Y ddeiseb Ysgariad: Y Cam Cyntaf

Y ddeiseb Ysgariad: Y Cam Cyntaf

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud y penderfyniad i ffeilio am ysgariad yn ysgafn. Gall y broses ysgaru fod yn ddigwyddiad gwâr rhwng dau briod. Fodd bynnag, mewn llawer o achosion, mae'n brofiad eithaf hyll. Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i fynd ati i ffeilio deiseb ysgariad. Bydd sut rydych chi am ffeilio'r ddeiseb ysgariad yn dibynnu ar eich perthynas â'r ymatebydd, eich priod presennol.Ffeilio'r ddeiseb ysgariad

Yr ysgariad nodweddiadol: Ffeilio fel y deisebyddY ffordd fwyaf cyffredin i ffeilio am ysgariad yw trwy lenwi deiseb ysgariad a'i ffeilio gyda'r llys. Gelwir y person sy'n ffeilio'r papurau sy'n cychwyn yr achos yn “ddeisebydd.” Gelwir y priod na ffeiliodd am ysgariad yn “ymatebydd.”

Gall y deisebydd lenwi'r ddeiseb ysgariad a'i ffeilio gyda'r llys ar sail pro se. Mae “Pro se” yn golygu nad oes gennych atwrnai yn cynrychioli eich diddordebau; yn hytrach, rydych chi'n cynrychioli'ch hun yn yr ysgariad.Gall y deisebydd hefyd ddewis cadw atwrnai i'w gynrychioli. Yn yr achos hwn, byddai'r atwrnai, ar gais a chyfarwyddyd y deisebydd, yn llenwi'r gwaith papur deiseb ysgariad ac yn ffeilio'r gwaith papur gyda'r llys. Os ydych yn llogi atwrnai i'ch cynrychioli, bydd ffioedd atwrnai yn gysylltiedig â'r gynrychiolaeth honno. Mewn rhai achosion, gallwch ofyn, o fewn y ddeiseb ysgariad, i gael iawndal yn yr archddyfarniad ysgariad am ffioedd yr atwrnai hwnnw. Ni warantir ad-daliad am ffioedd atwrnai. Mae yn nwylo'r llys i benderfynu pwy y dylid ei ad-dalu am ffioedd o'r fath.

Ysgariad diwrthwynebiad

Os ydych chi a'ch priod yn cytuno i ddiddymu'ch priodas, gallwch ffeilio ar y cyd am ysgariad diwrthwynebiad. Er mwyn gofyn am ysgariad diwrthwynebiad, rhaid i chi a'ch priod gytuno ar yr holl faterion sy'n ymwneud â'r ysgariad. Mae rhai o'r eitemau y bydd angen i chi eu hystyried a chytuno arnynt gyda'i gilydd yn cynnwys dosbarthu cyfrifon ariannol, perchnogaeth eiddo, a threfniadau dalfa a chynhaliaeth plant (os yw'n berthnasol). Mae'n bwysig gwybod, hyd yn oed pan fyddwch chi a'ch priod yn cytuno, bod yn rhaid i farnwr gymeradwyo'ch cytundeb cyn ei fod yn ddilys ac yn orfodadwy.

Diddymiad cryno

Mae diddymiad cryno o briodas yn ffordd i ffeilio am ysgariad cyflym. Mae yna feini prawf y mae'n rhaid i gwpl eu bodloni i fod yn gymwys i ffeilio diddymiad cryno. Fel arfer, nid oes gan gwpl sy'n gymwys blant; ychydig iawn, os o gwbl, perchnogaeth eiddo; ychydig i ddim dyled nac asedau ariannol; a dim cais am gymorth ariannol parhaus gan y llall ar ôl i'r ysgariad gael ei gwblhau. Yn y sefyllfa hon, rhaid i chi a'ch priod fod yn gytûn yn holl delerau diddymu'r briodas.Diddymiad cryno

Waeth sut rydych chi'n penderfynu ffeilio am ysgariad, mae deddfau, rheolau a ffioedd yn wahanol ym mhob gwladwriaeth a sir. Chwiliwch am atwrnai wedi'i drwyddedu yn eich gwladwriaeth sy'n gyfarwydd â chyfraith teulu ac a all eich helpu i lywio'r broses ysgaru.

Gwasanaethu'r ddeiseb ysgariad

Mae'r sawl sy'n ffeilio'r ddeiseb ysgariad yn gyfrifol am gyflwyno copi o'r ysgariad i'r priod nad yw'n ffeilio. Gelwir hyn yn “cyflwyno” y ddeiseb, a dim ond mewn ffyrdd a bennir o dan gyfraith y wladwriaeth y gellir ei chyflawni.


therapi ar gyfer twyllwyr

Mae angen gwasanaethu'r ddeiseb ysgariad bob amser. Mae dyddiadau cau a dulliau y mae'n ofynnol eu bodloni mewn unrhyw leoliad lle rydych chi'n ffeilio am ysgariad. Mae'r dyddiadau cau a'r rheolau hyn ar gyfer cyflwyno dogfennau yn amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth a'r sir i'r sir. Am y rheswm hwnnw, mae'n hanfodol eich bod yn siarad ag atwrnai sydd wedi'i drwyddedu yn eich gwladwriaeth i sicrhau bod eich priod yn cael ei wasanaethu'n iawn. Fodd bynnag, amlinellir isod rai o'r ffyrdd cyffredin o gyflawni gwasanaeth.

Gwasanaethu'r ddeiseb ysgariad yn bersonol

Efallai mai'r ffordd fwyaf diogel i gyflwyno deiseb ysgariad yw yn bersonol, yn uniongyrchol i'r ymatebydd. Os yw'ch priod yn gytûn, gallwch roi'r dogfennau i'ch priod ac yn gyfnewid gofyn i'ch priod lofnodi affidafid yn cadarnhau ei fod wedi derbyn y ddeiseb ysgariad.

Os nad yw'ch priod yn cytuno, gallwch chi gyflwyno'r ddeiseb ysgariad yn bersonol trwy'r siryf neu weinydd proses broffesiynol. Yn y sefyllfa hon, bydd y gweinydd proffesiynol yn cadarnhau hunaniaeth yr ymatebydd, yn trosglwyddo'r gwaith papur i'r ymatebydd yn bersonol, ac yn hysbysu'r ymatebydd ar lafar o gadarnhau'r gwasanaeth. Unwaith y bydd y gwasanaeth personol wedi'i gwblhau, bydd y gweinydd proses broffesiynol yn llofnodi affidafid yn cadarnhau dyddiad, amser a lleoliad y gwasanaeth personol.

Gwasanaethu'r ddeiseb ysgariad trwy'r post

Mewn rhai achosion, gallwch gyflwyno deiseb ysgariad i'ch priod trwy bost ardystiedig. Fel rheol dim ond mewn amgylchiadau arbennig y mae hyn fel yr amlinellir gan gyfraith y wladwriaeth. Mewn rhai achosion, efallai y bydd gofyn i chi gael gorchymyn llys yn cymeradwyo gwasanaeth trwy bost ardystiedig.

Gwasanaethu'r ddeiseb ysgariad trwy ei chyhoeddi

Mewn achosion prin, efallai y bydd gofyn i chi wasanaethu'r ymatebydd trwy ei gyhoeddi. Mae hyn yn golygu y bydd gennych bapur newydd gyhoeddi'r hysbysiad bod deiseb ysgariad wedi'i ffeilio, a fydd yn gofyn ichi amlinellu rhai o fanylion eich achos ysgariad yn y papur newydd hwnnw. Mae hyn fel arfer yn berthnasol dim ond os na ellir gwasanaethu'r ymatebydd yn bersonol. Os nad ydych yn gwybod ble mae'ch priod, neu os yw'r ymatebydd yn osgoi'r gweinydd proses broffesiynol yn llwyddiannus, gall y llys roi caniatâd i chi ddarparu gwasanaeth i'r ymatebydd trwy ei gyhoeddi.

Mae'r rheolau, y costau a'r gofynion ar gyfer ffeilio a chyflwyno'r ddeiseb ysgariad yn dibynnu ar gyfraith y wladwriaeth a'r sir lle'r ydych chi'n byw, felly os penderfynwch eu defnyddio, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgynghori ag atwrnai sydd wedi'i drwyddedu yn eich gwladwriaeth.