Beth yw Perthynas Agored? Ai'r Peth Iawn i Chi?

Pâr yn eistedd mewn cadeiriau gwersyll ym Mharc y Ddinas yn Edrych Movie Awyr Agored Yn Ffordd o Fyw Sinema Awyr Agored

Yn yr Erthygl hon

Os ydych chi'n darllen hwn, mae'n debyg eich bod yn edrych i ddeall mwy am berthnasoedd agored. Beth yw perthynas agored, yn eich barn chi? Beth mae'n ei olygu i chi pan glywch fod rhywun yn cymryd rhan mewn sawl partneriaeth?Sut mae perthnasoedd agored yn gweithio? Yn union beth mae perthynas agored yn ei olygu? Beth yw rhai rheolau sylfaenol ar gyfer perthnasoedd agored?

Peidiwch â phoeni, oherwydd rydyn ni'n mynd i rannu'r atebion i'r cwestiynau hyn a chwestiynau eraill gyda chi. Pan fyddwch chi'n deall beth mae'n ei olygu i fod mewn perthynas agored, gallwch chi wneud dewis gwybodus.

Beth yw perthynas agored?

Mae ystyr perthynas agored yn ymwneud yn llwyr â'r rhyddid i fynd ar drywydd rhywiol a atodiadau emosiynol gyda phobl luosog. Mae bod mewn perthynas agored yn golygu mae'r ddau bartner yn rhydd i ddyddio pobl eraill yn unol â'r rheolau y cytunwyd arnynt.

Rhagoriaethau a mathau o berthnasoedd agored

Mae diffiniad perthynas agored yn eu gosod rhwng perthnasoedd siglo a pholyamorous. Mae'r tri chategori hynny yn rhan o grŵp mwy o gydsyniol perthnasoedd di-monogamous . Mae yna wahaniaethau sylweddol, serch hynny.

Partneriaid siglo mynd ar drywydd cyfarfyddiadau rhywiol â phobl eraill sy'n rhywiol yn unig, ac maent yn gwneud hynny gyda'i gilydd. Yn perthnasoedd polyamorous , gall partneriaid gael sawl perthynas ymroddedig ar unwaith, yn emosiynol ac yn rhywiol. Yn ddiddorol, mewn polyamory , nid oes unrhyw gysylltiad rhwng diwallu angen gydag un partner ac ymrwymiad i'r partner (iaid) arall.

Felly, beth yw perthynas agored? Mae perthnasoedd agored yn fath o dir canol rhwng siglo a polyamory.

Gall person fwynhau'r fath berthynas agored o'r enw nonmonogamy mewn partneriaeth. Eich prif berthynas yw'r brif flaenoriaeth, a gallwch archwilio dyddio perthnasoedd agored cyn belled nad yw'r perthnasoedd eilaidd hynny o ddifrif. Rydych chi'n parhau i fod yn ymrwymedig i'r cynradd tra'ch bod chi'n rhydd i archwilio perthnasoedd ag eraill.

Un o'r mathau o berthnasoedd agored yw polygami . Mewn polygami, mae gan un neu'r ddau bartner sawl priod. Un o'r rheolau priodas agored yw peidio â chael rhyngweithio rhamantus y tu allan i'r priodasau.

Yn olaf, mae perthnasoedd agored yn nid yr un peth â thwyllo . Mae cytundeb rhwng partneriaid ynglŷn â beth sy'n dderbyniol, ac nid oes unrhyw dwyll yn gysylltiedig.

Rheolau perthynas agored

Guy Du A Merched Americanaidd Yn Gorwedd Gyda

Rheolau a ffiniau perthynas agored yn rhywbeth y mae angen i chi a'ch partner gytuno arno gyda'ch gilydd. Dyna hanfod rhyddid perthnasoedd agored - dewis beth sy'n gweithio i chi fel cwpl. Ystyriwch y cwestiynau a'r canllawiau canlynol wrth ateb y cwestiwn o sut i wneud i berthynas agored weithio.

 • Ffiniau rhyw. Pa weithgareddau rhywiol sy'n iawn? Pa fath o arferion rhyw diogel sy'n angenrheidiol? Beth sydd oddi ar y bwrdd? Pa mor aml y dylem gael ein profi?
 • Ffiniau emosiynol. Beth i'w wneud os byddwch chi'n dechrau cwympo i rywun? Mae pwnc cenfigen yn codi mewn perthnasoedd agored, felly mae'n hanfodol cytuno ar sut i gyfathrebu amdano cyn iddo ddigwydd.
 • Ffiniau pobl. Pwy yw gêm deg? Pwy sydd oddi ar y bwrdd? Unrhyw ffiniau rhyw?
 • Ffiniau amser. Faint o amser mae'n iawn ei dreulio gyda phartneriaid eraill? Beth yw eich gweithgareddau chi yn unig?
 • Disgwyliadau Clir. Sut byddwch chi'n gwybod bod eich perthynas yn dal i fod yn brif flaenoriaeth? Sut y byddwch chi'n parhau i weithio ar eich perthynas wrth archwilio eraill?

Perthnasoedd agored manteision ac anfanteision

Mae gan berthnasoedd agored lawer o fuddion posibl a llawer o anfanteision. Mae'r cyfan yn dibynnu ar yr hyn sydd ei angen arnoch chi o berthynas. Beth yw perthynas agored? Beth bynnag rydych chi am iddo fod cyhyd â'ch bod chi'n ddigon dyfeisgar a pharhaus i barhau i weithio tuag at y manteision sydd eu hangen arnoch chi.

Edrychwch ar y rhestr a meddyliwch am yr hyn sy'n eich denu chi ac yn eich gwrthyrru o berthnasoedd agored.

Manteision posibl perthynas agored

 1. Rhyddid i ddilyn gwahanol ddiddordebau ac ochrau eich personoliaeth
 2. Mwy o ryw fel arfer
 3. Disgwyliadau a ffiniau cliriach
 4. Mwy o newydd-deb
 5. Mae angen cyflawni mwy gyda phartneriaid amrywiol
 6. Dim ond ffiniau y cytunwyd arnynt yn flaenorol gan y ddau bartner
 7. Dim pwysau i fod yn brif adnoddau ein gilydd
 8. Cynyddu ffocws a chyfathrebu am anghenion a dymuniadau
 9. Osgoi FOMO
 10. Bod yn flaenllaw ac yn onest am weithgareddau rhamantus

Perthynas agored i'w hystyried

 1. Cenfigen ac eiddigedd partneriaid eraill
 2. Barn gymdeithasol
 3. Problemau hunan-barch posib
 4. Brifo emosiynol gweld partner yn hapus gydag eraill
 5. Risg STD uwch
 6. Teimlo'n lluddedig yn ceisio jyglo llawer o bartneriaid
 7. Gwario mwy o arian
 8. Ansicrwydd

Awgrymiadau perthynas agored llwyddiannus

Pâr Rhyfeddol yn Cerdded Awyr Agored Mewn Glaw Dan Ymbarél Ac Yn Edrych Ar Ei gilydd Cysyniad Gwên Eraill Cariad

Gobeithio, rydych chi'n fwy eglur ynghylch beth yw perthynas agored a'r hyn y mae'n ei olygu. Efallai y byddwch hefyd yn meddwl tybed sut i gael perthynas agored? Er eich bod yn darllen am y rheolau a gosod ffiniau, efallai y bydd angen canllaw arnoch o hyd i berthnasoedd agored.

Nid oes un ateb unigol i'r cwestiwn o sut i fod mewn perthynas agored . Fodd bynnag, mae rhywfaint o gyngor perthynas agored a all eich helpu wrth fynd ar drywydd.

 • Penderfynwch pa fath o berthynas agored fyddech chi am ei chael
 • Os ydych chi'n cymryd rhan, rhannwch eich diddordebau gyda'ch partner
 • Gosodwch reolau sylfaenol manwl a gwiriwch i mewn yn aml
 • Ei gwneud hi'n flaenoriaeth cyfathrebu'n rheolaidd ac yn onest
 • Byddwch mor benodol â phosib
 • Trafodwch sut y byddwch chi'n siarad am eich perthynas ag eraill
 • Cytuno ar yr hyn y mae'n ei olygu eich bod wedi ymrwymo ac yn dal i fod yn brif flaenoriaeth i'ch gilydd

Ai'r peth iawn i mi?

Nawr eich bod chi'n deall beth yw perthynas agored, gallwch ofyn i chi'ch hun ai dyma'r peth iawn i chi. Nid oes unrhyw un ond gallwch ddweud wrthych pa fath o berthynas fyddai'n gweithio orau i chi. Nid yw mor hawdd â chymryd cwis ar-lein. Mae'n foment chwilio am enaid sy'n gofyn am amser a meddwl.

Dechreuwch trwy ddeall beth mae monogami yn ei olygu i chi, a pham y gwnaethoch ei ddewis hyd yn hyn. Gallai fod rhywbeth hanfodol y byddwch chi'n ei golli os byddwch chi'n cymryd rhan mewn perthynas nad yw'n unffurf. Ffiguro allan pa anghenion yr ydych yn edrych i'w cyflawni yw'r cam cyntaf i ddod o hyd i ffordd o wneud hynny.

Trin yn ofalus

Beth yw perthynas agored a fyddai'n eich gwneud chi'n hapus? Mae yna lawer o fanteision i berthnasoedd agored fel rhyddid i ddilyn eich diddordebau, bod yn chi'ch hun, ac agor gyda'ch anghenion rhywiol. Yn y fideo isod, mae Susan Winter yn ateb y cwestiynau-

A yw hyd yn oed yn bosibl i bobl sy'n ymgysylltu â'i gilydd geisio pobl eraill wrth barhau i garu ei gilydd?

Fodd bynnag, byddwch yn ofalus wrth i genfigen ymbellhau yn hawdd, yn ogystal â bod yn agored i niwed a brifo emosiynol. Felly, siaradwch â'ch partner (iaid) yn rheolaidd, byddwch yn benodol, a chanolbwyntiwch ar sut rydych chi'n meithrin eich perthnasoedd. Ewch ymlaen yn ofalus a gyda gofal.

Ranna ’: