20 Arwyddion y Fe allech Fod yn Sengl Am Byth

Menyw Neis Yn Yfed Cofî ac yn Gorffwys yn y Gadair Fraich

Os nad ydych wedi cael llawer o lwc gyda dyddio neu sefydlu perthynas ddifrifol , efallai y byddwch yn meddwl tybed, A fyddaf yn sengl am byth? Gall fod yn anodd derbyn bod yn sengl am weddill eich oes, ond mae rhai pobl yn mynd trwy fywyd heb bartner.

Yn wir, yn ôl Canolfan Ymchwil Pew diweddar astudio , Mae 69 y cant o oedolion Americanaidd yn bartner, tra bod 31 y cant yn parhau i fod yn sengl. Ymhlith y rhai sy'n sengl, mae hanner yn ymddangos yn hapus bod yn sengl am byth, gan nad ydyn nhw'n chwilio am berthynas na dyddiadau ar hyn o bryd.Roedd y rhai a ddewisodd aros yn sengl yn tueddu i adrodd bod ganddynt flaenoriaethau eraill y tu allan i'r rhain chwilio am berthnasoedd , neu eu bod yn mwynhau bod ar eu pen eu hunain.

Mae hyn yn golygu, os byddwch chi'n sengl am byth, mae yna ffyrdd o ddod o hyd i hapusrwydd. Ar y llaw arall, os ydych chi awydd perthynas, gall bod yn sengl am byth fod yn siomedig.

Yma, dysgwch am rai arwyddion mae Duw eisiau ichi fod yn sengl. Os ydych yn cydnabod bod yr arwyddion hyn yn eich disgrifio ac nad oes gennych unrhyw awydd am berthynas, gall y bywyd sengl fod yn gwbl dderbyniol i chi.

I'r gwrthwyneb, os ydych yn hiraethu am berthynas ac yn methu â meddwl tybed, Pa mor hir y byddaf yn sengl? Efallai y bydd yr arwyddion hyn yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn yr ydych yn ei wneud sy'n eich atal rhag dod o hyd i rywun arbennig .

Pam ydw i'n sengl?

Dyn ifanc â chrys gwyn Yn Amau ac â Mynegiant Wyneb Drysu Wrth Crafu Pen ar Gefndir Glas Ynysig

Unwaith y byddwch yn canfod eich hun yn gofyn, A fyddaf bob amser yn sengl? Mae’n bryd ystyried y rhesymau pam rydych wedi aros yn sengl. Efallai eich bod yn hapus bod yn sengl, fel hanner y senglau.

Mae'n bosibl eich bod chi'n mwynhau'ch rhyddid ac yn treulio gormod o amser i wneud perthynas yn flaenoriaeth. Mae’n bosibl hefyd eich bod wedi canolbwyntio ar nodau eraill, fel datblygu’ch gyrfa, ac nad ydych wedi neilltuo amser i gwrdd â rhywun.

Os yw hyn yn wir, efallai y gallwch dderbyn bod yn sengl yn barhaol.

Ar y llaw arall, os ydych yn sengl ac yn anhapus, efallai eich bod wedi canolbwyntio cymaint ar eich nodau eich hun nad ydych wedi cymryd yr amser i flaenoriaethu perthynas a allai ddod â llawenydd i'ch bywyd. Neu, efallai bod rhywbeth arall yn digwydd.

Efallai bod eich safonau mor uchel fel eich bod yn disgwyl partner perffaith ac nad ydych wedi rhoi cyfle i bobl. Mae hefyd yn bosibl eich bod yn cael trafferth gyda materion fel hunanhyder isel, a all eich arwain i gredu nad ydych yn haeddu perthynas hapus.

Beth bynnag yw'r achos, y gwir yw y gall rhai pobl fod yn sengl am byth a bod yn hapus, tra gall eraill fod yn anhapus â byw bywyd ar eu pen eu hunain am byth. Os ydych chi'n meddwl tybed a oeddech chi'n mynd i gael llonyddwch parhaol, ystyriwch yr arwyddion isod.

|_+_|

20 Arwyddion y Fe allech Fod yn Sengl Am Byth

Os yw'n ymddangos eich bod i fod ar eich pen eich hun, efallai y bydd yr 20 arwydd canlynol y gallech fod yn sengl am byth yn berthnasol i chi:

1. Rydych chi'n teimlo nad oes neb byth yn cyrraedd eich safonau

Mae rhai pobl yn hapus i fod yn sengl oherwydd bod ganddyn nhw safonau uchel, ac maen nhw'n teimlo na all eu partneriaid gyrraedd y safonau hyn.

Os ydych chi wedi darganfod nad oes unrhyw un o’r bobl rydych chi’n eu dyddio yn cwrdd â’ch disgwyliadau, efallai nad oeddech chi i fod i setlo i lawr gydag unrhyw un, a byddwch chi’n hapusach heb bartner hirdymor.

Os ydych chi am osgoi bod yn sengl am byth, efallai y bydd yn rhaid i chi ostwng eich safonau.

2. Rydych chi'n mwynhau gwneud eich peth eich hun

Bod mewn a perthynas ymroddedig yn golygu rhedeg y rhan fwyaf o benderfyniadau mawr gan eich person arwyddocaol arall. Pan fyddwch chi'n briod neu mewn perthynas ddifrifol, mae hyd yn oed dewisiadau sy'n ymddangos yn syml fel mynd ar daith penwythnos gyda ffrindiau yn gofyn am drafodaeth gyda'ch partner.

Os ydych chi'n rhywun sydd eisiau gallu gwneud yr hyn rydych chi ei eisiau heb ystyried teimladau neu ddewisiadau person arall, efallai mai dewis bod yn sengl am byth yw'r opsiwn gorau.

Mae'n debygol y byddwch chi'n fwy bodlon yn gwneud eich peth eich hun a pheidio â gorfod poeni am rywun arall.

3. Rydych chi'n hapus gyda bywyd

Dyn Ifanc Hapus Yn Gweithio ar Gliniadur Tra

Mae llawer o bobl yn credu bod angen iddynt gael rhywun arall arwyddocaol i fod yn hapus, ond nid yw hyn bob amser yn wir. Os ydych chi'n teimlo'n fodlon mewn bywyd, efallai oherwydd eich gyrfa, hobïau, neu gyfeillgarwch, gallwch chi fod yn hapus bod yn sengl am byth, ac nid oes unrhyw reswm i orfodi'ch hun i mewn i berthynas.

Efallai ei bod yn braf gwybod hynny gwerthfawrogi ymreolaeth a hunanfynegiant yn gysylltiedig â lefelau hapusrwydd uwch ymhlith pobl sengl o gymharu â phobl â phartner, felly os ydych wedi'ch tynghedu i fod yn sengl am byth, mae'n bosibl mai'r unig beth yw bod eich math o bersonoliaeth yn addas ar gyfer bywyd sengl.

4. Nid oes gennych unrhyw awydd i fod mewn perthynas

Os ydych yn sengl ond eisiau dod o hyd i gariad eich bywyd , gall fod yn anodd derbyn bod yn sengl am byth. Ar y llaw arall, os nad ydych yn hiraethu am berthynas, efallai y byddwch yn hapusach yn dewis bod yn sengl am byth.

Cofiwch fod hanner y bobl sengl yn fodlon ar y statws hwn.

5. Rydych chi'n mwynhau eich rhyddid

I rai pobl, mae bod mewn partneriaeth yn gwneud iddynt deimlo’n gaeth, fel pe baent wedi colli eu rhyddid ac yn colli allan ar bethau y byddai’n well ganddynt fod yn eu gwneud.

Os yw hyn yn swnio fel chi, efallai y byddwch yn sengl am byth a bod yn iawn ag ef.

|_+_|

6. Rydych chi'n dod o hyd i hapusrwydd o fod ar eich pen eich hun

Mae rhai pobl yn mwynhau eu cwmni eu hunain. Maent yn hyderus ynddynt eu hunain ac yn hapusaf pan fyddant ar eu pen eu hunain, yn mwynhau eu diddordebau. Os ydych chi'n hapusach ar eich pen eich hun, mae'n debyg y gallwch chi ymdopi â bod yn sengl am byth.

Ymchwil yn awgrymu bod cymdeithas yn gweld senglau yn wyrdroëdig, yn enwedig i fenywod. Er hynny, os ydych chi ar eich pen eich hun hapusaf, mae'n debyg eich bod chi'n ddigon hunanhyderus nad yw canfyddiadau negyddol yn eich poeni.

7.Mae gennych chi gylch cymdeithasol eang ac yn teimlo'n fodlon â hyn

Efallai eich bod yn cael eich llywio gan eich gyrfa, neu efallai eich bod yn mwynhau gwneud eich peth eich hun. Yn yr achos hwn, os oes gennych chi gylch eang o ffrindiau, mae'n debyg bod bod yn sengl am byth yn unol â'ch dymuniadau.

8.Mae gennych ffordd o fyw sy'n fwy addas ar gyfer bywyd sengl

Tybiwch fod gennych yrfa lwyddiannus ac yn treulio cryn dipyn o amser yn teithio, neu os ydych yn rhywun sy'n gweithio oriau hir heb unrhyw fwriad i dorri'n ôl.

Yn yr achos hwnnw, efallai y bydd eich ffordd o fyw yn fwy addas i fod heb bartner, felly efallai y bydd yn rhaid i chi dderbyn bod yn sengl am byth.

9. Yr ydych yn canfod eich bywyd yn foddlawn

Nid yw allan o'r norm i eisiau perthynas i deimlo'n fodlon , ond os cewch foddhad yn eich cyfeillgarwch, gyrfa, a hobïau, efallai na fydd bod yn sengl am byth yn broblem i chi. Yn syml, nid oes angen perthynas hirdymor ar rai pobl i gael eu cyflawni.

10. Yr ydych yn ofni ymrwymiad

Os ydych mor ofnus o gyfrifoldeb fel nad ydych yn fodlon setlo i lawr gyda phartner hirdymor, efallai y bydd yn rhaid i chi dderbyn bod yn sengl am byth.

Efallai y byddwch yn gwthio partneriaid posibl i ffwrdd os nad ydych yn barod i ymrwymo, a all eich arwain i feddwl tybed, A ydw i ar fin bod yn sengl?

|_+_|

Mae materion 11.Trust yn rheoli eich bywyd

Llaw yn Troi Dis ac yn Newid y Gair Amheuaeth i Ymddiried.

Gall materion ymddiriedaeth hefyd rwystro pobl rhag dod o hyd i bartner posibl. Efallai eich bod yn poeni cymaint am dorri eich calon fel eich bod yn teimlo'n fwy diogel wrth aros yn sengl am byth. Cael problemau ymddiriedaeth yn llythrennol yn gwneud ichi fod eisiau byw ar eich pen eich hun fel na fyddwch byth yn cael eich brifo eto byth.

Os na allwch fynd y tu hwnt i'ch anhawster i ymddiried mewn eraill, efallai mai bod yn sengl yw'r dewis iachach. Os ydych chi eisiau dysgu sut i fynd i'r afael â'ch materion ymddiriedaeth, dyma fideo a all fod o gymorth.

12. Dydych chi byth yn cymdeithasu

Boed hynny trwy ddewis ai peidio, os na fyddwch byth yn mynd allan i gymdeithasu, nid oes gennych unrhyw siawns o gwrdd â rhywun. Deall ai dim ond cyfnod yw hwn lle nad ydych chi'n cael amser i fynd allan, neu ai dim ond chi sy'n teimlo'n well ar eich pen eich hun.

Os nad ydych chi'n fodlon hyd yn hyn, efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi i fod ar eich pen eich hun.

13. Mae cyfeillgarwch yn bwysicach i chi

Nid oes dim o'i le ar gael cyfeillgarwch agos, ac mewn gwirionedd, mae'n iach i gymdeithasu a sefydlu cysylltiadau cryf ag eraill.

Wedi dweud hynny, os ydych chi wedi buddsoddi mwy yn eich cyfeillgarwch na'r disgwyl dod o hyd i bartner bywyd , bod yn sengl am byth efallai eich tynged.

Yn nodweddiadol, mewn partneriaeth ymroddedig, eich partner arall arwyddocaol sy'n dod gyntaf. Eto i gyd, os nad ydych chi'n barod i roi'r gorau i flaenoriaethu'ch ffrindiau agosaf, mae'n debyg bod bywyd sengl yn opsiwn gwell i chi.

14. Mae gennych chi deimladau tuag at eich cyn

Menyw Ddeniadol yn Cyffwrdd â Gwely Gwag Yn Colli Cyn Gariad Yn Teimlo Poen Cryf

Os nad ydych wedi symud ymlaen o berthynas yn y gorffennol , hyd yn oed ar ôl i'ch cyn berson arwyddocaol arall symud ymlaen gyda rhywun arall, mae'n debygol y byddwch yn sengl am byth.

Bydd bod mor gariadus dros gyn bartner fel na allwch symud heibio i'ch calon doredig hyd yn oed flynyddoedd i lawr y ffordd yn eich atal rhag dod o hyd i rywun newydd.

15. Rydych chi'n dal eich emosiynau i mewn

Mae cariad yn emosiwn, felly os ydych wedi eich cau mor emosiynol fel na allwch fynegi eich hun i unrhyw un, fe fyddwch chi'n cael amser caled yn datblygu perthynas agos â phartner. Os ydych chi'n gofyn i chi'ch hun, Ydw i i fod i fod yn sengl? ystyriwch a ydych yn dueddol o osgoi rhannu eich emosiynau ag eraill.

|_+_|

16. Mae eich hunan-hyder yn isel

Os mae eich hunan-barch yn isel , efallai y byddwch chi'n dweud wrthych chi'ch hun nad ydych chi'n haeddu perthynas gariadus. Os nad ydych yn fodlon newid eich meddylfryd a gweld eich gwerth, yr ateb i A fyddaf bob amser yn sengl? efallai, yn anffodus, fod yn ie.

17. Rydych chi'n aros am stori garu ffantasi

Os ydych chi'n gaeth i straeon am ddod o hyd i'ch Tywysog Swynol, mae'n debyg y byddwch chi'n byw bywyd ar eich pen eich hun am byth. Mae'r straeon hyn yn tynnu ar ein llinynnau calon, ond nid ydynt yn cynrychioli bywyd go iawn. Os nad ydych chi'n fodlon derbyn dim byd llai na chariad stori dylwyth teg, efallai y bydd yn rhaid i chi ddod wyneb yn wyneb â bod yn sengl am byth.

18. Mae perthnasoedd yn ymwneud â rhyw i chi

Mae rhyw yn rhan hanfodol o'r rhan fwyaf o berthnasoedd hirdymor , ond nid dyma'r unig agwedd bwysig. Er mwyn i berthynas fod yn llwyddiannus, mae'n rhaid i chi fod yn ymroddedig i'ch gilydd.

Byddai'n well pe bai gennych werthoedd a diddordebau yn gyffredin, yn ogystal â cysylltiad emosiynol . Os mai dim ond am ryw y byddwch chi'n cysylltu ag eraill, nid ydych chi'n debygol o brofi perthynas iach, barhaus.

19. Dydych chi ddim yn hoffi'r syniad o rannu eich cartref gyda rhywun arall

Yn y pen draw, mae perthynas ymroddedig yn arwain at briodas neu o leiaf berthynas ddifrifol lle rydych chi'n cyd-fyw â'ch partner.

Os ydych chi'n rhywun sydd ddim eisiau byw gyda rhywun arall ac y byddai'n well gennych chi gadw'ch gofod yn breifat, dyma un o'r arwyddion mae Duw eisiau ichi fod yn sengl.

20. Mae gennych farn negyddol am ddyddio

I'r rhan fwyaf o bobl, mae angen mynd ar ddyddiadau i ddod o hyd i bartner hirdymor. Nid yw rhai pobl mor gyfforddus â dyddio, ac maen nhw'n credu mai dim ond gwastraff amser ydyw.

Mae eu canfyddiad o ddyddio mor negyddol fel na allant edrych y tu hwnt i ddiffygion dyddio a derbyn y cysyniad.

Os ydych chi'n casáu dyddiadau ac yn dechrau meddwl y bydd pob dyddiad yn brofiad gwael, mae'n debyg y byddwch chi'n sengl am byth.

|_+_|

Casgliad

Mae yna nifer o arwyddion y gallech fod yn sengl am byth, a all eich helpu i ddeall pam nad ydych wedi dod o hyd i bartner hirdymor. Mae rhai o'r rhesymau hyn o fewn eich rheolaeth, ond efallai nad yw eraill.

Er enghraifft, os ydych chi'n hapusach ar eich pen eich hun, efallai mai dyna pwy ydych chi. Ar y llaw arall, os dewiswch beidio byth â chymdeithasu neu fynd ar ddyddiadau, neu os oes gennych safonau rhy uchel ar gyfer darpar bartneriaid, mae’r rhain yn bethau y gallwch eu newid, i ryw raddau o leiaf.

Os ydych chi'n anhapus i fod yn sengl, ystyriwch fynd i'r afael â rhai o'r arwyddion yma a gwneud y newidiadau i'ch helpu dod o hyd i bartner addas .

Os yw rhai neu'r rhan fwyaf o'r arwyddion hyn yn swnio fel chi, a'ch bod yn berffaith fodlon ar fyw bywyd ar eich pen eich hun am byth, nid oes unrhyw euogrwydd wrth ddewis bod yn ddi-bartner. Mae'n rhaid i fod yn sengl am byth fod yn beth negyddol dim ond os ydych chi'n anhapus.

Ranna ’: