30 Rhesymau Pam Mae Dynion yn Twyllo mewn Perthynas - Talgrynnu Arbenigol

30 Rhesymau Pam Mae Dynion yn Twyllo mewn Perthynas

Yn yr Erthygl hon

Beth yw twyllo mewn perthynas?

Twyllo yw pan fydd un partner yn bradychu ymddiriedaeth y partner arall ac yn torri'r addewid o gynnal detholusrwydd emosiynol a rhywiol gyda nhw.

Gall cael eich twyllo gan rywun rydych chi'n ei garu'n annwyl iawn fod yn ddinistriol. Mae pobl sy'n cael eu twyllo yn dioddef yn aruthrol.

Allwch chi ddychmygu sut mae'n rhaid iddo deimlo pan fydd rhywun yn cael ei dwyllo ac yn dweud celwydd wrtho gan ei bartner, yr oeddent wedi breuddwydio treulio ei oes gyfan ag ef?

Maent yn teimlo'n ddig, yn siomedig ac wedi torri. Y peth cyntaf sy'n dod i'w meddwl pan maen nhw'n cael eu twyllo yw, “Pam ddigwyddodd hyn, beth wnaeth i'w partneriaid dwyllo?'

Pa mor gyffredin yw twyllo

Pa mor gyffredin yw twyllo

Pwy sy'n twyllo mwy o ddynion neu fenywod? Ydy dynion yn twyllo mwy na menywod?

Er bod dynion a menywod yn twyllo, mae ystadegau'n datgelu bod mwy o ddynion na menywod wedi cyfaddef eu bod yn cael materion ar ôl priodi. Felly, pa ganran o bobl sy'n twyllo?

Os gofynnwch pa ganran o ddynion sy’n twyllo a pha ganran o fenywod sy’n twyllo, nid yw’n syndod bod dynion 7 y cant yn fwy tebygol o dwyllo nag y mae menywod.

Gwyliwch hefyd:

Ydy pob dyn yn twyllo?

Ydy pob dyn yn twyllo

Mae’r ystadegau’n cadarnhau bod dynion yn fwy tebygol o dwyllo na menywod, ond mae’n bell o ddatgelu bod pob dyn yn twyllo.

Nid yw pob dyn fel ei gilydd ac nid yw pob un ohonynt yn twyllo. Fodd bynnag, yn seicolegol, mae yna ffactorau sy'n gwneud i ddynion dwyllo mwy nag y mae menywod yn ei wneud.

Mae menywod yn fodau hynod sensitif ac mae'n drawmatig yn emosiynol pan fydd dynion yn twyllo arnyn nhw.

Maen nhw'n cael eu poenydio gan y cwestiynau, “Pam mae hyn yn digwydd, pam mae dynion priod yn twyllo?” , “Ydy e'n twyllo?”

Nid yw'n ymwneud â hediadau fflyd yn unig, lawer gwaith mae menywod yn dod o hyd i'w gwŷr yn cario ymlaen â materion hirsefydlog ac yn pendroni am eu partner, “Pam fod gan ddynion priod faterion tymor hir? ”,“ Pam mae pobl yn twyllo mewn perthnasoedd? ”

Er rhyddhad iddynt, mae 30 o arbenigwyr perthynas yn ateb y cwestiwn hwn isod i'ch helpu chi i ddeall pam mae dynion yn twyllo :

1. Mae dynion yn twyllo oherwydd diffyg aeddfedrwydd

1

DR. TEQUILLA HILL HALES, LMFT

Seicolegydd

Pam mae dynion yn twyllo mewn perthnasoedd?

Yn gyffredinol, bydd gan wrywod fyrdd o resymau pam eu bod yn ymgymryd â materion allgyrsiol. O fy mhrofiad clinigol, rwyf wedi sylwi ar thema gyffredin o anaeddfedrwydd emosiynol gyda'r rhai sy'n gweithredu ar agweddau emosiynol a chorfforol twyllo.

Diffyg aeddfedrwydd i fuddsoddi’r amser, yr ymrwymiad, a’r egni i weithio trwy faterion craidd o fewn eu perthynas briodasol yw pam mae dynion yn twyllo, wel, o leiaf rai ohonyn nhw. Yn lle hynny, mae'r dynion hyn yn aml yn dewis cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n niweidiol i'w rhai arwyddocaol eraill, teuluoedd a hwy eu hunain.

Ni chaiff yr ôl-effeithiau crasboeth a ddaw yn aml ar ôl twyllo mewn perthynas eu hystyried tan ar ôl y ffaith.

Mae gan ddynion twyllo gaffaeliad gweladwy i fod yn ddi-hid. Byddai'n ddefnyddiol i ddynion sy'n ystyried twyllo feddwl yn hir ac yn galed os yw'r berthynas yn werth brifo neu o bosibl golli'r rhai y maent yn eu cyhoeddi i garu fwyaf.

A yw'ch perthynas yn wirioneddol werth gamblo â hi?

2. Mae dynion yn twyllo pan gânt eu gwneud i deimlo'n annigonol

5

DANIELLE ADINOLFI, MFT

Therapydd Rhyw

Pam mae dynion yn twyllo? Mae teimlad cnoi o Annigonolrwydd yn rhagarweiniad mawr i ysfa i dwyllo. Mae dynion (a menywod) yn ymroi i dwyllo pan fyddant yn teimlo'n annigonol.

Dynion sy'n twyllo dro ar ôl tro yw'r rhai sy'n cael eu gwneud dro ar ôl tro i deimlo eu bod yn llai na, maen nhw'n ceisio dod o hyd i rywun sy'n gwneud iddyn nhw deimlo fel blaenoriaeth.

Yn y bôn, maen nhw'n ceisio llenwi'r gwagle y mae eu partner yn ei ddefnyddio i'w feddiannu.

Mae ceisio sylw y tu allan i berthynas yn arwydd iddynt gael eu gwneud i deimlo'n annigonol gan eu partneriaid.

Mae chwilio am sylw y tu allan i berthynas yn arwydd amlwg o frad sy'n dod i'r amlwg mewn perthynas a'r rheswm pam mae dynion yn twyllo.

3. Mae dynion yn teimlo cywilydd am eu hawydd am bleser

dau ddeg un

MARK OCONNELL, LCSW- R, MFA

Seicotherapydd

Pam fod gan wŷr da faterion? Yr ateb yw - Cywilydd.

Pam mae gan ddynion faterion emosiynol ac nid corfforol yn unig yw oherwydd cywilydd, dyma pam mae pobl yn twyllo.

Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio'n eironig ac fel cyfyng-gyngor ceffyl cart gan fod gan lawer o bobl gywilydd ar ôl cael eich dal yn twyllo. Ond yn aml iawn mae ymddygiad twyllo yn cael ei sbarduno gan gywilydd.

Mae'n gas gen i fod yn ostyngol ac yn gategoreiddiol, ond yr hyn sydd gan lawer o ddynion sydd wedi twyllo yn gyffredin - hoyw a syth - yw rhywfaint o gywilydd am eu dyheadau am bleser.

Dyn twyllo yn aml yw rhywun sy'n cael ei blagio gan ymdeimlad cryf ond cudd o gywilydd am ei ddymuniadau rhywiol.

Mae llawer ohonyn nhw'n caru ac yn ymroddedig iawn i'w partneriaid, ond dros amser maen nhw'n datblygu ofn dwys bod eu dyheadau'n cael eu gwrthod.

Po agosaf y mae unrhyw un ohonom yn cyrraedd rhywun yr ydym yn ei garu, y mwyaf cyfarwydd a theuluol y daw'r bond, ac felly anoddaf yw ceisio pleser fel unigolion - yn enwedig o ran rhyw a rhamant - heb o bosibl brifo'r person arall mewn rhai ffordd, a theimlo cywilydd o ganlyniad.

Yn hytrach na mentro'r cywilydd o ddatgelu eu dyheadau a chael eu gwrthod, mae llawer o ddynion yn penderfynu ei gael y ddwy ffordd: perthynas ddiogel, ddiogel a chariadus gartref; a pherthynas rywiol gyffrous, ryddhaol, rywiol mewn man arall, dyma’r ateb i’r cwestiwn, “pam mae dynion yn twyllo”

Fel therapydd, rwy'n helpu pobl i lywio'r dasg heriol o drafod anghenion rhywiol â'u partneriaid, yn hytrach na throi at dwyllo neu dorri'n ddiangen. Mewn llawer o achosion, mae cyplau yn penderfynu aros gyda'i gilydd o ganlyniad.

Mewn rhai achosion, gall deialog onest a thryloyw ynghylch dymuniadau sy'n gwrthdaro arwain at wahanu angenrheidiol.

Ond mae trafod anghenion rhywiol yn agored yn well i bawb dan sylw na thwyllo'ch partner a thorri rheolau'r berthynas a gydnabyddir gan bawb.

4. Weithiau mae gan ddynion anhwylder agosatrwydd

12

GREG GRIFFIN, MA, BCPC

Cynghorydd Bugeiliol

Beth i edrych amdano mewn dynion yn twyllo? Gallai unrhyw arwyddion o'ch dyn yn mynd i'r afael â materion agosatrwydd fod yn faner goch.

Mae dynion yn twyllo oherwydd bod ganddyn nhw anhwylder agosatrwydd, p'un a ydyn nhw'n twyllo ar-lein neu'n bersonol.

Mae'n debyg nad ydyn nhw'n gwybod sut i ofyn am agosatrwydd (nid rhyw DIM OND), neu os ydyn nhw'n gofyn, nid ydyn nhw'n gwybod sut i wneud hynny mewn ffordd sy'n cysylltu â'r fenyw, sy'n ateb pam mae dynion yn twyllo.

Felly, mae'r dyn wedyn yn chwilio am eilydd rhad i leddfu ei anghenion a'i ddyheadau am agosatrwydd.

5. Mae dynion yn twyllo oherwydd eu bod yn dewis gwneud hynny

18

DR. LAWANDA N. EVANS, LPC, NCC

Cynghorydd

Pam fod gan ddynion priod faterion? Nid oes unrhyw beth yn “gwneud” dynion yn twyllo ar eu partneriaid, mae dynion yn twyllo oherwydd eu bod yn dewis gwneud hynny.

Mae twyllo yn ddewis, bydd naill ai'n dewis ei wneud neu'n dewis peidio.

Twyllo yw'r amlygiad o faterion heb eu datrys nad ymdriniwyd â hwy, gwagle sydd heb ei gyflawni, a'r anallu i ymrwymo'n llawn i'r berthynas a'i bartner.

Nid yw twyllo gwr ar wraig yn rhywbeth sy'n digwydd, mae'n ddewis y mae'r gŵr wedi'i wneud. Nid oes esboniad y gellir ei gyfiawnhau pam mae dynion yn twyllo.

6. Mae dynion yn twyllo oherwydd hunanoldeb

22

SEAN SEARS, MS, O.M.C.

Cynghorydd Bugeiliol

Ar yr wyneb, mae yna lawer o resymau pam mae dynion yn twyllo.

Megis: “Mae glaswellt yn wyrddach,” yn teimlo’n ddymunol, gwefr y goncwest, teimlo’n gaeth, anhapusrwydd, ac ati. O dan yr holl resymau hynny ac eraill, mae’n eithaf syml, hunanoldeb.

Yr hunanoldeb sy'n trechu ymrwymiad, cyfanrwydd cymeriad ac anrhydeddu un arall uwchlaw'ch hunan.

7. Mae dynion yn twyllo oherwydd diffyg gwerthfawrogiad

dau

ROBERT TAIBBI, LCSW

Gweithiwr cymdeithasol clinigol

Er bod nifer o resymau datganedig, un thema sy'n rhedeg trwyddynt i ddynion yw'r diffyg gwerthfawrogiad a sylw.

Mae llawer o ddynion yn teimlo eu bod yn gweithio'n galed i'w teuluoedd, yn mewnoli eu hemosiynau, yn gallu teimlo eu bod wedi bod yn gwneud llawer a ddim yn derbyn digon yn ôl, mae hyn yn esbonio, pam mae dynion yn twyllo.

Mae'r berthynas yn cynnig cyfle i dderbyn edmygedd, cymeradwyaeth, sylw newydd, gweld eu hunain o'r newydd yng ngolwg rhywun arall.

8. Mae dynion yn ceisio cariad a sylw

4

DANA JULIAN, MFT

Therapydd Rhyw

Mae yna ychydig o resymau, pam mae dynion yn twyllo ond yr un sy'n sefyll allan i mi yw, dynion fel sylwgar. Mewn perthnasoedd mae twyllo yn magu ei ben hyll pan mae diffyg teimlad yn cael ei garu a'i werthfawrogi.

Yn aml, yn enwedig yn ein rhuthr cyflym, brwyn brwyn, cymdeithas, mae cyplau mor brysur nes eu bod yn anghofio gofalu am ei gilydd.

Mae sgyrsiau’n canolbwyntio ar logisteg, “pwy sy’n codi’r plant heddiw,” “Peidiwch ag anghofio llofnodi’r papurau ar gyfer y banc,” ac ati. Mae dynion, fel y gweddill ohonom, yn ceisio cariad a sylw.

Os ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu hanwybyddu, eu bwlio neu eu swnio yn gyson byddant yn chwilio am rywun sy'n eu gwrando, eu stopio a'u canmol ac yn gwneud iddynt deimlo'n dda, yn hytrach na'r hyn yr oeddent yn teimlo fel gyda'u partner eu hunain, yn fethiant.

Mae dynion a materion emosiynol yn mynd law yn llaw pan fydd diffyg sylw gan y priod.

Serch hynny, mae twyllo emosiynol ar eich partner yn fath o dwyllo.

9. Mae angen strôc ego ar ddynion

8

ADA GONZALEZ, L.M.F.T.

Therapydd Teulu

Pam mae dynion yn twyllo? Yr un rheswm mwyaf cyffredin yw ansicrwydd personol sy'n creu angen enfawr i gael eu ego wedi'i strocio.

Mae unrhyw “goncwest” newydd yn rhoi’r rhith iddyn nhw mai nhw yw’r rhai mwyaf rhyfeddol , a dyna pam mae gan ddynion faterion.

