23 Pethau Ciwt i'w Dweud Wrth Eich Cariad

Pethau Ciwt i Pethau melys i'w dweud wrth dy gariad yn anaml, hyd yn oed y cyfathrebwyr mwyaf.

Yn yr Erthygl hon

Mae gan bob perthynas berthynas ei huwch a'i phen i lawr, sy'n achosi poenau a gwrthdaro eithafol. Pan fydd pethau'n dod yn reit neu efallai y bydd eich 18 twll o golff yn cael ei droi'n glwb trwy'r nos, bydd angen i chi wybod pa bethau braf i'w dweud wrth eich cariad.

P'un a ydych chi wedi cael eich gosod yn y tŷ ci roverbіal ai peidio, dylech chi roi'r tri hardd pethau i ddweud wrth dy gariad neu ѕауіngѕ trу!

1. Eich golau ysgafn hyd fy niwrnod

Yn sicr, mae'n swnio'n ychydig bach, ond mae gyrru'r lein hon arni yn sicr o anfon cwestiynau cynhesu trwy ei chorff.

Mae pob merch yn hoffi cael ei hatgoffa pa mor ddeniadol yw'r edrychiad pan fydd y wên. Mae rhoi atgofion cynnil iddi fel hyn, yn curo’r dim allan o ddweud yr ymadroddion fel, ‘mai ‘da chi’n licio ‘smygu’.

2. Bob amser mae'n rhaid i mi ddweud yn uchel pa mor ddiolchgar ydw i i gael cwrdd â chi

Maen nhw eisiau bod yn rhif i chi waeth pa mor wallgof y gallent fod neu'n harwr. Atgoffwch nhw bob tro pa mor lwcus yr oeddech chi'n dod o hyd i rai tebyg iddi.

Mae angen iddi wybod bod y berthynas yn gryf a dim ond llygaid sydd gennych chi iddi hi.

3. Sut ges i ѕо lусkу

Gwrandewch ar eich cwymp, pan fydd hi wedi gwneud rhywbeth neis i chi, mae'n well ichi ddangos eich archeb.

Gall y dywediad bach hwn fynd filltiroedd o wron o filoedd i gadw ei harry. Mae merched wrth eu bodd yn cael eu hatgoffa pa mor rhyfedd yw eu hatebion unigol.

Maent yn unigryw ac mae angen eu hatgoffa ohono pan fyddant wedi gwneud rhywbeth hynod. Fel ddim yn meddwl ar ôl eich cyfaill, mae'n bosibl y bydd Doug yn debygol o fynd â chi i'r clwb arferol ac nid yw hi erioed wedi cael gwybod.

Cofiwch, y pethau melys hyn i'w dweud wrth eich cariad. O bryd i'w gilydd mae angen ychydig o fantais arnoch i gadw pethau'n rhedeg yn syml.

Pethau ciwt i'w gwneud i'ch cariad

Mae pethau melys i'w dweud wrth ferch yn gyfnod hanfodol i adeiladu perthynas hirhoedlog .

Dyma rai pethau melys i'w gwneud i'ch cariad:

1. Coginiwch rywbeth iddi

Eisiau dangos iddi eich bod chi'n ei chael, eich bod chi'n gwybod beth mae hi'n ei hoffi, a dangos eich sgiliau?

Mae coginio pryd o fwyd iddi hi yn mynd i garu yn ffordd wych o wneud y tri ar yr un pryd. Dangoswch faint ydych chi'n hoffi cymryd gofal ohoni.

2. Ffoniwch neu tecstiwch hi, yn ddigymell

Cymerwch eiliad i'w synnu gyda sall neu tecst yn union i ddweud hey. Dywedwch wrthi eich bod chi'n meddwl amdani.

Gall y cymal hwn fod yn ddisglair yn ystod canol diwrnod hir yn y gwaith neu yn y gwaith. Mae'n debyg y bydd hi'n siŵr o wybod eich bod chi'n meddwl amdani hi yn ddigon i ailymuno â hi.

3. Gwnewch rai o'i chorеѕau

Un o'r pethau melysaf a mwyaf meddylgar y gallwch chi ei wneud i'ch merch, yw cymryd ychydig o bethau o gwmpas y tŷ, nad oedd yn rhaid iddi fynd i'r afael â hi.

P'un a yw'n oherwydd efallai nad yw hi'n hoffi glanhau neu efallai na fydd hi'n cael yr amser.

4. Ewch yn ôl i'r gwaelod: ewch â hi ar ddêt

Efallai y bydd hyn yn amlwg yn amlwg, ond os ydych chi'n awyddus i wneud rhywbeth melys i'ch merch, mae mynd â hi allan ar ddyddiad llawn hwyl yn siŵr o fod yn gyfle gwych i ddechrau.

P'un a yw'n swper ac yn symud yn union, yn ddyddiad ffansi, neu'n ddiwrnod hir yn cyrraedd cyrchfan cyfagos. Mae mynd â hi allan a dangos amser da iddi yn ffordd hawdd i wneud ei harry.

5. Gwnewch sylw pan fyddwch chi'n sylwi ei bod hi'n newid rhywbeth

Os ydych chi am dawelu sut mae'ch cariad yn edrych, nid yw hynny'n swnio'n debyg i'r holl rai eraill, cwynwch hi pan nad oes modd i chi wneud rhywbeth yn sicr.

|_+_|

Pethau rhamantus i'w dweud wrth dy gariad

Pethau rhamantus i Mae llawer o bethau melys i'w dweud wrthi i wneud eiliad ramantus braf.

Dyma rai pethau hyfryd i'w dweud wrth dy gariad

 1. Y diwrnod arall y daethoch chi i'm byd, roeddwn i'n ofidus oherwydd roeddwn i'n gwybod o'r diwedd beth sydd wedi bod yn fy myd i chi.
 2. Nid yw eich oedran ifanc yn disgrifio sut yr wyf yn meddwl amdanoch chi ond mae eich aeddfedrwydd eglurhaol bob peth a merch ansredadwy yn union. Rwy'n dy garu di.
 3. Yn agos at bum mlynedd, rydw i wedi syrthio mewn cariad gyda chi ond wedi bod yn meithrin eich cariad yn fy rôl pan fyddwch chi'n tyfu hyd yn oed. Nawr pan fo'r amser yn iawn, penderfynais siarad â chi ar ôl sawl peth heb wybod y byddwch chi'n dod i wybod yn gyflym oherwydd eich amser. Rydych chi'n wir, yn gariad mawr ac rydw i'n eich caru chi.
 4. Anghofiwch pa mor ifanc ydych chi, beth sy'n bwysig mewn gwirionedd mai chi yw'r ffordd rydych chi'n meddwl. Yn gyflym, mae eich natur addfwyn yn rhinwedd wych a dwi'n gwybod ei fod yn llawer amdanoch chi. Ychydig cyn i mi gwrdd â chi, fe wnes i ddarganfod merched ond mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw heb aeddfedrwydd ac yn ddifrifol. Rydych chi'n bod gorgеоuѕ ladу y dylai pob dyn duw gael.

Pethau ciwt i anfon neges destun at eich cariad

 1. Dywedwch bethau rhamantus wrth eich cariad mewn testun i roi gwybod iddi faint yr ydych yn dymuno bod eisiau cadw gweddill eich bywyd gyda hi, gadewch iddi wybod faint sydd gennych i'w gael.
 2. ‘Babi, rydych chi'n gwybod nad ydw i'n hapus iawn â geiriau felly byddaf i ddim yn dweud ei fod yn uchel - rydw i'n hoffi llawer i chi ac roeddwn i eisiau gwneud hynny.
 3. ‘Chi yw’r peth gorau a allai fod wedi dod i mi ac rwy’n dal i ddiolch i Dduw am adael i mi gwrdd â chi heddiw’ [soniwch am yr amser cyntaf hyd yma]
 4. ‘Fedrwch chi ddim hyd yn oed ddechrau dychmygu’r maint o fwynhad a dweud y byddaf yn teimlo pan fydd fy ffrindiau a’m siarad yn aml yn meddwl.
 5. ‘Babi, mewn gwirionedd mae angen i chi ddweud bod hyn yn anodd ar eich pen eich hun - nid oes yn rhaid i chi fod yn gywir. Fe syrthiais mewn cariad ag un amherffaith â chi, a dyna'n union sut rydw i eisiau i chi fod - yn amherffaith.'
 6. ‘Rwyf am i chi fod yn gariad cyntaf a diwethaf.’
 7. ‘Dydw i erioed wedi bod eisiau rhywbeth i weithio mor ddrwg yn fy mywyd, gan fod y berthynas hardd hon yr wyf yn ei rhannu gyda chi. Oni fydd hwn yn un o'r pethau ciwt i anfon neges destun at eich cariad?'
 8. ‘Chi yw’r unig drefn sy’n gwneud i mi fod eisiau gwneud fy ngorau i fynd ymlaen.’
 9. ‘Yr union feddwl o’ch gweld, os am ennyd yn unig, yn y fan a’r lle yn ystod dyddiau tywyllaf fy mywyd.’
 10. ‘Byddaf yn gwneud popeth posibl i wneud yn siŵr nad y dagrau yr ydych yn gweiddi yw’r rhai o’r melysion, ond y deigryn’.
 11. ‘Wnes i erioed feddwl y gallwn i erioed deimlo felly yn fwriadol am rai, a dyma fi, gan fy mod i'n hoffi i mi ofyn iddyn nhw.

Nid yw gwneud i ferch deimlo'n rhyfedd yw ei bod yn ymddangos.

Y peth amlycaf yw caru eich merch am bwy yw hi a rhoi'r gorau i'w meddyliau.

Ranna ’: