sownd yn eu dannedd, yn anfon neges wahanol iawn o ran sut maen nhw'n blaenoriaethu'r sgwrs / wybodaeth rydych chi'n ceisio'i throsglwyddo.

3. Gofynnwch gwestiynau

Os mai “lleoliad, lleoliad, lleoliad” yw'r hysbyseb eiddo tiriog, yna dylai'r neges gyfathrebu fod, “egluro, egluro, egluro”. Mae bob amser yn dda cysylltu â'ch partner i sicrhau eich bod yn deall yr hyn sy'n cael ei ddweud a'ch bod chi'ch dau ar yr un dudalen.

Rwy'n hoffi meddwl amdanaf fy hun fel cyfathrebwr eithaf da, nid yw fy ngŵr yn hanner drwg chwaith. Fodd bynnag, mae gennym gamddealltwriaeth o hyd o bryd i'w gilydd ac mae un ohonom yn gorffen dweud, “o, roeddwn i'n meddwl eich bod chi'n golygu hyn,” mae gan bob un ohonom wahanol safbwyntiau rydyn ni'n tynnu ohonyn nhw, felly mae gwirio i mewn yn ffordd wych o sicrhau eich bod chi ' parthed y ddau yn symud i'r un cyfeiriad.

4. Gwyliwch iaith eich corff

Er bod rhywfaint o ddadl ar faint o'n hiaith sy'n eiriol yn erbyn di-eiriau, nid oes amheuaeth ein bod yn ymwybodol iawn mewn perthnasoedd agos â'n partneriaid ac yn cyd-fynd â chiwiau cynnil y mae ein partneriaid yn eu harddangos.

5. Popeth ond sinc y gegin

Os ydych chi'n cyfathrebu am bwnc anodd sy'n llawn emosiwn, ceisiwch gadw'ch pwyntiau'n gryno ac yn gyfredol. Efallai y bydd dod â phethau a ddigwyddodd flynyddoedd yn ôl i mewn yn gadael i'ch partner deimlo fel eich bod chi'n taflu popeth atynt - popeth ond sinc y gegin. Mae hyn fel arfer yn arwain at amddiffynnol a dadansoddiad o gyfathrebu.

6. Gofynnwch am adborth gan eraill

Os ydych chi a'ch priod yn groes i, dyweder, sut i rannu tasgau rhwng eich plant, gall casglu gwybodaeth gan deulu a ffrindiau o ran sut y maent yn mynd i'r afael â'r mater hwn roi amrywiaeth o safbwyntiau a dulliau gweithredu a all fod o gymorth wrth weithio y cyfyng-gyngor hwn gyda'ch partner.

Gan fod cyfathrebu, ar lafar ac yn ddi-eiriau yn rhan sylweddol o'n bywyd bob dydd, byddai rhywun yn meddwl ein bod i gyd yn arbenigwyr ar gyfleu ein pwyntiau. Y gwir amdani, nid ydym ni. Mae angen i hyd yn oed y cyfathrebwyr mwyaf effeithiol gymryd amser i wirio i mewn i sicrhau bod eu neges yn cael ei derbyn ac addasu eu dull yn dibynnu ar eu cynulleidfa. Bydd bod yn ymwybodol o hyn yn mynd yn bell o ran datblygu gwell cyfathrebwyr.