Cynllunio Ysgariad Cydfuddiannol? Cadwch yr 8 Awgrym hyn mewn Meddwl

Daliwch ati i ddarllen i gasglu rhai awgrymiadau ar ysgariad ar y cyd

Yn yr Erthygl hon
beth dinistrio perthynas

Go brin bod ysgariad yn gydfuddiannol.

Y rhan fwyaf o'r amseroedd mae un priod yn torri'r newyddion i'r llall gan eu gadael mewn sioc sy'n llawn emosiynau, dicter a thorcalon. Fodd bynnag, cyn penderfynu cael ysgariad hyd yn oed mae'r ddau briod yn ymwybodol o ba mor wael y mae eu priodas yn ei gael a sut mae'n cwympo oddi ar y trywydd iawn.

Mewn amseroedd fel hyn, mae gan y wraig a’r gŵr ymwybyddiaeth ysgafn o daflu’r tywel i mewn trwy gael ysgariad heb i’r gair “D’ hwn gael ei drafod erioed.Pan fydd un partner yn mynd at y llall, sy'n ymwybodol o gyflwr ei briodas ac yn gofyn iddynt am ysgariad, gallai'r ddau gytuno i'r penderfyniad hwn heb ymladd; gelwir hyn yn a ysgariad ar y cyd .

Wrth gael a ysgariad ar y cyd, mae yna rai awgrymiadau pwysig i'w cofio.

Nid oes amheuaeth y gall gwahanu fod yn benderfyniad anodd iawn ond gyda rhai awgrymiadau craff, gallwch sicrhau bod bywyd ar ôl yr ysgariad yn ddymunol ac nad yw'n anodd i chi ei reoli.Gwyliwch hefyd:

Daliwch ati i ddarllen i gasglu rhai awgrymiadau ar aysgariad ar y cyd

1. Ewch am ysgariad heddychlon

O ran ysgariad, mae yna ddigon o ddewisiadau i ddewis ohonynt. Gallwch chi ddiystyru'ch gilydd yn y llys hyd yn oed pan fydd y ddau ohonoch chi'n cytuno, a'r ysgariad yn gydfuddiannol.

Efallai bod gennych ddicter yn erbyn eich priod, ac efallai y byddwch chi'n eu casáu neu'n dewis y penderfyniad hwn ac yn casáu'ch hun am gytuno, ond mae'n well eich bod chi'n aros yn sifil ac yn cadw'r broses yn heddychlon iawn yn enwedig os oes gennych chi blant.

2. Trefnwch

Bydd y gweithiwr proffesiynol hwn yn sicrhau eich bod i gyd yn barod pan ddaw trafodaethau ysgariad drwodd

Wrth gael ysgariad, bydd yn rhaid i chi wneud digon o benderfyniadau. Bydd y penderfyniadau arwyddocaol hyn yn effeithio ar eich bywyd yn ogystal â phlant eich plant pan fydd yr ysgariad yn cael ei wneud.

Po fwyaf trefnus ydych chi ar y penderfyniadau hyn, yr hawsaf y byddwch chi'n gallu negodi a'r cytundeb setlo cyflymach fydd yna.

Os ydych chi'n llogi gweithiwr ysgariad proffesiynol i'ch helpu chi i'ch tywys trwy'r cyfan, yna byddan nhw'n eich tywys trwy broses i'ch helpu chi i baratoi'ch hun yn ariannol. Bydd y gweithiwr proffesiynol hwn yn sicrhau eich bod i gyd yn barod ac yn barod pan ddaw trafodaethau ysgariad drwodd.

Ceisiwch eistedd i lawr gyda'ch priod a gwneud rhestr o'r dyledion yr ydych chi'ch dau wedi'u hysgwyddo a'r asedau sydd gennych gyda'ch gilydd.

Casglwch y copïau o gofnodion ariannol fel datganiadau cyfrif banc, datganiadau cardiau credyd, cyfrifon ymddeol, polisïau yswiriant, datganiadau benthyciad car, datganiadau morgais a mwy.

Ceisiwch eistedd i lawr a chreu cyllideb rannol i ddeall beth oedd eich cyllideb fisol pan oeddech chi'n cyd-fyw, a beth fydd eich treuliau misol ar ôl i chi ysgaru a pheidio â byw o dan yr un to mwyach.

Mae hefyd yn annoeth trafod heb gyfreithiwr ysgariad oherwydd efallai y byddwch chi'n cytuno i roi'r gorau i bethau a fydd yn angenrheidiol i chi yn y dyfodol.

3. Cymryd cyfrifoldeb

Gall ysgariad fod yn llethol iawn.


rheolau perthynas

Mae'r mwyafrif o ysgariadau eisiau cropian yn eu gwelyau, cau eu clustiau a mynd i gysgu fel pe na bai dim yn digwydd. Ond maen nhw hefyd yn ymwybodol na fydd hyn yn newid unrhyw beth.

Os yw ysgariad yn anochel, yna mae'n bryd ichi ddechrau cymryd eich cyfrifoldeb eich hun.

Gwrandewch ar eich cyfreithiwr ysgariad ond gwnewch eich penderfyniadau eich hun hefyd. Y ffordd hawsaf o fynd trwy ysgariad yw bod yn egnïol a chymryd rhan hyd yn oed os na wnaethoch chi ei gychwyn. Bydd hyn yn eich helpu i gyrraedd setliad da a bod yn llai costus.

4. Dewch o hyd i gefnogaeth

Mae'n bwysig eich bod chi'n cofio yn ystod yr amser hwn nad ydych chi ar eich pen eich hun. Pan fyddwch chi'n gallu rheoli'ch emosiynau, gallwch chi fod yn fwy parod i drin yr ysgariad.

5. Osgoi dadlau

Ceisiwch osgoi dadlau am eich trafferthion yn y gorffennol a'r anghywir a wnaethoch chi'ch dau gyda'ch priod ac yn lle hynny llogi therapydd.

6. Trafodwch sut maen nhw am dderbyn y gwaith papur

Ar ôl i chi benderfynu ysgaru eich priod, trafodwch sut maen nhw am dderbyn y gwaith papur

Ar ôl i chi benderfynu ysgaru eich priod, trafodwch sut maen nhw am dderbyn y gwaith papur. Peidiwch â'i roi iddyn nhw yn eu gweithle neu o flaen eu ffrindiau.

Ceisiwch ddarllen rhai llyfrau ar sut i siarad â'ch plant.

Cyn llusgo'ch plant ynddo, ceisiwch ddarllen rhai llyfrau ar sut i siarad â'ch plant cyn cael ysgariad. Mae hyn yn bwysig oherwydd bydd eu syfrdanu â'r penderfyniad hwn yn eu gwneud yn wan yn eu hastudiaethau.

7. Ceisiwch ddarllen rhai llyfrau ar sut i siarad â'ch plant

Cyn llusgo'ch plant ynddo, ceisiwch ddarllen rhai llyfrau ar sut i siarad â'ch plant cyn cael ysgariad. Mae hyn yn bwysig oherwydd bydd eu syfrdanu â'r penderfyniad hwn yn eu gwneud yn wan yn eu hastudiaethau.

8. Rhowch barch i'ch gilydd

Gall y broses hon fod yn boenus iawn ond ceisiwch roi parch ac urddas i'w gilydd.

Penderfynwch pa rannau o'r berthynas rydych chi am eu cynnal gyda'ch priod a gadewch iddyn nhw wybod.


gwneud cariad mewn priodas

Y peth olaf i'w gofio wrth gael ysgariad yw canolbwyntio ar y darlun ehangach. Nid oes unrhyw ennill mewn ysgariad, ond os canolbwyntiwch ar eich dyfodol a'ch plant yn lle eich gorffennol, yna bydd gennych well siawns o gyrraedd setliad o'ch plaid.