Sut i Wneud i Ferch Syrthio i Chi Pan Nad Oes ganddi Deimladau i Chi

Sut i Wneud Merch Syrthio i Chi

Yn yr Erthygl hon

Gall dweud wrth rywun yr ydych yn eu hoffi fod yn brofiad brawychus a brawychus. Mae gan bob merch wahanol bethau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw mewn partner.Os ydych chi am ddechrau perthynas gyda'r ferch rydych chi'n ei hoffi ond yn poeni nad yw hi'n teimlo'r un ffordd, mae gennych chi ddau opsiwn. Sarnwch eich perfedd a gobeithio y bydd hi'n eich hoffi yn ôl neu gymryd y camau angenrheidiol i'w chael i syrthio'n wallgof mewn cariad â chi.

Mae bod yn ffrind i rywun rydych chi'n wallgof yn ei gylch yn un o'r teimladau mwyaf digalon yn y byd. Dyna pam rydyn ni'n edrych ar 7 awgrym ar sut i wneud i ferch syrthio i chi pan nad oes ganddi deimladau i chi

1. Dod o hyd i dir cyffredin

Er ei bod yn wir bod gwrthgyferbyniadau yn denu, mae ymchwil yn dangos bod s mae gweithgareddau ysgaredig yn hybu boddhad mewn perthynas .

Os ydych chi am wneud i ferch syrthio i chi pan nad oes ganddi deimladau i chi, dylech ymdrechu i ddod o hyd i dir cyffredin gyda hi. Pa hobïau a diddordebau ydych chi'n eu rhannu? A oes gennych yr un safbwyntiau cymdeithasol?

Os na allwch ddod o hyd i gysylltiad, peidiwch ag ildio gobaith! Gallwch chi ddod o hyd i dir cyffredin yn hawdd trwy ymddiddori yn ei hobïau a dangos eich un chi iddi. Os yw hi'n chwarae offeryn, beth am ofyn iddi ddysgu sut i chwarae? Mae hon yn ffordd hwyliog a rhamantus o gysylltu â'ch gwasgfa.

2. Cymerwch wir ddiddordeb ynddi

Un o'r awgrymiadau perthynas mwyaf ar sut i wneud i ferch syrthio i chi pan nad oes ganddi deimladau i chi yw cymryd diddordeb gwirioneddol ynddi. Cymerwch yr amser i ddod i'w hadnabod trwy ofyn cwestiynau penagored.

Gofynnwch am ei bywyd, perthnasoedd yn y gorffennol, ei theulu, ffrindiau, neu ei nodau ar gyfer y dyfodol.

Gall merched ddweud os nad oes gan ddyn ddiddordeb yn yr hyn y mae'n ei ddweud, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi eich sylw heb ei rannu iddi. Nodi neu ymyrryd gan ei bod yn siarad i ddangos iddi eich bod yn gwrando go iawn.

3. Gweithiwch ar eich cyfeillgarwch

Mae ymchwil yn dangos hynny mae cyplau yn hapusach pan maen nhw'n ffrindiau gorau . Mewn gwirionedd, daeth trin eich priod fel eich ffrind gorau i fyny yn hyn astudiaeth Awstralia ar briodas fel un o’r ffactorau mwyaf yn hirhoedledd perthynas. Gallwch chi fod yn ffrind da trwy:

Mae ffrind da yn rhywun sy'n gwrando. Pan fydd eich gwasgfa yn ceisio dweud rhywbeth wrthych, cynigiwch eich sylw heb ei rannu iddi.

Gofal ffrindiau. Gofynnwch iddi sut mae ei diwrnod a dangoswch iddi eich bod yn parchu ei barn.

Gwnewch bethau neis iddi. Mae ffrindiau wrth eu bodd yn dathlu llwyddiannau eu ffrind ac yn edrych am ffyrdd bach i wneud i'w gilydd wenu.

Bod â'i diddordeb gorau mewn golwg. Gall fod yn anodd meddwl am ei diddordeb gorau pan fydd gennych deimladau drosti oherwydd weithiau gallai ei budd pennaf olygu nad yw mewn perthynas â chi ar hyn o bryd. Dangoswch ei chefnogaeth ym mhob peth.

Byddwch yn onest gyda hi. Mae ffrindiau da yn onest ac yn ddibynadwy. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi golli eich calon am fod mewn cariad â hi, ond mae'n golygu y dylech barchu ei phreifatrwydd a chadw ei chyfrinachau. Bydd hi'n gwerthfawrogi'r ansawdd hwn ynoch chi.

Gwnewch bethau gyda'ch gilydd. Mae ffrindiau gwych yn cael hwyl gyda'i gilydd. Cynlluniwch weithgareddau anhygoel fel mynd ar daith penwythnos gyda grŵp o ffrindiau, mynd i amgueddfa, ffilm, cyngerdd neu sioe. Bydd gwneud pethau hwyliog (sydd hefyd yn ymylu ar un peth ‘cwpl’) yn ei gwneud hi’n haws iddi ddarlunio bod mewn perthynas ramantus â chi.

Mae hwn yn gyngor heb ei werthfawrogi ond yn wych i wneud i ferch syrthio i chi pan nad oes ganddi deimladau i chi.

Gweithiwch ar eich cyfeillgarwch

4. Canmolwch hi

Ni ddylid dweud, os ydych chi am swyno merch eich breuddwydion a mynd allan o'r parth ffrindiau, mae angen ichi wneud eich bwriadau'n glir.

Un ffordd y gallwch chi wneud hyn yw trwy ei chanmol. Dywedwch wrthi ei bod hi'n brydferth, dywedwch wrthi beth rydych chi'n ei werthfawrogi amdani, ac amlygwch ei rhinweddau cadarnhaol mewn ffordd fwy gwastad. Bydd hi wrth ei bodd â'r sylw a bydd yn cael ei chyffwrdd eich bod wedi sylwi ar y pethau hyn amdani.

Os na allwch chi aros i fynegi'ch teimladau mae hon yn ffordd wych o wneud i ferch syrthio i chi pan nad oes ganddi deimladau i chi.

5. Gwna iddi chwerthin

Mae dynion wrth eu bodd yn bod yn ddoniol, ac mae merched wrth eu bodd yn chwerthin. O ran cael merch i'ch hoffi chi, chwerthin yw'r feddyginiaeth orau bob amser.

Mae astudiaethau'n dangos hynny chwerthin a rennir gwneud i gyplau deimlo'n fwy bodlon a chael cefnogaeth yn eu perthynas. Heb sôn, mae cyplau sy'n chwerthin gyda'i gilydd yn fwy tebygol o aros gyda'i gilydd na'r rhai sydd ddim.

Gallwch chi gael eich merch i chwerthin trwy chwarae o gwmpas, ei phryfocio'n ysgafn, a ffurfio jôcs preifat y tu mewn. Bydd hyn yn eich helpu i wneud cysylltiad personol gyda'ch gilydd.

Gwneud i ferch chwerthin yw'r ffordd i'w chalon. Dyma sut y gallwch chi wneud i ferch syrthio i chi pan nad oes ganddi deimladau i chi.

6. Trin hi yn arbennig

Ni ddylai fod yn syndod mai un o'r awgrymiadau cariad gorau ar gyfer cael eich gwasgu i'ch hoffi chi'n ôl yw ei thrin fel ei bod hi'n rhywbeth arbennig.

Un ffordd y gallwch chi wneud hyn yw fflyrtio gyda hi. Ymdrechu i wneud iddi chwerthin, cyffwrdd â'i braich, dal ei llaw, brwsio ei gwallt allan o'i hwyneb, bod yn felys yn sarcastig neu'n hollol swynol o'i chwmpas.

Mae’n dda cofio bod fflyrtio yn dalent y dylid ei defnyddio’n ofalus. Os yw hi'n eich gweld chi'n fflyrtio gyda phob merch rydych chi'n dod ar ei thraws, mae'n mynd i wneud iddi deimlo'n llai arbennig pan fyddwch chi'n ceisio fflyrtio â hi. Neu bydd hi'n meddwl mai dim ond person flirty ydych chi'n gyffredinol ac ni fydd yn eich cymryd o ddifrif pan fyddwch chi'n ceisio ei rhamantu.

Os ydych chi am wneud i ferch syrthio i chi pan nad oes ganddi deimladau i chi - mae'n rhaid i chi ddechrau fflyrtio i ddal ei sylw.

7. Gofalwch am eich gwedd

Nid yw'n fas dweud bod merched eisiau cael eu denu at y person y maent yn ei garu. Felly, mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd gofal da o'ch ymddangosiad personol. Mae hi eisiau bod o gwmpas rhywun sy'n edrych yn boeth ac yn arogli'n wych.

Nid yw cael rhywun i'ch hoffi yn golygu bod yn rhaid i chi ddod yn siarc campfa neu newid eich edrychiad yn llwyr, ond byddai'n syniad da rhoi sylw arbennig i'ch hylendid. Brwsiwch eich dannedd cyn hongian allan gyda'ch gwasgu, cawod, eillio, steiliwch eich gwallt a gwisgwch ddiaroglydd neu Cologne os yw hynny'n rhywbeth y mae'n ei hoffi.

Er mwyn gwneud i ferch syrthio i chi pan nad oes ganddi deimladau i chi, dyma'r lleiaf y gallech chi ei wneud.

Gallwch chi wneud i'ch gwasgfa ddisgyn drosoch chi trwy gymryd gwir ddiddordeb ynddi, bod yn rhamantus, ac adeiladu sylfaen ddofn o gyfeillgarwch. Os nad yw merch yn eich hoffi ar ôl yr awgrymiadau anhygoel hyn, mae'n rhyfedd eich bod chi allan o lwc ac mae'n bryd symud ymlaen.