“Mae priodas yn farw, priodas hir yn fyw!”

Mae priodas yn farw, priodas hir hir

Dyma deitl llyfr a ysgrifennwyd gan y seicotherapydd Jungian Guggenbühl Craig; mae hefyd yn awdur llyfr hardd arall o'r enw “Eros on Crutches”.Yn ei lyfr ar briodas, mae'r awdur yn codi cwestiwn pwysig yr hoffwn ei rannu gyda chi.Ai priodas yw'r lle rydyn ni'n cael pleser ynddo?

Ydyn ni'n penderfynu priodi rhywun oherwydd ein bod ni'n disgwyl dod o hyd i bleser?

Os yw'ch ateb i'r cwestiynau hyn yn gadarnhaol, wel - dywed Guggenbühl Craig - rydych chi yn y lle anghywir! Mae mynd am dro ar y traeth yn ddymunol, gwylio ffilm braf yw; ond nid yw priodas yn rhywbeth yr ydym yn ei ‘brynu’ er mwyn teimlo’n well. Iddo ef mae priodas yn lle individuation.
torri i fyny gyda narcissist

Yn ei eiriau:

“Nid yw priodas yn gyffyrddus ac yn gytûn. Yn hytrach, mae'n lle ymwahanu lle mae person yn rhwbio yn ei erbyn ei hun ac yn erbyn y llall, yn taro yn erbyn y llall mewn cariad ac wrth wrthod, ac yn y modd hwn mae'n dysgu adnabod ei hun, y byd, da a drwg, yr uchel a y tir isel. Nid yw'n ymwneud ag un partner yn halltu y llall neu hyd yn oed ei newid yn sylweddol; nid yw hynny'n bosibl. Trwy gael priodas mae un yn benderfynol o wynebu ei gilydd tan farwolaeth. ”

-Adolf Guggenbühl-Craig, Mae Priodas yn farw - Priodas Fyw Hir!Felly yn ôl ei safbwynt nid priodas o reidrwydd yw'r man lle mae rhywun yn dod o hyd i hapusrwydd.

“Rydw i eisiau i'm priod fy nerbyn am bwy ydw i” - mae hon yn gŵyn rwy'n ei chlywed yn aml. Y cwestiwn yw: “pwy wyt ti?” Mae'n bosibl mewn gwirionedd y gall eich priod eich gweld chi'n well na chi eich hun, ac yn eich herio i ddod o hyd i'r dewrder i ddod o hyd i'r hunan hwnnw a'i edrych yn syth yn y llygad? Yn ffigurol siarad, wrth gwrs!


cofnodion ysgariad hollol rhad ac am ddim

Y llwybr i iachawdwriaeth?

Yn ôl Guggenbühl-Craig, efallai mai priodas yw’r man lle mae dau berson yn penderfynu teithio gyda’i gilydd mewn llwybr i iachawdwriaeth. Mae’n defnyddio’r gair “iachawdwriaeth” yma yn ystyr Jung fel “ffordd hir sy’n arwain trwy lawer o gatiau. Symbolau yw'r gatiau hyn. Mae pob giât newydd yn anweledig ar y dechrau; yn wir mae'n ymddangos ar y dechrau bod yn rhaid ei greu, oherwydd mae'n bodoli dim ond os yw un wedi cloddio gwraidd y gwanwyn, y symbol ”(Carl Jung, Liber Novus, t. 311). Felly, trwy iachawdwriaeth rydym yn golygu bywyd sydd wedi canfod ei hunaniaeth ac yn mynegi ei ystyr trwy symbol. Mae'r ystyr hwnnw wedi bod yno i chi erioed; Mae “iachawdwriaeth” yn golygu y gellir ei gydnabod o'r diwedd a byw ynddo'n llawn, fel cartref. Ein hangen dirfodol, p'un a ydym yn briod ai peidio, yw darganfod pwy ydym a beth i'w wneud â'n bodolaeth yn y bywyd hwn; mae angen inni ddod o hyd i ystyr yn ein bywyd, yn enwedig pan fydd yn dechrau mynd yn hurt.

Gallai'r penderfyniad i briodi olygu gwrthdaro sy'n ymddangos yn wrthwynebus ac yn annymunol ofnadwy. Ond o’r Lladin mae ‘adversary’ yn golygu bod un yn “versus ad te”, sy’n golygu’n llythrennol. “Trodd tuag atoch chi”. Yn bersonol, dwi'n gweld y gair hwn yn hyfryd o brydferth. Mewn unrhyw ddadl efallai y byddwn yn cymryd swyddi sy'n wrthwynebus, ond yn yr adfyd efallai y byddwn yn darganfod ein bod yn gweithio gyda'n gilydd wrth geisio dadorchuddio'r gwir.

Credaf fod bod yn wrthwynebwyr yn ffordd y gallwch weld eich hanfod eich hun o fwy nag un safbwynt. Mewn priodas (er fy mod yn credu bod yr un peth yn wir o ran bod yn rhieni, neu fod yn ffrind da) mae gwrthdaro yn agor man agos atoch lle rydych chi'n gweld eich hun a'ch rhywun agos atoch trwy safbwynt newydd ac mae hynny'n caniatáu ichi ddeall eich hun a'r person arall yn well. Ildio'ch ego i'r Hunan yw'r weithred o gariad sydd ymhlyg yn y broses gyson hon o wrthdaro a gwahanu.


pan fydd cariad yn marw mewn priodas

I ddod yn ôl at y pwynt: Ai priodas yw'r lle ar gyfer pleser?

Gobeithio, ie. Ond nid yn unig hynny. Y trysor cyfriniol sydd wedi'i guddio ym mhob bond cyfun yw'r ystyr rydyn ni'n ei ddarganfod a'i neilltuo i'n bod; dyma ein hiachawdwriaeth a'n cyfle unigryw i ymwahanu.

Mae bod yn briod bryd hynny yn dasg anhygoel o anodd a hardd!