Ond oherwydd ei fod yn seiliedig ar ddilysiad allanol, yr eiliad y mae’r goncwest newydd yn cwyno am unrhyw beth, mae’r amheuon yn ôl â dialedd ac mae angen iddo chwilio am goncwest newydd, dyma pam mae dynion yn twyllo.

Yn y tu allan, mae'n edrych yn ddiogel a hyd yn oed yn drahaus. Ond mae'n ansicrwydd beth sy'n ei yrru.

10. Mae dynion yn cael eu dadrithio â'u priodas

7

DEBBIE MCFADDEN, D.MIN, MSW

Cynghorydd

Pam mae dynion priod yn twyllo?

Yn aml mae dynion yn twyllo ar eu gwragedd oherwydd eu bod wedi dadrithio â'u priodas.

Roeddent yn meddwl y byddai bywyd yn wych ar ôl iddynt briodi. Byddent ar y cyd â'u priod ac yn gallu siarad popeth yr oeddent ei eisiau a chael rhyw pan oeddent eisiau a byw mewn byd heb ei rif gyda'i gilydd.

Fodd bynnag, maent yn dechrau gwneud bywyd ynghyd â gwaith, cyfrifoldebau ariannol a chael plant. Yn sydyn iawn mae'r pleser wedi diflannu.

Mae'n ymddangos bod popeth yn ymwneud â gwaith a gofalu am bobl eraill a'u hanghenion . Beth am “fy anghenion!” Dyma pam mae dynion priod yn twyllo. Mae dynion yn dod yn genfigennus o'r rhai bach hynny yn y tŷ sy'n cymryd holl amser ac egni eu priod.

Nid yw'n ymddangos ei bod hi eisiau nac yn dymuno hynny mwyach. Y cyfan mae hi'n ei wneud yw gofalu am y plant, rhedeg ym mhobman gyda nhw a pheidio â rhoi sylw iddo.

Pam mae dynion yn twyllo?

Mae hyn oherwydd eu bod yn dechrau edrych yn rhywle arall am y person hwnnw a fydd yn rhoi'r hyn sydd ei angen arno, y ddau - sylwgar ac edmygedd rhywiol. T. hei o dan y rhagdybiaeth y gall ac y bydd person arall yn diwallu ei anghenion ac yn eu gwneud yn hapus.

Maen nhw'n credu nad nhw sydd i benderfynu ond rhywun arall yw gwneud iddyn nhw deimlo eu bod nhw'n cael eu caru a'u heisiau. Wedi'r cyfan, “maen nhw'n haeddu bod yn hapus!”

11. Mae dynion yn twyllo os oes ganddyn nhw gaethiwed rhywiol

9

EDDIE CAPPARUCCI, MA, LPC, YMGEISWYR CCSAS

Cynghorydd

Pam mae dynion yn twyllo ar eu gwragedd?

Mae yna nifer o resymau pam mae dynion yn cyflawni anffyddlondeb. Un tuedd a welsom dros yr 20 mlynedd diwethaf fu cynnydd yn nifer y dynion sydd wedi cael diagnosis o gaethiwed rhywiol.

Mae'r unigolion hyn yn camddefnyddio rhyw i dynnu eu sylw oddi wrth drallod emosiynol mae hynny'n aml yn ganlyniad trawma neu esgeulustod yn y gorffennol.

Maent yn ei chael hi'n anodd teimlo eu bod yn cael eu cadarnhau neu eu dymuno a dyma'r esboniad pam mae dynion yn twyllo.

Yn aml mae ganddyn nhw deimladau o wendid ac israddoldeb ac mae bron pob un ohonynt yn cael trafferth gyda'r gallu i fondio'n emosiynol ag eraill.

Mae eu gweithredoedd amhriodol yn cael eu gyrru gan ysgogiad a'r anallu i rannu eu hymddygiad.

Mae dynion sy'n cael cwnsela ar gyfer dibyniaeth rywiol yn dysgu pam eu bod yn cam-drin rhyw - gan gynnwys twyllo - a chyda'r mewnwelediad hwnnw gallant ddelio â thrawma yn y gorffennol a dysgu cysylltu'n emosiynol â'u priod mewn ffordd iach, gan leihau'r tebygolrwydd o anffyddlondeb yn y dyfodol yn sylweddol.

12. Mae dynion yn dymuno antur

un ar ddeg

EVA SADOWSKI RPC, MFA, RN

Cynghorydd

Pam mae pobl yn twyllo ar bobl maen nhw'n eu caru?

Am yr awydd am antur a gwefr, cymryd risg, ceisio cyffro.

Pan fydd gwŷr yn twyllo maent yn dianc o drefn a diflastod bywyd bob dydd; y bywyd rhwng gwaith, cymudo, penwythnosau diflas gyda phlant, o flaen y set deledu, neu gyfrifiadur.

Y ffordd allan o gyfrifoldebau, dyletswyddau, a'r rôl benodol y maent wedi'i rhoi neu ei mabwysiadu drostynt eu hunain. Mae hyn yn ateb pam mae dynion yn twyllo.

13. Mae dynion yn twyllo am amryw resymau

6

DAVID O. SAENZ, Ph.D., EDM, LLC

Seicolegydd

Yn gyntaf, mae'n rhaid i ni gydnabod bod gwahaniaeth rhwng pam mae dynion yn twyllo:

 • Amrywiaeth
 • Diflastod
 • Gwefr yr helfa / perygl perthynas
 • Nid oes gan rai dynion unrhyw syniad pam eu bod yn cael eu gorfodi i wneud hynny
 • Dim cod moesol ar gyfer priodas
 • Gyriant mewnol / angen am sylw (mae'r angen am sylw yn fwy na'r normalrwydd)

Bydd y rhesymau y mae dynion yn eu rhoi pam mae gwŷr yn twyllo yn eich helpu i ddeall barn dynion ar faterion:

 • Mae gan eu partner ysfa rywiol isel / nid oes ganddo ddiddordeb mewn rhyw
 • Mae'r briodas yn cwympo
 • Yn anhapus â'u partner
 • Nid eu partner yw pwy oedden nhw'n arfer bod
 • Enillodd bwysau
 • Mae gwraig yn magu gormod yn ceisio ei newid neu yn “ataliwr pêl”
 • Gwell rhyw gyda rhywun sy'n eu deall yn well
 • Mae'r cemeg wedi diflannu
 • O safbwynt esblygiadol - ni chawsant eu cynllunio i fod yn unlliw
 • Dim ond croen ar groen ydyw - dim ond babi rhyw
 • Oherwydd eu bod yn teimlo bod ganddyn nhw hawl / maen nhw'n gallu

Ar ddiwedd y dydd, fodd bynnag, hyd yn oed os yw eu priod yn annioddefol ar sawl lefel, mae yna ffyrdd llawer gwell o fynd i'r afael â'r mater.

Gwaelodlin yw y gall gwraig wneud i ddyn dwyllo cymaint ag y gall wneud iddo gam-drin alcohol neu gyffuriau - nid yw'n gweithio fel hyn.

14. Mae dynion yn twyllo oherwydd y tywyllwch yn eu calonnau

10

ERIC GOMEZ, MS LMFT

Cynghorydd

Pam fod gan bobl faterion?

Mae un o'r rhesymau mwyaf cyffredin y mae dynion yn twyllo ar eu partneriaid yn canolbwyntio ar dywyllwch yn eu calon neu eu meddwl, lle mae ffactorau gan gynnwys chwant, balchder, atyniadau perthynas, a rhwystredigaethau personol â'u partner neu fywyd , yn gyffredinol, yn eu gwneud yn agored i fod yn anffyddlon.

15. Mae dynion yn twyllo am osgoi, diwylliant, gwerth

19

LISA FOGEL, LCSW-R

Seicotherapydd

Pam fod gan ddynion faterion?

Nid oes un ffactor diffiniol sy'n pennu anffyddlondeb.

Fodd bynnag, mae'r tri maes a restrir isod yn ffactorau cryf sy'n gweithio yn unsain gall hynny benderfynu a yw rhywun yn gwneud y dewis i dwyllo ar eu priod.

Osgoi : ofn edrych ar ein hymddygiadau a'n dewisiadau ein hunain. Mae teimlo'n sownd neu beidio â bod yn siŵr beth i'w wneud yn cynrychioli ofn gwneud dewis gwahanol.

Wedi'i wreiddio'n ddiwylliannol : Os yw cymdeithas, rhieni, neu arweinyddiaeth gymdeithasol yn cydoddef anffyddlondeb fel gwerth lle efallai na fyddwn bellach yn gweld twyllo fel ymddygiad negyddol.

Gwerth : Os gwelwn gynnal priodas fel gwerth pwysig (y tu allan i gamdriniaeth) byddwn yn fwy agored ac yn barod i wneud dewisiadau newydd sy'n gweithio tuag at gynnal y briodas.

Dyma'r rhesymau sy'n esbonio pam mae dynion yn twyllo.

16. Mae dynion yn twyllo pan nad yw eu partneriaid ar gael

14

JULIE BINDEMAN, PSY-D

Seicolegydd

Pam mae dynion yn twyllo ar eu cariadon neu eu gwragedd?

Mae dynion (neu ferched) yn twyllo pan nad yw eu partneriaid ar gael iddynt.

Mae'r ddau bartner yn arbennig o agored i niwed yn ystod taith atgenhedlu gan gynnwys heriau colled neu ffrwythlondeb, yn enwedig os yw eu llwybrau galar yn dargyfeirio am gyfnodau hir.

Y gwendid sy'n dod drwyddo yw pam mae dynion yn twyllo.

17. Mae dynion yn twyllo pan fydd diffyg agosatrwydd

13

JAKE MYRES, LMFT

Therapydd Priodas a Theulu

Pam mae dynion yn twyllo? Mae hyn oherwydd agosatrwydd.

Mae twyllo yn ganlyniad i ddiffyg agosatrwydd mewn priodas.

Gall agosatrwydd fod yn her, ond os nad yw dyn yn teimlo ei fod yn cael ei “weld” yn llawn yn ei berthynas, neu ddim yn cyfleu ei anghenion, gall ei adael yn teimlo'n wag, yn unig, yn ddig, ac heb ei werthfawrogi.

Yna efallai y bydd am gyflawni'r angen hwnnw y tu allan i'r berthynas.

Dyma'i ffordd o ddweud “mae rhywun arall yn fy ngweld a'm gwerth ac yn deall fy anghenion, felly rydw i'n mynd i gael yr hyn sydd ei angen arnaf ac eisiau yno yn lle”.

18. Mae dynion yn twyllo pan fydd diffyg edmygedd

3

CRYSTAL RICE, LGSW

Cynghorydd

Pam mae dynion yn twyllo a dweud celwydd?

Y rheswm sengl mwyaf cyffredin yw hyn.

Rwy'n gweld pam mae dynion yn edrych y tu allan i'r berthynas am gwmnïaeth yn ddiffyg edmygedd a chymeradwyaeth gan eu partner.

Mae oherwydd maent yn tueddu i seilio eu synnwyr o'u hunain ar sut mae'r bobl yn yr ystafell yn eu gweld ; mae'r byd y tu allan yn gweithredu fel drych o hunan-werth. Felly os yw dyn yn dod ar draws anghymeradwyaeth, dirmyg, neu siom gartref, maen nhw'n mewnoli'r emosiynau hynny.

Felly pan fydd person y tu allan i'r berthynas wedyn yn darparu cownter i'r teimladau hynny, yn dangos “adlewyrchiad” gwahanol i'r dyn, mae'r dyn yn aml yn cael ei dynnu at hynny.

A gweld eich hun mewn goleuni calonogol, wel, mae hynny'n aml yn anodd iawn ei wrthsefyll.

19. Mae dynion yn twyllo am chwyddiant ego

17

K’HARA MCKINNEY, LMFT

Therapydd Priodas a Theulu

Pam mae pobl hapus yn twyllo?

Credaf hynny mae rhai dynion yn twyllo am chwyddiant ego . Mae'n teimlo'n dda cael eich ystyried yn ddymunol ac yn ddeniadol i eraill, yn anffodus hyd yn oed y tu allan i'r briodas.

Gall wneud i ddyn deimlo'n bwerus ac yn hudolus. Mae hyn er anfantais i'r person sy'n eu caru. Mae hyn yn drist ond dyna'r rheswm sy'n dweud pam mae dynion yn twyllo

20. Mae anffyddlondeb yn drosedd cyfle

25

TREY COLE, PSY D.

Seicolegydd

Pam mae dynion yn twyllo?

Er bod nifer o resymau a allai esbonio pam mae dynion yn twyllo ar eu partneriaid, un o’r rhesymau mwyaf cyffredin yw ei fod yn ‘drosedd’ cyfle.

Nid yw anffyddlondeb o reidrwydd yn arwydd o rywbeth o'i le yn y berthynas; yn hytrach, mae'n adlewyrchu bod bod mewn perthynas yn ddewis dyddiol.

21. Mae dynion yn twyllo pan fyddant yn teimlo bod eu merch yn anhapus

24

TERRA BRUNS, CSI

Arbenigwr perthynas

Rwy'n credu bod dynion yn twyllo oherwydd bod dynion yn byw i wneud eu menywod yn hapus, a phan nad ydyn nhw bellach yn teimlo eu bod nhw'n llwyddo, maent yn ceisio menyw newydd y gallant ei gwneud yn hapus .

Anghywir, ie, ond yn wir pam mae dynion yn twyllo.

22. Mae dynion yn twyllo fel elfen emosiynol ar goll

16

KEN BURNS, LCSW

Cynghorydd

Yn fy mhrofiad i, mae pobl yn twyllo oherwydd bod rhywbeth ar goll. Elfen emosiynol graidd sydd ei hangen ar berson nad yw'n cael ei diwallu.

Naill ai o'r tu mewn i'r berthynas, sy'n fwy cyffredin, ac mae rhywun yn dod ymlaen sy'n llenwi'r angen hwnnw.

Ond gall fod yn rhywbeth ar goll o fewn person.

Er enghraifft, mae rhywun na chafodd lawer o sylw yn ei flynyddoedd iau yn teimlo'n dda iawn pan gânt sylw arbennig neu y dangosir diddordeb iddo. Dyma pam mae dynion rywiol yn twyllo.

23. Mae dynion yn twyllo pan nad ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi

2. 3

STEVEN STEWART, MS, NCC

Cynghorydd

Er bod rhai dynion, wrth gwrs, sydd â hawl i hercian, nad ydyn nhw'n parchu eu partneriaid ac yn syml yn teimlo y gallan nhw wneud beth bynnag maen nhw eisiau, fy mhrofiad i yw bod dynion yn twyllo'n bennaf oherwydd nad ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi.

Gall hyn ddod ar sawl ffurf wahanol, wrth gwrs, yn seiliedig ar yr unigolyn. Efallai y bydd rhai dynion yn teimlo eu bod yn cael eu dibrisio os nad yw eu partneriaid yn siarad â nhw, yn treulio amser gyda nhw, neu'n cymryd rhan mewn hobïau gyda nhw.

Efallai y bydd eraill yn teimlo eu bod yn cael eu dibrisio os yw eu partneriaid yn rhoi'r gorau i gael rhyw rheolaidd gyda nhw. Neu os yw eu partneriaid yn ymddangos yn rhy brysur gyda bywyd, cartref, plant, gwaith, ac ati i'w blaenoriaethu.

Ond yn sail i hynny i gyd mae ymdeimlad nad yw'r dyn o bwys, hynny nid yw'n cael ei werthfawrogi ac nad yw ei bartner yn ei werthfawrogi mwyach.

Mae hyn yn achosi i'r dynion geisio sylw mewn man arall, ac eto yn fy mhrofiad i amlaf, hwn yn gyntaf ceisio sylw gan un arall (cyfeirir ato'n aml fel “perthynas emosiynol”) sydd wedyn yn arwain at ryw yn ddiweddarach (mewn “perthynas wedi'i chwythu'n llawn”).

Felly os nad ydych chi'n blaenoriaethu'ch dyn, ac nad ydych chi'n gwneud iddo deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, yna ni ddylech synnu pan fydd yn ceisio sylw mewn man arall.

24. Mae dynion yn twyllo pan na allant gysylltu â nhw eu hunain

ugain

MARK GLOVER, MA, LMFT

Cynghorydd

Pam mae dynion yn twyllo yw oherwydd eu anallu i gysylltu'n emosiynol â'u plentyn mewnol clwyfedig sy'n chwilio am gael ei feithrin a chadarnhaodd eu bod yn ddigon ac yn haeddu cael eu caru dim ond oherwydd eu gwerth cynhenid ​​a'u gwerthfawrogiad.

Gan eu bod yn cael trafferth gyda'r cysyniad hwn o deilyngdod maent yn mynd ar ôl nod anghyraeddadwy yn barhaus ac yn symud o un person i'r nesaf.

Rwy'n credu bod yr un cysyniad hwn yn berthnasol i lawer o fenywod hefyd.

25. Mae dynion yn twyllo pan nad yw eu hanghenion yn cael eu diwallu

26

TRISH PAULS, MA, RP

Seicotherapydd

Nid wyf yn credu bod rheswm cyffredin dros pam mae dynion yn twyllo oherwydd bod pawb yn unigryw a'u sefyllfa'n unigryw.

Yr hyn sy'n digwydd mewn priodasau i achosi problemau, fel perthynas, yw bod pobl yn teimlo'n ddatgysylltiedig yn emosiynol oddi wrth eu partner a ddim yn gwybod sut i ddiwallu eu hanghenion mewn modd iach felly maen nhw'n edrych am ffyrdd eraill o gyflawni eu hunain.

26. Mae dynion yn colli cael eu hedmygu, eu hedmygu a'u dymuno

pymtheg

KATHERINE MAZZA, LMHC

Seicotherapydd

Y rheswm pam mae dynion yn twyllo yw oherwydd nad oes ganddyn nhw'r union deimlad a'u tynnodd i'r berthynas tymor hir maen nhw ynddo. Y teimlad o gael eu hedmygu, eu hedmygu a'u dymuno yw'r coctel rhamantus sy'n teimlo mor feddwol.

Ar oddeutu 6-18 mis, nid yw’n anghyffredin i’r dyn “ddisgyn oddi ar y bedestal” wrth i realiti ymsefydlu, a heriau bywyd yn dod yn flaenoriaeth.

Mae pobl, nid dynion yn unig, gyda llaw, yn colli'r cyfnod byr a dwys hwn. Mae'r teimlad hwn, sy'n chwarae ar hunan-barch ac amddifadedd ymlyniad cynnar, yn gwrthweithio pob ansicrwydd a hunan-amheuaeth.

Mae'n gwreiddio'n ddwfn yn y psyche ac yn byw yno yn aros i gael ei ail-ysgogi. Er y gall partner tymor hir ddarparu teimladau pwysig eraill, mae bron yn amhosibl ailadrodd yr awydd anniwall gwreiddiol hwn.

Ynghyd â dieithryn, a all actifadu'r teimlad hwn ar unwaith.

Gall temtasiwn yn ei anterth daro'n galed, yn enwedig pan nad yw un yn cael ei ddyrchafu gan ei bartner yn rheolaidd.

27. Mae dynion yn twyllo pan fyddant yn teimlo'n ddigydnabod

27

VICKI BOTNICK, MFT

Cynghorydd a Seicotherapydd

Nid oes un rheswm unigol pam mae dynion yn twyllo, ond mae a wnelo un edefyn cyffredin â theimlo heb ei werthfawrogi a heb gymryd gofal digon da yn y berthynas.

Mae llawer o bobl yn teimlo mai nhw yw'r un sy'n gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith yn y berthynas, ac nad yw'r gwaith yn cael ei weld na'i wobrwyo.

Pan fyddwn yn teimlo bod ein holl ymdrech yn mynd heb ei chydnabod, ac nad ydym yn gwybod sut i roi'r cariad a'r edmygedd sydd eu hangen arnom ein hunain, edrychwn y tu allan.

Mae cariad newydd yn tueddu i fod yn addoli a chanolbwyntio ar ein holl rinweddau gorau, ac mae hyn yn sicrhau'r gymeradwyaeth rydym yn ysu amdani - cymeradwyaeth sy'n brin o'n partner a ninnau.

28. Gwahanol amgylchiadau lle mae dynion yn twyllo

1.2

MARY KAY COCHARO, LMFT

Therapydd Cyplau

Nid oes unrhyw atebion syml i'r cwestiwn hwn pam mae dynion yn twyllo oherwydd bod gan bob dyn ei resymau ei hun a bod pob amgylchiad yn wahanol.

Hefyd, yn sicr mae gwahaniaethau rhwng dyn sy'n cael ei ddal mewn sawl mater, dibyniaeth porn, materion seiber, neu gysgu gyda puteiniaid a dyn sy'n cwympo mewn cariad â'i gyd-weithiwr.

Mae'r rhesymau dros gaeth i ryw wedi'u hymgorffori mewn trawma, tra bod dynion sydd â materion sengl yn aml yn dyfynnu diffyg rhywbeth sydd ei angen arnynt yn eu prif berthnasoedd.

Weithiau maent yn colli rhyw angerddol, ond yr un mor aml, maent yn adrodd nad ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu gweld na'u gwerthfawrogi gan eu gwragedd. Mae menywod yn brysur, yn rhedeg yr aelwyd, yn gweithio yn ein gyrfaoedd ein hunain, ac yn magu'r plant.

Gartref, mae dynion yn adrodd hynny maent yn aml yn teimlo eu bod yn cael eu hesgeuluso a'u cymryd yn ganiataol. Yn y cyflwr hwnnw o unigrwydd, dônt yn agored i sylw ac addoliad rhywun newydd.

Yn y gwaith, edrychir arnynt, maent yn teimlo'n bwerus ac yn deilwng a gallant feithrin perthynas â menyw sy'n sylwi ar hynny.

29. Delfryd rhamantus modern yw'r achos dros anffyddlondeb

1.3

MARCIE SCRANTON, M.A., LMFT

Seicotherapydd

Pam mae dynion yn twyllo yw oherwydd bod ein ffocws modern ar y ddelfryd ramantus yn ymarferol yn setup ar gyfer anffyddlondeb.

Pan fydd perthynas yn anochel yn colli ei llewyrch cychwynnol, nid yw'n anghyffredin hiraethu am yr angerdd, y wefr rywiol, a'r cysylltiad delfrydol ag un arall a oedd yn bresennol pan ddechreuodd.

Anaml y bydd y rhai sy'n deall ac yn ymddiried yn esblygiad cariad sy'n bodoli mewn perthynas wirioneddol ymroddedig yn cael eu temtio i dwyllo.

30. Dynion yn ceisio newydd-deb

1.1

YSGOL GERALD. Ph.D.

Seicdreiddiwr

“Mae ymchwil diweddar yn dangos bod dynion a menywod yn twyllo i tua’r un radd. Y rheswm cyffredin pam mae dynion yn twyllo yw ceisio newydd-deb .

Y rheswm cyffredin mae menywod yn twyllo oherwydd rhwystredigaethau yn eu perthynas . '

Bydd y darnau hyn o gyngor defnyddiol yn helpu menywod i nodi'r rhesymau pam mae dynion yn twyllo ac efallai'n rhoi rhywfaint o fewnwelediad iddynt o sut mae dynion yn meddwl a beth allant ei wneud i'w hatal rhag twyllo.

Ranna ’: