Pam fod agosatrwydd yn wahanol i ddynion a menywod?

Pam fod agosatrwydd yn wahanol i ddynion a menywod


sut i ddelio â theulu estynedig mewn priodas

Yn yr Erthygl honRhybuddiwr difetha: mae dynion a menywod yn ymwneud â gwrthwynebiadau llwyr yn unig. Mae hyn yn cynnwys maes rhyw. Tra bod dynion fel arfer yn fodau gweledol, mae menywod yn tueddu i fod yn fodau emosiynol, sy'n achosi peth anhawster yn yr ystafell wely. Rydyn ni'n mynd i edrych ar sut mae'r rhan fwyaf o ddynion a menywod yn cael eu gwifrau caled am agosatrwydd. Hynny yw, byddwn yn ceisio datrys y cwestiwn - Pam mae agosatrwydd yn wahanol i ddynion a menywod.Mae gan y mwyafrif o ddynion, nid pob un, tua phedwar gwirionedd sylfaenol o ran agosatrwydd.

Os gallwch chi ddeall yr anghenion hynny yn well, mae'n debyg y bydd gennych well gafael ar ddynion ac agosatrwydd a sut i blesio'ch gŵr!

1. Natur weledol

Felly, beth mae agosatrwydd yn ei olygu i ddyn?Rwy'n credu ei bod hi'n ddiogel dweud bod dynion yn greaduriaid gweledol iawn yn ôl natur. Yr hyn yr wyf yn ei olygu wrth hynny yw bod dynion yn galed i gymryd popeth a welant i mewn - yn enwedig golygfeydd deniadol. Felly yn naturiol, o ran rhyw, maen nhw'n mwynhau gweithredu.

Mae ysgrifennwr gwych, Shaunti Feldhahn, yn siarad am ffyrdd i wragedd helpu eu gwŷr i anrhydeddu eu priodas trwy gadw eu llygaid yn canolbwyntio ar eu gwragedd. Un ffordd wych o wneud hyn yw trwy lenwi eu ffeiliau gweledol! Er enghraifft, cadwch y goleuadau ymlaen yn ystod rhyw.

2. Anghenion corfforol

Rheswm arall pam mae agosatrwydd yn wahanol i ddynion a menywod yw oherwydd y gwahaniaethau mewn anghenion. Er bod gan fenywod anghenion corfforol yn bendant, mae dynion yn tueddu i fod anghenion corfforol uwch na'r mwyafrif o ferched. Y rheswm am hyn yw oherwydd bod dynion yn enetig wahanol na menywod. Mae dynion yn wirioneddol chwennych agosatrwydd rhywiol .3. Angen parch

Mae gan ddynion gyfanswm angen parch yn eu bywydau. Pan fydd dyn yn teimlo ei fod yn cael ei glywed a'i barchu, mae'n fwy addas i fod yn agos atoch yn gorfforol gyda'i wraig. Ond ar yr ochr fflip, pan fydd gwraig yn tanseilio ei gŵr yn llwyr, mae'n debyg y bydd yn fwy amharod i fynd i'r gwely gyda hi. Lle mae dyn yn teimlo ei fod yn cael ei barchu, dyna lle mae'n tueddu i gravitate.

Parchu eich gŵr nid yw hyn yn golygu ymgrymu i bopeth y mae'n ei ddweud neu ei wneud, nid yw ond yn golygu peidio â siarad yn wael amdano (wrtho ef neu bobl eraill), gan ddweud wrtho faint rydych chi'n ei werthfawrogi a pheidio â bod yn swnllyd. Wragedd, os gallwch chi gymryd camau bach i wneud i'ch gŵr deimlo ei fod yn cael ei barchu'n fwy, gallwch chi fod yn sicr y bydd yn cael ei droi ymlaen.

4. Gwraig yn cychwyn rhyw

Trwy lawer o sgyrsiau am amrywiol bethau sy'n troi dynion ymlaen, y mwyaf cyffredin (heblaw am y tri a grybwyllwyd uchod) oedd pan fyddai eu gwragedd yn cychwyn agosatrwydd. Peth mor syml, ac eto'n beth mor gyffyrddus, y byddwn ni'n ei gyrraedd mewn munud. Ond mewn gwirionedd, mae agosatrwydd priodas yn anhygoel pan fydd eu menywod eu heisiau a rhoi gwybod iddyn nhw.

Yr unig domen yma: dechreuwch ryw gyda'ch gŵr!

Mae gan ferched hefyd bedwar gwirionedd sylfaenol o ran agosatrwydd.

Y peth doniol a mwyaf rhwystredig yn ôl pob tebyg yw'r hyn y mae agosatrwydd yn ei olygu i fenyw yn hollol groes i anghenion dynion. Fodd bynnag, os ydych chi'n dysgu am fenywod ac agosatrwydd a beth ydyn nhw, bydd eich gwraig yn fwy agored i ryw!


yw fy mherthynas drosodd

1. Bodau emosiynol

Felly, beth mae agosatrwydd yn ei olygu i fenyw?

Tra bod dynion yn weledol, mae menywod yn tueddu i fod yn fwy emosiynol. Mae hyn yn golygu nad yw menywod yn cael eu troi ymlaen gan eu golwg yn unig, ond gall angen menywod am agosatrwydd emosiynol chwarae rhan sylweddol. Ydy, mae'n braf cael gŵr sy'n edrych yn dda, ond nid dyna lle mae natur rywiol menywod yn gorffwys. Mae menywod eisiau teimlo eu bod yn cael eu dymuno, eu caru a'u gofalu amdanynt. Mae cael gofal emosiynol yn gwneud i ferched deimlo'n fwy cyfforddus ac yn agored i'r syniad o ryw.

Os gwnewch yn siŵr eich bod yn cwrdd â’ch gwraig anghenion emosiynol , Rwy'n betio y bydd eich bywyd rhywiol yn ffynnu.

2. Anghenion iaith

Roeddwn yn darllen erthygl ddiddorol heddiw am y ffaith bod gan fenywod fwy o lwybrau niwrolegol o ran iaith nag sydd gan ddynion. Mae hyn yn esbonio pam mae agosatrwydd yn wahanol i ddynion a menywod! Mae menywod wrth eu bodd yn siarad. Mae menywod wrth eu bodd yn cael eu clywed. A llawer o'r amser, mae menywod wrth eu bodd yn gwrando.

Nid yw'r rhan fwyaf o ddynion wrth eu bodd yn gwneud y pethau hynny. Ond, os cymerwch yr amser i glywed eich gwraig (nid trwsio ei phroblemau), dim ond i chi y bydd yn chwarae'n dda. Os ydych chi am fynd un cam ymlaen, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dweud wrth eich gwraig faint rydych chi'n ei charu a'i haddoli'n gyson.


dyfyniadau priodas ddoniol

3. Angen cariad

Mae angen parch ar ddynion ac mae angen cariad ar fenywod. Mae yna lyfr gwych o'r enw Love and Respect. Mae fy ngŵr a minnau wedi dysgu cymaint trwy ddarllen y llyfr hwn. Mae wedi ein dysgu ni ffyrdd gwell o gyfathrebu o ran fy mod yn ei barchu, ac ef yn dangos ei gariad tuag ataf ac yn rhoi cipolwg ar sut a pham mae agosatrwydd yn wahanol i ddynion a menywod.

Pan fyddaf yn teimlo'n annwyl iawn, rwyf am wneud cariad gyda fy ngŵr. Gwr, cymerwch yr amser i sicrhau bod eich gwraig yn teimlo ei bod yn cael ei charu yn eich priodas. Ewch allan ar aelod a gofyn iddi. Os nad yw hi'n teimlo cariad, newidiwch hynny.

4. Mae gwr yn helpu gyda bywyd bob dydd

Yn olaf, oherwydd bod gan ferched fwy o “lwyth meddyliol” na dynion fel rheol, mae'n fargen fawr pan fydd dyn y tŷ yn camu i mewn i helpu i gario'r llwyth hwnnw. Er enghraifft, mae menywod yn tueddu i wneud rhestrau yn eu meddyliau o'r holl bethau y mae angen eu gwneud y diwrnod hwnnw (a'r nesaf a'r nesaf, lol!). Mae'r rhestrau hyn yn ei gwneud hi'n anodd diffodd y siart tasg a throi'r botwm dymuniad ymlaen. Dyma pam rydw i'n clywed menywod mor aml yn dweud mai nhw yw'r rhai sy'n cael eu troi fwyaf pan fydd eu dynion yn gwneud y llestri neu'n golchi'r dillad neu beth bynnag sydd angen ei wirio oddi ar eu rhestr feddyliol.

Mewn arolwg yn ôl yn y 1960au, mynegodd dynion eu meddyliau ynghylch a ddylent helpu eu gwraig mewn tasgau beunyddiol. Dyma beth oedd ganddyn nhw i'w ddweud:

Nid wyf yn gwybod pam mae dynion a menywod wedi'u creu mor wahanol. Gall y gwahaniaethau hyn o ran pam mae agosatrwydd yn wahanol i ddynion a menywod ei gwneud hi'n drafferthus cael bywyd agos atoch. Nawr eich bod ychydig yn fwy ymwybodol o'r ffactorau hyn, defnyddiwch nhw er mantais i chi. Gyda rhywfaint o anhunanoldeb a bwriad, gall eich agosatrwydd corfforol fod yn anhygoel!