Buddion Cwnsela Priodas Cyn Ysgariad

Buddion Cwnsela Priodas Cyn Ysgariad

Yn yr Erthygl honPriodas cwnsela mae ystadegau'n dangos bod llai na 10% o gyplau sy'n ysgaru yn ceisio therapi , ond mae manteision cwnsela priodas cyn ysgariad yn niferus. Mewn gwirionedd, mae'n bwysig cael cwnsela priodas pan fyddwch chi eisiau ysgariad.Mae dau fath o gyplau yn mynd trwy'r broses cwnsela ysgariad. Mae gan y cwpl cyntaf gyd-ddealltwriaeth o'r broblem ac mae'n falch o geisio therapi.

Y cwpl arall yw beth therapyddion galw agenda gymysg ac mae'n golygu bod un o'r partneriaid yn gwrthod mynd am gwnsela. Efallai na fyddant yn derbyn syniad y partner arall am ysgariad, y syniad o gwnsela, neu ddim yn meddwl y bydd cwnsela cyn ysgariad yn rhoi unrhyw fuddion iddynt.Fodd bynnag, profwyd bod mynd i therapi yn ddefnyddiol. Mewn gwirionedd, 97% o'r cyplau a ymwelodd â therapi ynghylch eu problemau priodasol cyfaddefodd fod cwnsela ysgariad yn ddefnyddiol rywsut.

Ond, y cwestiwn yw a yw cwnselwyr priodas byth yn awgrymu ysgariad? Os na allwch benderfynu o hyd a ddylech geisio cwnsela priodas cyn yr ysgariad, dyma bum rheswm dros wneud hynny ac i ddod o hyd i'r ateb i'r cwestiwn, “A fydd cwnselydd priodas yn awgrymu ysgariad neu'n helpu i adfer y berthynas sydd wedi torri?'

1. Byddwch yn siŵr a oes angen ysgariad arnoch ai peidio

Yn mynd i'r afael â'r cyfyng-gyngor o ddewis ysgariad neu gwnsela priodas cyn ysgariad? Ni ellir anwybyddu buddion cwnsela priodas ac felly cwnsela gorfodol cyn ysgariad yw'r unig ffordd i ddarganfod beth fydd yn gweithio orau i'r cwpl sydd wedi ymddieithrio.Mae llawer o gyplau yn mynd i therapi neu gwnsela i'w helpu i atgyweirio eu priodas sydd wedi'i difrodi, ond yn y diwedd yn ysgaru. Byddai rhywun yn dweud nad oedd y therapi yn gweithio, ond mewn gwirionedd mae i'r gwrthwyneb i hynny.

Mewn llawer o achosion, mae'r partneriaid yn ceisio trwsio eu perthynas a'r hyn y dylent ei wneud mewn gwirionedd yw cael ysgariad.

Nid yw partneriaid yn sylweddoli nad oedd rhai bondiau i fod i fod yn sefydlog, ac nid yw rhai pobl yn gweithredu yr un peth pan fyddant yn sengl o gymharu ag mewn priodas.Efallai eich bod yn pendroni, ‘a all cwnsela priodas arbed priodas?’, ‘A yw cwnsela priodas yn ddefnyddiol?’, Neu, ‘beth yw manteision cwnsela priodas?’ Ac ‘a fydd cynghorydd priodas yn awgrymu ysgariad?’

Pan ewch am gwnsela cyn ysgariad, bydd cwnselydd priodas da yn dangos i chi sut i drwsio'ch priodas , ac os yw ef neu hi'n sylweddoli bod ysgariad yn opsiwn gwell i'r ddau bartner, yna bydd ef neu hi'n dweud wrthych yn union hynny.Mae buddion cwnsela priodas yn niferus a phan fyddwch chi eisiau ysgariad, gall cwnsela o'r fath cyn ysgariad fod yn arf pwerus i adfer cysylltiadau ansicr y briodas ac i ddeall ai dyma'r penderfyniad cywir i'w alw'n rhoi'r gorau iddi.

