3 Dewisiadau Cyffrous a Hwyl yn lle ‘Let’s Get Married’

3 Dewisiadau Cyffrous a Hwyl yn lle ‘Let’s Get Married’

Yn yr Erthygl hon
partner yn y cartref heb eu cofrestru

Dewch i Briodi - Ffyrdd o Wneud Eich Cynnig Priodas yn Unigryw ac yn Hwyl!Un diwrnod, mae'n eich taro chi - rydych chi eisiau priodi ac rydych chi wedi dod o hyd i'r fenyw rydych chi am dreulio'ch bywyd cyfan gyda hi. Felly nawr rydych chi'n dechrau cael syniadau - llawer ohono.

Sut ydych chi'n gofyn i'ch partner “gadewch i ni briodi”? Sut ydych chi'n gwneud y foment yn berffaith ar gyfer yr achlysur? Pa baratoadau sydd eu hangen arnoch i gofio ac yn anad dim, pa mor barod ydych chi ar gyfer y math hwn o ymrwymiad?Cyn gofyn y cwestiwn mawr - cadwch mewn cof

Nid yw gofyn i'ch partner eich priodi mor syml â dweud hei, annwyl, gadewch i ni briodi. Mae'n bell o hynny.

Cyn i chi hyd yn oed gynllunio cynnig priodas, gwnewch yn siŵr bod gennych chi syniad a yw'ch partner hefyd yn barod am y math hwnnw o ymrwymiad. Yn bendant, dydyn ni ddim eisiau cael ateb na, am ateb? Hefyd, cyn i chi ofyn iddi eich priodi, gwnewch yn siŵr eich bod eisoes yn barod yn ariannol, yn seicolegol ac yn emosiynol ar gyfer y newid.

Nid yw priodas yn jôc.Er ein bod yn anelu at y cynnig gorau i briodi, mae'n rhaid i ni hefyd sicrhau ein bod ni'n barod.

Camau i wneud eich cynnig yn gofiadwy

Nawr ein bod eisoes yn gyfarwydd â'r pethau y mae angen i ni eu cadw mewn cof, gadewch inni wybod hefyd nad jôc yw cynllunio'r cynnig gorau. Bydd yn rhaid i chi fuddsoddi yn y “cylch” a'r cynnig ei hun.


Rhestr priodas o bethau i'w prynu

Gobeithio, dim ond unwaith yn ein bywydau y bydd yn rhaid i ni fynd trwy'r digwyddiad hwn, felly mae'n rhaid i ni ei wneud yn gofiadwy. Os ydych chi am gael y cynnig priodas annisgwyl gorau, yna mae'n rhaid i chi gael yr holl help y gallwch chi ei gael.Mae yna bethau i’w cadw mewn cof cyn y gallwch chi ddweud, “Gadewch i ni briodi”.

  1. Paratowch y cylch - Efallai y bydd yn cymryd amser inni ddewis y cylch gorau y byddem ei eisiau. Felly, gwell sicrhau y bydd gennych yr un y byddai'ch partner yn ei garu.
  2. Casglwch awgrymiadau gan eich cariad - Gallwch gael syniad cyffredinol o gynnig ei breuddwydion os ydych chi'n talu sylw i'r awgrymiadau a ollyngwyd gan eich cariad nawr ac yn y man. Gallwch hefyd ofyn i'w ffrindiau agosaf eich helpu gyda hyn. Byddwch yn ofalus i beidio â rhoi gormod o wybodaeth nac edrych yn amheus.
  3. Siaradwch â'i rhieni yn gyntaf - P'un a ydych chi'n teimlo eich bod chi'n perthyn i'w theulu ai peidio, mae'n well siarad gyda'i rhieni yn gyntaf. Gadewch inni edrych ar hyn fel math o barch tuag at eich deddfau yn y dyfodol.
  4. Trefnwch ar gyfer y gyllideb benodol - Sicrhewch hefyd fod gennych gyllideb benodol ar gyfer y cynnig. Peidiwch â mynd dros ben llestri os nad oes gennych chi'r arian i'w wneud. Gadewch i ni fod yn ymarferol.
  5. Gofynnwch am gymorth gan ffrindiau - Casglwch eich ffrindiau a gadewch iddyn nhw eich helpu chi. Bydd hon yn dasg flinedig a bydd angen yr holl help y gallwch ei chael arnoch chi. Derbyn syniadau gan bobl rydych chi'n eu hadnabod sydd â phrofiad helaeth yn y maes hwn. Caniatewch ddigon o amser i'ch cynllun ddod i'r fei.
  6. Peidiwch â phwysleisio'ch hun yn ormodol - Nawr bod gennych chi syniad a chynllun. Mae'n rhaid i chi wybod yr eiliad berffaith a'r amseriad perffaith. Gall hyn fod yn her ond peidiwch â rhoi gormod o straen. Byddwch yn bwyllog a mwynhewch y foment. Bydd y rhain yn atgofion i'w trysori.
  7. Paratowch eich araith - Paratowch eich araith ond gwnewch yn siŵr ei bod yn dod o'ch calon. Efallai bod hyn yn rhy gawslyd i rai ond hei, eich cynnig chi ydyw ac fe allai hefyd fynd yr holl ffordd!
  8. Cynllunio cynnig unigryw - Dylai'r cynnig priodas fod yn unigryw, yn hardd, a bydd yn dangos eich personoliaeth a'ch cariad tuag ati. Gall fod llawer o syniadau i ddewis ohonynt a byddwch wrth eich bodd o wybod pa mor gyffrous y gall y paratoi fod.

Syniadau cynnig priodas

Syniadau cynnig priodasNawr daw'r rhan fwyaf hanfodol o ofyn i fenyw eich breuddwydion adael i briodi. Dyma rai o'r syniadau cynnig priodas gorau i chi a'ch partner.

1. Lleoliad

Os ydych chi a'ch partner wrth eu bodd yn mynd i deithio, heicio neu dreulio'r penwythnos yn rhywle arall, yna bydd hyn yn cael ei gynnwys yn eich syniadau cynnig priodas.

Archebwch benwythnos arbennig lle gallwch chi fynd i heicio neu fynd i'r traeth a gwneud iddo ymddangos fel unrhyw deithiau eraill sydd gennych chi. Yno, gallwch chi sefydlu lle bach lle gallwch chi roi blodau, lluniau, a hyd yn oed fideo o'r ddau ohonoch chi - yna dyna'r amser y gallwch chi ofyn iddi eich priodi.

Os ydych chi wrth eich bodd yn treulio'r penwythnos yn heicio neu ddim ond yn treulio peth amser o ansawdd, yna gallwch chi lefelu hyn a gollwng y cwestiwn. Gallwch hefyd ofyn iddi eich hoff fwyty i'ch helpu chi gyda'r cynnig. Yn fwyaf tebygol, byddent hyd yn oed rhoi llawer o syniadau i chi !

2. Syndod!

Mae bron pawb eisiau cael cynnig priodas unigryw a fyddai’n bendant yn ei gynnwys syndod i'w gofio .

Gellir dweud gadewch i ni briodi ar sawl ffurf. Gallwch ofyn i'w ffrindiau a'i pherthnasau eich helpu chi neu hyd yn oed greu cynnig fflach-symudol. Gallwch hefyd ofyn iddi wylio ffilm a rhoi eich cynnig priodas annisgwyl iddi yn y diwedd.

Os ydych chi'ch dau i mewn i gerddoriaeth, cysegrwch gân a chynigiwch iddi felly!

3. Awww - Ciwt!

Os yw'ch partner wrth ei fodd â phethau a digwyddiadau ciwt, gallwch hyd yn oed ofyn am help eich anifail anwes.

Sicrhewch eu bod yn yr hwyliau a rhowch ychydig o nodyn cardbord gyda geiriau eich cynnig. Gallwch hefyd lenwi ei hystafell gydag tedi bêrs, rhosod, a beth bynnag mae hi'n ei hoffi! Mae'r opsiynau'n ddiderfyn cyn belled â'ch bod chi'n defnyddio'ch dychymyg ac yn gadael i gariad eich tywys ynghyd â'r syniadau cynnig priodas cutest.

Y ffordd i am byth - ar ôl y cynnig

Nawr bod gennych ateb melys eich partner i'ch cynnig, beth ddaw nesaf? Bydd gennych fwy na digon o amser i baratoi ar gyfer eich priodas a gyda hyn, gwnewch y gorau y gallwch i fuddsoddi ar ddatblygiad personol.


swyddi rhyw gorau

Mae'n hanfodol bod y ddau ohonoch chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl yn eich priodas a sut y gallwch chi sicrhau eich bod chi'n gallu mynd trwy'r treialon gyda'ch gilydd.

Nid yw'r ffordd i am byth yn dod i ben pan ofynnwch iddi adael iddi briodi a dywedodd ie. Mewn gwirionedd, dyma'r cam cyntaf tuag at eich dyfodol gyda'ch gilydd. Pontio gwych yn eich perthynas a dylech ddechrau sicrhau y byddwch yn barod am eich bywyd gyda'ch gilydd fel cwpl priod.