Sut i Ddysgu Gadael i Fynd a Maddau Yn Eich Priodas

sut i ddysgu gadael i fynd a maddau yn eich priodas

Priodas a maddeuant ewch law yn llaw. Maen nhw'n dweud bod priodas yn aml yn gyfres o gyfaddawdau rhwng dau berson, ac mae hynny'n wir iawn. Rydych chi'n fwy na thebyg o gael eich hun mewn man lle mae'n rhaid i chi feddwl sut i faddau i'ch partner.Os ydych chi'n ystyried maddeuant mewn priodas, mae'n rhaid i chi roi amser i'ch hun fyfyrio. Mae angen i chi wybod beth yw maddeuant a pham ei fod yn bwysig. Mae angen i chi faddau yn llwyr heb unrhyw betruster nac amheuaeth. Fodd bynnag, nid yw'n hawdd sut i ddysgu maddau ac anghofio, a mae'n golygu brwydr hir a chaled gyda'ch emosiynau a'ch teimladau.Mae maddeuant mewn priodas yn broses lle rydych chi'n gweithio trwy'ch teimladau ac yn barod i benderfynu maddau eich priod am eu camweddau. Mae maddeuant mewn priodas yn golygu eich bod yn gadael i unrhyw ddial yr oeddech chi'n ei deimlo oherwydd gweithredoedd eich priod a dysgu symud ymlaen.

Ni ddylid byth danseilio pwysigrwydd maddeuant mewn priodas. Mae gwir faddeuant mewn priodas yn hanfodol iawn er mwyn sicrhau boddhad rhamantus. Gall dysgu maddau a gadael i fynd eich helpu i wella'r clwyfau a achoswyd gan eich partner.Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i ddysgu sut i faddau a gadael i fynd:

1. Gofynnwch i'ch hun a ydych chi wir eisiau maddau

Mae hyn yn rhywbeth yn unig y gallwch chi benderfynu. Mae'n rhaid i chi edrychwch yn hir ar eich priodas, ar eich partner, ar yr hyn a ddigwyddodd i achosi gwrthdaro , ac yna penderfynwch a ydych chi wir yn barod i faddau ac anghofio.

Mae'n haws mynd heibio i rai sefyllfaoedd nag eraill, felly rhowch gyfle i'ch hun fyfyrio a phenderfynu a allwch chi symud ymlaen gyda'r agwedd gywir.Mae'n hawdd goresgyn y rhan fwyaf o'r ymladd bob dydd ynghylch arian neu faterion dyddiol gydag amser. Dyma'r materion mwy fel anffyddlondeb neu gelwyddau sy'n llawer mwy sensitif eu natur.

Cloddiwch yn ddwfn, edrychwch i mewn i'ch calon, ac yna ystyriwch yr hyn rydych chi'n ceisio gweithio ynddo h ac os gallwch chi fynd heibio i hyn mewn pryd.

Cofiwch hynny byddai dal gafael ar friwiau, brad, dicter a siomedigaethau ond yn cymryd eich amser a'ch egni ac yn y pen draw byddai'n gwneud ichi gringe a digio'ch partner. Nid yn unig y byddai hyn yn gwywo sylfaen eich perthynas ond hefyd yn eich gwneud chi'n chwerw a crass.

Deall pam mae maddeuant yn bwysig, nid yn unig i'ch priodas ond hefyd i chi fel unigolyn. Byddai'ch gallu i arddangos maddeuant mewn priodas yn eich cryfhau yn emosiynol ac yn gorfforol.

Dysgu Gadael i Fynd a Maddau Yn Eich Priodas

2. Meddyliwch sut y gallwch faddau a symud ymlaen

Efallai y bydd y syniad o faddau priod yn ymddangos fel mai chi yw'r person mwy, yr ydych chi yn bendant, ond mewn gwirionedd mae'n cymryd llawer o ddewrder ac amynedd. Dyma rai siopau tecawê allweddol ymlaen sut i gymhwyso maddeuant mewn priodas a symud ymlaen :

  • Mae maddeuant mewn priodas yn dechrau gyda chi yn agored ac yn barod i glywed yr hyn sydd gan eich priod i'w ddweud. Ceisiwch wrando a deall yr hyn a wnaeth eu gwthio neu eu gwthio i wneud y camgymeriad (au) a wnaethant.
  • Yn ystod y broses hon gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn cyfleu sut mae eu disiscretions wedi eich brifo neu wedi gwneud ichi deimlo. Cyn y gallwch chi wneud penderfyniad ymwybodol i faddau i'ch priod mae angen i chi fynd i'r afael â'ch teimladau hefyd.
  • Nid yw derbyn camweddau eich priod yn golygu eich bod yn cydoddef.
  • Byddai'ch meddwl yn anniben gyda delweddau o fradychiadau eich partner a allai wneud i chi fod eisiau actio a thaflu sarhad ar eich partner. Bydd taflu cerrig yn ôl ac ymlaen yn gwneud maddeuant yn anoddach yn unig.
  • Er bod ceisio dial neu ddial yn teimlo fel allfa dda i'ch dicter, ni fydd ond yn ymestyn eich poen ac yn bendant yn lleihau'r siawns o ailadeiladu ymddiriedaeth a pharch yn eich perthynas.
  • Rhowch gymaint o amser ag sydd ei angen arnoch chi'ch hun , mae'n caniatáu ichi edrych ar y senario o safbwynt gwahanol. Yn bendant, bydd gennych deimladau gwrthgyferbyniol ynghylch a ddylech chi faddau i'ch priod ai peidio. Byddwch yn amyneddgar a cheisiwch help os oes angen, ymgynghorwch â therapydd, cwnselydd neu hyd yn oed ffrind.

Os ydych chi'n ceisio gweithio trwy rywbeth fel anffyddlondeb maddau , yna mae hynny'n aml yn fater llawer mwy sensitif y mae angen ei brosesu yn gyntaf. Pe bai'r ddau ohonoch yn ymladd dros rywbeth sy'n ymddangos yn ddibwys, mae'n hawdd datrys y materion hyn.

Dyma fideo gwych ar ymarfer maddeuant trwy fyfyrdod:

3. Gwybod bod maddeuant mewn priodas yn bwysig

Os ydych chi'n briod yn hapus a'ch bod chi am aros felly, yna fe ddaw pwynt mewn amser lle bydd yn rhaid i chi faddau rhywbeth neu'r llall. Waeth beth all fod, mae'n rhaid i chi geisio'ch gorau i gael agwedd o faddeuant.

Mae hyn yn rhywbeth y gallwch chi benderfynu yn unig, ond ar ôl i chi gyrraedd gallwch chi ennill cryfder ac aros yn unedig fel cwpl, sef y nod yn y pen draw.


ydw i'n cael fy rheoli

Dylech geisio'ch gorau i fod yn barod i gyfathrebu gyda'ch priod yn enwedig pan fyddant yn dangos gwir edifeirwch ac yn barod i dderbyn canlyniadau eu gweithredoedd. Cyfathrebu iach yw asgwrn cefn priodas.

Nid yw camweddau eich priod yn awgrymu nad ydyn nhw'n eich caru chi. Mae pawb yn gwneud camgymeriadau ac mae pawb angen maddeuant bob hyn a hyn, yr hyn sy'n bwysig yw, pa mor barod yw'ch priod i wneud iawn.

Mae cynnal priodas heb faddeuant yn afrealistig iawn. Felly ni waeth pa mor anodd y gallai ymddangos ar y pryd, mae angen maddeuant ar eich perthynas i ffynnu.

Nid yw maddeuant mewn priodas bob amser yn hawdd ond mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i ni i gyd ddelio ag ef ar ryw adeg. Os ydych chi wir eisiau gwneud i'r berthynas weithio, yna mae'n rhaid i chi ofyn i chi'ch hun a allwch chi faddau ac anghofio. I. gall t gymryd amser a rhywfaint o iachâd, ond yn y pen draw bydd yr agwedd gywir yn eich gwneud chi'n hapusach Yn y hir dymor!