10 Peth Super Sexy i'w Testun A Fydd Yn Ei Gael Yn yr Hwyl

Testunau rhywiol gwych i droi ar eich dyn

Ydych chi'n ei chael hi'n anodd gwneud hynny siaradwch yn fudr â'ch dyweddi neu'ch gŵr ? T. alking budr i foi dros destun mae gan lawer i'w wneud â'r math o gysur rydych chi'n ei rannu gyda nhw.Os ydych chi yng nghyfnod cynnar dyddio, yna rhowch ychydig o amser iddo a gadewch i bethau godi'n naturiol.Ond os mai'ch gŵr yr ydym yn siarad amdano, yna goresgyn eich amharodrwydd a dysgu sut i siarad yn fudr â'ch dyn fel y gallwch ei ddeffro, adeiladu cysylltiad rhywiol, ei gadw i feddwl amdanoch pan fyddwch i ffwrdd ac yn y pen draw cael bywyd rhywiol mwy boddhaus gyda'ch gilydd.

Y ffordd hawsaf o gyflawni hyn yw trwy anfon neges destun ato yr ydych yn siŵr y bydd yn ei werthfawrogi .Dyma ganllaw i ddechreuwyr 10 peth hynod rhywiol i destun a fydd yn ei gael yn yr hwyliau:

1. Dyfalwch beth rydw i'n ei wisgo heno?

Dyma un o'r rhai mwyaf clasurol testunau a fydd yn ei droi ymlaen . Byddai'r testun budr hwn iddo yn cyd-fynd â dychymyg eich dyn a bydd yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn y maent yn ei ystyried yn destun cyffro.Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn iddyn nhw ymhelaethu ar eu dychymyg a chwarae ymlaen trwy anfon neges destun atynt yr hyn rydych chi'n meddwl y gallen nhw fod yn ei wisgo.

Dyfalwch, beth ydw i

2. Heno, rydw i'n gofalu amdanoch chi

Ni fyddai unrhyw beth yn cael ei galon yn rasio mwy na hyn testun rhywiol iddo. Byddai pethau rhywiol o'r fath i anfon neges destun at eich cariad yn anfon rasio calon eich partner ddeg gwaith yn gyflymach.

Hyn byddai testun rhywiol i'r gŵr yn ei daro fel mellt. Byddai'r syniad ohonynt yn gwybod eu bod heno yn cael tocyn hollgynhwysol i dref bleser ond yn eu gwneud yn gymaint o awyddus i ddod yn ôl atoch chi.

Rhain byddai pethau rhywiol i anfon neges destun at eich dyn yn eich helpu i ddarganfod a yw'ch priod yn dal i gael ei ddenu yn gorfforol atoch ai peidio.
Heno, mi

3. Methu aros i'ch gweld heno.


diffyg parch mewn priodas

Rhyfeddod sut i’w gael yn yr hwyliau, wel ni allwch fyth fynd yn anghywir â thestun ‘methu aros i’ch gweld heno’.

Gallwch hefyd ei ddefnyddio fel testun budr i'w droi ymlaen trwy ychwanegu rhywbeth at y testun ar linellau ‘Rwy’n credu eich bod yn mynd i hoffi’r hyn a welwch’.

Dychmygwch sut y byddai meddwl eich gŵr wedi'i oleuo â meddyliau o'r hyn y gallai ei weld pan fydd yn dychwelyd.

Yn gallu


pryd ydych menywod brig yn rhywiol

4. Dewch drosodd, mae gen i eich holl ffefrynnau.

Nid yw hyn yn amlwg yn y categori o pethau budr i anfon neges destun ato ond mae ganddo naws synhwyrol a chynnes iddo.

Ar ôl diwrnod hir, i f dywedodd rhywun wrthych, unwaith y byddwch yn cyrraedd adref, y byddech yn cael eich cofleidio â gofal cynnes a chalonog, ni fyddech ond eisiau cyrraedd adref yn gynt o lawer.

Mae hyd yn oed bechgyn wrth eu bodd yn cael eu pampered bob hyn a hyn. Anfon y fath byddai testunau rhywiol iddo ddim ond yn gwneud iddo garu a pharchu mwy fyth ichi.

Dewch draw, mae gen i eich holl ffefrynnau

5. Siaradwch yn fudr â mi

Dyma un arall o'r clasur pethau rhywiol i anfon neges destun at ddyn.

Anfonwch y testun rhywiol hwn at ŵr a darganfod pa mor ddrygionus y gall eu dychymyg fod. Pwy a ŵyr efallai y gallwch chi ddysgu peth neu ddau ganddo?

Byddwch yn agored i'r hyn y gallent ei anfon yn ôl, nid yw'r ffaith eu bod wedi ysgrifennu yn golygu eu bod eisiau hynny mewn gwirionedd. Ond weithiau mae'n teimlo'n dda dweud eich cyfrinach dywyllaf ddyfnaf wrth rywun.

Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i chi ddysgu am ddisgwyliadau agosatrwydd eich partner o'r berthynas a gennych chi.
Siaradwch yn fudr gyda mi

6. Chi yw'r dyn

Yn ceisio deall sut i siarad yn fudr â dyn trwy destun? Dechreuwch trwy fywiogi ei ddynoliaeth trwy anfon y fath testunau rhywiol i'w droi ymlaen.

Un o’r ofnau gwaethaf sydd gan lawer o fechgyn yw darganfod bod eu gallu rhywiol yn llai na’ch cyn-gariad. Ni fyddent byth yn ei gyfaddef, nac yn gofyn yn agored amdano, ond byddent bob amser yn chwilfrydig yn ei gylch.

Rhowch eu hofnau i orffwys, gadewch iddyn nhw bwffio'u cistiau, a dal eu pennau'n uchel. Cofiwch mai'r unig beth sy'n well na rhyw i ddyn yw gwybod mai nhw yw'r gorau rydych chi wedi'i gael.
Chi

7. Perygl! Roeddech chi'n edrych yn boeth ychwanegol heddiw

Un arall o'r testunau rhywiol i'ch dyn yn eich helpu i ddangos eich ochr flirtatious.

Pan fydd dynion yn llysio menyw mae disgwyl iddyn nhw dalu am giniawau, prynu anrhegion iddyn nhw, bod â synnwyr digrifwch, ac os nad oedd hynny'n ddigon mae disgwyl iddyn nhw fod yn dda am fflyrtio hefyd.

Mae'n hen bryd i chi roi help llaw iddyn nhw. Hyn byddai testun deniadol iddo yn dod â gwên enfawr ar wyneb eich partner.


arwyddion o fod yn hoyw

Gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi'n meddwl amdanyn nhw trwy'r testun rhywiol hwn i ŵr.
Perygl, roeddech chi

8. Rwy'n dymuno y gallech chi fynd ar y gwely, nawr!

Sicrhewch sylw di-wahaniad eich gŵr trwy'r fath pethau rhywiol i anfon neges destun at eich gŵr.

Gadewch ddim byd yn gudd. Gwnewch hi'n amlwg faint rydych chi eu heisiau a beth hoffech chi ei wneud iddyn nhw a gyda nhw.

Rwy

9. Beth fyddech chi am i mi ei wneud i chi?

Caniatáu i'ch partner reoli eich rhyngweithio rhywiol a defnyddio'r fath testunau rhywiol i'w droi ymlaen.

Gofynnwch iddo beth mae'n ei hoffi a beth y gallai fod eisiau ei wneud os rhoddir cyfle iddo. Nid oes raid i chi o reidrwydd gymryd rhan yn ei ffantasïau ond byddai gofyn amdano yn bendant yn rhoi boddhad iddo a hefyd yn cryfhau'ch perthynas.

Pe byddem gyda

10. Roeddech chi'n anhygoel neithiwr!

Mae dynion wrth eu bodd â gwerthfawrogiad, maen nhw'n ffynnu arno. Felly, y tro nesaf y byddwch yn dyst i'ch partner yn mynd yr ail filltir, neu'n gwneud yr hyn yr ydych yn ei hoffi yn y gwely, ac yn rhoi eich anghenion uwch ei ben yna trwyddo ef yn ‘attaboy’.

Roeddech chi

Gwneud defnydd o pethau rhywiol i anfon neges destun ato gallai ymddangos ychydig yn ddiangen ar brydiau, yn enwedig os ydych chi wedi bod gyda'ch gilydd ers cryn amser, ond ymdrechion mor fach yw'r hyn sy'n helpu cwpl i gadw agosatrwydd ac angerdd yn fyw yn eu perthynas.

Felly, defnyddiwch y 10 peth hynod rhywiol hyn i destun a fydd yn ei gael yn yr hwyliau ac yn mwynhau'r tynnu coes.