Syniadau Dyddiad Aquarius - 6 Syniadau Chwyldroadol i'w Hystyried

6 Syniadau Dyddiad Chwyldroadol i Ysbrydoli Dyddiadau Os yw Aquarian ar eich rhestr boblogaidd ar gyfer cynllunio dyddiad perffaith, efallai y bydd gennych dipyn o her ar eich dwylo, oherwydd mae Aquarians braidd yn radical.

Yn yr Erthygl hon

Mae'n cymryd llawer mwy na'r status quo i droi cogiau meddwl Aquariaid yn wirioneddol. Peidiwch â gwneud unrhyw esgyrn yn ei gylch - dyna'r meddwl Aquarians y mae angen i chi ei ddalos ydych am wneud argraff arnynt, canys dyna y llwybr uniongyrchol i'w calon.Felly, beth yw'r syniadau dyddiad delfrydol Aquarius y gallwch chi eu mwynhau gyda'ch gilydd? Beth fydd yn gwneud i Aquarian eistedd i fyny a chymryd sylw?

Darllenwch ymlaen am chwe syniad dyddiad gwych ar gyfer yr Aquarian yn eich bywyd:

1. Cael radical

Mae Aquarians yn hoffi popeth sy Mae Aquarians yn hoffi pob peth sy'n newydd, yn unigryw ac allan yna, cyn belled â'i fod yn gwneud rhyw fath o synnwyr iddynt.

Felly, er enghraifft, os nad ydynt i mewn i weithredu bywchwarae rôlneu ddim yn credu bod y byd yn wastad, yna gwthiwch nhw i'r mathau hynny o ddyddiadau radical. Fodd bynnag, os oes lleoliad newydd ac unigryw yn y dref waeth beth ydyw, mae'n debyg y byddai ganddynt ddiddordeb yn hynny.

Os ydych chi'n gwybod eu diddordebau eisoes, syniad gwych arall am ddyddiad Aquarius yw dod o hyd i ffordd i fynd â'u diddordeb i lefel arall trwy wthio ffiniau'r hyn y mae'r Aquarius yn ei wybod.

Er mae'n debyg y bydden nhw'n gwerthfawrogi'r ymdrech hyd yn oed pe baech chi'n mynd â nhw i rywle yn seiliedig ar eu diddordebau maen nhw'n ôl pob tebyg eisoes yn ymwybodol ohonyn nhw oherwydd mae'n dangos eich bod chi'n fodlon dod yn radical gyda nhw hefyd.

2. Gwirfoddolwch gyda'ch gilydd

Mae gan lawer o Aquariaid ddiddordeb mewn cenadaethau dyngarol, ac mewn gwneud rhywbeth i gyfrannu at fyd gwell.

Gallant ymddangos yn ddwfn, ac maent mewn rhai achosion, ond mewn gwirionedd maent yn gweld y darlun mwy ac fel arfer yn ceisio gwthio'r byd ymlaen i ryw nod uwch nad yw'r rhan fwyaf o arwyddion Sidydd eraill hyd yn oed wedi meddwl amdano.

Mewn rhai achosion, efallai na fydd hyd yn oed eich Aquarian wedi sylweddoli beth yw'r nod mwy. Felly, pan fydd y ddau ohonoch yn gweithio ar brosiect ac yn cyfrannu at rywbeth gyda'ch gilydd, bydd eich Aquarian yn mwynhau'r ymdrechion yr ydych wedi'u gwneud gyda'ch gilydd, a byddant yn sylweddoli eich bod chithau hefyd yn ymwybodol bod yna ddarlun mwy i weithio tuag ato.

Bydd y syniad hwnnw'n wirioneddol ysbrydoli'r Aquarian gan eu gadael eisiau mwy.

3. Gwyliwch y sêr

Mae Aquarian bob amser yn gweithio ar y darlun ehangach Fel y trafodwyd eisoes, mae'r Aquarian bob amser yn gweithio ar y darlun ehangach.

Gan eu bod yn arwydd awyr, maent yn gweld yr olygfa o'r awyr o bron popeth ac felly anelu am adyddiad rhamantusi wneud rhyw fath o seryddiaeth yn union hyd at y stryd Aquarians.

Ond does dim rhaid i chi fynd mor bell â seryddiaeth i wneud argraff arnyn nhw. Byddai mynd allan i eistedd o dan y sêr am bicnic yng ngolau'r lleuad ac ychydig o win yn syniad gwych am ddêt Aquarius.

4. Archwiliwch y newydd ac amrywiol

Mae Aquarians bob amser yn canolbwyntio ar ddod â Mae unrhyw beth newydd, amrywiol, rhyfeddol a blaengar yn mynd i fod o ddiddordeb mawr i Aquarian.

Mae Aquarians bob amser yn canolbwyntio ar ddod â'r newydd i mewn, a symud pethau ymlaen.

Nid oes ganddynt amser ar gyfer hen ffyrdd oni bai bod yr hen ffordd yn gwneud synnwyr neu'n cyfrannu at ddod â byd newydd i mewn. Felly, os nad yw Aquarian wedi rhoi cynnig ar rywbeth, bydd yn barod amdano, a pho fwyaf ysgogol yn feddyliol y byddwch chi'n gwneud eich dyddiad, y gorau fydd hi.

Mae ystafelloedd dianc yn dod i'r meddwl, gan y byddant yn herio ystwythder meddwl yr Aquarians tra'n eu hannog i weithio gyda chi (gan eich galluogi i ddangos eich gallu meddyliol hefyd).

Yna gorffen y noson gydag apryd rhamantusac mae mwy o sgwrsio deallusol a'ch syniad dyddiad Aquarius yn sicr o aros ar frig meddwl eich dyddiad am amser hir i ddod.

5. Codwch eich geek

Mae Aquarians wrth eu bodd yn dysgu am bethau newydd, ac yn chwilio am rywbeth sydd wedi cydio yn eu diddordebau.

Os oes confensiwn ymlaen, sy'n swnio fel y gallai eich dyddiad Aquarian fod â diddordeb ynddo, yna bydd hynny i fyny eu stryd.

Gall naill ai fod yn gonfensiwn hapchwarae, yn gonfensiwn daear wastad, Comicon, confensiwn ceir, confensiynau sy'n ymwneud â thechnoleg neu rywbeth arall, os yw eich Aquarius yn dangos rhyw lefel o chwilfrydedd neu ddiddordeb yn y pwnc.

Byddant yn mynd i mewn i'r dyddiad, a byddwch yn cael gweld y gorau ohonynt.

6. Dyddiadau teithio

Bydd unrhyw fath o deithio, hyd yn oed mynd ar daith ffordd yn ddyddiad Aquarius perffaith Bydd unrhyw fath o deithio, boed yn ddiwrnod allan yn rhywle, yn chwarae twristiaid yn eich tref, neu hyd yn oed yn mynd ar daith ffordd i gyd yn syniadau dyddiad Aquarius perffaith.

Ond, os nad ydych chi'n barod i fynd mor bell â hynny eto, crëwch noson â thema yn seiliedig ar deithio a lleoliad, ac ysbrydolwch eu synhwyrau gyda bwyd, awyrgylch, dychymyg, a thrafodaethau am yr hyn y byddai'r ddau ohonoch wrth eich bodd yn ei weld pe byddech chi'n mynd i. y lleoliad yr ydych yn canolbwyntio arno.

Byddai hwn yn syniad dyddiad Aquarius perffaith ac yn un sy'n gosod yr olygfa ar gyfer dyddiad yn y dyfodol, lle byddwch chi'n dilyn trwy gael y profiad bywyd go iawn a gynlluniwyd gennych yn ystod y dyddiad hwn.

Gall arddangos galluoedd meddyliol ddwyn calon Aquarian

Mae Aquarians yn cael eu troi ymlaen gan feddwl deallusol a rheiddiol.

Os na allant ddod o hyd i rywun a all gwrdd â nhw yn feddyliol, byddant yn ei chael hi'n anodd cael eu hysbrydoli i fod gyda nhw. Felly, os ydych chi'n mynd gydag Aquarius cyflwynwch nhw i rywbeth newydd a dangoswch eich gallu meddyliol a byddan nhw'n bwti yn eich dwylo chi.

Ranna ’: