100 Maddeuant Ysbrydoledig mewn Dyfyniadau Priodas

Dyfyniad am Maddeuant mewn Priodas

Yn yr Erthygl honMaddeuant mewn dyfyniadau priodas gallai fod o gymorth os ydych chi'n cael amser anodd yn gadael y drwgdeimlad dros gael eich brifo a'ch bradychu gan eich priod.Gallai cyrraedd yno a chyrraedd y darn hwnnw o feddwl sy'n dod â maddau am gamdriniaeth a phoen fod ymhlith y pethau anoddaf a gyflawnwyd gennych yn eich bywyd priodasol .

Efallai y bydd hefyd yn cymryd cyfran deg o amser i wneud hynny. Mae dyfyniadau maddeuant a chariad yn eich gwahodd i ofalu amdanoch eich hun trwy ddarparu maddeuant i'r rhai sy'n eich brifo.Yn fwy na hynny, os nad ydych chi'n barod i faddau ond ceisiwch beth bynnag, efallai y byddwch chi'n maddau i'r un camwedd drosodd a throsodd, gan ddechrau bob dydd gyda'r bwriad i adael iddo fynd.

Dyma pam mae angen i faddau mewn priodas ddod o ganlyniad i lawer o drafod, hunan-waith, ac, weithiau, bron ysbrydoliaeth ddwyfol . Gall maddeuant mewn dyfyniadau priodas eich helpu ar hyd y daith honno.

Dyfynnu maddeuant a symud ymlaen

Mae maddeuant yn ein helpu i symud ymlaen a chael dyfodol gwell. Gall maddau a symud ymlaen ddyfynbrisiau eich helpu i ddeall y buddion a'r ffyrdd i wthio ymlaen.Mae yna lawer o ddywediadau am faddeuant a symud ymlaen. Gobeithio y byddwch yn dod o hyd i'r dyfyniadau hyn ar faddeuant a symud, gan eich ysbrydoli i gymryd y cam cyntaf.

 1. “Nid yw maddeuant yn newid y gorffennol, ond mae’n ehangu’r dyfodol.” - Paul Boose
 2. “Peidiwch byth â magu camgymeriadau’r gorffennol.”
 3. “Bydd dysgu maddau yn eich helpu i gael gwared ar rwystr mawr i'ch llwyddiant.”
 4. “Nid yw’n hawdd maddau a gadael i fynd ond atgoffwch eich hun mai dim ond gwaethygu eich poen y bydd harneisio’r drwgdeimlad.”
 5. “Mae maddeuant yn arf pwerus. Rhowch eich hun ag ef a rhyddhewch eich enaid rhag ofn. ”
 6. “Mae beio yn cadw clwyfau ar agor. Maddeuant yw'r unig iachawr. ”
 7. “Mae goresgyn profiad poenus yn debyg iawn i groesi bariau mwnci. Rhaid i chi ollwng gafael ar ryw adeg er mwyn symud ymlaen. ” -C.S. Lewis
 8. “Mae maddeuant yn dweud eich bod yn cael cyfle arall i ddechrau o'r newydd.” - Desmond Tutu
 9. “Gallaf faddau, ond ni allaf anghofio, dim ond ffordd arall o ddweud, ni fyddaf yn maddau. Dylai maddeuant fod fel nodyn wedi'i ganslo - wedi'i rwygo'n ddau a'i losgi fel na ellir byth ei ddangos yn erbyn un. ” - Henry Ward Beecher
 10. “Nid oes dial mor gyflawn â maddeuant.” - Josh Billings
 11. “Mae gadael i fynd yn golygu sylweddoli bod rhai pobl yn rhan o’ch hanes, ond nid eich dyfodol.”

Dyfyniadau ysbrydoledig ar faddeuant

Mae maddeuant mewn dyfyniadau priodas yn ystyried nad yw'n hawdd maddau ac anghofio. Fodd bynnag, nid yw diddymu yn rhywbeth a wnewch i'r tramgwyddwr. Mae dyfyniadau ysbrydoledig am faddeuant yn atgoffa ei fod yn anrheg rydych chi'n ei rhoi i chi'ch hun.

Gall maddeuant mewn dyfyniadau priodas ysbrydoli'ch calon faddeuol pan mae'n anodd edrych heibio'r camgymeriadau a wnaed.

 1. “Mae pobl wan yn ceisio dial. Mae pobl gref yn maddau. Mae pobl glyfar yn ei anwybyddu. ”
 2. “Dim ond enw arall ar ryddid yw maddeuant.” - Byron Katie
 3. “Mae maddeuant yn rhyddhau ac yn grymuso.”
 4. “I faddau yw rhyddhau carcharor yn rhydd a darganfod mai chi oedd y carcharor.” - Lewis B. Smedes
 5. “Mae’r llawenydd anochel o faddau a chael maddeuant yn ffurfio ecstasi a allai, yn wir, ennyn cenfigen y duwiau.” - Elbert Hubbard
 6. “Oherwydd bod maddeuant fel hyn: gall ystafell fod yn danc oherwydd eich bod wedi cau’r ffenestri, rydych chi wedi cau’r llenni. Ond mae'r haul yn tywynnu y tu allan, a'r awyr yn ffres y tu allan. Er mwyn cael yr awyr iach honno, rhaid i chi godi ac agor y ffenestr a thynnu'r llenni ar wahân. ” - Desmond Tutu
 7. “Heb faddeuant, mae bywyd yn cael ei lywodraethu gan gylch diddiwedd o ddrwgdeimlad a dial.” - Roberto Assagioli
 8. “Maddeuant yw’r allwedd i weithredu a rhyddid.” - Hannah Arendt
 9. “Derbyn a goddefgarwch a maddeuant, mae’r rheini’n wersi sy’n newid bywyd.” - Jessica Lange
 10. “Os na fyddwch yn ymarfer empathi a maddeuant am eich gweithredoedd, bydd yn amhosibl ymarfer empathi ag eraill.” - Laura Laskin
 11. “Mae gan faddeuant ffordd ddigynsail o ddod â daioni anhygoel allan o sefyllfaoedd anhygoel o wael.” - Paul J. Meyer

Dyfyniadau da am faddeuant

Mae gan ddyfyniadau am faddeuant ffordd o bortreadu persbectif gwahanol a'n hagor ar gyfer mwy o bosibiliadau. Cymerwch gip ar rai dyfyniadau da am faddeuant a byddwch yn ystyriol o'r hyn maen nhw'n ei ddeffro ynoch chi.

 1. “Sut mae pobl yn eich trin chi yw eu karma; eich un chi yw sut rydych chi'n ymateb. ” -Wayne Dyer
 2. “Mae Ymddiheuriad Go Iawn yn Angen 1. Derbyn Nam yn Rhydd. 2. Derbyn Cyfrifoldeb yn Llawn. 3. Gofyn yn ostyngedig am Maddeuant. 4. Newid Ymddygiad ar Unwaith. 5. Ymddiriedolaeth Ailadeiladu'n weithredol. ”
 3. “I Wella Clwyf, mae angen i chi roi'r gorau i'w gyffwrdd.”
 4. “Mae pobl yn unig oherwydd eu bod yn adeiladu waliau yn lle pontydd.” - Dynion Joseph F. Newton
 5. “Yn ffodus byth ar ôl hynny nid stori dylwyth teg. Mae'n ddewis. ” - Gwehydd Fawn
 6. “Maddeuant yw maddeuant pechodau. Oherwydd trwy hyn y mae’r hyn a gollwyd, ac a ddarganfuwyd, yn cael ei arbed rhag cael ei golli eto. ”- Saint Awstin
 7. “Nid yw’r gwirion yn maddau nac yn anghofio; mae'r naïf yn maddau ac yn anghofio; y doeth maddau ond peidiwch ag anghofio. ” - Thomas Szasz
 8. “Nid oes dim yn ysbrydoli maddeuant, yn debyg i ddial.” - Scott Adams
 9. “Nid dosbarthiadau, gweithdai na llyfrau yw’r ateb ar gyfer darnau sydd wedi torri bywyd. Peidiwch â cheisio iacháu'r darnau sydd wedi torri. Dim ond maddau. ” - Iyanla Vanzant
 10. “Pan fyddwch yn hapus, gallwch faddau llawer iawn.” - Y Dywysoges Diana
 11. “Mae gwybod eich bod wedi cael maddeuant llwyr yn dinistrio pŵer pechod yn eich bywyd.” - Joseph Prince

Dyfyniadau maddeuant mewn perthnasoedd

Os ydych chi eisiau perthynas hirhoedlog, mae angen i chi ddysgu sut i symud heibio rhai camgymeriadau y mae eich partner yn eu gwneud. Mae dyfyniadau maddeuant gŵr a gwraig yno i’n helpu i gyrraedd y nod hwnnw.

Mae dyfyniadau ar faddeuant mewn perthnasoedd yn ein hatgoffa bod cyfeiliorni yn ddynol, a bod angen i ni wneud lle i faddeuant os ydym am gael perthynas hapus.

 1. “Mae’n haws maddau i elyn na maddau i ffrind.”
 2. “Deliwch â beiau eraill mor dyner â’ch un chi.”
 3. ”Y cyntaf i ymddiheuro yw’r dewraf. Y cyntaf i faddau yw'r cryfaf. Y cyntaf i'w anghofio yw'r hapusaf. '
 4. “Mae maddeuant yn sefyll am ildio rhywbeth i chi'ch hun, nid i'r troseddwr.”
 5. “Gwyliwch rhag y dyn nad yw’n dychwelyd eich ergyd: nid yw’n maddau i chi nac yn caniatáu ichi faddau eich hun.” - George Bernard Shaw
 6. “Mae'r sawl na all faddau i eraill yn torri'r bont y mae'n rhaid iddo ef ei hun fynd drosti pe bai byth yn cyrraedd y nefoedd; oherwydd mae angen maddau i bawb. ” - George Herbert
 7. “Pan fyddwch chi'n dal drwgdeimlad tuag at un arall, rydych chi'n rhwym i'r person neu'r cyflwr hwnnw gan gyswllt emosiynol sy'n gryfach na dur. Maddeuant yw'r unig ffordd i ddiddymu'r cyswllt hwnnw a dod yn rhydd. ' - Katherine Ponder
 8. “Pa mor anhapus yw’r hwn na all faddau ei hun?” - Publilius Syrus
 9. “Os oes arnaf ddeg doler i Smith a bod Duw yn maddau i mi, nid yw hynny’n talu Smith.” - Robert Green Ingersoll
 10. “I mi, mae maddeuant a thosturi bob amser yn gysylltiedig: sut ydyn ni'n dal pobl yn atebol am gamwedd ac eto ar yr un pryd yn cadw mewn cysylltiad â'u dynoliaeth yn ddigonol i gredu yn eu gallu i gael eu trawsnewid?” - Bachau Cloch
 11. “Y bobl a wnaethoch yn anghywir neu nad oeddent yn gwybod yn iawn sut i arddangos, rydych yn maddau iddynt. Ac mae maddau iddyn nhw yn caniatáu ichi faddau i chi'ch hun hefyd. ” - Jane Fonda
 12. “Fe wyddoch fod maddeuant wedi cychwyn pan gofiwch y rhai sy’n eich brifo ac yn teimlo’r pŵer i ddymuno’n dda iddynt.” - Lewis B. Smedes
 13. “Ac rydych chi'n gwybod, pan rydych chi wedi profi gras, a'ch bod chi'n teimlo eich bod chi wedi cael maddeuant, rydych chi'n llawer mwy maddau i bobl eraill. Rydych chi'n llawer mwy graslon i eraill. ” - Rick Warren

Dyfyniadau maddeuant a chariad

Efallai y bydd rhywun yn dweud mai maddau yw caru. Mae maddeuant mewn dyfyniadau priodas yn awgrymu y bydd dal dicter yn erbyn partner ond yn dinistrio'ch heddwch a'ch priodas.

Gall rhai o'r dyfyniadau gorau am faddeuant ar berthnasoedd eich helpu i oresgyn caledi yn eich perthynas gariad. Ystyriwch y cyngor a gafwyd wrth faddau dyfynbrisiau eich priod.

 1. 'Does dim cariad heb faddeuant, a does dim maddeuant heb gariad. ” - Brynt H. McGill
 2. “Maddeuant yw'r math gorau o gariad. Mae'n Cymryd Person Cryf i Ddweud Mae'n ddrwg gennym ac yn berson hyd yn oed yn gryfach i faddau. ”
 3. “Fyddwch chi byth yn gwybod pa mor gryf yw'ch calon nes i chi ddysgu maddau pwy a'i torrodd.”
 4. “I faddau yw’r math uchaf, harddaf o gariad. Yn gyfnewid am hyn, byddwch yn derbyn heddwch a hapusrwydd di-baid ”- Robert Muller.
 5. “Allwch chi ddim maddau heb garu. Ac nid wyf yn golygu sentimentaliaeth. Dydw i ddim yn golygu mush. Rwy’n golygu cael digon o ddewrder i sefyll i fyny a dweud, ‘Rwy’n maddau. Rydw i wedi gorffen ag e. ” - Maya Angelou
 6. “Peidiwch byth ag anghofio’r tri adnodd pwerus sydd gennych ar gael ichi bob amser: cariad, gweddi, a maddeuant.” - H. Jackson Brown, Jr.
 7. “Mae gan bob traddodiad crefyddol mawr yr un neges yn y bôn; hynny yw cariad, tosturi, a maddeuant; y peth pwysig yw y dylen nhw fod yn rhan o'n bywydau beunyddiol. ” - Dalai Lama
 8. “Mae maddeuant fel ffydd. Rhaid i chi ddal i'w adfywio. ” - Mason Cooley
 9. “Maddeuant yw imi ildio fy hawl i'ch brifo am fy mrifo.”
 10. “Maddeuant yw rhoi, ac felly derbyn, bywyd.” - George MacDonald
 11. “Maddeuant yw'r nodwydd sy'n gwybod sut i drwsio.” - Tlys

Dyfyniadau am faddeuant mewn priodas

Mae dyfyniadau am faddau a symud ymlaen yn galw ar sancteiddrwydd y briodas. Os yw'ch cariad blodeuog unwaith wedi colli ei betalau ac wedi gwywo, cofiwch fod maddeuant yn meithrin cariad.

Dyrannu peth amser i fynd trwy ddyfynbrisiau maddeuant gwraig neu faddau dyfyniadau i'ch gŵr.

Dewch o hyd i ddyfynbris ar faddeuant a chariad i fod yn eich cychwyn arweiniol ar y siwrnai hon. Gall hyn eich helpu i osgoi chwilio am roi'r gorau i ddyfynbrisiau priodas yn y dyfodol.

 1. “Mae maddeuant yn arf pwerus i ailgysylltu â'r troseddwr a'ch gwir hunan fewnol.”
 2. “Unwaith y bydd menyw wedi maddau i’w dyn, rhaid iddi beidio ag ailgynhesu ei bechodau i frecwast,” Marlene Dietrich.
 3. Mae maddeuant yn bwysig mewn teuluoedd, yn enwedig pan fo cymaint o gyfrinachau y mae angen eu hiacháu - ar y cyfan, mae gan bob teulu nhw. Perry Perry
 4. Mae llawer o gymodiadau addawol wedi chwalu oherwydd er bod y ddwy ochr yn barod i faddau, ni ddaeth y naill barti na'r llall yn barod i gael maddeuant. Charles Williams
 5. Mae cariad yn weithred o faddeuant diddiwedd, golwg dyner sy'n dod yn arferiad. Peter Ustinov
 6. “Pan fydd partner yn gwneud camgymeriad, nid yw’n dderbyniol i’r partner arall drigo arno ac atgoffa’r priod yn gyson o’r camgymeriad.” - Elias Davidson
 7. “Nid yw caru rhywun at drothwy priodas yn golygu bod anawsterau bywyd yn mynd i ddiflannu’n sydyn. Rydych chi'ch dau yn mynd i wneud llawer o faddau ac edrych dros ddiffygion eich gilydd dros y blynyddoedd os ydych chi wir eisiau priodas hapus. ”- E.A. Bucchianeri
 8. “Dydyn ni ddim yn berffaith, maddau i eraill fel y byddech chi eisiau cael maddeuant.” - Catherine Pulsifer
 9. “Gall maddeuant wneud priodas yn gyfan eto.” - Elias Davidson
 10. “Gall y mwyafrif ohonom faddau ac anghofio; nid ydym am i'r person arall anghofio ein bod wedi maddau. ”- Ivern Ball
 11. Rwy'n credu mai maddeuant yw'r math gorau o gariad mewn unrhyw berthynas. Mae'n cymryd i berson cryf ddweud ei fod yn ddrwg ganddo ac yn berson cryfach fyth i faddau. Yolanda Hadid
 12. “Mewn priodas, bob dydd rydych chi'n ei garu, a phob dydd rydych chi'n maddau. Mae'n sacrament parhaus, cariad a maddeuant. ”- Bill Moyers
 13. Y cam cyntaf mewn maddeuant yw'r parodrwydd i faddau. Marianne Williamson

Gwyliwch hefyd:


diffiniad cyfeillgarwch rhamantus

Dyfyniadau maddeuant a dealltwriaeth

Pan ddeallwn bersbectif rhywun, mae'n haws maddau. Gall bod yn esgidiau rhywun fod yn ddefnyddiol wrth symud heibio'r brifo a achoswyd arnom.

Mae dyfyniadau maddeuant a dealltwriaeth yn siarad am y broses hon a gallai eich ysgogi i gymryd y cam nesaf.

 1. Mae'n well gwrthdroi eich triniaeth o'r dyn rydych chi wedi'i gam-drin na gofyn ei faddeuant. Elbert Hubbard
 2. Maddeuant yw gorchymyn Duw. Martin Luther
 3. Mae maddeuant yn beth doniol. Mae'n cynhesu'r galon ac yn oeri'r pigo. - William Arthur Ward
 4. Cyn y gallwn faddau i'n gilydd, mae'n rhaid i ni ddeall ein gilydd. - Emma Goldman
 5. Mae deall rhywun arall fel bod dynol, rwy'n credu, yn ymwneud mor agos at faddeuant go iawn ag y gall rhywun ei gael. - David Small
 6. Rhaid maddau hunanoldeb bob amser, wyddoch chi, oherwydd does dim gobaith am iachâd. Jane Austen
 7. “Byddwch yr un sy'n meithrin ac yn adeiladu. Byddwch yr un sydd â dealltwriaeth a chalon faddeugar, un sy'n edrych am y gorau mewn pobl. Gadewch bobl yn well nag y gwnaethoch chi ddod o hyd iddyn nhw. ” Marvin J. Ashton
 8. “Nid oes angen cryfder arnoch i ollwng gafael ar rywbeth. Yr hyn sydd ei angen arnoch chi mewn gwirionedd yw deall. ” Guy Finley

Dyfyniadau maddeuant a chryfder

Mae llawer yn camgymryd maddeuant am wendid, ond mae'n cymryd i berson cryf ddweud, “Rwy'n maddau i chi.” Mae maddeuant mewn dyfyniadau priodas yn dangos y cryfder hwn yn dda. Gallai dyfyniadau ar faddeuant a chariad eich helpu i ddod o hyd i'r dewrder hwnnw ynoch chi i roi'r anrheg o bardwn i chi'ch hun.

 1. Rwy'n credu mai'r cam cyntaf yw deall nad yw maddeuant yn gorbwyso'r tramgwyddwr. Mae maddeuant yn rhyddhau'r dioddefwr. Mae'n anrheg rydych chi'n ei rhoi i chi'ch hun. - T. D. Jakes
 2. Nid yw'n daith hawdd cyrraedd man lle rydych chi'n maddau i bobl. Ond mae'n lle mor bwerus oherwydd ei fod yn eich rhyddhau chi. - Tyler Perry
 3. Nid yw'r enaid dynol byth yn ymddangos mor gryf â phan fydd yn ildio dial ac yn meiddio maddau anaf. Edwin Hubbel Chapin
 4. Mae maddeuant yn rhinwedd y dewr. - Indira Gandhi
 5. Dysgais amser maith yn ôl y byddai'n well gan rai pobl farw na maddau. Mae'n wirionedd rhyfedd, ond mae maddeuant yn broses boenus ac anodd. Nid yw'n rhywbeth sy'n digwydd dros nos. Mae'n esblygiad o'r galon. Sue Monk Kidd
 6. Nid teimlad yw maddeuant - mae'n benderfyniad rydyn ni'n ei wneud oherwydd rydyn ni am wneud yr hyn sy'n iawn gerbron Duw. Mae'n benderfyniad o safon nad yw'n hawdd, ac efallai y bydd yn cymryd amser i fynd trwy'r broses, yn dibynnu ar ddifrifoldeb y drosedd. Joyce Meyer
 7. Mae maddeuant yn weithred o'r ewyllys, a gall yr ewyllys weithredu waeth beth yw tymheredd y galon. Hwb Deg Corrie
 8. Mae enillydd yn ceryddu ac yn maddau; mae collwr yn rhy gysglyd i geryddu ac yn rhy fân i faddau. Sydney J. Harris
 9. Nid yw maddeuant bob amser yn hawdd. Ar adegau, mae'n teimlo'n fwy poenus na'r clwyf a ddioddefwyd gennym, i faddau i'r un a'i achosodd. Ac eto, nid oes heddwch heb faddeuant. Marianne Williamson
 10. Mae Duw yn maddau i'r rhai sy'n dyfeisio'r hyn sydd ei angen arnyn nhw. Lillian Hellman
 11. Dim ond y dewr sy'n gwybod sut i faddau & hellip; llwfr byth yn maddau; nid yw yn ei natur. Laurence Sterne
 12. Mae'n hawdd iawn maddau i eraill eu camgymeriadau; mae'n cymryd mwy o raean a gumption i faddau iddynt am fod wedi bod yn dyst i'ch un chi. Gorllewin Jessamyn

Dyfyniadau maddeuant enwog

Daw maddeuant mewn dyfyniadau priodas o amrywiaeth eang o ffynonellau fel beirdd, enwogion, sêr ffilmiau, ac arweinwyr busnes.

Waeth beth yw'r ffynhonnell, dyfyniadau am faddeuant mewn perthnasoedd sy'n cael yr effaith fwyaf pan fyddant yn atseinio gyda chi.

Dewiswch y dyfyniadau maddeuant perthynas sy'n siarad fwyaf â chi gan mai nhw yw'r rhai sydd â'r pŵer mwyaf i'ch helpu chi i symud ymlaen.

 1. Maddeuwch eich gelynion bob amser - does dim yn eu cythruddo gymaint. - Oscar Wilde
 2. Mae cyfeiliorni yn ddynol; i faddau, dwyfol. Alexander Pope
 3. Peidiwn â gwrando ar y rhai sy'n credu y dylem fod yn ddig gyda'n gelynion, ac sy'n credu bod hyn yn wych ac yn ddyn. Nid oes dim mor ganmoladwy, nid oes dim mor eglur yn dangos enaid mawr a bonheddig, fel glendid a pharodrwydd i faddau. Marcus Tullius Cicero
 4. Y wers yw y gallwch chi wneud camgymeriadau o hyd a chael maddeuant. Robert Downey, Jr.
 5. Rhaid inni ddatblygu a chynnal y gallu i faddau. Mae'r sawl sydd heb y gallu i faddau yn amddifad o'r pŵer i garu. Mae rhywfaint o ddaioni yn y gwaethaf ohonom a rhywfaint o ddrwg yn y gorau ohonom. Pan ddarganfyddwn hyn, rydym yn llai tueddol o gasáu ein gelynion. Martin Luther King, Jr.
 6. Maddeuant yw'r persawr y mae'r fioled yn ei daflu ar y sawdl sydd wedi'i falu. Mark Twain
 7. Mae'n un o'r anrhegion mwyaf y gallwch chi eu rhoi i'ch hun, i faddau. Maddeuwch bawb. Maya Angelou
 8. Mae camgymeriadau bob amser yn anghofiadwy os oes gan rywun y dewrder i'w cyfaddef. Bruce lee

Priodas Hapus Yw Undeb Dau Fagwr Da

Dyma ychydig mwy o ddyfyniadau maddeuant i'ch helpu chi i symud ymlaen:

“Priodas hapus yw undeb dau faddeuant da” Robert Quillen.

Dyma un o'r dyfyniadau da am faddeuant i ddechrau, gan y gallai wasgaru'r dicter ychydig pan sylweddolwch fod yr ail berson bob amser a'r ffaith y gallent fod wedi cael eu brifo hefyd gan rywbeth yr oeddech wedi'i wneud yn y gorffennol.

Mae'n debyg eich bod chi'n teimlo bod gennych chi hawl i'r holl ddicter yn y byd oherwydd yr hyn a wnaeth eich priod (twyllo arnoch chi, eich twyllo, dweud celwydd wrthych chi, eich cam-drin, eich bradychu mewn unrhyw un o'r mil o ffyrdd posib), ac mae'n siŵr eich bod chi yn.

Ond bydd yn eich helpu chi hefyd i feddwl am y ffaith ei fod ef / hi yn dal i fod yn ddynol, a rhywun a allai fod wedi cael ei frifo gennych chi yn y gorffennol, i raddau llai mae'n debyg, ond o hyd.

“Unwaith y bydd menyw wedi maddau i’w dyn, rhaid iddi beidio ag ailgynhesu ei bechodau i frecwast,” Marlene Dietrich.

Y dyfyniad hwn ar faddeuant yw pam y dywedasom nad yw maddau yn dod yn hawdd, ac os nad ydych yn barod, ni ddylech fod yn gwthio'ch hun tuag at faddeuant mewn priodas.

Oherwydd os gwnewch hynny, efallai y cewch chi'ch hun yn cychwyn bob diwrnod newydd gyda'r un drwgdeimlad , un sy'n sicr o fwyta'r berthynas i ffwrdd.

Mae datgan maddeuant ac yna mynd yn ôl at yr hen ffyrdd drosodd a throsodd yn annheg i chi'ch dau.

“I faddau yw’r math uchaf, harddaf o gariad. Yn gyfnewid am hyn, byddwch yn derbyn heddwch a hapusrwydd di-baid, ”Robert Muller.

Mae'n debyg bod y dyfyniad cariad maddeuant hwn yn siarad â ni ar ddwy lefel. Un yw'r cariad ymddangosiadol y dylem ei gael tuag at ein priod er mwyn maddau iddynt.

Ond, fel y gwnaethom awgrymu yn gynharach, i faddau i’n priod, mae angen i ni gael cariad a pharch tuag at ein hunain hefyd. Os achosodd y brad i'r briodas gwympo, a chariad i fynd i ffwrdd, mae angen cariad arnoch o hyd i allu maddau.

Cariad i chi'ch hun a dynolryw yn gyffredinol. Gan ein bod ni i gyd yn fodau dynol, a phob un yn fân ar brydiau, a phob un yn cyfeiliorni. Ac ar ôl i chi fanteisio ar y cariad cyffredinol dwys hwn, fe welwch yr heddwch a'r hapusrwydd y mae Muller yn ei siarad yma.

“Ni all y gwan fyth faddau. Maddeuant yw priodoledd y cryf ”Mahatma Gandhi.

Hyn perthynas mae dyfynbris maddeuant yn egluro'r hyn y gwnaethom frwsio arno eisoes - gall pawb faddau, a gall pawb fod yn berson cryf. Ond ni allwch ei wneud tra mewn cyflwr bregus.

Dyna pam nad yw ceisio gwneud maddeuant yn fan cychwyn eich proses iacháu yn syniad da oherwydd rydych chi ar eich cyfer am rwystredigaethau ychwanegol pan fyddwch chi'n deffro'r bore wedyn dim ond i sylweddoli eich bod chi'n dal i deimlo dicter, tristwch, anobaith.

Pan fyddwch chi'n gwella ac yn defnyddio'r profiad i ddod yn fersiwn gryfach ohonoch chi'ch hun y byddwch chi'n gallu maddau.

Ar ben hynny, pan fyddwch chi'n maddau, o'r sefyllfa o fod yn ddigon cryf eisoes i wneud hynny, bydd y maddeuant ei hun yn eich gwneud hyd yn oed yn fwy pwerus, oherwydd ni fyddwch chi fel deilen yn y gwynt, ar ôl i'w drugaredd, ond yn actif. crëwr eich byd a'ch profiad.

Nawr, cofiwch, maddeuant nid yw'n hawdd ; fel arall, ni fyddai cymaint o siarad amdano. Ond mae'n weithgaredd hanfodol er eich mwyn a'ch lles eich hun.

Nid yw maddau yn golygu gadael eich priod oddi ar y bachyn am ei gamwedd. Mae maddau yn golygu adennill rheolaeth dros sut rydych chi'n teimlo, a pheidio â bod yn dderbynnydd goddefol o beth bynnag sy'n digwydd i chi.

P'un a wnaethoch chi benderfynu atgyweirio'r briodas neu symud ymlaen, heb faddau i'r priod, rydych chi'n sicr o barhau i gael eich brifo gan yr un mater bob dydd.

”Y cyntaf i ymddiheuro yw’r dewraf. Y cyntaf i faddau yw'r cryfaf. Y cyntaf i'w anghofio yw'r hapusaf. '

Mae'r dyfyniad ysbrydoledig hwn am faddeuant yn pwysleisio tri dywediad hysbys am faddeuant.

Mae rhan gyntaf y dyfyniad hwn am faddeuant a chariad yn dweud bod gofyn am faddeuant yn cymryd cryn ddewrder gan ei fod yn eich gorfodi i wynebu eich ofnau a derbyn yr hyn rydych wedi'i wneud yn anghywir.

Mae ail ran y dyfyniad ysbrydoledig hwn ar faddeuant yn ailadrodd yr hyn a ymhelaethwyd yn gynharach fod gwir faddau i rywun hefyd yn cymryd llawer o ddewrder.

I beidio â chael unrhyw drwgdeimlad neu grudges tuag at eich priod , yr ydych wedi ymddiried cymaint ynddo, yn cymryd llawer o ystyriaeth a chryfder.

Mae trydedd ran a rhan olaf y dyfynbris maddeuant hwn mewn priodas yn rhannu'r agwedd nesaf ar wir faddeuant, sef bod mewn heddwch a symud ymlaen trwy anghofio am y camweddau.

Nid yw'r dyfynbris 'maddau a symud ymlaen' mewn unrhyw ffordd yn golygu eich bod chi'n troi llygad dall at gamweddau'ch priod, ond dyma'r cam nesaf y byddwch chi'n ei gymryd ar ôl maddau i'ch partner, a fyddai ymhen amser yn eich helpu i wella'ch clwyfau a symud ymlaen mewn bywyd.

Dyfynnwch eich ffordd tuag at faddeuant

Un ffordd neu'r llall, nid yw'n hawdd dilyn y camau i faddeuant mewn priodas , yn enwedig pan fydd pethau'n mynd i'r de, a'n dicter yn cael y gorau ohonom.

Mae dyfyniadau maddeuant mewn perthnasoedd yn siarad y gwir bwysig - nid yw'n hawdd gadael i rywun yr oeddech chi'n ei garu mor annwyl. Mae maddeuant mewn priodas yn cymryd gwaith ac yn berson cryf i wneud iddo ddigwydd.

Maddeuant mewn priodas mae dyfyniadau yn ein hatgoffa o'n gallu i fynd heibio i unrhyw sefyllfa a gweld y leinin arian ar y cymylau tywyllaf. Felly, cymerwch amser a darllenwch y dyfyniadau hyn ar faddeuant a chariad eto.

Pan fyddwch chi'n dewis maddeuant mewn priodas, dyfyniadau sy'n cyd-fynd â'ch sefyllfa, dilynwch eich calon. Dewiswch eich hoff ddyfynbris ar faddeuant a chariad fel seren arweiniol a chymerwch anadl ddofn am y daith faddeuant o'ch blaen.


diffyg cyfathrebu