Sut I Gael Fy Ngwraig Yn Ôl Pan Mae Eisiau Ysgariad?

Sut I Gael Fy Ngwraig Yn Ôl Pan Mae Eisiau Ysgariad

Yn yr Erthygl honPwy all anghofio'r teimlad o fod mewn cariad? Y dyddiau cychwynnol hynny lle mae'r haul yn tywynnu ychydig yn rhy llachar, mae'r blodau'n blodeuo ychydig yn gynnar, yr awyrgylch yn nefoedd, ac mae'r amgylchoedd yn teimlo fel Eden. Mae pob peth bach yn dod â llawenydd i chi. Y byd yw eich wystrys.Cyfnod mis mêl unrhyw berthynas yw'r amser i amsugno'r holl ddaioni sydd yna; lle mae'r partneriaid yn cawod ei gilydd gyda chariad, addoliad, edmygedd a sylw, lle mae pob peth bach y mae eich partner yn ei wneud yn berffaith, ac ni all unrhyw un wneud unrhyw gam.

Yn araf ddegawd neu fwy i lawr y lein, rydych chi wedi ymlacio, rydych chi wedi ymlacio i'r bywyd hwn lle rydych chi wedi dod i arfer â steil byw penodol. Mae popeth yn arferol - eich bywyd personol, plant, tasgau, rhediadau groser, ymarfer pêl-fasged, a'ch bywyd gwaith. I chi, mae bywyd yn berffaith. Dyma beth mae bywyd i fod, iawn? Yna’n sydyn, rydych chi'n clywed y geiriau, ‘Rydw i eisiau ysgariad.’Yr angen sydyn am ysgariad

Yn gyffredinol, nid oes gan briod sy'n gofyn hyn am ddim cliw ac nid ydynt wedi bod yn talu sylw i'r holl pethau a gronnodd i'r digwyddiad hwn . Maent wedi bod yn anghofus â phopeth sy'n eu hamgylchynu. Y camgymeriad y mae sawl priod yn ei wneud pan fydd eu gwragedd yn mynnu ysgariad yw'r cyfanswm gyferbyn â'r hyn y dylent fod yn ei wneud.

Y cwestiwn sy'n meddiannu eu meddwl yn llwyr yw, 'Sut i gael fy ngwraig yn ôl pan mae hi eisiau ysgariad?' Y panig, dicter, gwadu, gwyro - mae'r holl emosiynau hyn yn cymryd rheolaeth, ac mae'r person yn dechrau cloddio twll trosiadol y mae ef byth yn gallu dringo allan o.


meddyliau cadarnhaol am berthnasoedd

Yn y cam hwn yr hyn y mae pobl yn ei wneud yn gyffredinol yw gofynnwch y cwestiwn anghywir , ‘Sut mae atal fy ngwraig rhag gadael?’ Neu ‘Mae fy ngwraig eisiau ysgariad, sut alla i newid ei meddwl?’Nid yw aros mewn priodas anhapus byth yn opsiwn iach. Yn y tymor hir, mae'n brifo'ch plant a'u personoliaeth. Mae'n rhaid i chi gydnabod bod priodas, yn union fel unrhyw berthynas ramantus arall, yn wirfoddol, waeth beth yw'ch dau yn briod yn gyfreithlon.

Dim ond tan y pwynt rydych chi'n ddymunol i fod gyda chi y bydd eich partner gyda chi, ac rydych chi'n barod i ymladd dros eich teulu.

Nid oes ateb i sut i gael fy ngwraig yn ôl pan fydd hi eisiau ysgariad os nad ydych chi'n fodlon gweithio iddo a newid eich ffyrdd.


cael y boi

Mewn ymgais i atal eu gwragedd rhag gadael, mae priod yn tueddu i wneud y canlynol :

1. Ceisio trueni

Ar brydiau, mae'r partneriaid yn penderfynu cael parti trueni trosiadol lle mae eu gwragedd yn westai anrhydeddus. Maent yn ceisio gorfodi eu partneriaid i newid eu penderfyniad. Bai eu gwraig yn sydyn yw popeth drwg neu anghyfforddus sy'n digwydd yn eu bywyd ar ôl y galw am ysgariad. ‘Oherwydd y galw am ysgariad y deuthum i dynnu fy sylw neu ddegau neu ddig’ yw’r cwynion cyffredin a glywyd.

Yn lle chwarae'r gêm bai neu pwy sydd ar fai, oherwydd eich bod wedi marw yn barod i gael yr ateb i'r cwestiwn sut i gael fy ngwraig yn ôl pan mae hi eisiau ysgariad, dylai rhywun geisio achub yr hyn sydd ar ôl.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

2. Canmoliaeth ffug

Ni waeth sut y daethoch i fod ar y cam hwn yn eich bywyd, gellir dadlau. Fodd bynnag, un peth na ellir dadlau ag ef yw bod eich gwraig, ar ddiwedd y dydd, yn eich adnabod orau.

Rydych chi wedi treulio blynyddoedd gyda'ch gilydd, rydych chi wedi rhannu'ch bywyd, breuddwydion, hapusrwydd, amseroedd da, amseroedd gwael, ac o bosib plant. Os ydych chi rywsut wedi dod i'r groesffordd hon a'ch bod chi, am ryw reswm, eisiau cadw'r berthynas, peidiwch â chawod y fenyw â chanmoliaeth ffug.

Mae'n diraddio'r fenyw ac yn gwneud iddi deimlo'n fach fel y gall ychydig eiriau wneud iddi newid ei meddwl. Mae'n ei chynddeiriogi ac yn gwneud iddi sefyll ei thir yn gadarnach. Beth bynnag a wnewch, peidiwch â bychanu'ch partner bywyd yn y fath fodd fel eich bod yn gwneud iddi deimlo fel pen bas.

3. Blacmel emosiynol

Nid yw blacmel emosiynol yn golygu cam-drin eich partner yn emosiynol yma; yn hytrach, mae'n golygu defnyddio teulu estynedig neu blant i atal eich priodas rhag cwympo. Gofyn i'ch gwraig beidio â gadael oherwydd sut y bydd yn effeithio ar y plant neu'r hyn y bydd eu teuluoedd yn meddwl sydd, a bod yn onest, yn ergyd o dan y gwregys.

Os yw'ch anwybodaeth neu'ch blaenoriaethau (neu ddiffyg) yn arwain at y cam hwn, yna mae siawns na wnaethoch chi feddwl am eich plant neu'ch teulu o'r blaen. Yna nid oes unrhyw ffordd y gallwch chi ddefnyddio'r cerdyn hwn nawr.

4. Derbyn trechu a gadael i'ch ego gymryd y sedd flaen

Derbyn trechu a gadael i

Nid bod yn niwtral, a pheidio â chymryd unrhyw safiad oherwydd eich bod yn teimlo eich bod wedi'ch bradychu neu'n ddig, yw'r ffordd i fynd chwaith. Mae derbyn eich trechu a pheidio â cheisio ymladd hyd yn oed yn ei gwneud yn amlwg i'ch gwraig nad yw'r berthynas a'r bywyd a adeiladwyd gennych yn ddigon pwysig.

Os mai'ch cwestiwn yw, ‘Mae fy ngwraig eisiau ysgariad, beth yw fy hawliau?’ Nid ydych yn gofyn y cwestiynau cywir bryd hynny.

Awgrymiadau ar sut i gael eich gwraig yn ôl pan fydd hi eisiau ysgariad

Y cwestiwn cywir i’w ofyn fyddai, ‘Sut alla i achub fy mhriodas pan fydd fy ngwraig eisiau ysgariad?’ Rydych chi'n achub eich priodas, rydych chi'n gweithio arni, ac rydych chi'n torri'ch cefn fel pe bai'n aseiniad proffesiynol. Mae priodasau, fel unrhyw berthynas, yn anodd, ac mae'n rhaid i chi ennill eich cariad a'ch parch.

Pan fyddwch yn cael eich hun yn gofyn y cwestiwn, ‘sut i gael eich gwraig yn ôl ar ôl iddi eich gadael chi?’ Neu ‘beth i’w ddweud i gael eich gwraig yn ôl?’ Gwybod y pethau hyn.

1. Cydnabod eich bod yn anghywir

Fe wnaethoch fethu â'ch addunedau a methu â chadw i fyny â'ch addewidion.

Nid oeddech yn bartner da. Mae derbyn hyn o flaen eich partner yn rhoi heddwch wrth galon, oherwydd, coeliwch neu beidio, mae gofyn am ysgariad yn gam mawr hyd yn oed i'ch partner. Maent wedi paratoi eu hunain ar gyfer yr adlach; ac os cânt empathi yn gyfnewid, gallai hynny eu meddalu.

2. Mae ymddiheuriad diffuant yn mynd yn bell

Ar ôl derbyn daw ymddiheuriad twymgalon; ymddiheuriad am yr holl addewidion di-flewyn-ar-dafod, torcalon, pryderon ac esgeulustod. Gall ymddiheuriad diffuant weithio rhyfeddodau ar fenyw sydd wedi torri a chwalu. Mae'n rhoi sicrwydd iddynt eu bod yn dal yn bwysig yn eich bywyd a bod eich perthynas yn werth ymladd.


sut i roi'r gorau i gwyno mewn perthynas

3. Ar ôl yr holl ymddiheuriadau ac addewidion, ailgychwynwch eich perthynas

Llys eich gwraig, woo hi, mynd â hi ar ddyddiadau, a dawnsio gyda hi, gwneud iddi deimlo'n ddeniadol ac yn arbennig. Mae pawb yn hardd ac yn arbennig yn eu ffordd eu hunain. Fodd bynnag, mae'r gwir yn sefyll bod gan bawb amheuon a materion hunanddelwedd. Mae'n ddyletswydd ar ŵr i wneud i'w bartner deimlo'n deilwng, yn hardd ac yn arbennig.

Enillwch hi yn ôl

Pob peth a ddywedwyd ac a wnaed; mae pob perthynas yn wahanol. Rydych chi'n adnabod eich priod orau. Gweithiwch y cyfleoedd hynny er eich mantais ac os byddwch chi'n cael y cwestiwn, sut i gael fy ngwraig yn ôl pan mae hi eisiau ysgariad, mae'n debyg eich bod chi eisoes yn gwybod yr ateb.