5 Rheswm Pam na ddylech Chi Roi Ail Gyfle iddo

5 Rheswm Pam Ddylech Chi Ddim

Yn yr Erthygl hon

Pan ddechreuwch berthynas gariad gyntaf, nid ydych yn meddwl am yr holl bethau drwg a all ddigwydd yn rhywle ar hyd y ffordd. Rydych chi ar gwmwl naw ac rydych chi'n meddwl eich bod chi wedi dod o hyd i gariad eich bywyd. Ond yn y rhan fwyaf o achosion, rydych chi'n anghywir oherwydd fel rheol nid yw popeth sy'n edrych yn dda ar y dechrau cystal â hynny. Mae yna fechgyn a fydd yn addo'r lleuad a'r sêr i chi ond byddan nhw'n twyllo arnoch chi gyda'r ferch gyntaf maen nhw'n cwrdd â hi.Codwch eich safonau

Ac oherwydd y dynion hynny, dylech chi godi'ch safonau a pheidiwch byth â setlo am lai na'r hyn rydych chi'n ei haeddu. Felly, os credwch fod rheswm digon da i adael iddo ddod yn ôl atoch ar ôl torri i fyny, neu enghraifft o anffyddlondeb mewn priodas, bydd yn rhaid imi ddweud nad oes. Os yw dyn yn twyllo arnoch chi unwaith, bydd yn ei wneud eto. Cyn gynted ag y caiff y cyfle, bydd yn neidio i mewn i wely rhywun arall ac yn anghofio'n llwyr amdanoch chi.

Os nad wyf wedi eich argyhoeddi o hyd, dyma restr o'r rhesymau pam na ddylech fyth roi ail gyfle i dwyllwr

1. Os gwnaeth hynny unwaith, bydd yn ei wneud eto

Y peth am exes yw eu bod yn gwybod eich holl ddiffygion a byddant yn eu defnyddio yn eich erbyn. Felly, os bydd yn gweld eich bod wedi ei faddau y tro diwethaf y bydd yn twyllo arnoch chi eto neu'n eich brifo mewn unrhyw ffordd, gan feddwl y byddwch chi'n maddau iddo. Dyna pam na ddylech fyth roi ail gyfle iddo. Ni all newid dros nos a bydd yn cymryd llawer o amser cyn iddo sylweddoli'r hyn y mae wir ei eisiau allan o'i fywyd a'r berthynas.

Os gwnaeth hynny unwaith, bydd yn ei wneud eto

2. Nid oes gennych yr un rhagolwg ar fywyd

Weithiau gall fod yn braf mynd yn ôl gyda'ch cyn ar ôl achos o anffyddlondeb mewn priodas neu berthynas oherwydd byddwch chi'n teimlo'n ddiogel ac yn gyffyrddus yn ei freichiau eto ond byddwch chi'n cwympo yn y rhwystr cyntaf.

Nid ydych yn ymddiried ynddo mwyach a hyd yn oed os bydd yn gwneud rhywbeth eithaf bach byddwch yn clicied arno, gan ei feio am eich brifo. Dyna pam ei bod yn well cadw draw oddi wrtho. Nid yw'n dda clytio hen ffrog a gallwch ddychmygu pa fath o gariad fyddai pe bai'n glytiog.

3. Rydych chi'n mynd ag ef yn ôl dim ond oherwydd eich bod ar eich pen eich hun

Weithiau, nid yw pobl eisiau bod ar eu pen eu hunain fel eu bod yn gwneud y dewisiadau anghywir. Rwy'n adnabod cymaint o ferched a dderbyniodd eu exes yn ôl oherwydd eu bod yn drist tra roeddent ar eu pennau eu hunain. Roeddent yn isel eu hysbryd ac roeddent yn meddwl ei bod yn well bod gyda rhywun na bod ar eich pen eich hun. Ond nid yw hynny'n wir oherwydd gall dyn gwenwynig ddifetha'ch bywyd tra nad ydych chi hyd yn oed yn sylwi arno.

Os ydych chi eisoes yn cael problemau bod ar eich pen eich hun, ceisiwch ddod o hyd i rywbeth a fydd yn dod â chi yn ôl ar y trywydd iawn eto ond beth bynnag a wnewch, peidiwch â rhoi ail gyfle i'ch cyn, gan na fydd yn berthynas iach, mwyach.

Pe bai rhywun yn eich brifo a

4. Mae e'r un darn o cachu

Nid yw'r posibilrwydd y bydd eich cyn-aelod yn newid mewn cyfnod mor fyr yn ddim mwy na stori i blant ac os ydych chi'n credu ynddo, ni fyddwch yn atal eich hun rhag brifo. Pe bai rhywun yn eich brifo a'i fod yn gwybod y byddech chi'n torri'ch calon, mae'n bryd dewis eich hun yn gyntaf a gadael iddo fynd.

Mae adeiladu ymddiriedaeth mewn perthynas yn hawdd, ond ei chynnal yw'r fargen go iawn. Os bydd yn mynd yn wallgof ac yn ceisio eich ennill yn ôl, dangoswch iddo eich bod yn un o'r menywod cryf hynny ac na fyddwch byth yn gadael i ddyn eich rheoli. Ar ôl iddo sylweddoli eich bod yn anodd eich trin, bydd yn gadael llonydd i chi.

5. Bydd y gorffennol bob amser yn eich poeni

Hyd yn oed os byddwch chi'n rhoi ail gyfle i'ch cyn-aelod, bydd y gorffennol bob amser yn eich poeni. Bob tro y bydd yn mynd allan gyda'i ffrindiau byddwch chi'n brathu'ch ewinedd, gan feddwl tybed a yw'n taro ar ferch arall ac a fydd yn twyllo arnoch chi eto. Ai dyna'r math o fywyd rydych chi am ei gael mewn gwirionedd? Ymddiried ynof, rydych chi'n haeddu rhywun a fydd yn eich dewis chi bob dydd neu'n gadael.

Ei lapio i fyny

Nid eich cariad hanner pob yr ydych chi wedi bod yn aros amdano felly os mai dyna'r unig beth y gall ei ddarparu i chi, dim ond ei basio ymlaen. Digon meddai.