5 Awgrym ar gyfer Gwella Cyfathrebu Mewn Priodas

Cyfathrebu Mewn Priodas

Yn yr Erthygl honEr nad yw'n realiti yr ydym am ei wynebu, mae yna adegau pan fydd pob un ohonom yn cael anhawster â hi cyfathrebu mewn priodas. Pan fyddwch chi'n priodi gyntaf dim ond eich gilydd sydd gennych i boeni amdano ac mae bywyd yn ymddangos cymaint yn symlach.Gan eich bod yn briod am gyfnod hirach serch hynny, gall amgylchiadau a chyfrifoldebau bywyd gymryd yr awenau. Gall yr hyn a oedd unwaith yn gyfathrebu priodas rhagorol gael ei oddiweddyd gyda jyglo gormod o bethau, a gadael rhy ychydig o amser i'w gilydd.

Os yw hyn yn swnio'n gyfarwydd, gwyddoch nad ydych chi ar eich pen eich hun yn ceisio deall sut i wella cyfathrebu mewn priodas.
sut i baratoi ar gyfer priodas tra’n sengl

Efallai fod gennym y bwriadau gorau oll ac rydym yn colli ein ffordd pan fyddwn yn cael ein tynnu i mewn i waith, ein plant, a dim ond cadw'r cartref i redeg. Mae'n cymryd ymdrech ymwybodol ar eich dwy ran i wella cyfathrebu yn eich priodas.

Mae'n golygu eich bod hefyd yn ymwybodol pryd mae'n dechrau llithro - a'ch bod chi'ch dau yn gweithio i gadw hyn rhag digwydd. Nid yw bob amser yn hawdd cadw'ch priodas a'ch cyfathrebu yn gyfan, ond mae'n werth chweil ac mae cwpl sy'n cyfathrebu'n dda â'i gilydd yn aml yn aros gyda'i gilydd hefyd.

Felly, os ydych chi'n chwilio am ffyrdd i wella cyfathrebu priodas neu awgrymiadau ar gyfer gwell cyfathrebu mewn priodas, yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn.Trwy'r erthygl hon, byddwn yn cyflwyno rhai awgrymiadau cyfathrebu priodas byddai hynny'n profi'n sylweddol o ran gwella cyfathrebu â phriod a gwella sgiliau cyfathrebu mewn priodas.

1. Ewch i mewn bob amser bob dydd

Yn aml fe welwch eich bod wedi blino'n lân ar ddiwedd y dydd ar ôl cydbwyso'ch holl gyfrifoldebau. Erbyn i chi gyrraedd adref rydych chi mor ddraenio fel mai'r cyfan y gallwch chi feddwl amdano yw treulio amser yn ymlacio yn eich gofod eich hun a chyda'ch meddyliau eich hun.

Nid yw hyn yn gadael llawer o amser i chi a'ch priod ailgysylltu neu dreulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd.Er y gall ymddangos fel tasg ar y dechrau, rhaid i chi neilltuo ychydig funudau yn unig i siarad wyneb yn wyneb â'i gilydd. Cyn bo hir byddwch chi'n dod i mewn gwirionedd cariad a gwerthfawrogwch yr amser hwn, oherwydd mae'n rhoi ffordd wych i chi ailgysylltu.

Yr allwedd i ddeall sut i wellacommunication mewn priodas yw treulio ychydig funudau gyda'i gilydd, i ffwrdd o bopeth arall.Hyd yn oed os yw'n iawn cyn i chi fynd i'r gwely gyda'r nos, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â'ch gilydd am unrhyw beth a phopeth a gweld sut mae hyn wir yn helpu i agor y llifddorau a chael y ddau ohonoch i siarad eto.

2. Gwnewch amser i ddim ond eich dau chi (fel noson ddyddiad)

Mae cael yr amser hwnnw bob dydd yn eich helpu i gofio beth rydych chi'n ei garu am eich gilydd. Yn anochel, mae hyn yn arwain at yr angen am neilltuo mwy o amser i'r ddau ohonoch yn unig.

Hyd yn oed os mai dim ond unwaith y mis y gallwch chi fynd i mewn i noson ddyddiad, ewch amdani - gall hyn fod yn achubiaeth i'ch priodas ac i gadw'r cyfathrebiad yn fyw ac yn iach.

Mae cael amser i ffwrdd o'r plant, i ffwrdd o gyfrifoldebau, a chanolbwyntio arnoch chi fel cwpl yn eich gwneud chi'n gryfach. Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i chi sgwrsio ac ailgysylltu'n dda, a dyna hanfod cyfathrebu effeithiol yn y tymor hir.

gwella cyfathrebu mewn priodas

3. Sôn am fwy na'r swyddogaethol yn unig

Mae'n hawdd cael eich dal mewn rhigol yn siarad am lanhau'r tŷ neu godi'r plant bob dydd. Bydd hyn yn golygu bod eich cyfathrebu yn ymwneud llawer mwy â'r cyffredin a llawer llai am y sgwrs dda sy'n eich cadw'n gysylltiedig â'ch gilydd.

Gwnewch hi'n bwynt i siarad am y pethau rydych chi'n eu hoffi, hobïau, diddordebau arbennig, digwyddiadau cyfredol, neu unrhyw beth heblaw'r swyddogaethol ar ei gyfer, a fydd yn cadw'r wreichionen yn fyw ac yn sicrhau eich bod chi mewn gwirionedd yn mwynhau siarad â'ch gilydd.

Gwella cyfathrebu mewn priodas mewn priodas yn gofyn i chi a'ch priod roi cynnig ar wahanol bynciau a llwybrau ar gyfer cadw pethau'n ddiddorol ac i ffwrdd o'r diflas a'r cyffredin.

4. Byddwch yn wrandäwr dilys a chymedrol

Un o'r hanfodol ffyrdd o wella cyfathrebu â'ch priod yw rhoi eich ego o'r neilltu a chymryd y cam cyntaf tuag at fod yn agored i wrando. Byddai bod yn wrandäwr cymedrol a da hefyd yn gwahodd yr un arfer yn eich priod.

I fod yn wrandäwr da gallwch geisio dilyn y camau canlynol:

  • Tynnwch unrhyw wrthdyniadau, fel eich ffonau neu gliniaduron.
  • Gwyliwch am giwiau di-eiriau, ac ystumiau.
  • Dangos diddordeb, cydymdeimlo neu gydymdeimlo lle bo angen.
  • Peidiwch â thorri ar draws yn rhy aml ond gofynnwch gwestiynau treiddgar.
  • Yn bwysicaf oll, meddyliwch cyn i chi siarad.

Edrychwch ar y fideo diddorol hwn o'r arbenigwr sain Julian Treasure yn siarad am y 5 ffordd wych o wrando'n well:

Cofiwch bob amser - ni waeth faint o her y gallai ymddangos ond eich dewis chi yn llwyr yw ymddiddori'n wirioneddol yn eich priod.

5. Edrychwch at eich gilydd am gefnogaeth

Rydych chi eisiau cefnogi'ch gilydd ac rydych chi am fod yr un person y gall eich priod droi ato. Yr unig ffordd i gyrraedd yno yw drwodd cyfathrebu effeithiol mewn priodas , ac felly efallai y bydd angen i chi ailedrych ar yr hyn y mae'n ei olygu i gefnogi'ch gilydd.

Cyn i chi redeg at ffrind sydd â phroblem neu am farn, ceisiwch droi at eich gilydd yn lle.

Gwybod bod priodas dda yn dibynnu'n fawr ar gariad a chefnogaeth, a phan fyddwch chi'n agor i'ch gilydd fel hyn rydych chi'n helpu i feithrin un o elfennau pwysicaf bod yn gwpl mewn cariad - bydd y rhai sy'n cefnogi ei gilydd bob amser yn aros yn agos !


pa mor hir i aros hyd yma ar ôl ysgariad

Mae pob priodas yn esblygu dros amser ac felly hefyd y ffordd y mae cwpl yn cyfathrebu â'i gilydd yn eu priodas. Gall diffyg cyfathrebu effeithiol achosi, straen, gwrthdaro, a hyd yn oed wthio'r briodas tuag at ysgariad .

Defnyddiwch yr awgrymiadau o'r erthygl hon yn eich priodas, yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach, ar gyfer gwella cyfathrebu mewn priodas.