A ddylech chi wir faddau iddo? OES. A Dyma Pam

Maddeuant mewn Priodas

Mae maddeuant a'r syniad pam y byddech chi'n maddau i rywun sydd wedi'ch brifo yn aml yn ddryslyd iawn. Wedi'r cyfan pam fyddech chi'n maddau i rywun o'ch gorffennol sydd wedi bradychu eich ymddiriedaeth, eich cefnu, eich taro neu eich cam-drin yn rhywiol? Pam fyddech chi'n ystyried maddau i'ch gŵr pe bai'n: • gyrru'n feddw ​​a rhoi eich plant a oedd yn y car mewn perygl
 • gamblo a defnyddio cyffuriau er gwaethaf addawol i beidio â gwneud hynny
 • wedi cael materion allgyrsiol
 • gwylio pornograffi ac yna gwadu a dweud celwydd amdano
 • beirniadu, bychanu a galw enwau arnoch chi, yn enwedig os cânt eu gwneud o flaen eraill neu'ch plant
 • yn eich beio am ei ddicter, ei anhapusrwydd a'i anniddigrwydd
 • rhoddodd y driniaeth dawel i chi
 • eich dyrnu, eich slapio neu eich cam-drin yn gorfforol
 • cwyno'n ddiangen a nodi nad yw pethau byth yn ddigon da
 • osgoi cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ei ran yn eich problemau priodasol a'ch gwrthdaro
 • mynd i ymladd mewn cynulliadau teuluol a chymdeithasol
 • reneged ar gytundebau
 • gwneud cynlluniau a phenderfyniadau mawr heb ymgynghori â chi
 • rhoddodd y gorau i gyfathrebu a daeth ar gael yn emosiynol
 • wedi torri eich preifatrwydd
 • daeth adref oriau'n hwyr heb rybudd
 • eich bygwth yn emosiynol, yn gorfforol, yn ariannol neu'n rhywiol

(Sylwch: mae hyn hefyd yn berthnasol i ddynion y mae eu gwragedd wedi eu brifo ac unrhyw un y mae eu partner wedi gwneud pethau niweidiol)
mathau o anian a phriodas


Mae'r rhestr o friwiau a chamweddau bron yn ddiddiwedd. Os ydych chi wedi profi bod unrhyw un o'r rhain yn gwybod gyda sicrwydd eich bod wedi cael eich amharchu, eich cam-drin, eich torri neu eich cam-drin.

Emosiynau poenus rydych chi'n eu teimlo ar ôl cael eich cam-drin neu'ch cam-drin

 • anniogel, ofnus, ansicr a phryderus
 • unig, heb gefnogaeth, heb ofal a chamddeall
 • yn ddig ac yn ddig
 • brifo, trist, isel ei ysbryd, embaras a chywilydd

Mae eich hyder yn lleihau ac mae eich hunan-barch yn erydu. Efallai y byddwch chi'n profi anhwylderau corfforol fel cur pen, syrthni, rhwymedd, dolur rhydd, a phoen cefn; efallai y byddwch chi'n datblygu anhunedd ac yn colli'ch chwant bwyd hefyd. I'r gwrthwyneb, efallai y byddwch chi'n defnyddio cwsg i ddianc neu orfwyta i gysuro'ch hun. Gallai'r bwyta emosiynol ymddangos yn anhwylder bwyta.Felly, pam ar y Ddaear y byddech chi'n maddau iddo?

 • i gael rhyddhad rhag dicter, brifo, drwgdeimlad ac ofn
 • i roi'r gorau i deimlo fel dioddefwr ac i deimlo'n fwy pwerus
 • i gael iechyd da a lleihau iselder a phryder
 • i wella'ch cwsg, archwaeth a'ch gallu i ganolbwyntio a chanolbwyntio
 • i wella eich gwaith neu berfformiad ysgol a gofalu am eich plentyn
 • i symud ymlaen, gwella a chael tawelwch meddwl
 • i wybod ei fod er eich budd chi, nid ei fudd

Deallwch gydag eglurder a sicrwydd llwyr, os maddeuwch iddo nad ydych mewn unrhyw ffordd nac yn golygu cydoddef, derbyn neu esgusodi ei ymddygiad. Na dim o gwbl. Efallai na fydd hyd yn oed o reidrwydd yn haeddu cael maddeuant. Nid ydych yn ei wneud drosto; rydych chi'n ei wneud drosoch eich hun.


elfennau o briodas lwyddiannus

Deallwch hefyd nad yw maddau iddo hefyd yn golygu eich bod yn parhau i aros mewn sefyllfa niweidiol neu berthynas niweidiol neu ymosodol neu eich bod yn parhau i roi arian iddo i dalu dyledion gamblo neu i brynu cyffuriau. Nid yw'n golygu eich bod yn agos atoch yn emosiynol, yn gorfforol neu'n rhywiol ag ef. Nid yw gwneud y mathau hyn o ddewisiadau yn groes i faddeuant. Mae'n golygu eich bod chi'n gosod terfynau a ffiniau clir a'ch bod chi'n diffinio'r hyn sy'n dderbyniol i chi.

Gallwch chi faddau i bobl / eich gŵr unrhyw beth wrth ddefnyddio'ch deallusrwydd a'ch gwahaniaethu i wybod bod angen i chi ddod allan o'r berthynas a / neu osod ffiniau clir ynddo.
a all gwahanu arbed priodas

Efallai y dywedwch yn iawn, rwy'n ei gael, ond sut mae gwneud hynnyei wneud, sut ydw i'n maddau?

Sut i faddau iddo (neu iddi)

 • ystyried y gall y person arall fod yn wahanol iawn nawr (os yw hyn o'ch gorffennol) ac y gallant deimlo'n edifeiriol ac efallai eu bod wedi dysgu o'u camgymeriadau neu eu troseddau
 • trugarha
 • gwybod gyda sicrwydd llwyr nad yw maddeuant yn esgusodi nac yn cydoddef ymddygiad niweidiol
 • deall beth mae rhywun yn ei wneud a sut maen nhw'n uniaethu â chi amdanyn nhw, nid chi.
 • ystyried bod pobl yn aml yn gweithredu allan o anwybodaeth a'u poen eu hunain a'u ffyrdd arferol ac adweithiol
 • gweithiwch y 12 Cam os ydych chi mewn a Rhaglen adfer 12 cam
 • dysgwch sut i ddefnyddio'r Technegau Rhyddid Emosiynol (EFT) i'ch helpu chi i ryddhau emosiynau poenus ac i wella rhag trawma

Efallai eich bod yn ddealladwy yn cael rhai ymatebion cryf i'r erthygl hon oherwydd gall maddeuant, ac a ddylid maddau, fod yn ddryslyd ac yn perfeddi ynddo'i hun. Ac os penderfynwch faddau gall fod yn anodd gwneud hynny. Cymerwch eich amser i fyfyrio, myfyrio ac adolygu'r syniadau uchod. A chofiwch, nid anghofio yw anghofio, ac mae er eich budd a'ch rhyddhad chi, neb arall.