Ffyrdd o amgylchynu peryglon cyfathrebu agored a chaeedig

Ffyrdd o amgylchynu peryglon cyfathrebu agored a chaeedig

Yn yr Erthygl hon
maddeuant mewn godineb priodas

Yn fy swydd ddiwethaf “Ffordd y Tu Hwnt i’r Anhawster Mwyaf mewn Cyfathrebu”, siaradais am gwestiynu Rhyfedd fel strategaeth mewn cyfathrebu agored a ddefnyddir yn aml gan therapyddion ond a ddefnyddir hefyd rhwng partneriaid. Esboniais hefyd fanteision Dulliau Caeedig ac Agored o gyfathrebu. Mae cwestiynu chwilfrydig yn ei hanfod yn dilysu oherwydd bod y sawl sy'n mynegi chwilfrydedd wir eisiau gwybod mwy am y llall. Yn yr un modd, gallai dweud wrth eich partner beth rydych chi'n ei feddwl mewn ffordd syml fodloni chwilfrydedd neu natur agored gynhenid ​​i'w safbwynt neu farn. Yn y modd hwn, gall y ddau ddull fod yn gyflenwol. Er enghraifft, gallai datganiad chwilfrydig (“Rwy'n chwilfrydig ynglŷn â sut mae mwy a mwy o bobl yn nodi eu bod yn drawsrywiol.”) Ddod â datganiad agored (“Er gwybodaeth i chi, rydw i'n drawsmale.”)Gorwneud y dull agored

Ond, nid oes ateb hawdd, oherwydd mae peryglon bob amser. Gall dulliau agored, os ydynt wedi gordyfu, gynnwys gofyn gormod o gwestiynau heb gynnwys digon o ddatgeliad personol. Gall rhywun a ofynnir gormod o gwestiynau o unrhyw fath deimlo fel ei fod “yn y fan a’r lle” neu efallai ei fod yn cael ei farnu os yw’n cael yr ateb yn anghywir. Gall ymddangos fel y gallai fod gan yr “cyfwelydd” yr ateb ac mae’r “cyfwelai” yn y man poeth o ddyfalu beth ydyw. Yn hytrach nag apelio at barodrwydd pobl i siarad amdanynt eu hunain (ego-strocio), gall gorwneud y modd cyfweld arwain at deimladau o fregusrwydd. Yn ogystal, gellir ystyried bod y cyfwelydd yn cuddio gwybodaeth bersonol y tu ôl i ymgais i wybod yn ddyfnach ac yn fwy agos cyn i'r cyfwelai deimlo'n barod. Er mai bwriad “beth” a “sut” yw agor unrhyw ymateb posib, os yw person yn ymateb yn bennaf gyda mwy o gwestiynau, gall y partner sgwrsio ddechrau teimlo ei fod wedi cael ei farcio ar gyfer ymarfer mewn “cloddio data”. Gall chwilio am wybodaeth bersonol deimlo ei fod yn cael ei orfodi neu'n agos atoch yn gynamserol cyn i ddigon o ddatgelu gwybodaeth bersonol benodol i'r ddau gyfeiriad osod y cyd-destun ar gyfer gwahodd a chaniatáu'r ymgais i rannu gwybodaeth ymhellach.

Gorwneud y dull caeedig

Gall dulliau caeedig, os ydynt wedi gordyfu, hefyd gynnwys gofyn gormod o gwestiynau gyda'r un canlyniad ag sy'n plagio gorwneud gormod o chwilfrydedd. Gwahaniaeth pwysig i'w dynnu yma yw mai prif bwrpas dulliau caeedig yw cyfeirio llif gwybodaeth, tra mai prif bwrpas y dulliau agored yw gwahodd rhannu gwybodaeth mewn ffordd sy'n cael ei gwerthfawrogi ar y cyd. Er y gall gwahodd rhannu gwybodaeth bersonol gyfleu teimlad o werth, gall hefyd adael i'r partner deimlo ei fod wedi'i tapio allan fel pe na bai'r ceisiwr yn dymuno dychwelyd i safbwyntiau ei hun. P'un a yw cwestiynau caeedig neu agored yn cael eu defnyddio, gall yr holwr rhy chwilfrydig, caeedig ymddangos yn wag o farn, yn anaml yn cynnig digon o ddeunydd crai i gyd-fynd â'r galw, cynnal sgwrs ddiddorol. Gellir aberthu datblygu cyd-ymddiriedaeth a gall y partner sydd wedi'i ddraenio adael teimlo'n fregus, gwag ac anfodlon.Mewn cyferbyniad, pan fydd dulliau caeedig wedi gordyfu, yn enwedig wrth ateb y diben o ddarparu gormod o'ch barn eich hun, y risg yw'r canfyddiad bod y siaradwr yn esgoboli o flwch sebon. Mae fel petai sylw dyledus ar gyfer profi weithiau lefel barhaus y diddordeb yn y gwrandäwr wedi'i anwybyddu. Yn ogystal, gellir gweld nad oes gan y siaradwr lawer o sensitifrwydd i iaith y corff, gan ddangos diffyg chwilfrydedd sydd wedi ymddieithrio gan un partner. Gall ciwiau i flinder, diflastod, neu awydd i adael y rhyngweithio ymddangos yn cael eu hanwybyddu’n fwriadol neu eu diystyru’n agored, dim ond i gyfleu pwynt a fynegodd ddiddordebau’r siaradwr yn unig a dim mwy. Ychydig o ymgais i gydweithredu sy'n cael ei adlewyrchu gan siaradwyr o'r fath a gall gwrandawyr gael eu gadael yn annilys yn llwyr, yn cythruddo neu'n eu digio gan y diffyg ystyriaeth y maent newydd ei weld.

