5 Awgrymiadau Ysgariad Defnyddiol i Ddynion

5 Awgrymiadau Ysgariad Defnyddiol i Ddynion

Yn yr Erthygl honMynd trwy wahanol gall camau ysgariad dyn fod yn heriol iawn, nid ei bod yn haws i fenyw, ond mae bod yn fenyw yn sicrhau, ar brydiau, f mae terfysgoedd, teuluoedd, a hyd yn oed gweithwyr proffesiynol yn llawer mwy parod i gynnig cefnogaeth.
allwedd i berthynas barhaol hir

Deall gall sut i baratoi ar gyfer ysgariad i ddyn neu sut i ymdopi ag ysgariad fel dyn fod yn anodd oherwydd, dd neu a dyn sy'n mynd trwy ysgariad, nid yw cefnogaeth bob amser yn hawdd dod o hyd iddo.

Felly w e yma heddiw i'w gynnig i chi rhai awgrymiadau ysgariad i ddynion a dangos bod gennych chi ein cefnogaeth, hyd yn oed pan nad oes unrhyw un arall yno i chi.1. Cydnabod eich emosiynau

Beth yw'r peth cyntaf i'w wneud wrth gael ysgariad? Ein cynghorion ysgariad cyntaf i ddynion yw cydnabod eich emosiynau.

Dyn wyt ti. Mae pobl ar fin disgwyl gennych eich bod yn cuddio ac yn cynnwys eich emosiynau, efallai eich bod hyd yn oed yn disgwyl hynny gennych chi'ch hun. I fod yn gryf. Gadewch imi ofyn un cwestiwn ichi, pwy ydych chi'n ceisio ei dwyllo?Wrth gwrs, mae gennych chi deimladau. Rydych chi'n brifo, yn drist, yn siomedig. Cofiwch, mae dynion yn tueddu i guddio eu poen y tu ôl i ddicter llawer mwy nag y mae menywod yn ei wneud.

Os byddwch chi'n dechrau hyfforddi mwy, yfed, cael rhyw achlysurol, gwario arian, gwylio'r teledu mewn pyliau, rydych chi'n gwybod eich bod chi'n atal eich emosiynau.

Ar gyfer dynion yn ymdopi ag ysgariad, gallai rheoli eich emosiynau fod yn iawn o bryd i'w gilydd, ond os ydych chi'n anwybyddu ac yn cuddio'ch emosiynau yn gyson, gall effeithio ar eich gallu i symud ymlaen mewn bywyd.

Os credwch nad ydych yn gallu delio â'ch emosiynau ar eich pen eich hun, dewch o hyd i therapydd, hyfforddwr bywyd, cynghorydd ysgariad, gall unrhyw un o'r bobl hyn eich helpu gwella ansawdd eich bywyd ôl-ysgariad.

2. Meddyliwch ddwywaith cyn i chi wneud rhywbeth di-hid

Mae dynion yn tueddu i actio pan fyddant yn cael eu brifo. Nid wyf yn golygu'r holl bethau a restrais uchod, yfed, newid partneriaid, ac ati. Rwy'n siarad am eich ymddygiad sy'n gysylltiedig â'ch cyn-briod.

Rhowch eich gorau i aros yn rhesymol.

Peidiwch â galw ef / hi pan nad yw'n angenrheidiol neu ysgariad / plant-gysylltiedig, peidiwch â'i rwystro ef / hi ar rwydweithiau cymdeithasol, peidiwch â sbwriel ef / hi o flaen eich ffrindiau, perthnasau ac yn enwedig nid o flaen eich plant.

Roeddech chi'n caru'r fenyw / dyn hwnnw. Rydych chi uwchlaw hynny i gyd, a byddwch chi'n difaru gwneud hynny yn nes ymlaen. Lleihau unrhyw gysylltiadau rhyngoch chi'ch dau, a don’t gadewch i emosiynau gymylu'ch barn .

Rhain mae awgrymiadau ysgariad i ddynion yn hanfodol oherwydd gall eich ymddygiad benderfynu tynged eich ysgariad yn dda iawn. Os byddwch chi'n dechrau actio, gellir ei ddefnyddio yn eich erbyn yn y llys, gan ganiatáu i'ch cyn-aelod gael yr hyn maen nhw ei eisiau gennych chi.

3. Gofalwch am eich corff

Fel y dywedais eisoes yn y blaenorol awgrymiadau ysgariad i ddynion , mae dynion weithiau'n cael anawsterau wrth fynegi eu teimladau.

Oherwydd hynny, mae teimladau cryf yn tueddu i adael marciau ar eu cyrff. Mae gor-gysgu neu ddiffyg cwsg, poenau stumog, pyliau o banig, a chur pen yn fwy cyffredin nag yr ydych chi'n meddwl.

Mae dynion sy'n tueddu i atal eu hemosiynau trwy ymgymryd â gwaith caled neu gam-drin sylweddau yn dioddef hyd yn oed yn fwy.


gwahanu ar ôl perthynas

Efallai bod eich meddwl mewn anhrefn, ond peidiwch â gadael i hynny effeithio ar eich corff. Mae eich poen emosiynol yn ddigon - does dim rhaid i chi fynd trwy'r un corfforol hefyd. Dysgu sut i gadw'n iach yn ystod ysgariad.

Ar gyfer cychwynwyr, bwyta, cysgu ac yfed dŵr yn rheolaidd. Peidiwch â dyblu faint o ymarfer corff. Peidiwch â chynyddu eich oriau gwaith. Peidiwch ag yfed na defnyddio sylweddau eraill i gwmpasu emosiynau.

Efallai y bydd yn anodd derbyn, ond rydych chi'n fod dynol bregus, ymddwyn fel un. Lick eich clwyfau a pheidiwch â gwthio'ch hun yn rhy galed.

4. Dadansoddwch eich cyllid

Hyd yn oed os mai chi oedd y partner a ddaeth â'r mwyafrif o'r arian i'ch tŷ, byddwch chi'n mynd i gael llai o arian nawr.

Bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd cyfreithiwr, trethi llys, therapydd neu arbenigwr ariannol o bosibl, ac ati. Bydd eich treuliau'n codi.

Ar y llaw arall, bydd eich cyn-briod yn cael o leiaf un dogn o'ch eiddo. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu alimoni; efallai y byddwch chi'n colli'ch tŷ, gallai llawer o bethau ddigwydd.

Am y rheswm hwnnw, eisteddwch a meddyliwch am eich cyllid. Os nad ydych chi'n dda gyda rhifau, gofynnwch i ffrind neu logi arbenigwr i'ch helpu chi.

Bydd yn rhaid i chi dorri'ch treuliau a gwneud cynlluniau ariannol ar gyfer y dyfodol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud copïau o'ch holl ddogfennau ariannol a gwirio'ch cofnod credyd; bydd yr holl bethau hyn yn ddefnyddiol yn y tymor hir.


agosatrwydd emosiynol yn erbyn agosatrwydd corfforol

Gwyliwch hefyd: 7 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

5. Byddwch yn dîm gyda'ch cyfreithiwr

Peidiwch â setlo gyda'r cyfreithiwr cyntaf o'ch llyfr ffôn. Edrychwch am yr un iawn. Y lleiaf y gallwch chi ei wneud yw dod o hyd i atwrnai sy'n arbenigo mewn ysgariadau.

Yna, gwnewch yn siŵr bod y ddau ohonoch ar yr un dudalen. Gosodwch nodau penodol a chadwch atynt, peidiwch â gadael i'ch cyfreithiwr eich tynnu yn ôl o'r darlun ehangach.

Cofiwch, mae'r atwrnai yma i'ch helpu chi i ddelio â'r gyfraith. Ond eich cyfrifoldeb chi yw pob un o'r pethau eraill.

Rhowch wybod i chi'ch hun. Nid oes rhaid i bob ysgariad ddod i ben yn y llys; gellir gwneud llawer o bethau cyn i chi gyrraedd y pwynt hwnnw. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod beth rydych chi'n delio ag ef, yn y ffordd honno byddwch chi'n cynyddu eich siawns o lwyddo i'r eithaf.

Mae dynion yr un mor agored i niwed a thyner â menywod; maent yn dangos eu poen mewn gwahanol ffyrdd yn unig. Peidiwch â phoeni; os ydych chi'n crio, os ydych chi'n malu rhywbeth, os ydych chi'n teimlo'n ofnus neu'n ddryslyd, nid yw'n golygu eich bod chi'n wan.

Rydych chi hyd yn oed yn gryfach am adael i'ch hun deimlo yn lle cuddio y tu ôl i fwgwd. Ar ôl peth amser, byddwch chi'n dod drosto; am y tro, mae'n rhaid i chi ddal i weithio arnoch chi'ch hun.