Pryd i gael ysgariad - Pa mor barod ydych chi?

Pryd i gael ysgariad - Pa mor barod ydych chi


ysbrydion ar rhwymwr

Yn yr Erthygl honMae'n hawdd iawn dweud eich bod chi eisiau ysgariad ond weithiau, mae hynny oherwydd eich bod chi'n ddig ac rydych chi am ddod â phopeth i ben ond yn eich calon a'ch meddwl rydych chi'n gwybod bod llawer mwy i'w ysgaru na ffeilio a chwblhau'r cais yn unig.Bydd pob cwpl priod yn wynebu eu cyfyng-gyngor eu hunain

Bydd pob cwpl priod yn wynebu eu cyfyng-gyngor eu hunain, boed yn anffyddlondeb, problemau ariannol, anghydnawsedd, a llawer o rai eraill ond waeth beth yw eich rhesymau, sut ydych chi'n cyfiawnhau os a pryd i gael ysgariad neu os oes angen ychydig o help a dealltwriaeth arnoch chi yn unig?

Cofiwch, nid yw priodas neu ysgariad yn jôc a chyn y gall unrhyw un ohonom benderfynu go iawn, mae angen i ni fod yn barod yn seicolegol, yn ariannol a hyd yn oed yn gorfforol.Arwyddion eich bod yn barod am ysgariad

I'r rhai sydd am gael ysgariad ond nad ydyn nhw'n hollol siŵr eto, mae yna arwyddion eich bod yn barod am ysgariad a gall yr arwyddion hyn eich helpu gyda'ch calon a'ch meddwl cwestiynu.

Gwybod pryd i gael ysgariad gall fod yn anodd i rai oherwydd ei fod yn benderfyniad na ddylid ei gymryd fel jôc.

Tra bod yna anhygoel pryd i gael cwis ysgariad ar gael yn rhwydd nid oes ffordd well o hyd i benderfynu pryd rydych chi'n barod i gael ysgariad na dadansoddi'r arwyddion eich hun. Felly gadewch inni gymryd peth amser a gwirio'r 10 arwydd hyn eich bod yn barod am ysgariad. 1. Un o'r arwyddion yr ydych yn aros amdanynt yw pan sylweddolwch nad yw priodas yn warant o hapusrwydd a'ch bod yn gwybod yn eich calon y byddech yn well ar eich pen eich hun ac yn annibynnol nag i aros mewn priodas anhapus .
 2. Mae priodas yn bartneriaeth a bydd gan bob un ohonoch eich rhwymedigaethau eich hun nid yn unig o fewn y briodas ond gyda'ch gilydd. Pan mai dim ond un ochr yw cariad, ymdrech a chyfrifoldeb - a fyddech chi wir yn dal i ddal gafael ar y briodas?
 3. Rydym yn aml yn clywed y cyfiawnhad hynny mae cyplau eisiau aros yn briod ar gyfer y plant ond nid yw hyn yn iawn oherwydd bod plant yn smart iawn - ni fyddent yn gwybod y gwir yn unig, byddent yn ei deimlo hefyd. Nid yw ysgariad yn drosedd ac weithiau, dyna'r peth gorau y gallwch chi benderfynu arno.
 4. Ydych chi'n cael eich cam-drin? Nid oes ots sut - cyhyd â bod camdriniaeth yna dyna'ch signal i fynd allan o'r briodas honno cyn gynted â phosib.
 5. Rydych chi'n gwybod pryd i gael ysgariad pan nad ydych yn hapus yn eich priodas mwyach. Er bod cwnsela a therapïau a all weithio, mater i'r ddau ohonoch o hyd yw y byddwch yn llwyddo i roi cynnig arall arni, felly os gwyddoch yn eich calon na fyddwch yn hapus mwyach, dyna'ch arwydd.
 6. A ydych erioed wedi meddwl am ddechrau popeth eto a meddwl y gallech fod yn well eich byd aros yn eich priodas bresennol na dechrau drosodd eto? Mae hynny ei hun yn arwydd nad ydych chi'n hapus a'ch bod chi ddim ond yn ceisio aros yn y briodas er hwylustod yn unig.
 7. Allwch chi ddychmygu'ch bywyd priodasol heb ymddiriedaeth a pharch?

Os na allwch chi, rydych chi eisoes yn gwybod yn eich calon pryd i gael ysgariad. Ni all unrhyw briodas oroesi diffyg ymddiriedaeth a pharch.

 1. Rydym i gyd yn gwybod pa mor ddrud yw ysgariad a faint o addasiad y bydd ei angen arnoch yn enwedig eich cyllid unwaith y byddwch chi'n mynd yn unigol ond yn aros mewn priodas anhapus oherwydd y rheswm hwn, peidiwch â gwneud unrhyw les i chi. Efallai y gallwch chi ddechrau cynilo a pharatoi ar gyfer eich dyfodol.
 2. Ydych chi'n teimlo eich bod chi eisiau bod yn hapus ac mae angen i chi fod yn hapus ond rydych chi'n dal i fod yn gaeth yn eich priodas oherwydd eich bod chi'n ofni beth allai pobl eraill ei feddwl? Gadewch i ni fynd o'r meddylfryd hwn a llunio'ch meddwl - dyma'ch bywyd ac rydych chi'n haeddu bod yn hapus.
 3. I ychwanegu at eich “a ddylwn i gael rhestr wirio ysgariad”, yr arwydd mwyaf y bydd ei angen arnoch chi erioed yw pan fyddwch chi neu'ch priod eisoes yn anffyddlon gyda'ch gilydd. Os ydych chi neu'ch priod yn ddigon dewr i gael perthynas yna byddwch yn ddewr a pharchwch y person arall trwy wybod pryd i gael ysgariad oherwydd nad oes unrhyw un yn haeddu bod mewn priodas anffyddlon.

Pryd i gael ysgariad - Pa mor barod ydych chi

Pryd i gael ysgariad - Pa mor barod ydych chi

Er ein bod ni am ddod â'r berthynas i ben ac rydyn ni'n siŵr amdani, wrth gwrs, rydyn ni eisiau gwybod sut i ofyn am a ysgariad yn heddychlon oherwydd nad ydym am wneud pethau'n fwy cymhleth nag y mae eisoes yn iawn?

Dyma rai pethau i'w cofio wrth ofyn am ysgariad

 1. Peidiwch ag agor y pwnc pan fyddwch mewn dadl wresog.
 2. Peidiwch byth â gofyn am ysgariad mewn man cyhoeddus - gwnewch hynny pan mai dim ond y ddau ohonoch chi ydyw.
 3. Peidiwch â disgwyl i'ch priod fod yn bwyllog ac yn ymatebol.
 4. Disgwyliwch ymateb, gall fod yn ddicter, tristwch, crio, neu hyd yn oed sioc a chaniatáu iddo ef neu hi fentro.
 5. Rhowch amser ar ôl i chi ddweud eich rhan. Gadewch i'ch priod amsugno'r hyn a ddigwyddodd a derbyn realiti.
 6. Peidiwch â defnyddio geiriau neu fygythiadau llym.
 7. Dywedwch wrth eich priod eich bod chi eisiau ysgariad os mai dim ond 100% ydych chi'n siŵr.
 8. Os yw'ch priod yn pledio ac yn annog am gyfle arall - peidiwch â rhoi i mewn. Cofiwch, peidiwch â defnyddio ysgariad fel jôc.
 9. Byddwch yn gyfansoddedig ac yn ddigynnwrf wrth drafod ysgariad.
 10. Byddwch yn onest â'ch rhesymau ac os oes angen, byddwch yn berchen ar eich diffygion eich hun hefyd.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Pryd mai ysgariad yw'r ateb cywir?

Bydd yna adegau pan fyddwch chi'n teimlo bod arwyddion ysgariad yn dod ac ni allwn helpu ond teimlo'n drist y gall y briodas yr oeddem yn ei gwerthfawrogi unwaith ddod i ben.


diogelwch emosiynol mewn priodas

Fodd bynnag, gyda’r holl ymdrechion ac amynedd y gallwn eu rhoi, weithiau mae’n dod yn ormod a dyna pryd y byddwch yn gallu gwybod eich bod am ddod â’ch priodas i ben. Pryd mae ysgariad yr ateb cywir a phryd mai dim ond camddealltwriaeth syml y gellir ei drwsio?

Bydd yr ateb yn dibynnu arnoch chi a'ch priod, mae gan bob un ohonom heriau gwahanol yn ein priodas a gallwn eu goddef yn wahanol hefyd. Os daw amser y gwyddoch yn eich calon eich bod wedi gwneud eich rhan ond yn dal i fod yn ofer yna rydych chi'n gwybod pryd i gael ysgariad.

Cofiwch nad yw ysgariad yn beth drwg, weithiau, dyma'r cam gorau y gallwch chi ei wneud i gael bywyd gwell i chi'ch hun.