Poen a Phriodas Cronig: Problemau Cyffredin a Datrysiadau Realistig

Poen Cronig a Phriodas

Yn yr Erthygl hon

Poen cronig yw un o achosion Rhif 1 anabledd yn yr Unol Daleithiau, ac er bod y term yn cyfeirio at ystod eang o anhwylderau, mae'r materion y mae cyplau yn eu hwynebu pan fydd poen cronig yn effeithio ar un partner yn drawiadol o debyg. Mae'r heriau perthynol unigryw y mae poen cronig yn eu cyflwyno yn deillio i raddau helaeth o anghysondeb gweithgaredd, sy'n tanio drwgdeimlad. Gellir mynd i’r afael ag anghysondeb gweithgaredd trwy addysg, meithrin sgiliau rheoli poen, a chyfathrebu bwriadol, anfeirniadol.Beth yw poen cronig?

Mae unrhyw boen sy'n para 6 mis neu fwy, p'un a yw'n ganlyniad anaf neu syndrom fel Ffibromyalgia, yn cael ei ystyried yn gronig.

Mae poen acíwt yn ganlyniad uniongyrchol i anaf, tra gall poen cronig barhau ymhell ar ôl i anaf ymddangos fel petai wedi gwella. Mae ffibromyalgia yn enghraifft o boen cronig nad yw'n gysylltiedig ag anaf neu achos penodol, ac mae unigolion sydd â'r diagnosis hwn yn aml yn treulio blynyddoedd yn cael gwybod gan feddygon ac anwyliaid bod y symptomau gwanychol yn debygol i gyd yn eu pennau.

Sut mae hyn i gyd yn chwarae allan mewn perthnasoedd?

Gadewch inni ddiffinio anghysondeb gweithgaredd.

Mae ffibromyalgia yn enghraifft wych o sut y gall symptomau poen cronig anrhagweladwy fod. Gall y symptomau poen, a ddisgrifir yn aml fel teimlad o groen rhywun ar dân, gyda phoen poenus dyfnach ar bwyntiau sbarduno, amrywio o analluogi i prin yn amlwg yn ystod diwrnod penodol. I'r mwyafrif, mae hyn yn arwain at batrwm dinistriol o'i orwneud ar ddiwrnodau poen isel yn unig i “dalu amdano” gyda sawl diwrnod o symptomau wedi cynyddu'n ddifrifol.

Os oes gan eich priod ffibromyalgia, efallai y byddwch yn dod yn hynod rwystredig gweld eich gwraig yn torri'r gwair un diwrnod a phrin yn gallu codi o'r gwely'r nesaf. Mae'r math hwn o anghysondeb yn ysgwyd y disgwyliadau sefydledig, rhoi a chymryd tasgau a chyfrifoldebau dyddiol mewn ffordd sy'n aml yn arwain at ddrwgdeimlad at y partner iach ac euogrwydd anghyfiawn i'r partner â phoen cronig.

Beth ellir ei wneud?

Gellir mynd i’r afael ag anghysondeb gweithgaredd (gyda chymorth therapydd sy’n arbenigo mewn poen cronig yn ddelfrydol) trwy ddysgu gweithgaredd pacio a chynnal hunanofal trwyadl. Mae pacio gweithgaredd yn helpu pobl â phoen cronig i gadw'n actif i ryw raddau waeth beth yw lefel y boen. Mae hunanofal, sy'n cynnwys cwsg, diet a rheoli straen, yn gweithredu fel byffer yn erbyn fflamychiadau.

Am argymhellion ar wella cwsg, siaradwch â'ch meddyg, a / neu rhowch Google i “hylendid cwsg”. Yn ddelfrydol dylid rhoi sylw i ddeiet gan faethegydd sy'n gallu asesu am alergeddau bwyd.

Mae poen cronig yn aml yn gysylltiedig â llid, a all gael ei waethygu gan ddewisiadau bwyd aneffeithiol. Mae rheoli straen yn rhy eang o gategori i fynd i'r afael ag ef yn llwyr yma, ond gellir datblygu sgiliau ymdopi wedi'u personoli mewn therapi, y canfuwyd eu bod yn lleihau lefelau poen ac yn gwella ansawdd bywyd yn gyffredinol.

Beth ellir ei wneud ynglŷn â phoen cronig

Cyfathrebu'n effeithiol

Gellir mynd i'r afael ag effaith berthynol anghysondeb gweithgaredd trwy gyfathrebu bwriadol, anfeirniadol. Mae llawer o bobl â phoen cronig yn dysgu bychanu eu symptomau er mwyn peidio ag ymddangos fel baich neu orliwio eu poen er mwyn cael eu cymryd o ddifrif.

Mae cyfathrebu bwriadol yn ymwneud â bod yn benodol ac yn gywir. Dyfarniadau yw'r gwerthoedd rydyn ni'n eu neilltuo i'w profi sy'n ein helpu i gyfleu'r hyn rydyn ni'n ei hoffi ac nad ydyn ni'n ei hoffi. Er y gall dyfarniadau fod yn ddefnyddiol fel toriadau byr sy'n ein cadw rhag gor-egluro popeth, maent yn dod yn broblemus pan gânt eu defnyddio fel prif fodd o fynegiant.

Mae cyfathrebu anfeirniadol ynghylch poen cronig yn gofyn am eirfa gadarn o ansoddeiriau i ddisgrifio teimladau a gallu corfforol yn fanwl. Yn hytrach na dweud eich bod chi'n teimlo'n ofnadwy heddiw, sy'n llawn barn ac nad yw'n glir iawn, ceisiwch ddadelfennu'n “ofnadwy” yn ddarnau ac yn ddarnau efallai'n disgrifio'r teimlad llosgi yn eich coesau, neu'r gwendid yn eich dwylo.

Graddfa boen wedi'i phersonoli

Gallwch roi egwyddorion cyfathrebu bwriadol ac anfeirniadol ar waith trwy eistedd i lawr gyda'ch priod i lunio graddfa boen wedi'i phersonoli. Gall graddfa goncrit a ddatblygir gan ddefnyddio union iaith helpu'r partner iach i ddeall beth mae gwahanol lefelau o boen yn ei olygu o ran difrifoldeb ac effaith ar weithrediad.

Penderfynwch sut olwg sydd ar eich poen o 0 i 10 a disgrifiwch sut mae'r lefelau hynny'n cydberthyn â'ch gallu i gwblhau rhai tasgau a cheisiadau y gallwch eu gwneud gan eich partner.

Mae'n llawer mwy effeithiol dweud,

“Rydw i yn 5 oed heddiw, felly ni fyddaf yn gallu gwneud y llestri, ond gallaf ddarllen eu straeon amser gwely i'r plant.”

nag ydyw i leihau neu or-boen.

Mae graddfa boen gydweithredol yn helpu cyplau i lywio natur anrhagweladwy poen cronig ac yn sicrhau bod y ddau bartner yn cyfrannu at y briodas mewn ffyrdd ystyrlon, hydrin, gan leihau drwgdeimlad a datgysylltiad yn y broses.

Mae poen cronig yn aml yn gysylltiedig â thrallod personol sylweddol a mwy o negyddoldeb mewn perthnasoedd, ond gellir lliniaru'r effeithiau problemus os yw'r ddau bartner yn barod i fod yn rhagweithiol. Pan ddaw'r targed ar gyfer ymyrraeth yn boen a'i effaith yn hytrach na'r person sy'n profi'r boen, gall priod ddod yn gyd-dimau wrth wella yn hytrach na gwrthwynebwyr ar wahân.

Ranna ’: