Sut i Siarad â Phlentyn yn ei Arddegau Am Wahanu Heb Achosi Poen

Sut i Ddweud Wrth Eich Arddegau Eich Bod Yn Gwahanu Heb Gynyddu Eu Poen Pan fyddwch chi a'ch partner wedi penderfynu gwahanu, mae'n amlwg yn gyfnod o emosiynau dwysach a theimladau cymhleth i bawb dan sylw.

Yn yr Erthygl hon

Mae hyn yn arbennig o wir am unrhyw blant o'r bartneriaeth neu briodas, y bydd angen eu helpu trwy'r broses yn emosiynol ac yn gorfforol.Os cewch eich hun yn pori am help ar wahanu rhieni a helpu eich plentyn yn ei arddegau i ymdopi drwyddo, edrychwch dim pellach.

Mae plant yn eu harddegau yn enwedig mewn cyfnod o fywyd lle maent eisoes yn profi llawer iawn o newid ac yn gorfod wynebu emosiynau a phroblemau cynyddol oedolion.

Mae pobl ifanc yn eu harddegau fel arfer yn rhedeg trwy ystod eang o emosiynau wrth ddelio â materion anodd.

Gall fod yn hynod gyffredin i'w hwyliau siglo'n wyllt o un diwrnod i'r llall, neu hyd yn oed lawer gwaith mewn dim ond 24 awr.

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer siarad â phlant am wahanu

Siarad, gwrando a chydnabod

Siarad yn aml yw’r math gorau o therapi a gall potelu teimladau arwain at bryderon cynyddol ac ymddygiadau dinistriol yn nes ymlaen.

Mae siarad â'ch arddegau am wahanu ac ysgariad yn golygu llawer o heriau.

Efallai nad ydych chi eisiau siarad am yr hyn rydych chi'n ei weld yn gyfnod poenus iawn yn eich bywyd, ond bydd angen i'ch plant wybod beth sy'n digwydd, ble maen nhw'n ffitio i mewn ac, yn bwysicaf oll, eich bod chi'ch dau yn dal i'w caru ac nad yw'r gwahaniad yn perthyn iddyn nhw. bai.

Efallai eich bod yn meddwl y bydd plant hŷn eisoes wedi deall y ffaith hon, ond bydd eu hangen am sicrwydd yn gryf iawn ar yr adeg hon o newid.

Gwrandewch arnyn nhw a cheisiwch beidio â barnu'r hyn maen nhw'n ei ddweud, na llamu i'ch amddiffyniad eich hun yn rhy gyflym.

Cadwch bethau’n syml, gadewch iddyn nhw ofyn cwestiynau a pheidiwch â gwneud addewidion efallai na fyddwch chi’n gallu eu cadw. Cydnabod y bydd ganddyn nhw deimladau a allai fod yn anodd delio â nhw, a allai gael eu cyfeirio'n syth atoch chi, fel dicter, ofn neu dristwch.

Peidiwch â beio’ch partner am y rhaniad na gwneud i’ch plentyn deimlo’n euog am ei garu o hyd.

Wrth i bobl ifanc yn eu harddegau fynd yn oedolion, bydd angen iddynt gynnal eu perthynas â'r ddau barti sy'n gwahanu a bydd yn llawer iachach os gall y perthnasoedd hynny barhau'n gadarnhaol.

Mae'n cymryd pentref

Yn union fel y mae pawb angen cefnogaeth gan bobl eraill wrth fagu eu plant o bryd i'w gilydd, felly hefyd y gall pobl eraill leddfu'r broses yn fawr gwahanu ac ysgariad a delio â'ch plentyn yn ei arddegau.

Gall neiniau a theidiau, modrybedd, ewythrod a chefndryd ddarparu rhywfaint o sefydlogrwydd y mae mawr ei angen a'r ymdeimlad y bydd y teulu'n dal i fynd ymlaen, er bod trefniadau byw ychydig yn wahanol ar gyfer dau neu fwy o'i aelodau.

Gofynnwch iddynt fynd â'ch arddegau allan am y diwrnod i'w helpu i ddianc rhag tensiynau gartref ac i roi lle iddynt brosesu eu teimladau wrth wneud rhywbeth hwyliog.

Anogwch eich plentyn i siarad â'i ffrindiau

Anogwch eich plentyn i siarad â Bydd llawer wedi mynd trwy, neu yn mynd trwy, yr un sefyllfa yn eu teuluoedd eu hunain a gallent gynnig rhai mewnwelediadau gwerthfawr, cefnogaeth a chyfle i ymlacio a dadflino gyda'i gilydd.

Siaradwch â'r ysgol neu'r coleg hefyd, gan y byddant yn gwerthfawrogi gwybod y rhesymau dros unrhyw newidiadau mewn ymddygiad, hwyliau neu gymhelliant.

Efallai y byddan nhw hefyd yn gallu darparu mynediad at gwnselydd neu gymorth proffesiynol ar gyfer delio â'r emosiynau cymhleth dan sylw. Neu, ar lefel ymarferol, rhowch amser ychwanegol i fyfyrwyr yr effeithir arnynt ar gyfer aseiniadau, gwaith cartref ac ati.

Wrth fynd ymlaen

Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn dueddol o gael bywydau cymdeithasol cymhleth, ac mae'n hanfodol cofio, er y gall eich bywyd fod yn newid yn sylweddol, y bydd llawer ohonynt yn aros yr un fath, pan ddaw i'r ysgol, cyfeillgarwch, dyheadau gyrfa, hobïau ac yn y blaen.

Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys hyn mewn unrhyw gynlluniau sy'n ymwneud â mynediad, gwyliau a threfniadau byw.

Mynnwch olwg ar amserlen ysgol neu goleg eich arddegau, yn ogystal ag unrhyw ddyddiadau allweddol ar gyfer ei hobïau, fel gemau pêl-droed, arholiadau dawns neu nosweithiau cymdeithasol diwedd tymor.

Gofynnwch i'ch arddegau am unrhyw bartïon pen-blwydd, ymrwymiadau gwirfoddoli ac ati er mwyn i chi allu gweithio allan ble mae angen iddynt fod a pha riant ddylai fod yn gyfrifol am eu cael yno.

Peidiwch â gadael i deimladau personol rwystro hyn, na cheisiwch sgorio pwyntiau trwy wneud i’ch plentyn deimlo bod y rhiant arall yn ei atal rhag gwneud y pethau mae’n eu mwynhau.

Bydd hyn ond yn creu dicter ac yn ei gwneud yn llawer anoddach cydweithredu ac ymddiriedaeth barhaus.

Os ydych chi'n trin eich plentyn yn ei arddegau fel oedolyn ac yn cydnabod ei deimladau a'i anghenion, dyma'r ffordd orau y gallwch chi ei helpu i ymdopi â'r cyfnod anodd hwn.

Ranna ’: