Penillion Beibl Ysbrydoledig Am Gyfathrebu Mewn Priodas

Penillion Ysbrydoledig ar gyfer Cyfathrebu Beiblaidd mewn Priodas

Yn yr Erthygl hon
gwir ystyr priodas

Fel person ffydd, gwyddoch mai'r Beibl yw eich craig, eich prif gynheiliad lle gallwch ddychwelyd i ddod o hyd i ysbrydoliaeth, gobaith a ffydd pan fydd bywyd yn mynd yn anodd. Mae'r Beibl hefyd yn cynnig canllaw ymarferol a defnyddiol ar gyfer sawl agwedd ar fywyd - ac mae llawer o feddyliau a syniadau a fynegir yno yn berthnasol i'r berthynas fwyaf modern hyd yn oed.Mae'r Beibl hefyd yn offeryn hyfryd ar gyfer gwella cyfathrebu yn eich priodas. O fewn ei dudalennau, fe welwch lawer o adnodau o’r Beibl am gyfathrebu fel adnodau ysbrydoledig, rhai ohonynt yn ymwneud yn uniongyrchol â phriodas, a rhai nad ydynt. Ond gellir defnyddio pob un ohonynt i ysbrydoli cysylltiad iachach a mwy calon agored rhyngoch chi a'ch priod.

Ar adegau, mae ein perthynas yn tueddu i fynd yn gymhleth iawn. Er y gallwn ymgorffori Duw yn ein bywydau gydag adnodau o'r Beibl am gyfathrebu, bydd y testamentau hyn yn ein helpu i gael perthynas unigryw ac iach â phawb yn ein bywydau. P'un a ydych chi mewn perthynas newydd neu wedi bod mewn priodas ers blynyddoedd, bydd yr adnodau beiblaidd hyn am gyfathrebu yn rhywbeth rydych chi bob amser yn edrych arno ac yn dod o hyd i eglurder.Os ydych chi'n chwilio am rai penillion o'r Beibl ar gyfathrebu, beth am gymryd peth amser heddiw i ystyried yr adnodau ysbrydoledig hyn o'r Beibl i helpu gydag agwedd agosach at adnodau o'r Beibl am gyfathrebu mewn perthynas (penillion wedi'u cymryd o Fersiwn Safonol Saesneg).

Grym cwmnïaeth

Mae Genesis 2: 18-25 yn dweud wrthym,

Yna dywedodd yr Arglwydd, “Nid yw'n dda i'r dyn fod ar ei ben ei hun; Byddaf yn ei wneud yn gynorthwyydd sy'n addas iddo.Mae'r penillion hyn o'r Beibl am gyfathrebu yn dysgu hynny inni Roedd Duw yn bwriadu i fodau dynol gael cwmnïaeth a rhywun i bwyso arno pan oedd ei angen arnynt. Mae cwmnïaeth yn rhan mor hanfodol a hardd o briodas. Mae priodas gref yn golygu na fyddwch chi byth yn wirioneddol ar eich pen eich hun nac yn unig. Rydych chi'n gwybod bod eich partner bob amser yno i chi. Arhoswch yn agored ac yn gariadus, a byddwch chi'n gallu cyfathrebu'n glir ac yn osgeiddig ni waeth pa fywyd sy'n taflu'ch ffordd.

Mae bywyd cartref da yn bwysig

Mae Diarhebion 14: 1 yn dweud hynny wrthym

Mae'r doethaf o ferched yn adeiladu ei thŷ, ond yn ffolineb gyda'i dwylo ei hun, yn ei rwygo i lawr.

Mae'r pennill hwn o'r Beibl am gyfathrebu mewn priodas yn dweud os ydych chi eisiau a priodas iach gyda chyfathrebu gwych, dechreuwch trwy edrych ar eich bywyd cartref. Mae'n swnio'n hen ffasiwn, ond mae gwir bwysig i'ch cartref. Cartref glân, croesawgar sy'n bleser bod mewn help i gyfrannu awyrgylch tawel, positif i'ch bywyd.

Ar y llaw arall, mae cartref llanast ac anhrefn yn gwneud ichi deimlo mwy o straen. Cydweithio ar gadw'ch cartref yn hyfryd i'r ddau ohonoch. Efallai ei bod hi'n bryd rhoi cynnig ar rai o'r prosiectau DIY hynny rydych chi wedi'u hystyried ers tro?

Rhowch eich priodas yn gyntaf

Dywed Marc 10:09

“Beth felly mae Duw wedi uno, peidiwch â gwahanu dyn.”

Mae'r rhain yn benillion beiblaidd pwysig i barau priod. Dylai eich priodas fod yn un o'r pethau pwysicaf yn eich bywyd. Rydych chi'n bartneriaid am oes. Rydych chi wedi ymrwymo i rannu'ch cartref a'ch bywyd gyda'ch gilydd. Anrhydeddwch hynny trwy sicrhau bod eich priodas yn un o'ch prif flaenoriaethau . Waeth pa mor brysur y mae'r ddau ohonoch yn ei gael gyda bywyd, gwaith, teulu, neu ddrama ddiangen y tu allan, peidiwch â gadael iddo eich ysgwyd o graidd eich priodas.

Nid oes unrhyw beth o'i le â throi at ffrind neu aelod o'r teulu dibynadwy os oes angen cyngor arnoch, ond yn gyffredinol, ceisiwch gadw'ch priodas yn breifat a pheidiwch â rhannu eich problemau â phobl eraill.

Byddwch yn ymwybodol o'ch geiriau

Mae Diarhebion 25: 11-15 yn ein hatgoffa hynny

Mae gair a siaredir yn addas fel afalau aur mewn lleoliad o arian.

Dyma un o benillion rhyfeddol y Beibl i gryfhau priodas. Mae'n hanfodol ystyried pwysigrwydd cyfathrebu mewn priodas i'ch helpu chi i adeiladu gwell cyfathrebu yn eich priodas. Mae geiriau wrth wraidd yr holl gyfathrebu. Gall y geiriau rydych chi'n eu dewis helpu neu brifo unrhyw sefyllfa. Pryd bynnag y bydd gennych broblem neu wrthdaro, codwch yn ofalus am yr hyn yr ydych yn dewis ei ddweud wrth eich partner amdano.

Chwiliwch am ddulliau mynegiant sy'n dyner, yn garedig, yn onest ac yn wir, a cheisiwch osgoi cyhuddiadau, coegni, a geiriau y bwriedir eu clwyfo. Cyfleu'ch meddyliau a theimladau mewn ffordd wirioneddol sy'n helpu'ch partner i gael eglurder ynghylch eich meddyliau

Ymarferwch y grefft o wrando

Mae Iago 1:19 yn dweud wrthym,

Gwybod hyn, fy mrodyr annwyl: gadewch i bawb fod yn gyflym i glywed, arafu i siarad, arafu dicter.

Mae'r celf o wrando yn aml yn cael ei anwybyddu y dyddiau hyn mewn cyfathrebu priodas, ond mae ganddo'r potensial i newid eich priodas ar lefel ddwfn. Pan fyddwch chi'n dysgu gwrando go iawn, rydych chi'n sicrhau bod eich partner yn teimlo ei fod yn cael ei glywed a'i ddilysu. Rydych chi'n cael cipolwg mwy dwys a thrylwyr ar eu calon a'u cymhellion. Gwrandewch yn agored a heb farn. Byddwch chi'n tyfu'n agosach at eich gilydd ac yn cyfathrebu'n well o ganlyniad.

Peidiwch ag anghofio gofyn i'r arglwydd

Mae Iago 1: 5 yn ein hatgoffa hynny,

Os oes diffyg doethineb gan unrhyw un ohonoch, gadewch iddo ofyn i Dduw, sy'n rhoi'n hael i bawb heb waradwydd, a bydd yn cael ei roi iddo.

Os ydych chi'n wynebu problemau cyfathrebu yn eich priodas, cofiwch fod yr Arglwydd yno bob amser. Gallwch chi droi ato bob amser trwy adnodau o'r Beibl am gyfathrebu. Cynigiwch eich pryderon iddo mewn gweddi. Gadewch iddo siarad geiriau doethineb a chysur yn eich calon. Os yw'ch partner yn gyd-berson ffydd, efallai yr hoffech chi weddïo neu ddarllen y Beibl gyda'ch gilydd. Mae hon yn ffordd hyfryd o dyfu'n agosach fel cwpl wrth dyfu yn eich ffydd.


modd a rennir

O ran penillion beiblaidd am gyfathrebu, yn y fideo isod, mae Jimmy Evans yn siarad am sut cyfathrebu yw'r brif ffordd o adnabod eich partner. Mae'n rhannu 5 safon y mae angen i ni eu gosod yn ein cyfathrebu mewn priodas.

Mae'r Beibl yn adnodd cyfoethog o ysbrydoliaeth ac arweiniad. Trowch ato heddiw i gael gwell dealltwriaeth o gyfathrebu Beiblaidd mewn priodas. Gadewch iddo lywio'ch cwrs tuag at briodas gyfoethocach a mwy cariadus.