Mae'n aneglur pa un sy'n waeth, y chwiliwr chwilfrydedd meddwl agored nad oes ganddo farn erioed na'r darlithydd meddwl caeedig sy'n mwynhau clywed hunan-siarad cymaint fel y gallai pawb yn y gynulleidfa adael ac y byddai ef / hi yn dal i siarad. Efallai na fydd gan un gyfraniad i'w wneud o gwbl; gallai'r llall elwa trwy siarad mwy â nhw eu hunain na neb arall. Nid yw'r naill eithaf na'r llall yn ymddangos yn ddiddorol iawn ar gyfer dilyn perthynas sydd o fudd i bawb.


dynion sy'n twyllo a dweud celwydd

Pwysigrwydd cydbwysedd

Rhywle ar hyd y llinell, rhaid ceisio cydbwysedd yng nghymhellion y ddau eithaf hyn. Weithiau, ac yn amlach yn y cleientiaid a welaf mewn therapi cwpl, mae'r ddau bartner yn agos at eithaf y darlithydd, yn aros i gyfleu eu barn eu hunain i'r llall yn unig, byth byth yn gwirio a yw unrhyw ran o'u barn wedi bod yn wirioneddol diddordeb neu hyd yn oed wedi cael ei ddeall gan y gwrandäwr. Y rhagdybiaeth sy'n cyd-fynd ag ef yw nad gwrando ar ddeall yw pwynt y sgwrs ond rhagamcanu safbwynt un i'r gofod awyr rhag ofn y gallai un partner ddigwydd i fod yn gwrando ac yn gofalu digon i'w ddeall. I'r siaradwyr, y prawf o ofal y partner yw pan fydd y partner yn gwrando ac yn ceisio deall. Wedi'i adael i'w dyfeisiau eu hunain, anaml y byddaf yn dyst i wiriad penodol am fuddsoddiad, nac am ddeall. Mae canolbwyntio'n rhy aml yn unig ar fynegi safbwyntiau yn arwain at golli cyfleoedd i wirio am ddealltwriaeth ac, yn bwysicach yn ôl pob tebyg, i ennyn buddsoddiad yn y berthynas yn bwysicach nag yn ymarferol unrhyw safbwynt a gynigir i'r awyr. Mae hyn yn codi'r potensial i gyplau hyfforddi ganolbwyntio'n ofalus ac yn ofalus ar yr agweddau hyn ar eu bwriad.Yn dangos gofal ac anwyldeb

Y peth pwysicaf i gychwyn a chynnal perthynas agos yw parhad ac arddangosfeydd rheolaidd o ofalu am y berthynas ei hun. Daw'r arddangosfeydd hyn o ofalgar ar ffurf lafar ac ar lafar. Cyffyrddiad o law, braich o amgylch ysgwydd, datganiad o “Rwy’n dy garu di,” “Rwy’n poeni beth rydych chi'n ei feddwl, er efallai nad ydw i bob amser yn cytuno,” neu “Fe allwn ni fynd trwy hyn, er ei fod wedi bod yn ffordd anodd, rhwystredig iawn ”. Ciwiau yw'r rhain sy'n cydnabod yr her gydfuddiannol y mae'r berthynas yn ei chyflwyno i bartneriaid i oresgyn eu gwahaniaethau a chanolbwyntio ar y prosiect sydd ganddynt yn gyffredin, y rheswm y daethant ynghyd yn y lle cyntaf, a'r rheswm y maent wedi parhau mewn perthynas â'i gilydd. Mae'r ciwiau hyn yn gwerthfawrogi'r berthynas - ei brwydrau a'i chryfderau. Waeth beth arall a ddywedir, dyma'r darn pwysicaf i'w atgyfnerthu ar bob cyfle. Bod gennym rywbeth i'w ddysgu oddi wrth ein gilydd. Ein bod yn ennyn rhywbeth pwysig yn ein gilydd, rhai nad ydynt efallai'n ddymunol ond yn y dioddefaint mae'n werth gofalu amdanynt. A thrwy'r treialon a'r dathliadau rydyn ni'n dyst wrth i ni barhau â'n bywydau unigol, mae ein perthynas yn cyflawni angen ein gilydd i gael gofal, er mwyn cael ein gwerthfawrogi. Dyma gariad.