5 Ymarfer Pâr Heb fod yn Rhywiol i Wella Agosrwydd

Dim Pâr rhywiol Yn Yr Ystafell Wely

Yn yr Erthygl honPan ddywedodd fy therapydd wrthyf, “Ceisiwch fod yn agos atoch, heb fod yn agos atoch,” roeddwn wedi drysu ychydig.Wrth i mi ofyn am eglurhad, esboniodd fy therapydd fod hyn yn golygu bod yn agos at rywun heb gael rhyw. I mi, roedd hwn yn gysyniad newydd oherwydd pan feddyliais am agosatrwydd, aeth law yn llaw â chael rhyw.

Nawr, fel therapydd fy hun, yn helpu eraill i deimlo'n fwy cyfforddus ag agosatrwydd, rwy'n aml yn gofyn iddyn nhw ymarfer bod yn agos atoch heb fod yn agos atoch.Trwy ymarfer agosatrwydd mewn ffordd nad yw'n rhywiol , mae cyplau wedi sylwi ar gynnydd yn eu agosatrwydd emosiynol a'u cysylltiad.

Gall cyplau weithio ar gynyddu cysylltiad emosiynol trwy fynegi edmygedd, gwneud datganiadau gwerthfawrogiad, cusanu, dal dwylo, a rhoi cwtsh estynedig.

Mae agosatrwydd emosiynol yn chwarae rhan sylweddol wrth adeiladu'r cysylltiad rhwng cyplau. Mae'n datrys problemau cyfathrebu ac yn creu bond undeb tragwyddol. Yn fyr, dyma'r ffordd orau i briod fynegi eu teimladau o gariad at ei gilydd.
cyngor i mab yn priodi

Os ydych chi am gynyddu eich agosatrwydd emosiynol yn y berthynas, edrychwch ar yr ymarferion a awgrymir isod:

1. Cymysgwch y crynhoad pennaidd o gerddoriaeth a bwyd

Cael hwyl gyda'n gilydd!

Coginiwch ginio gyda'ch gilydd wrth ddawnsio i'ch hoff alawon. Cyn i chi wybod, fe welwch eich bod chi a'ch priod yn cael eich cludo i ofod hwyliog a bywiog, gan brofi rhuthr peniog o hormonau hapus.2. Cyfathrebu mewn amgylchedd hamddenol

Gorweddwch yn y gwely gyda

Gorweddwch yn y gwely gyda'ch gilydd pan gyrhaeddwch adref o'r gwaith, a siaradwch am bethau cadarnhaol digwyddodd hynny trwy gydol eich diwrnod.Dewis siarad â'i gilydd a gwrandewch ar eich gilydd heb farn yn eich helpu chi'ch dau i ddeall eich gilydd yn well, gan arwain at agosatrwydd emosiynol gwell.

3. Mynegwch feddylgarwch

Ysgrifennwch neges rywiol mewn minlliw ar ddrych eich ystafell ymolchi, gadewch nodyn i'ch priod gael ei roi ym mhoced ei grys, rhowch ganmoliaeth i'ch priod .

Dylai ymdrechion fod yn ddwyffordd bob amser. Sicrhewch fod y ddau ohonoch yn rhoi meddyliau a gwaith caled yn y berthynas. Dyma rai o'r ffyrdd y gallwch chi fod yn fwy meddylgar:

  • Cofio dyddiadau yn eich perthynas fel penblwyddi, pen-blwyddi, y diwrnod sy'n nodi'ch cwtsh neu'ch cusan cyntaf, ac ati.
  • Yn sefyll wrth ochr eich partner yn ystod amseroedd anodd. Cadwch bopeth o'r neilltu pan fydd eich partner eich angen chi.
  • Paratoi rhestr o syniadau am anrhegion i synnu'ch partner bob hyn a hyn ac ar ddiwrnodau pwysig.
  • Gwneud pethau i'ch partner hyd yn oed os nad ydych chi'n eu hoffi. Er enghraifft, gwylio eu hoff ffilm gyda nhw, rhoi cynnig ar eu hoff fwyd, ac ati.

4. Cerdded

Mwynhewch natur gyda'ch gilydd, ewch am dro mewn parc, gan ddal dwylo. Gwyddys bod mynd am dro yn gwneud y berthynas yn iach. Mae nod penodol i fynd am giniawau neu ffilmiau, ond os yw'r ddau ohonoch yn cymryd amser i fynd am dro gyda'ch gilydd, mae'n golygu neilltuo'r amser yn benodol i'r partner.

Mae cerdded yn rhoi cyfle i chi wneud hynny cyfathrebu'n well a chwythu stêm i ffwrdd.

5. Ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar

Diffoddwch y ffonau. Eisteddwch wrth ymyl ei gilydd yn dawel am bum munud, yna siaradwch am eich profiad.

Pan fydd fy ngŵr a minnau'n ymarfer bod yn agos atoch, heb fod yn agos atoch, rydyn ni'n darganfod bod ein cysylltiad emosiynol yn gryfach, ac rydyn ni eisiau bod yn agos atoch yn gorfforol.

Dyma fideo defnyddiol gydag ymarferion i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar gyda'ch partner:

Os ydych chi am i'ch perthynas gadw'n iach, ymarfer adeiladu cysylltiad emosiynol a chorfforol â'ch partner, hy bod yn agored i niwed, byw yn y foment, a chael hwyl gyda'ch gilydd.