Offer Ymarferol i Dyfu'ch Banc Cariad

Offer ymarferol i dyfu eich banc cariad

Beth sydd gan berthnasoedd a chynllunio ariannol yn gyffredin? Mae angen monitro, sylw a chysondeb cyson ar y ddau. Dydych chi ddim ond yn agor cyfrif banc ac yna'n gorwedd yn ôl, ymlacio a dweud, “wel, rydw i wedi ei wneud & hellip; dyna ni”. Rydym i gyd yn gwybod mai dim ond dechrau proses hir a pharhaus o fonitro'ch gwariant a gwneud adneuon cyson i dyfu'ch balans yw agor cyfrif banc.

Fodd bynnag, yn aml mewn perthnasoedd, mae partneriaid yn gweithio mor galed i fod yn swynol, yn dosturiol ac yn sylwgar yn y cyfnod mis mêl, ac unwaith maen nhw'n dweud, “Rwy'n gwneud”, maen nhw'n eistedd yn ôl ac yn dweud, “Rydw i wedi ei wneud & hellip; y diwedd”! Nid yw'n syndod, unwaith y bydd yr holl ewyllys da o'r cyfnod mis mêl yn anweddu, bod ffrithiant a gwrthdaro yn dechrau dod i'r wyneb, a bod sylfaen y berthynas yn dechrau dadfeilio.Nawr, gadewch inni barhau â chyfatebiaeth portffolio ariannol. Pryd bynnag y gwnewch adneuon cyson yn eich cyfrif, mae eich diogelwch a'ch hyder yn eich dyfodol ariannol yn cynyddu. Pan fydd yn rhaid i chi dynnu rhai arian yn ôl yn ddiweddarach, nid yw'n ymddangos ei fod yn llawer o straen, gan fod gennych falans banc iach o hyd. Fodd bynnag, gadewch i ni ddweud nad oes gennych chi ddigon o arian yn y banc, ac nad ydych chi wedi gwneud llawer o adneuon yn ddiweddar. Yna, pan fydd yn rhaid i chi dalu rhai biliau mawr, mae'n achosi pryder a phryderon aruthrol am y dyfodol.

Yn yr un modd, pan fydd cyplau yn canolbwyntio ar dwf eu perthynas ac yn gwneud ymdrech gyson i adeiladu eu portffolio perthynas gyda brwdfrydedd parhaus, maent yn adneuo i'r “banc cariad”. Hyd yn oed pan fydd ganddyn nhw wrthdaro neu ddadleuon (sy'n anochel mewn unrhyw berthynas), maen nhw'n bownsio'n ôl yn gyflym gan eu bod nhw'n hyderus yn eu cariad ac yn ymddiried yn ei gilydd. Fodd bynnag, pan nad oes llawer o adneuon yn cael eu gwneud tuag at adeiladu perthynas, yna mae pob tynnu'n ôl bach (dadleuon) yn erydu eu synnwyr o ddiogelwch ac ymddiriedaeth yn y berthynas.

Felly, sut y gall cyplau weithio tuag at dyfu eu portffolio perthynas?

Dyma 3 strategaeth ymarferol y gall cyplau gynllunio i'w gwneud yn gyson i gynnal positifrwydd yn eu perthynas -

1. Defodau cysylltiad

Mae gan bob traddodiad diwylliannol a phob teulu ei ddefodau ei hun. Mae'r defodau hyn yn creu ymdeimlad o undod, undod a bondio rhwng aelodau'r teulu, llwythau a diwylliannau. Er enghraifft, mae teulu sy'n eistedd gyda'i gilydd i fwyta cinio a thrafod digwyddiadau'r dydd, yn gwneud ymdrech fwriadol i gysylltu a gwirio gyda phob person ar ddiwedd diwrnod prysur.

Yn yr un modd, mae'n bwysig i gyplau greu defodau cysylltiad, sy'n angor i'r berthynas. Gall enghreifftiau o ddefodau y gall cyplau eu cychwyn yn eu cartrefi fod: mynd am dro bob nos ar ôl gwaith neu goginio a bwyta cinio gyda'i gilydd. Waeth beth sy'n digwydd yn ystod y dydd, mae cael y defodau iach hyn yn helpu cyplau i gyweirio bywydau, hwyliau ei gilydd, a chael gwell ymwybyddiaeth, empathi a dealltwriaeth.

Mae angen i ddefodau cysylltiad fod

  1. Yn gyson,
  2. Yn ddi-dor - gan roi sylw llawn i'ch partner
  3. Cyraeddadwy - rhywbeth y gellir ei ymgorffori'n realistig yn eich bywyd bob dydd

2. Gwerthfawrogiad dyddiol

Os ydych chi am ddod yn filiwnydd perthynas, yna ni allaf bwysleisio digon bwysigrwydd meithrin arfer gwerthfawrogiad dyddiol. Mae ymchwil wedi dangos bod ein hymennydd yn tueddu i fod â gogwydd negyddiaeth. Roedd hyn yn ateb pwrpas inni gan fod dynion a menywod ogofâu ers i ni ddod yn gyfarwydd â signalau perygl yn golygu y byddem yn goroesi! Fodd bynnag, pan fyddwn yn tueddu i ganolbwyntio gormod ar y pethau negyddol yn ein partner ac yn tueddu i anwybyddu ac anwybyddu'r pethau cadarnhaol, mae'n dechrau gwanhau sefydlogrwydd emosiynol y berthynas.

Trwy wneud gwerthfawrogiad yn arfer ymwybodol, rydych chi'n ailweirio'ch ymennydd o'r modd pryderus, ymladd-hedfan i fodd tawel, diogel a chadarnhaol. Ar ddiwedd pob diwrnod, gwnewch hi'n bwynt i dynnu sylw at a gwerthfawrogi 3 pheth am weithredoedd, geiriau a rhinweddau meddylgar eich partner. Budd arall o'r arfer gwerthfawrogiad yw eich bod bellach yn hyfforddi'ch meddwl i ganolbwyntio ar nodi 3 rhinwedd gadarnhaol, gariadus, yn hytrach na chasglu data ar y negyddol yn gyson. Mae hon yn ffordd wych o gynyddu adneuon yn eich banc cariad!

3. Gwrando'n astud

Mae gwrando'n ofalus ac yn sylwgar yn prysur ddod yn gelf goll! Mae dyfodiad dyfeisiau electronig wedi creu mwy o gyfleoedd inni gael ein rhannu yn ein sylw at dasgau, pobl a pherthnasoedd. Fodd bynnag, nid technoleg yw'r unig dramgwyddwr. Pan fyddwch chi'n teimlo'n bryderus neu'n cael eich beio gan eich partner, yn aml mae tueddiad i rwystro'r hyn y mae ef / hi yn ei ddweud a chael eich naratif unigryw eich hun yn chwarae y tu mewn i'ch pen!

Gall hyn fod ar ffurf:

  • Darllen meddwl (“Rwy'n gwybod bod yn rhaid iddi fod yn meddwl, anghofiodd olchi'r llestri eto!”)
  • Neidio i gasgliadau (“Nid oedd eisiau mynd allan i ginio gyda mi neithiwr, felly rhaid iddo beidio â fy ngharu i”)
  • Hidlo (dal gafael yn ddetholus ar yr un sylw negyddol y gallai eich partner fod wedi'i ddweud ymhlith nifer o sylwadau cadarnhaol)

Mae'r ystumiadau gwybyddol hyn i gyd yn deillio o feddwl pryderus, ac mae'n creu wal rhwng cyplau wrth geisio cyfathrebu.

Gwnewch ymdrech ymwybodol i roi sylw llawn i'ch partner pan fydd ef / hi'n siarad. Gwnewch gyswllt llygad cyson, defnyddiwch iaith y corff priodol i fynegi eich ffocws a'ch sylw, a gwnewch ymdrech ar y cyd i ddeall safbwynt eich partner, heb neidio i ddarparu atebion cyflym. Ar ôl i'ch partner orffen siarad, myfyriwch a adlewyrchwch yr hyn a glywsoch a gofynnwch am eglurhad fel y gallwch amsugno hanfod y neges yn llawn.

Ymarferwch yr offer syml, ond effeithiol hyn yn ddyddiol a bydd eich perthynas yn tyfu mewn hapusrwydd, iechyd a chyflawniad!

Ranna ’: