Sut i Iachau rhag Cam-drin Emosiynol

Mae perthynas sy'n cam-drin yn emosiynol mewn gwirionedd yn broses barhaus lle mae un person yn lleihau ewyllys a diddordebau person arall yn systematig i ddinistrio lles emosiynol yr unigolyn hwnnw yn y pen draw.
pan fydd cariad yn marw mewn priodas

Gall y cam-drin fod yn feddyliol, corfforol, seicolegol, neu lafar, ac yn aml yn gyfuniad o'r rhain.Gan fod y perthnasoedd fel arfer yn cael eu gwneud trwy atyniad emosiynol cryf (gall cam-drin gymhwyso rhiant i blentyn, plentyn i riant, rhwng brodyr a chwiorydd neu hyd yn oed rhwng ffrindiau), mae'n rhyfeddod pam mae'r camdriniwr yn cael ei orfodi i weithredu mewn ffordd mor ddinistriol a di-ffrwyth.

Mae unrhyw gamdriniwr mewn perthynas mewn gwirionedd yn troi'r gwn arnyn nhw eu hunain - fel petai - trwy ddifetha ysbryd eu rhywun arwyddocaol arall ac achosi difrod amhenodol iddyn nhw eu hunain.Yn sicr gellir ystyried cam-drin fel rhan o ymddygiad hunanddinistriol.

Mae'r dioddefwyr yn profi llu o symptomau hunanddinistriol, yn datblygu tueddiadau hunanladdol gydag amser, ac yn boddi'n raddol i gefnfor helaeth iselder.

Iachau rhag cam-drin emosiynol neu gwella ar ôl cam-drin emosiynol felly, mae dioddefwyr o'r fath yn dod yn broses hynod o boenus a phoenus.Felly, sut i wella ar ôl cam-drin emosiynol gan briod neu bartner? Ac a yw adferiad o gam-drin emosiynol yn wirioneddol bosibl?

Gwyliwch hefyd: Sut i ymbellhau oddi wrth gamdriniwr emosiynol

Mae cam-drin emosiynol fel llofrudd distaw sy'n ymosod ar deimlad ac yn llofruddio gobaith. Dyma rai

Efallai na fydd y person sy'n ysgogi emosiynau mewn ffordd ymosodol hyd yn oed yn teimlo ei fod yn gwneud unrhyw beth o'i le.

Nid yw’r cam-drin yn achos emosiwn o reidrwydd yn gyfyngedig i’r ffigwr amlycaf mewn perthynas - gwryw neu fenyw - ac weithiau gall fod y partner ‘gwannach’ sy’n trosoli camdriniaeth i sicrhau ymdeimlad o gryfder a rheolaeth.

Am wella o berthynas emosiynol ymosodol , mae angen i'r tramgwyddwr a'r rhai sy'n cael eu cam-drin geisio cymorth. Nid yw datrys hanner y materion mewn perthynas ymosodol byth yn ddatrysiad oni bai bod y berthynas yn cael ei diddymu.

Hyd yn oed wedyn, dim ond y rhai sy'n cael eu cam-drin fydd yn dod o hyd i gysur o ymddygiadau aflonyddgar.

Help i'r rhai sy'n cael eu cam-drin


arwyddion enaid

Mae llawer o bobl sy'n profi cam-drin domestig yn teimlo fel eu bod ar eu pennau eu hunain, ac nid yw pobl yn deall nac yn credu'r hyn y maent yn mynd drwyddo.

Fodd bynnag, nid ydych chi ar eich pen eich hun.

Mae gweithwyr proffesiynol ar gael a fydd yn eich deall chi, sy'n eich credu, ac sydd am eich helpu chi i wella ar ôl cam-drin emosiynol.

Mae gweithwyr proffesiynol ar gael i'ch gwrando a'ch cefnogi yn unig, pe baech yn ymdrechu i geisio arweiniad cyfeillgar neu helpu i weithredu ar ei gyfer iacháu cam-drin emosiynol , neu a ddylech chi benderfynu cynllunio ar adael perthynas ymosodol.

Bydd eu harbenigedd yn cynorthwyo'r dioddefwyr i mewn iachâd rhag camdriniaeth lafar ac emosiynol a dychwelyd i normalrwydd yn raddol.

Unrhyw un sydd angen siarad yn gyfrinachol ynglŷn â cham-drin domestig neu sy'n chwilio am ffyrdd sut i wella rhag camdriniaeth emosiynol Dylai ddechrau gydag ymchwil i wasanaethau lleol.

Bydd defnyddio cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd mewn llyfrgell leol yn cadw pori data oddi ar gyfrifiaduron personol a chyfrifiaduron cartref a allai ymddangos yn anfwriadol ac yn gwylltio'r camdriniwr.

Os defnyddir offer cartref i chwilio am help, gwnewch yn siŵr eich bod yn sychu'r holl ddata o sesiynau pori a chadwch rifau ffôn yn ddiogel.

Efallai y bydd gan gamdrinwyr arfer o edrych yn gyfrinachol ar eich ymddygiad na fyddai'n anarferol i'w meddylfryd.

Bydd chwiliadau syml am ymadroddion fel “help gyda cham-drin (enw'r dref neu'r ddinas)” fel arfer yn esgor ar y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Efallai y bydd gweithwyr proffesiynol eraill, fel yr heddlu, arweinwyr crefyddol (gweinidog neu offeiriad), llochesi cyhoeddus, llysoedd teulu, cyfleusterau gofal seiciatryddol, a gweithwyr iechyd proffesiynol yn gallu cynnig cyngor ar sut i wella ar ôl cam-drin a'ch rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau cymorth cam-drin domestig a'r rhai sy'n arbenigo mewn darparu gwasanaethau ar gyfer y rhai sy'n cael eu cam-drin.

Er nad y teulu agos yw'r adnodd gorau bob amser i ddelio â cham-drin domestig, gallai cyfuno cymorth aelodau'r teulu a ffrindiau dibynadwy fod yn opsiwn ar gyfer cymryd y camau cychwynnol hynny yn hyderus.

Pryd gwella ar ôl cam-drin emosiynol mewn priodas a bove popeth, eich nod yw dod yn oroeswr camdriniaeth ac nid y dioddefwyr mwyaf trasig.

Gofalwch am eich cynllunio a gwarchodwch eich ymchwil nes eich bod yn barod i roi cynllun ar waith. Ceisiwch beidio ag ymddwyn yn ofnus.

Help i'r camdriniwr

Mae cydnabod eich bod wedi cam-drin tuag at bartner yn rhywbeth a fydd yn aml yn deillio o ganlyniadau neu wrthdaro difrifol.

Mae'n realiti anffodus bod y sylweddoliad yn dod yn amlwg dim ond pan fydd y sefyllfa wedi mynd yn rhy bell. Er hynny, mae arfer neu agenda ymosodol yn rhywbeth sy'n anodd, ond nid yn amhosibl ei newid.

Mae cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd eich hun yn rhan angenrheidiol o addasu a dileu ymddygiadau negyddol.

Trwy sylweddoli bod y gweithredoedd yn rhai eich hun - ac nid rhywbeth sy'n cael ei feithrin gan ysgogiad allanol - neu hyd yn oed eich partner neu darged cam-drin - sy'n rhoi cyfrifoldeb yn sgwâr ar ysgwyddau'r camdriniwr.

Gall y cyfaddefiad hwn fod yn frawychus ac yn anodd ei drin. Fodd bynnag, nid oes rhaid i'r camdriniwr fynd arno ar ei ben ei hun.

Yn yr un modd ag y mae cymorth proffesiynol ar gael adferiad cam-drin emosiynol , mae adnoddau i'r camdriniwr ymgynghori â nhw mewn ymdrechion i addasu eu hymddygiad ac ail-lunio eu bywydau a'u perthnasoedd pe bai'r olaf yn dal i fod yn bosibilrwydd.

Yn yr un modd â dioddefwyr, gallai chwilio am adnoddau lleol ar y rhyngrwyd fod yn gam cyntaf da, a gall ceisio cymorth rheoli dicter, cwnselwyr cam-drin, neu sefydliadau eraill a therapi unigol helpu i addysgu'r camdriniwr i ddod i delerau a rheoli ymddygiadau.


rhyw ymostyngol

Mae'n debygol y bydd ymddiried yn eich priod / rhywun arwyddocaol arall neu destun y cam-drin, hyd yn oed os yw'n ddiffuant cyn cymryd camau eraill, yn cael ei ystyried yn ystum ystrywgar arall.

Ym mhob achos, dylai'r sawl sy'n cael eu cam-drin a'r camdriniwr ofyn am ryw fath o gymorth sut i wella rhag camdriniaeth a pheidio â chael eich twyllo i feddwl y bydd dileu'r bygythiad uniongyrchol yn unioni ymddygiadau neu'r difrod emosiynol a achosir gan gamdriniaeth.

Gall y rhai ymylol i sefyllfaoedd ymosodol fel plant elwa o gwnsela hefyd. Maent yn cael eu hecsbloetio yn yr un modd, os nad yn uniongyrchol, ac mae angen help arnynt i wella o amgylchiadau ymosodol emosiynol.

Gall iachâd ar ôl cam-drin emosiynol neu wella o fod yn gamdriniwr fod yn llwybr anodd i'w ddilyn , ond gyda'r arweiniad a'r help cywir, gallwch ddod o hyd i gysur yn eich perthynas ac yn eich bywyd yn bendant.