Pwysigrwydd Rhyw mewn Priodas - Cyngor Arbenigol

Pwysigrwydd Rhyw mewn Priodas - Cyngor Arbenigol

A yw rhyw yn bwysig mewn bywyd priodasol ? I. s rhyw yn bwysig mewn perthynas? Pa mor bwysig yw rhyw mewn priodas? H. o bwysig yw rhyw mewn perthynas? Pa mor bwysig yw agosatrwydd mewn priodas hapus?Mae'r quandariaid oesol hyn yn dal i fod yn ddadleuol. Yn fy ymgais i'w ateb, byddaf yn ei rannu'n rannau sylfaenol, gan ofyn hyn:Ym mha ffyrdd y mae agosatrwydd rhywiol yn cyfrannu at briodas hapus?

Er bod gan bob unigolyn ateb unigryw i hyn mae'n debyg, rwy'n meddwl am agosatrwydd fel affeithiwr ac fel rheidrwydd i briodi.Gellir disgrifio'r hyn rwy'n ei olygu wrth hyn mewn trosiad syml: A fyddai'n well gan y mwyafrif o bobl, sy'n hoffi cacennau bach, cupcake gydag eisin neu heb eisin? Wel, mae'n amlwg, onid ydyw?

Ac, er mai dim ond un rhan o'r cupcake yw'r eisin, mae'n rhan bwysig iawn. Byddai rhai hyd yn oed yn dadlau nad yw'r cupcake yn cupcake heb yr eisin. Dyma'r pwysigrwydd rhyw mewn bywyd priodasol.

Wedi dweud hynny, mae yna bob math o briodasau, rhai heb fawr o agosatrwydd rhywiol, os o gwbl. Nid yw hyn i ddweud nad yw priodas yn briodas heb ryw.Ond gall absenoldeb rhyw, yn enwedig ym mlynyddoedd ieuenctid achosi rhwystredigaeth mewn un neu'r ddau bartner a theimlad o wacter. Ni ellir gor-bwysleisio pwysigrwydd rhyw mewn priodas, mewn unrhyw ffordd, ond gellir cynnal priodas heb ryw.

Mae rhyw yn bwysig ac yn angenrheidiol

Mae rhyw a phriodas yn mynd law yn llaw. Os gallwch chi brynu'r ddadl hon, gallwch chi ddeall yn fwyaf tebygol pam mae rhyw mor bwysig mewn priodas. O ystyried hynny, ni ddywedir llawer am bwysigrwydd rhyw mewn priodas hapus.

Y cyfan a wn yw bod agosatrwydd yn gwella perthnasoedd tymor hir. Nid oes rhaid i ryw ddigwydd gydag unrhyw fesur penodol o amlder neu ddigonedd o reidrwydd; ond po fwyaf y mae'n digwydd, y mwyaf y mae'n gwella perthynas, a'r gorau y bydd y ddau ohonoch yn teimlo.Yn ôl y rhesymeg hon, byddai'n sefyll i reswm y byddai diffyg agosatrwydd corfforol yn tynnu oddi ar y berthynas - yn yr un modd ag y mae diffyg eisin yn tynnu oddi ar cupcake.

Os nad ydych yn siŵr am hyn, byddwn yn awgrymu ychwanegu rhywfaint o agosatrwydd rhywiol i'ch perthynas (mwy nag un rownd), creu rhamant, a chymryd i ystyriaeth a yw gwneud hyn yn gwella, yn tynnu sylw, neu'n gwneud dim i chi fel cwpl.Rydyn ni'n gwybod bod rhyw iach mewn priodas yn un o'r nodweddion a enwir amlaf ymhlith cyplau hapus pan ofynnir i ni sut maen nhw'n gwneud iddo weithio. Mae'r cyplau hyn wedi llwyddo i gynnal agosatrwydd ers blynyddoedd, gan ddal i fwynhau eu bond a chynnal y hoffter sydd ganddyn nhw tuag at ei gilydd.

pwysigrwydd rhyw mewn bywyd priodasol

Rheswm arall pam mae rhyw yn bwysig mewn priodas yw y dangoswyd bod gweithgaredd agos yn achosi rhyddhau endorffinau pwerus sy'n llifo trwy lwybrau gwobrwyo yn yr ymennydd, gan ysgogi ewfforia a theimladau cariad.

Mae cyplau sy'n ymarfer rhyw dda mewn priodas hefyd yn ennill budd ychwanegol ymarfer aerobig; sef y math gorau o ymarfer corff ar gyfer colli pwysau - heb sôn am fuddsoddiad gwych yn eich iechyd.

Mae'r rhyddhad pwerus hwn yn effeithio ar y corff a'r meddwl. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am yr agwedd hon ar agosatrwydd, darllen llyfr gan Olivia St. John, neu godi copi o'r Kama Sutra, neu unrhyw lawlyfr arall sy'n defnyddio'r term “tantric” yn ei ddisgrifiad.

Pwysigrwydd rhyw mewn priodas

Pa mor bwysig yw rhyw mewn priodas?

Pwysigrwydd rhyw mewn perthynas yn gynhwysfawr iawn. Mae gan ryw rai buddion gwrth-heneiddio sy'n gysylltiedig ag ef, gan fod rhyw yn rhyddhau moleciwlau gwrthlidiol yn ein corff, sy'n cynorthwyo'r gwaith atgyweirio yn ein cyrff.

Mae ein cyrff yn profi difrod ac atgyweiriad yn barhaus. Gall rhoi hwb i'r broses atgyweirio arafu'r broses heneiddio ac yn ei dro, gwneud inni edrych yn ifanc am fwy o amser.


geiriau doethineb i newydd-anedig

Ar wahân i wella'ch hwyliau a chynyddu hapusrwydd, gwyddys bod rhyw yn gweithio fel rhyddhad straen. Mae hefyd yn helpu i wella ymdeimlad unigolyn o hunan-werth neu hunanddelwedd.

Yn union fel y buddion seicolegol, mae gan ryw nifer o fuddion corfforol. O system imiwnedd gryfach, gwell ffitrwydd corfforol i well treuliad a gwell ymdeimlad o arogl. Efallai mai rhyw yw'r ateb i'ch holl broblemau.

Mae rhyw mewn priodas hapus yn bwysig, a'r un mor bwysig yw cyfathrebu agored. Mae cyfathrebu sy'n cynnig cyfaddawd, yn trafod pa mor aml a ddymunir rhyw, hoff bethau, cas bethau, a hoffterau, yn drafodaethau a all wella pethau a fyddai fel arall yn aros yn ddigyfnewid am flynyddoedd.

S. mae ex mewn bywyd priodasol yn bwysig, ac os oes problemau cyffredin yn eich bywyd rhywiol, gall cyfathrebu priodol helpu. Ni ellir ymyleiddio pwysigrwydd rhyw mewn priodas hapus, trwy gyfathrebu, gellir goresgyn y rhwystrau ffordd i fywyd rhywiol iach.

Gair i'r doeth

Yn olaf, mae'r cwestiwn yn dal i fodoli- a yw rhyw yn bwysig mewn priodas ? Mae rhyw ar gyfer bywyd priodasol hapus yn bwysig, os nad oes angen. Os oes problemau yn eich perthynas, gallant amlygu yn eich bywyd rhywiol.

Mae materion priodasol rhai cyplau yn cychwyn yn yr ystafell wely, er efallai nad oes ganddyn nhw fawr ddim i'w wneud â'u bywyd rhywiol priod. Ni ellir gor-bwysleisio pwysigrwydd agosatrwydd mewn priodas. Mae cael problemau mewn bywyd rhywiol yn cynyddu problemau mewn perthnasoedd ymhellach. Mae fel cylch dieflig.

Cofiwch, os bydd newidiadau sydyn mewn agosatrwydd, y gallai fod yn arwydd ei bod yn bryd amserlennu therapydd. Efallai y bydd gennych chi a'ch partner faterion heb eu prosesu, heb eu datgelu, i ddelio â nhw. Mae datrys beth bynnag y mae o o'r pwys mwyaf i fywyd priodasol hapus.

Peidiwch â bod yn swil wrth ofyn am help, yn ddelfrydol rhywfaint o help proffesiynol. Boed yn gwnsela priodas neu'n gwnsela agosatrwydd, rydych yn sicr o ddysgu pethau newydd am eich perthynas a fyddai ymhen amser yn eich helpu i adeiladu priodas gryfach.