Beth Mae Adnodau o'r Beibl yn ei Ddweud Am Undod Teulu a Heddwch

Beth Mae Adnodau o

Yn dad, mam a phlant, gyda'i gilydd maen nhw'n gwneud teulu hapus a llewyrchus. Heddiw, mae pobl yn aros gyda'i gilydd o dan yr un to ond collir yr undod a'r cysylltiad rhyngddynt yn rhywle.Fodd bynnag, o ran undod teulu , mae yna lawer o adnodau o’r Beibl am undod teulu sy’n sôn am bwysigrwydd undod teulu. Gadewch inni gael golwg ar yr holl ysgrythurau hyn ar undod teulu a sut undod teulu yn gallu effeithio ar eich bywyd, yn gyffredinol.Diarhebion 11:29 - Bydd y sawl sy'n dod â thrafferth ar ei deulu yn etifeddu gwynt yn unig, a bydd y ffwl yn was i'r llydan.

Effesiaid 6: 4 - Tadau, peidiwch ag ysgogi eich plant i ddig trwy'r ffordd rydych chi'n eu trin. Yn hytrach, codwch nhw gyda'r ddisgyblaeth a'r cyfarwyddyd sy'n dod oddi wrth yr Arglwydd.Exodus 20:12 - Anrhydeddwch eich tad a'ch mam, er mwyn i'ch dyddiau fod yn hir yn y wlad y mae'r Arglwydd eich Duw yn ei rhoi ichi.


ydy e'n hoffi arwyddion i oedolion

Colosiaid 3:13 - Goddefwch â’i gilydd ac, os oes gan un gŵyn yn erbyn y llall, maddau i’w gilydd; fel y mae'r Arglwydd wedi maddau i chi, felly rhaid i chi hefyd faddau.

Salm 127: 3-5 - Wele, mae plant yn dreftadaeth gan yr Arglwydd, ffrwyth y groth yn wobr. Fel saethau yn llaw rhyfelwr mae plant ieuenctid. Gwyn ei fyd y dyn sy'n llenwi ei quiver gyda nhw! Ni fydd yn destun cywilydd pan fydd yn siarad gyda'i elynion yn y giât.Salm 133: 1 - Mor dda a dymunol yw hi pan mae pobl Dduw yn cyd-fyw mewn undod!

Diarhebion 6:20 - Fy mab, cadwch orchymyn eich tad a pheidiwch â cefnu ar ddysgeidiaeth eich mam.

Colosiaid 3:20 - Plant, ufuddhewch i'ch rhieni bob amser, oherwydd mae hyn yn plesio'r Arglwydd.


sut i reoli eich emosiynau mewn perthynas

1 Timotheus 5: 8 - Ond os nad yw unrhyw un yn darparu ar gyfer ei hun, ac yn arbennig ar gyfer rhai ei deulu, mae wedi gwadu’r ffydd ac yn waeth nag anghredwr.

Diarhebion 15:20 - Mae mab doeth yn dod â llawenydd i’w dad, ond mae dyn ffôl yn dirmygu ei fam.

Mathew 15: 4 - Oherwydd dywedodd Duw, “Anrhydeddwch eich tad a'ch mam”, a “Rhaid i unrhyw un sy'n melltithio ei dad neu ei fam gael ei roi i farwolaeth.”

Effesiaid 5:25 - Gwr, carwch eich gwragedd, yn union fel roedd Crist yn caru’r eglwys ac wedi rhoi ei hun i fyny drosti.

Rhufeiniaid 12: 9 - Gadewch i gariad fod yn wirioneddol. Abhor beth sy'n ddrwg; dal yn gyflym i'r hyn sy'n dda.

1 Corinthiaid 13: 4-8 - Mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn garedig. Nid yw'n cenfigennu, nid yw'n brolio, nid yw'n falch. Nid yw'n anonestu eraill, nid yw'n hunan-geisiol, nid yw'n ddig yn hawdd, nid yw'n cadw unrhyw gofnod o gamweddau. Nid yw cariad yn ymhyfrydu mewn drygioni ond yn llawenhau gyda'r gwir. Mae bob amser yn amddiffyn, bob amser yn ymddiried, bob amser yn gobeithio, bob amser yn dyfalbarhau. Nid yw cariad byth yn methu.

Diarhebion 1: 8 - Gwrandewch, fy mab, ar gyfarwyddyd eich tad a pheidiwch â cefnu ar ddysgeidiaeth eich mam.

Diarhebion 6:20 - Fy mab, cadwch orchmynion eich tad a pheidiwch â cefnu ar ddysgeidiaeth eich mam.


dyddio yn ddyn busnes

Actau 10: 2 - Roedd ef a’i deulu i gyd yn ddefosiynol ac yn ofni duw; rhoddodd yn hael i'r rhai mewn angen a gweddïodd ar Dduw yn rheolaidd.

1 Timotheus 3: 4 - Un sy’n llywodraethu ei dŷ ei hun yn dda, gan gael ei blant yn ddarostyngedig i bob disgyrchiant.

Diarhebion 3: 5 - Ymddiried yn yr Arglwydd â’th holl galon, a pheidiwch â pwyso hyd dy ddealltwriaeth dy hun.

Actau 2:39 - Oherwydd yr addewid i chwi, ac i'ch plant, ac i bawb oedd o bell, (hyd yn oed) cymaint ag y bydd yr Arglwydd ein Duw yn ei alw.

Ar ôl mynd trwy rai o'r Adnod o'r Beibl am undod teulu ac ysgrythurau am undod teulu, gadewch inni gael golwg ar gweddïo am undod teulu .

Luc 6:31 - Ac fel y dymunwch y byddai eraill yn ei wneud i chi, gwnewch hynny iddyn nhw.

Actau 16: 31-34 - A dywedon nhw, “Credwch yn yr Arglwydd Iesu, a byddwch chi'n gadwedig, chi a'ch teulu.” A hwy a lefarasant air yr Arglwydd wrtho ac â phawb oedd yn ei dŷ. Ac fe aeth â nhw yr un awr o'r nos a golchi eu clwyfau, a bedyddiwyd ef ar unwaith, ef a'i deulu i gyd. Yna daeth â nhw i fyny i'w dŷ a gosod bwyd o'u blaenau. Ac roedd yn llawenhau ynghyd â'i deulu cyfan ei fod wedi credu yn Nuw.

Colosiaid 3:15 - Gadewch i heddwch Crist lywodraethu yn eich calonnau, oherwydd fel aelodau o un corff fe'ch galwyd i heddwch. A byddwch ddiolchgar.

Rhufeiniaid 12:18 - Os yw’n bosibl, cyn belled ag y mae’n dibynnu arnoch chi, byw mewn heddwch â phawb.

Mathew 6: 9-13 - Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddiedig fyddo dy enw. Deled dy deyrnas, bydd dy ewyllys yn cael ei wneud, ar y ddaear fel y mae yn y nefoedd. Rho inni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, gan ein bod ni hefyd wedi maddau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i demtasiwn, ond gwared ni rhag drwg.