10 Cam ar gyfer Dod Yn Ôl Gyda'n Gilydd Cyn

Cwpl yn dal dwylo

Yn yr Erthygl hon

Mae'n gwbl normal teimlo'n drist ar ôl toriad. Gall sylweddoli bod rhywun a oedd yn arfer bod yn rhan o'ch bywyd ar ôl yn eich gadael yn anhapus ac wedi'ch gorlethu. Serch hynny, nid yw'n golygu bod angen i chi ddod yn ôl ynghyd â chyn ar unwaith.

Mae torri i fyny a dod yn ôl at ei gilydd yn gyffredin yn y byd dyddio. Felly, os ydych yn teimlo eich bod wedi gwneud camgymeriad erbyn torri i fyny gyda'ch cyn , mae angen ichi groesi'r camau o ddod yn ôl ynghyd â chyn ailintegreiddio eich bywydau gyda'ch gilydd eto.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu'r camau o ailgysylltu â chyn a sut i ddod yn ôl ynghyd â'ch cyn. Darllenwch yr erthygl hon i'r diwedd i ddysgu mwy.

Ydych chi'n dal i garu eich cyn bartner?

Cyn plymio'n ddwfn i'r camau o ddod yn ôl ynghyd â'ch cyn, mae angen ichi ofyn cwestiwn dilys i chi'ch hun. Ydych chi'n dal i garu eich cyn? Deall y gallwch chi gael unrhyw un yn ôl ar ôl seibiant, ond a allwch chi gynnal y cariad a oedd gennych unwaith at eich gilydd.

A ydych yn dal i garu eich cyn bartner mor ddwys ag o'r blaen? Os mai ‘ydw’ yw’r ateb i’r cwestiwn, yna gallwch drefnu cyfarfod gyda’ch cyn bartner a chyfleu eich teimladau.

Sut ydych chi'n eich adnabod o hyd caru eich partner ? Mae'r ateb yn syml. Ar wahân i golli'ch cyn bartner, fe welwch eich hun yn wag ac yn methu â gwneud rhai gweithgareddau.

Os ydych chi'n dal i garu'ch partner, bydd eu meddyliau'n dominyddu'ch calon, ac ni welwch unrhyw berson yn cyd-fynd â'u hegni a'u cyfraniad yn eich bywyd.

Mae'n rhaid bod partner o'r fath wedi bod yn werthfawr ac wedi cael effaith ryfeddol ar eich bywyd. Felly, pryd ydych chi'n dod yn ôl at eich gilydd? Pa ganran o exes sy'n dod yn ôl at ei gilydd?

Sawl exe sy'n dod yn ôl at ei gilydd

Yn ol llawer ymchwil , mae tua 40 i 50 y cant o barau yn dod yn ôl at ei gilydd ar ôl toriad. Er bod hyn yn gadarnhaol, mae llawer o ffactorau'n pennu'r siawns o dod yn ôl at ei gilydd ar ôl toriad.

I ddechrau, mae'r rhan fwyaf o bobl yn dod yn ôl at ei gilydd gyda'u cyn oherwydd eu bod yn dal i fod â rhai teimladau drostynt. Maent yn ei chael yn heriol i weld rhywun fel eu cyn-bartneriaid yn y rhan fwyaf o achosion.

Yn wir, mae cam cychwynnol y toriad yn cael ei nodweddu gan euogrwydd, yn enwedig gan yr un a dorrodd, tristwch, unigrwydd, brifo. Felly, rhaid i gyn-bartneriaid weithio'n galed i reoli eu hemosiynau annifyr yn gywir i beidio ag effeithio ar agweddau eraill ar eu bywydau.

Pâr yn cofleidio

Mae hynny'n golygu ailadeiladu eich bywyd heb eich cyn bartner. Ar ôl rhoi cynnig ar bopeth o fewn eich gallu i fyw'n normal hebddynt, a dim byd wedi bod yn ffrwythlon, mae'n arferol dechrau meddwl dod yn ôl atynt. O’r herwydd, efallai y daw cwestiynau fel y canlynol i’ch meddwl:

  • A ddylech chi ddod yn ôl ynghyd â'ch cyn-gariad neu gariad?
  • A fyddwn ni'n dod yn ôl at ein gilydd ar ôl toriad?
  • Ydy dod yn ôl at ein gilydd byth yn gweithio?
  • Pa mor aml mae exes yn dod yn ôl at ei gilydd?

Waeth beth yw natur eich cwestiwn, gwyddoch fod cyn-gyplau yn dod yn ôl at ei gilydd ar ôl toriad yn fwy cyffredin. Efallai y bydd rhai cyplau yn dychwelyd ar ôl ychydig wythnosau neu fisoedd, tra bod eraill yn mynd ar wahân dim ond i ddod o hyd i ffordd i fod gyda'i gilydd ar ôl blynyddoedd o fyw ar wahân.

Os nad oes gennych chi bobl sy'n dod yn ôl ar ôl toriad, dylai enwogion sy'n dod yn ôl at ei gilydd roi enghraifft i chi.

Beth yw'r tebygolrwydd y bydd fy nghyn yn dod yn ôl?

Os ydych chi'n pendroni, A fyddwn ni'n dod at ein gilydd ar ôl toriad, yna mae angen i chi ystyried sut mae'ch cyn yn teimlo am gysoni pethau. Cyn i chi ddechrau mynd trwy'r camau o ddod yn ôl ynghyd â chyn, mae angen i chi ystyried safbwynt eich cyn.

Bydd y tebygolrwydd y bydd eich cyn dod yn ôl yn dibynnu ar lawer o ffactorau. Hyd yn oed os yw nifer y exes sy'n dod yn ôl at ei gilydd yn uchel, nid yw cannoedd o berthnasoedd yn cael eu hadfywio o hyd ar ôl seibiant.

Os yw eich cyn yn dal yn sengl a heb ddod o hyd i berson arall, efallai y bydd yn mynd â chi yn ôl. Yn ogystal, os ydych wedi bod yn bartner pwysig sydd wedi cael effaith sylweddol ar eu bywydau, efallai y bydd eich cyn yn eich ystyried.

Ar ben hynny, mae eich siawns o ddod yn ôl at eich gilydd ar ôl toriad yn dibynnu ar natur eich partneriaeth cyn yr egwyl. Efallai y bydd yn rhaid i chi ofyn i chi'ch hun, Beth os nad yw fy nghyn eisiau dod yn ôl at ei gilydd, os gwnaethoch chi orffen pethau ar nodyn gwael.

Twyllo, trais yn y cartref , ac efallai na fydd sefyllfaoedd camdriniol yn cyfrif fel ffactorau i ddod yn ôl at eich cyn-gariad neu gariad. Efallai na fydd unigolion sy'n gadael eu partneriaid ar chwâl ac yn ddiwerth yn cael cyfle hefyd.

cyffrous a perthnasoedd iach bod â siawns uchel o lwyddo na rhai diflas a difrïol.

Os ydych chi eisiau gwybod rhai rhesymau a ddylai eich atal rhag dod yn ôl ynghyd â chyn, gwyliwch y fideo hwn:

Pa mor hir cyn i exes ddod yn ôl at ei gilydd?

Yr hyn sy'n poeni rhai cyn-bartneriaid yw pryd i fynd yn ôl at gyn-bartner. Mae faint o amser y mae'n ei gymryd i exes ddod yn ôl at ei gilydd yn dibynnu ar lawer o newidynnau. Yn benodol, mae'r swm y mae'n ei gymryd i chi fynd yn ôl at eich cyn yn dibynnu ar y rhesymau dros dorri i fyny .

Efallai mai dim ond ychydig ddyddiau neu wythnosau y bydd angen i chi dorri i fyny dros rywbeth dibwys neu syml i gysoni. Er enghraifft, mae rhai unigolion yn gofyn am seibiant oddi wrth eu partner ar ôl anghytundeb. Mae hynny i'w helpu i fewnoli'r mater a darganfod ffynhonnell y frwydr.

Ar y llaw arall, efallai y bydd angen mwy o amser i dorri i fyny dros faterion difrifol fel twyllo a dweud celwydd. Weithiau pan fydd pobl yn dod yn ôl yn gyflym ar ôl torri i fyny, mae hynny oherwydd unigrwydd. Nid dyna'r ateb gorau bob amser oherwydd efallai y byddwch yn dadlau dros yr un materion eto.

Sicrhewch eich bod yn datrys y broblem, a gwnewch yn siŵr na fydd yn achosi ymladd eto. Er enghraifft, a ydych chi'n gweld eisiau'ch partner neu'n meddwl eich bod chi'n unig? Os ydynt yn torri eich ymddiriedolaeth, a ydych yn fodlon eu derbyn yn ôl?

Dealltwriaeth yw'r allwedd yma, ac os nad ydych chi a'ch cyn bartner ar yr un dudalen, efallai eich bod chi'n gwastraffu'ch amser. Mae cyplau sy'n dod yn ôl at ei gilydd fel arfer yn mynd trwy sawl cam o ddod yn ôl at gyn-fyfyriwr cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Sut ydych chi'n gwybod a ddylech chi ddod yn ôl at gyn?

Mae gan gyplau sy'n dod yn ôl at ei gilydd rai pethau yn gyffredin fel arfer. Un rheswm poblogaidd yw teimladau dwfn at ei gilydd. Rhesymau dilys eraill y gallech fod eisiau mynd yn ôl at eich cyn yw:

1. Cydymaith

Rydyn ni i gyd eisiau bod gyda'r un sy'n gofalu amdanon ni, iawn? Os oedd eich cyn bartner yn poeni cymaint amdanoch chi, mae’n iawn eu heisiau nhw’n ôl. Yn ogystal, nid yw unigrwydd yn jôc, a gall fod yn bwysicach na'ch rheswm dros dorri i fyny.

2. Cyfarwydd

Wel, efallai y bydd y diafol roeddech chi'n arfer ei adnabod yn well na'r angel newydd hwnnw. Mynd dros y cyfnodau dyddio a gall dod i adnabod person newydd fod yn llethol.

Os mai dyma'ch sefyllfa chi, a'i fod yn drech na'r rheswm dros dorri i fyny, efallai mai dod yn ôl at eich gilydd ar ôl egwyl fyddai'ch opsiwn gorau.

3. Mae eich cyn yn well

Ar ôl archwilio gwahanol unigolion, mae llawer o gynbartneriaid yn sylweddoli na all unrhyw un fod yn debyg i'w cyn-bartner. Os ydych chi wedi dod i’r casgliad hwn, mae’n iawn meddwl am gael eich cyn-aelod yn ôl.

4. Euogrwydd

Weithiau nid ydym yn meddwl pethau drwodd cyn gwneud penderfyniadau afresymegol. Mae'n debyg eich bod wedi torri i fyny am reswm simsan. Yna, peidiwch â bod â chywilydd gollwng eich ego a gwirio a yw'ch cyn yn teimlo'r un ffordd.

|_+_|

10 cam o ddod yn ôl ynghyd â chyn

Gall dod yn ôl ynghyd â chyn gariad neu gariad ymddangos yn frawychus pan fyddwch chi newydd ddechrau arni. Mae pob cam o'r broses gymodi yn anodd ond gall fod yn beth cadarnhaol os daliwch ati.

Dyma’r deg cam y byddwch chi a’ch partner yn mynd drwyddynt os ydych yn ceisio dod o hyd i’ch ffordd yn ôl at eich gilydd:

1. amheuaeth

Ar ôl seibiant, mae cam cyntaf dod yn ôl at ei gilydd fel arfer yn llawn amheuon.

Mae llawer o gwestiynau yn plagio meddyliau unigolion sydd eisiau eu exes yn ôl. Mae eu hansicrwydd a'u hansicrwydd ynghylch y sefyllfa bresennol yn peri iddynt amau ​​pob agwedd o'r berthynas a chyn.

Ymchwil yn dangos y gall hyd yn oed hunan-amheuaeth gael effaith negyddol ar berthynas a’i photensial.

Yn anffodus, mae'r cwestiynau hyn yn gwneud i chi deimlo'n sownd ac yn bryderus yn hytrach na'ch helpu gyda'ch problemau. Yn lle hynny, ysgrifennwch eich meddwl a'ch bwriad. Peidiwch ag aros ar lawer o gwestiynau, ond dilynwch eich meddwl.

2. Rheswm dros y breakup

Ni allwch ddychwelyd at eich cyn yn llwyddiannus heb brosesu'r rheswm dros dorri i fyny. Unwaith eto, mae yna faterion dibwys sy'n achosi toriadau, ac mae rhai difrifol. Anffyddlondeb a diffyg parch gallai fod yn fargeinion mawr i chi.

Beth ydych chi'n meddwl oedd y rheswm a ffactorau cyfrannol eraill a barodd iddo ddigwydd?

Wrth fynd trwy'r camau o ailgysylltu â'ch cyn bartner, bydd canolbwyntio ar yr eiliadau da a drwg yn rhoi agwedd gyfannol i chi. Pwyswch eich opsiynau yn dda iawn, a chofiwch ei fod er lles y ddau ohonoch.

3. Beth os

Ar ôl dadansoddi'ch amheuon a'ch rhesymau dros dorri i fyny, efallai y byddwch yn dal yn amharod i gymryd cam. Mae hynny'n iawn. Nid oes unrhyw un eisiau cael ei frifo ddwywaith, ac fel bod dynol, caniateir i chi godi wal amddiffynnol o amgylch eich calon.

Beth os yw'ch cyn yn torri'ch calon eto? Wel, ni allwch ddweud hyd yn oed os ydynt yn addo i chi. Fodd bynnag, yr hyn y gallwch ei wneud yw ei gymryd yn araf o fewn eich hun.

Mynegi eich emosiynau a agosatrwydd corfforol efallai ei fod yn dal yn waith caled. Felly, cymerwch eich amser i fod yn agored i niwed eto.

4. Rhesymau dros ddychwelyd

Mae hwn yn gam hollbwysig o ran gwybod sut i ddod yn ôl at ei gilydd yn llwyddiannus ar ôl toriad. Gwybod pam fel na fyddwch yn yr un sefyllfa eto.

Cwpl yn cofleidio yn y gegin

Os ydych yn credu eich bod wedi dysgu eich gwersi ac yn gallu adeiladu perthynas iach ac aeddfed , yna gallwch chi fynd ymlaen. I'r gwrthwyneb, efallai na fydd colli eu presenoldeb neu ofni unigrwydd yn ddigon i ddod yn ôl.

5. Gwiriad realiti

Ar ôl dileu pob amheuaeth a theimlad, dylech gofleidio'ch normal newydd. Byddwch yn rhydd gyda'ch gilydd a mwynhewch y profiad newydd.

Ymchwil yn dangos bod derbyn realiti yn cael effaith gadarnhaol ar berthnasoedd. Gan eich bod chi'n gwybod pam wnaethoch chi dorri i fyny o'r blaen, peidiwch â gadael i hynny darfu ar yr eiliad anhygoel hon.

Wrth ddilyn y camau o ddod yn ôl ynghyd â chyn, peidiwch ag ymdrechu na disgwyl mwy gan y berthynas neu'ch partner. Byddwch yn bresennol gan mai dyna sy'n bwysig.

6. Derbyn cyfrifoldeb

Er yr argymhellir eich bod chi'n mwynhau'ch hun heb osod unrhyw reolau, mae'n rhaid i chi wybod pa gyfrifoldeb rydych chi ei eisiau. Gyda phrofiadau newydd gan eich partner, efallai na fydd rhai pethau'n cyfateb i'ch egwyddorion.

Wrth fynd trwy'r camau o ddod yn ôl ynghyd â chyn, peidiwch â chuddio hyn oddi wrth eich partner a rhowch wybod iddynt ar unwaith.

|_+_|

7. Ydy'ch cyn eich eisiau chi yn ôl?

Trefnwch gyfarfod gyda'ch cyn gynted â phosibl. Rhowch wybod iddynt eich meddwl a'ch bwriad. Mae'n hanfodol bod ar yr un dudalen gyda'ch cyn wrth weithio trwy'r camau o ddod yn ôl ynghyd â chyn.

Yn anffodus, mae'ch siawns o ddychwelyd ar ôl toriad yn isel os yw'ch cyn wedi symud ymlaen. Peidiwch â gwastraffu amser yn eu beio am symud yn rhy gyflym gan ein bod ni i gyd yn wahanol.

8. Y cam deja vu

Mae un o'r camau ailgysylltu â chyn yn golygu dod yn gyfforddus â'i gilydd eto. Wrth i chi wneud hynny, mae'n arferol dod o hyd i rai sefyllfaoedd yn gyfarwydd. Efallai ei fod yn teimlo fel deja vu .

Er enghraifft, gall mynd ar ddyddiadau, gwibdeithiau sinema, a nofio gyda'ch gilydd deimlo fel yr hen amser. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol, yn ogystal â pheryglus.

Mae’n ddefnyddiol oherwydd eich bod yn dod yn ôl o’r diwedd, ond efallai y bydd yn teimlo fel hen bethau, yn eich tynnu’n ôl at y rheswm y gwnaethoch dorri i fyny. Felly, wrth fynd trwy'r camau o ddod yn ôl ynghyd â chyn, canolbwyntio ar greu atgofion newydd gyda'ch gilydd.

Cymerwch ddiddordebau newydd gyda'ch gilydd neu ymwelwch â lle newydd gyda'ch gilydd.

9. Ychydig yn rhyfedd

Yn y camau o ddod yn ôl ynghyd â chyn, efallai y bydd eich perthynas yn teimlo'n ddiflas ychydig. Deall bod hyn yn gwbl normal. Mae'n well peidio â chymryd yn ganiataol nad yw'n gweithio allan.

Cofiwch, mae'r ddau ohonoch yn dod yn ôl ar ôl seibiant hir, ac ni fydd y problemau neu'r bagiau o'r berthynas ddiwethaf honno'n diflannu. Peidiwch â gweld eich ailgynnau perthynas fel llechen lân oherwydd nid yw.

Er enghraifft, efallai y byddwch chi neu'ch partner yn teimlo'n dueddol o fod yn gwrtais, yn ddigynnwrf neu'n ymostwng. Efallai eich bod chi hefyd yn ymddwyn yn ofalus, fel nad ydych chi'n tramgwyddo'ch partner. Yn lle hynny, ewch i'r afael â'r mater yn uniongyrchol fel y gallwch chi fod yn rhydd gyda'ch gilydd.

10. Dewch i adnabod eich partner eto

Ydych chi ar ddiwedd y camau o ddod yn ôl ynghyd â chyn? Beth nawr? Mae angen ichi fynd yn ôl i'r dde lle y dechreuoch. Dyna un o'r prif gamau ar gyfer ailgysylltu â chyn.

Yr ydych yn awr mewn amgylchiad newydd. Er ei bod yn edrych fel eich bod yn delio â'r un person, nid ydych chi. Mae'r ddau ohonoch wedi dysgu eich gwersi, ac mae'n rhaid i chi weithio o'u cwmpas i adeiladu perthynas iach.

Ar ben hynny, rydych chi'n dod â phrofiadau newydd, a allai fod yn wahanol i'ch hen rai. Yn hytrach na thybio eich bod yn eu hadnabod, rhowch gyfle iddynt gyflwyno eu hunain eto tra byddwch yn gwneud yr un peth.

|_+_|

Casgliad

Mae diwedd perthnasoedd yn boenus ac yn brifo rhai unigolion yn fwy nag eraill. Felly, mae'n arferol bod eisiau ailgysylltu â'ch cyn bartner.

Gallai neidio yn ôl i’w perthynas ymddangos yn hawdd, ond ni fydd yn eich helpu. Yn lle hynny, gallai gweithio trwy'r camau o ddod yn ôl ynghyd â chyn-fyfyriwr eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus.

Ranna ’: