Ail Gyngor Atal Ysgariad Hanfodol ar gyfer Ail Briodas Barhaol

Nid tasg hawdd yw ceisio cynnal ail briodas

Yn yr Erthygl honMae cyfradd ysgariad ail briodasau oddeutu 60-70%, yn ôl yr ystadegau. Mae hyn yn golygu ei bod yn ofynnol i bobl sy'n priodi yr eildro fod yn fwy ymroddedig, yn fwy rhyngweithiol, yn fwy ymroddedig ac yn fwy aeddfed yn feddyliol ac yn emosiynol nag yr oeddent ar adeg eu priodas gyntaf. Dyna pam ei bod yn bwysig cael rhywfaint o 2il gyngor ysgariad er mwyn osgoi dod â phriodas arall i ben.Nawr, nid tasg hawdd yw ceisio cynnal ail briodas, gan gofio y gallai fod gan eich priod newydd blant, dyled, morgais, a materion cariad a gadael yn ôl pob tebyg. Yn ôl llawer, mae ail briodasau yn eithaf cymhleth, ac mae'n cymryd llawer o ymdrech i wneud iddo bara.

Gallai cael cyngor dibynadwy ar ail ysgariad eich helpu i oresgyn ysgariad yr eildro. Os ydych chi o'r diwedd wedi dod o hyd i'r person yr ydych am dreulio gweddill eich oes gydag ef, gall y rhestr ddilynol o ail gyngor ysgariad fod o fudd i chi. Gyda'r darnau hyn o gyngor, gallwch gynyddu eich siawns o wneud i'ch ail briodas weithio.1. Camgymeriadau yw'r athro gorau

Y mwyaf hanfodol i atal ail gyngor ysgariad yw bod angen i chi ddeall a gwireddu'r camgymeriadau a wnaethoch yn ogystal â'ch rhan yn eich ysgariad cyntaf. Os ydych chi'n dal i roi'r bai ar eich cyn-briod am bopeth a aeth o'i le yn eich priodas gyntaf; mae'n debyg na fyddwch yn gallu cofleidio'ch ail briodas.


dyfyniad cariad iddi

Mae derbyn a chymryd cyfrifoldeb llawn am achosion eich ysgariad cyntaf yn hanfodol os ydych chi'n barod i wneud i'ch ail briodas weithio. Mae bod yn onest ac yn agored amdanoch chi'ch hun hyd yn oed yn anoddach yr ail dro. Mae'n hanfodol ar gyfer eich ail briodas nad ydych yn cuddio unrhyw gyfrinachau nac arferion gwael y gwnaethoch eu cymryd o'ch priodas gyntaf. Bydd myfyrio ar eich camgymeriadau blaenorol yn eich helpu i sicrhau na fyddwch yn eu hailadrodd yr eildro.


dyfyniadau cariad iddi

2. Mae priodas yn fwy na dau berson yn unig yn ymuno â'r gyfraith

Cyngor pwysig iawn arall yw ei bod yn anhygoel o hanfodol i bâr priod barchu ei gilydd. Naill ai dyna'r briodas gyntaf neu'r ail briodas, mae'n ymwneud ag ymrwymiad. Mae priodas fel blodyn a fyddai yn y pen draw yn marw pe na bai'n cael y swm cywir o ddŵr a heulwen (parch ac amser). Dylech barchu nodau eich gilydd. Nid yw bod yn briod eto yn golygu bod yn rhaid i chi newid yr hyn rydych chi am ei wneud â'ch bywyd. Felly, siaradwch â'ch priod am yr hyn rydych chi am ei gyflawni a gweld pa benderfyniadau y gellir eu gwneud gyda'ch gilydd. Unwaith eto, y peth pwysig yw parchu ein gilydd fel cyd-fodau dynol a deall teimladau a barn ei gilydd.Cyngor pwysig iawn arall yw ei bod yn anhygoel o hanfodol i bâr priod barchu ei gilydd

3. Nid yw ail briodasau yn wely o rosod

Yr allwedd i ail briodas lwyddiannus a ffrwythlon yw cofleidio'r amseroedd caled yn hytrach na rhedeg i ffwrdd oddi wrthynt. Ymhob perthynas, daw cenllysg a disgleirio. Yn benodol, nid yw ail briodasau bob amser yn berffaith o ran lluniau ac yn rhydd o wrthdaro. Er mwyn sicrhau bod eich ail briodas yn para, y peth nesaf ar ein 2il restr cyngor ar ysgariad yw ymwneud â wynebu materion ac ymdrin â nhw heb brifo'ch partner.

Yn lle gwawdio'ch gilydd a throsglwyddo sylwadau beio, gwnewch ymdrech i fod yn fwy empathig a deall tuag at eich gilydd. Er y gallai fod yn beth anodd i'w wneud, nid yw'n amhosibl, ac mae'r canlyniadau yn bendant werth yr ymdrech. Peidiwch â thanamcangyfrif pŵer ‘maddau ac anghofio.’ Mae’n arferol iawn i bâr priod ymladd; fodd bynnag, gall ymestyn yr ymladd mewn ail briodas fod yn angheuol i'ch perthynas.

Gall ymestyn yr ymladd mewn ail briodas fod yn angheuol i

4. Dysgwch ollwng gafael ar bethau bach

Peidiwch â gadael i'r pethau bach drawsnewid yn bethau mawr. Mae angen i chi hyfforddi'ch hun i ollwng gafael ar bwyll a symud ymlaen o ddadleuon penodol. Mae priodas yn ymwneud â thosturi oherwydd pan rydyn ni wir yn caru ac yn gofalu am rywun, mae'n rhaid i ni faddau ac anghofio eu camgymeriadau a bod yn amyneddgar gyda nhw. I gael ail briodas lewyrchus, pryd bynnag y byddwch yn ddig gyda'ch priod, ceisiwch gofio'r amseroedd da y gwnaethoch eu rhannu gyda'ch gilydd.


y ddau bartner yn cael salwch meddwl

5. Dim cywilydd wrth geisio cyngor a chwnsela ail ysgariad

Os ydych chi am i'ch ail briodas fod yn un olaf i chi, yna dylech chi roi cynnig ar gwnsela priodasol. Cwnsela priodasol yw'r amddiffyniad gorau ar gyfer eich ail lwyddiant priodas. Dyma hefyd y peth olaf ar ein 2il restr cyngor ar ysgariad. Os ydych chi'n teimlo bod tensiynau a dadleuon yn cynyddu o ddydd i ddydd, ymwelwch â chynghorydd priodasol fel y gallwch chi ddysgu sut i ymdopi â sefyllfaoedd. Efallai na fydd ail briodasau yn para os yw partneriaid yn barod i ildio ar eu cysylltiad, bydd yr ail rywbeth yn mynd o'i le.

Os ydych chi am i

Ei lapio i fyny

Mae ysgariad yn anodd, waeth pa mor gyffredin ydyw. Nid oes unrhyw un yn penderfynu ysgaru oherwydd ymddengys mai hwn yw'r opsiwn hawsaf. Mae unrhyw un sydd wedi mynd trwy ysgariad yn gwybod pa mor artaith ydyw, nid yn unig iddyn nhw ond hefyd i'r bobl o'u cwmpas. Hyd yn oed os mai chi yw'r un a oedd eisiau'r ysgariad, rydych chi'n dal i frifo, ac rydych chi'n dal i alaru. Felly cyn hyd yn oed ystyried ail ysgariad, dylech atgoffa'ch hun o'r drafferth y bu'n rhaid ichi fynd trwy'r tro cyntaf.

Cysylltiedig: Ail Briodas: Pethau i'w Hystyried Cyn Priodi Rhywun sydd Wedi Ysgaru

Mae ail briodas yn golygu heriau newydd; ac ar y llaw arall, mae hefyd yn golygu llawenydd a phleserau newydd. Felly, ceisiwch weithio ar eich priodas bob dydd bob amser, a defnyddiwch yr 2il restr cyngor ysgariad i gadw'ch ail briodas yn fyw.