Mewn gwirionedd, fel y dywed Therapydd Perthynas enwog, Mary Kay Cocharo, mae cwnsela cyn ac ar ôl priodas hefyd yn bwysig ar gyfer y berthynas. Gwyliwch y fideo hon i'w gweld yn siarad am yr un peth:

2. Byddwch yn dysgu sut i gyfathrebu a deall eich partner

Mae'r dulliau a ddefnyddir mewn therapi yn amlaf yn seiliedig ar cyfathrebu . Bydd cwnsela ysgariad i gyplau yn eu helpu i ddysgu sut i siarad, a deall eu partner . Dysgu ei anghenion, ei ddymuniadau, ei emosiynau a'i faterion.

Cymaint yw buddion cwnsela priodas. Mae'r rhan fwyaf o'r cyplau sy'n ymdopi â phroblemau na ellir eu datrys ar eu pennau eu hunain yn brin o gyfathrebu, felly yn y bôn mae dysgu sut i siarad â'i gilydd yn datrys problemau priodas ac yna nid oes angen yr ysgariad mwyach.

Cyfathrebu yw prif golyn cwnsela gorfodol cyn ysgariad i gyplau.

3. Byddwch yn sicrhau dyfodol gwell i'ch plant

A yw therapi cyplau yn ddefnyddiol?

Un o brif fuddion cwnsela priodas cyn ysgariad yw y bydd yn eich helpu i adeiladu gwell cyfathrebu priodas. Bydd cyfathrebu partner rheoli yn datrys problem arall, blant. Plant sy'n dioddef fwyaf ym mhob camweithrediad teulu .

Pan fydd rhieni'n dadlau, mae plant yn amsugno eu hymddygiad ac yn ei wneud eu hunain, a fydd yn achosi problemau difrifol iddynt mewn bywyd fel oedolion.

Bydd dysgu sut i gyfathrebu'n heddychlon yn helpu'r plant i dyfu i fyny fel unigolion iach. Bydd hefyd yn meithrin arddulliau cyfathrebu iach o fewn y plant eu hunain y byddant yn elwa ohonynt mewn perthnasoedd yn y dyfodol.

4. Byddwch chi'n arbed arian

Bydd, bydd cwnsela cyn ysgariad yn costio rhywfaint i chi, ond os byddwch chi'n ei roi mewn persbectif, fe welwch fod cwnsela yn arbed arian i chi yn y tymor hir. Sut?

Wel, mae datrys problemau mewn priodas a pheidio â delio ag ysgariad yn ddiweddarach yn bendant yn mynd i arbed arian i chi gan fod ysgariad yn llawer mwy costus na therapi priodas.

Hefyd, gall cael help, yn y dechrau, fod yn fwy effeithiol i'ch iechyd a byddwch yn dod yn ôl ar y trywydd iawn yn gyflym iawn. Bydd aros a pheidio â derbyn therapi yn arwain at fwy o broblemau a fydd angen mwy o oriau cwnsela, yn nes ymlaen, dulliau mwy cymhleth ac felly, gwario mwy o arian.

Felly, os ydych chi'n sownd rhwng ysgariad neu gwnsela, fe'ch cynghorir i fynd am yr olaf, gan fod buddion cwnsela priodas yn anfesuradwy. ‘A all cwnsela priodas arbed priodas?’ Wel! Mae'r ateb yn iawn o'ch blaen.

5. Byddwch yn hapusach

Pob cwpl a oedd yn byw gyda'u partner o'r blaen Priodi gwybod ei bod yn rheol anysgrifenedig bod priodas yn newid pethau. Rywsut, rydyn ni'n dod i arfer â'r arferion diflas bob dydd, rydyn ni'n colli ffrindiau fesul un, ac ni waeth faint ydyn ni cariad ein arwyddocaol arall, rydym yn syrthio i hwyliau sydd bron yn iselder.

Bydd siarad â therapydd mewn cwnsela priodas ysgariad yn ein hatgoffa sut roeddem yn arfer bod yn llawn bywyd, a bydd ef neu hi'n ein helpu i ddod o hyd i'r llawenydd a'r hapusrwydd hwnnw mewn priodas unwaith eto.

Nid yw byw gyda phartner bywyd yn golygu nad oes mwy o hwyl, a bydd therapydd da yn dangos hynny i chi yn union.

Pan fydd eich priodas yn mynd trwy gyfnod bras a'ch bod yn dal i feddwl tybed a ddylech fynd am gwnsela priodas neu ysgariad, ewch trwy'r erthygl, dysgwch fuddion cwnsela priodas ac yna gwnewch eich penderfyniad yn ddoeth.