Saith Adduned Priodas Hindŵaidd

Cysegredig saith adduned o briodas hindwaidd

Yn yr Erthygl honMae India yn gyfuniad o fyrdd o feddyliau, credoau, crefyddau a defodau.Yma, mae'r dinasyddion afieithus yn dilyn arferion yr un mor doreithiog a'u mae priodasau yn eithaf afradlon eu natur - yn llawn rhwysg a mawredd.

Hefyd, darllenwch - Cipolwg ar Briodasau IndiaiddHeb unrhyw amheuaeth, bydd priodasau Hindŵaidd ar frig y rhestr dywededig o flamboyancy. Ond, ystyrir bod saith adduned priodas Hindŵaidd a gymerwyd cyn ‘Agni’ neu dân y rhai mwyaf cysegredig a di-dor yn Llyfrau cyfraith ac arferion Hindŵaidd.

Fel y soniwyd yn gynharach, a Mae priodas Hindŵaidd yn seremoni gysegredig a chywrain sy'n cynnwys llawer o ddefodau a defodau arwyddocaol sy'n aml yn ymestyn dros sawl diwrnod. Ond mae'r sanctaidd saith adduned sy'n cael eu perfformio ar ddiwrnod y briodas ei hun, yn anhepgor i'r priodasau Hindŵaidd.

Mewn gwirionedd, mae priodas Hindŵaidd yn anghyflawn heb y saptapadi addunedau .Gadewch i ni gael gwell dealltwriaeth o'r addunedau Priodas Hindŵaidd hyn.

Saith adduned o briodas Hindŵaidd

Nid yw'r addunedau priodas Hindŵaidd lawer yn wahanol i'r llw / addunedau priodas a gymerwyd gan briodferched a gwastrodau o flaen Tad, mab, a'r Ysbryd Glân yn Priodasau Cristnogol .

Hefyd, darllenwch - Addunedau priodas traddodiadol o wahanol grefyddauDisgwylir i'r darpar wŷr a gwragedd adrodd y saith adduned wrth fynd â saith rownd neu pheras o amgylch y Tân Sanctaidd neu'r Agni. Mae'r offeiriad yn egluro ystyr pob addewid i'r cwpl ifanc ac yn eu hannog i fabwysiadu'r addunedau priodas hyn yn eu bywyd unwaith y byddant yn uno fel cwpl.

Gelwir y saith adduned hon o briodas Hindŵaidd hefyd Saptha Padhi ac maent yn cynnwys holl elfennau ac arferion priodas. Maent yn cynnwys addewidion y mae'r briodferch a'r priodfab yn eu gwneud i'w gilydd ym mhresenoldeb offeiriad wrth gylchu o amgylch fflam gysegredig er anrhydedd i'r duw tân ‘Agni’ .
pethau mae cyplau hapus yn eu gwneud

Nid yw'r addunedau Hindŵaidd traddodiadol hyn yn ddim ond addewidion priodas a wneir gan y cwpl i'w gilydd. Addunedau neu addewidion o'r fath ffurfio bond nas gwelwyd o'r blaen rhwng y cwpl wrth iddynt siarad y geiriau addawol am fywyd hapus a llewyrchus gyda'i gilydd.

Beth yw'r saith adduned mewn priodas Hindŵaidd?

Mae'r saith adduned o briodas Hindŵaidd crynhoi priodas fel a symbol o burdeb a'r undeb dau berson ar wahân yn ogystal â'u cymuned a'u diwylliant.

Yn y ddefod hon, mae'r cwpl yn cyfnewid addunedau o gariad, dyletswydd, parch, ffyddlondeb, ac undeb ffrwythlon lle maen nhw'n cytuno i fod yn gymdeithion am byth. Rhain adroddir addunedau yn Sansgrit . Gadewch inni ymchwilio’n ddyfnach i’r saith adduned hon o briodas Hindŵaidd a deall ystyr yr addunedau Priodas Hindŵaidd hyn yn Saesneg.

Dealltwriaeth fanwl o saith addewid ym Mhriodas Hindŵaidd

Phera cyntaf

“Teerathavartodan Yagyakaram Maya Sahayee Priyavai Kurya:,

Wamangamayami Teada kadheyvav Brwati Sentenam Kumari cyntaf !! ”

Mae'r phera neu'r adduned briodas gyntaf yn addewid a wnaed gan y gŵr / gwraig i'w briod i aros a mynd i bererindod gyda'i gilydd fel cwpl. Maent yn mynegi eu diolchgarwch tuag at yr Ysbryd Glân am y digonedd o fwyd, dŵr a maeth arall, ac yn gweddïo am nerth i gyd-fyw, parchu ei gilydd a gofalu am ei gilydd.

Ail Phera

“Pujayu fel Swao Pahrao Mamam Fletcher Nijkaram Kurya,

Vaamangamayami Tadrayuddhi Brwati Kanya Vachanam II !! ”

Mae'r ail phera neu'r adduned gysegredig yn golygu parch cyfartal i'r ddau riant. Hefyd, Mae'r cwpl yn gweddïo am gryfder corfforol a meddyliol , am bwerau ysbrydol ac i fyw bywyd iach a heddychlon.

Trydydd phera

“Byw yng nghyfraith bywyd,

Varmangayamy Turda Dwivedi Bratiti Kanya Vrutti Tharthiya !! ”

Mae'r ferch yn gofyn i'w priodfab addo iddi y bydd yn ei dilyn yn barod i bob un o dri cham ei bywyd. Hefyd, mae'r cwpl yn gweddïo ar Dduw Hollalluog cynyddu eu cyfoeth trwy ddulliau cyfiawn a defnydd priodol, ac er mwyn cyflawni rhwymedigaethau ysbrydol.

Pedwerydd phera

“Os ydych chi am gydymffurfio â Swyddogaeth Cwnsela Teulu:

Vaamangamayami tadrayuddhi bratiti karni vadhan fourtha !! '

Mae'r pedwerydd phera yn un o'r saith addewid pwysig mewn priodas Hindŵaidd. Mae'n dod â sylweddoliad bod y cwpl, cyn y digwyddiad addawol hwn, yn rhydd ac yn gwbl anwybodus o bryder a chyfrifoldeb teuluol. Ond, mae pethau wedi newid ers hynny. Nawr, mae'n rhaid iddyn nhw ysgwyddo'r cyfrifoldebau o ddiwallu anghenion teulu yn y dyfodol. Hefyd, mae'r phera yn gofyn i'r cyplau gaffael gwybodaeth, hapusrwydd a chytgord trwy gariad ac ymddiriedaeth ar y cyd a bywyd llawen hir gyda'i gilydd.

Pumed Phera

“Arferion Gyrfa Personol, Mammapi Mantrytha,

Wamangamayami Teada Kadheyeye Bruete Wachch: Panchamatra Kanya !! ”

Yma, mae'r briodferch yn gofyn am ei gydweithrediad wrth ofalu am dasgau cartref, buddsoddi ei amser gwerthfawr i'r briodas a'i wraig . Maent yn ceisio bendith yr Ysbryd Glân i blant cryf, rhinweddol ac arwrol.

Chweched phera

“Peidiwch â gwastraffu eich arian mewn ffordd syml,

Wamamgamayami Taddaa Brwati Kanya Vyasam dydd Sadwrn, Medi !! ”

Mae'r phera hwn yn arwyddocaol iawn ymhlith saith adduned priodas Hindŵaidd. Mae'n sefyll f neu dymhorau hael ledled y byd, ac am hunan-ataliaeth a hirhoedledd. Yma, mae'r briodferch yn mynnu parch gan ei gŵr, yn enwedig o flaen teulu, ffrindiau, ac eraill. Ymhellach, mae hi'n disgwyl i'w gŵr aros yn glir o gamblo a mathau eraill o ddrygioni.

Seithfed phera

“Roedd hynafiaid, mamau, bob amser yn cael eu parchu, bob amser yn cael eu coleddu,

Warmangaiyami Turda Dudhaye Bruete Wachch: Satyendra Kanya !! ”

Mae'r adduned hon yn gofyn i'r pâr fod yn wir gymdeithion a pharhau fel partneriaid gydol oes gyda dealltwriaeth, teyrngarwch, ac undod, nid yn unig drostynt eu hunain ond hefyd dros heddwch y bydysawd. Yma, mae'r briodferch yn gofyn i'r priodfab ei pharchu, yn union fel ei fod yn parchu ei fam ac osgoi ymroi i unrhyw berthnasau godinebus y tu allan i'r briodas.

Addunedau neu saith addewid o gariad?

Addunedau neu addewidion cariad?

Nid yw'r addunedau priodas Indiaidd yn ddim ond y saith addewid o gariad y mae'r cwpl newlywed yn eu gwneud i'w gilydd ar yr achlysur addawol, ac mae'r arferiad hwn yn gyffredin ym mhob priodas, waeth beth yw'r grefydd neu'r genedl.

Mae gan bob un o'r saith adduned o briodas Hindŵaidd themâu a defodau tebyg; fodd bynnag, gall fod rhai amrywiadau bach yn y modd y cânt eu cyflawni a'u cyflwyno.

Ar y cyfan, mae'r mae addunedau priodas mewn seremonïau priodas Hindŵaidd yn arwyddocaol iawn a sancteiddrwydd yn yr ystyr bod y cwpl yn gweddïo am heddwch a lles y bydysawd cyfan.