Amser Ysgariad Cyfartalog - Mewnwelediadau Allweddol

Mae yna lawer o ffactorau i feddwl amdanynt a all wneud gwahaniaeth mawr o ran a yw ysgariad yn cymryd mwy neu lai na

Nid oes ysgariad “cyffredin” mewn gwirionedd.Mae deddfau priodas ac ysgariad yn cael eu gosod gan y taleithiau, felly mae 50 o wahanol ddeddfau ar waith. Hefyd, wrth gwrs, mae pob cwpl yn wahanol. Mae yna lawer o ffactorau i feddwl amdanynt a all wneud gwahaniaeth mawr o ran a yw ysgariad yn cymryd mwy neu lai na'r amser ysgariad ar gyfartaledd.Yn gyflym ac yn hawdd

Gall rhai pobl gael eu hysgariad wedi'i gwblhau mewn ychydig wythnosau, os nad dyddiau. Mae dau brif hangups sy'n arafu ysgariad.

Y cyntaf yw rhyw fath o gyfnod aros a osodir gan y gyfraith. Nid yw llawer o daleithiau eisiau i gyplau allu ysgaru ar ôl un frwydr wael, felly maen nhw'n gorfodi rhyw fath o gyfnod aros. Y peth arall sy'n arafu ysgariad yw anghydfodau ynghylch arian a phlant.Mae un enghraifft dda o gyfraith ysgariad “quickie” yn Maryland.

Mae eu Cod Sec. 7-103 yn gyffredinol yn caniatáu i ysgariad dim bai gael ei ganiatáu ar ôl i'r cwpl “fyw ar wahân ac ar wahân heb gyd-fyw am 12 mis heb ymyrraeth.”


yn sgwrsio ar-lein twyllo

Mae hynny'n golygu nad oedd y naill barti na'r llall wedi gwneud unrhyw beth o'i le yng ngolwg y gyfraith. Yn syml, mae pob priod eisiau diddymu'r briodas a mynd ei ffordd ar wahân. Ar ôl cyfnod aros, mae'r llys yn caniatáu eu dymuniad iddynt.Mae'r cyfnodau aros hyn yn dod yn llai a llai poblogaidd, serch hynny. Yn 2015, pasiodd Maryland “ cydsyniad ”Y gyfraith i wneud ysgariad yn haws i rai cyplau.

Y syniad y tu ôl i'r gyfraith newydd yw na ddylai cyplau heb anghydfodau mawr orfod aros am amser mympwyol cyn cael ysgariad.

Felly, o dan y gyfraith newydd, gall cwpl ysgaru ar unwaith os nad oes gan y cwpl (1) blant, a (2) bod â chytundeb ysgrifenedig yn gwahanu eu heiddo.

Yn syml, mae barnwr yn adolygu'r cytundeb i sicrhau ei fod yn deg, ac yna mewn amgylchiadau arferol bydd rwber yn stampio'r ysgariad.

Delio â chyfnod aros

Dylai

Dylai'r mwyafrif o gyplau ddisgwyl delio â chyfnod aros yn eu hysgariad.

Mae cyfnodau aros mewn llawer o wahanol siapiau a meintiau. Mewn rhai taleithiau, yn syml, mae'n rhaid i'r llys aros am gyfnod penodol o amser ar ôl i ddeiseb am ysgariad gael ei ffeilio, yn aml 30 neu 60 diwrnod, cyn y gall ganiatáu'r ysgariad. Cyfnod aros yw hwn yn llythrennol.


perthnasoedd yn y gorffennol sy'n effeithio ar y rhai cyfredol

Mae gan lawer o wladwriaethau eraill ofyniad bod yn rhaid i briod fyw “ar wahân ac ar wahân” am gyfnod penodol o amser cyn y gallant gael ysgariad dim bai. Nid yw hwn yn dechnegol yn gyfnod aros oherwydd nid yw'n arafu proses y llys mewn gwirionedd, ond mewn gwirionedd, mae'n gosod cyfnod aros rhwng un priod yn symud allan a'r ysgariad terfynol.

Ymchwil a wnaed gan y Cymdeithas Bar America yn dangos bod blwyddyn yn “gyfnod aros” gwahanu eithaf nodweddiadol. Mae rhai taleithiau yn cymryd chwe mis neu 60 diwrnod.

Un ffordd o gwmpas y cyfnod aros yw symud i rywle arall, ond byddai angen sefydlu preswyliad yn y lleoliad newydd.

Daeth Nevada yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer “taith ysgariad” oherwydd gellir sefydlu preswyliad yno mewn dim ond chwe wythnos. Bydd symud i Nevada am chwe wythnos i sefydlu preswyliad a chwblhau ysgariad yn mynd i fod yn llawer cyflymach nag aros y flwyddyn ofynnol mewn llawer o daleithiau a sefyllfaoedd eraill.

Materion i'w gweithio allan

I lawer o gyplau, nid y cyfnodau aros gorfodol yw'r broblem. Yn lle, gall ysgariad gael ei arafu gan faterion y mae angen eu datrys.

Nid yw rhannu asedau cwpl bob amser yn hawdd. Mae cartrefi yn gymhleth, er enghraifft, oherwydd dim ond un priod sy'n gallu byw yno ond dylai pob priod gael hanner ei werth.

Ni all llawer o briod fforddio talu am gartref eu teulu ar eu pennau eu hunain. Gall rhannu rhywbeth fel busnes teuluol fod yn hunllef hefyd.