24 Dyfyniadau a fydd yn eich helpu i faddau eich gŵr

Dyfyniadau a fydd yn eich helpu i faddau eich gŵr

Pan fyddwch chi'n ceisio maddau i'ch gŵr am gamweddau yn y gorffennol, gall dyfynbrisiau fod yno i'ch cynorthwyo.Oherwydd mewn llawer o briodasau, yn anffodus, mae drwgdeimlad a dicter yn tueddu i gronni cymaint fel eu bod yn cymylu'r cariad a'r gofal. Ond, mae maddau i'ch gŵr yn rhywbeth y dylech chi ei wneud, i chi'ch hun, iddo ef ac i'ch perthynas. Efallai y bydd dal dig yn ymddangos fel rhwyd ​​ddiogelwch i lawer o ferched sy'n brifo, ond nid yw ond yn difetha'ch siawns o gael bywyd hapus. Felly dyma ychydig o ddyfyniadau maddeuant ar gyfer gwŷr, a rhesymeg seicolegol y tu ôl i pam y dylech chi gymryd y cyngor a ddarperir yn y geiriau doethineb hyn a maddau i'ch gŵr.
sut i reoli eich emosiynau mewn perthynas

Dyma 24 dyfynbris maddeuant ysbrydoledig a fydd yn helpu i atgyweirio'r berthynas sydd wedi torri â'ch priod

Bobl briod, sylwch ar y dyfyniadau hyn am faddeuant. Mae'r dyfyniadau maddeuol hyn yn pwysleisio ymarferoldeb maddeuant o'r safbwynt seicolegol. Os ydych chi'n maddau, mae'n golygu y dylai'r berthynas ddechrau symud ymlaen.1. Nid yw maddeuant yn newid y ffaith ichi gael eich bradychu mewn rhyw ffordd. Nid yw'n gwneud i'r boen ddiflannu chwaith. Wedi dweud hynny, mae dyfyniadau ar faddeuant fel yr un hwn yn eich helpu i ddeall eich bod yn gallu gadael iddo fynd.

Eich karma yw

2. Mae yna emosiynau gwenwynig sydd â ffordd o wenwyno'r person sy'n eu profi. Efallai eich bod chi'n meddwl eu bod nhw wedi'u cyfeirio tuag at eich gŵr neu unrhyw un arall, ond maen nhw'n dal gwystl i chi. Bydd y dyfyniad hwn am faddeuant yn eich rhyddhau am ddim!3. Nid yw maddeuant yn golygu derbyn bod y camwedd yn iawn. Nid oedd ac ni fydd byth. Fodd bynnag, wrth i'r dyfyniad ddatgelu maddeuant mewn priodas mae adlewyrchiad o'ch cadernid eich hun.

4. Yn union sut olwg sydd ar feddwl gwraig sydd wedi'i bradychu? Mae gan droseddau’r gŵr duedd i oddiweddyd meddwl y fenyw yn llwyr. Mae yna sawl dyfynbris am frad ac mae'r un hwn yn sôn am wneud iawn trwy gynnig ymddiheuriad diffuant, gan wneud y newidiadau gofynnol sy'n ffafriol i berthynas hapus.

5. Bydd ailedrych ar brofiadau trawmatig yn gwaethygu'r boen yn unig. Mae maddau twyllwr yn ymwneud llai â lletya ei ddallineb annheg a mwy am ryddhau'ch hun rhag y boen o gael eich twyllo.

6. Llenwch yr amser na fyddwch yn maddau, rydych chi'n destun unigrwydd ac yn adeiladu rhwystr emosiynol. Mae dyfyniadau maddeuant perthynas fel y rhain yn eich ysbrydoli i atal unigrwydd rhag meddiannu gofod di-rent yn eich meddwl.

7. Mae dyfyniadau cariad a maddeuant yn cael dylanwad annileadwy ar gyplau! Darllenwch y dyfyniad hardd hwn i ddatgloi eich meddwl am yr holl harddwch yn y byd!

8. Nid yw maddeuant yn ymwneud â dileu'r hyn a ddigwyddodd i chi. Mae'n ymwneud ag adeiladu dyfodol newydd i chi'ch hun a'ch priodas. Mae'r dyfyniad hwn ar faddeuant yn eich helpu i gau a dechrau o'r newydd.

9. Chwilio am ddyfyniadau ysbrydoledig am gael eich twyllo? Mae hyn yn cymeradwyo maddeuant fel y math gorau o gariad. Pan fyddwch chi'n dal dig, rydych chi'ch dau yn garcharorion. Trwy faddau, rydych chi'n agor y llwybr tuag at y ddau ohonoch gan adeiladu priodas newydd, wedi'i hatgyfnerthu.

10. Mae dyfyniadau am gael eich twyllo yn cael effaith ddwys ar eich lles meddyliol. Pe bai'ch gŵr wedi achosi niwed i chi, efallai y cewch eich temtio i'w ddal yn garcharor i'w euogrwydd ei hun. Fodd bynnag, mae hyn yn golygu eich bod yn beichio ofn ar eich enaid. Darllenwch y dyfyniad hwn ar faddeuant i wybod sut i arfogi maddeuant i amddiffyn eich lles meddyliol.

11. Gall camwedd ddifetha'ch priodas, eich hyder a'ch dyfodol. Wedi dweud hynny, nid eich camgymeriad oedd ei wneud. Mae'r dyfyniad ar faddeuant yn eich ysbrydoli i beidio â gadael i ddrwgdeimlad a gwenwyndra dicter rwystro'ch llwyddiant.

12. Ar ôl i chi gyrraedd maddeuant i'ch gŵr, peidiwch â'i drin fel y troseddwr bob cam o'r ffordd. Mae'r dyfyniad hwn yn eich annog i adnabod eich hun yn well ac ailgysylltu â'ch priod ar gyfer dechrau newydd.

13. Mae hwn yn ddyfyniad diddorol oherwydd ei fod yn amlinellu pwrpas seicolegol dal dig. Os ydych chi am wella'ch clwyfau, rhaid i chi estyn am faddeuant.

14. Pan na fyddwch chi'n maddau, rydych chi'ch hun yn cael eich carcharu gan eich drwgdeimlad a'ch dicter. Peidiwch â sefyll yn eich ffordd eich hun o deimlo'n rhydd ac yn ddigon cryf i ail-greu bywyd hardd o'ch blaen.

15. Peidiwch â rhoi’r gorau iddi ar obaith a bywyd, rhowch y gorau i ddioddefaint atgoffa eich hun o droseddau eich gŵr. Dyma un o'r dyfyniadau gŵr twyllo mwyaf dwys sy'n sôn am faddau i ŵr twyllo i deimlo'n ddi-rwystr ac wedi'i rymuso, a pheidio ag edrych fel eich bod wedi ogofa i mewn.

16. Y meddwl y mae dyfyniadau o'r fath am dwyllo gwŷr yn lluosogi yw gadael i fynd er mwyn eich lles eich hun a dod â'r poenydio meddyliol i ben. Mae pŵer dyfyniadau maddeuant yn hollbwysig i newid iach yn y meddylfryd ar gyfer dyfodol hapusach.


dogfennaeth gwahanu cyfreithiol

17. Peidiwch â gadael i ddiffygion eich partner ddod yn ffordd cariad. Mae'r dyfyniad hwn yn ein hatgoffa'n dyner o fod yn fwy addas i ddiffygion eich partner.

18. Nid yw cariad a maddeuant yn annibynnol ar ei gilydd. Pan fyddwch chi'n caru'n ddwfn, rydych chi'n barod i faddau a pheidio â gadael i egos bregus ddod yn ffordd y cwlwm hyfryd hwnnw o gariad a chwmnïaeth, rydych chi wedi'i adeiladu gyda'ch cyd-enaid.

19. Pan fyddwch yn anfaddeuol mewn priodas, bydd eich holl alluoedd dan glo, yn hel llwch. Mae'n debyg y byddwch chi'n methu â gwneud unrhyw beth. Peidiwch â bod mor anhyblyg! Mae'r dyfyniad hwn yn gip adfywiol ar yr undeb o'r enw priodas.

20. Bydd cnoi cil yn ddiddiwedd am y brifo a achosir gan briod ond yn adfer y cyflwr poenus yr ydych ynddo. Mae'r dyfyniad hwn yn taflu goleuni ar bwysigrwydd peidio â dod i ben yn y ddolen beryglus o siarad am gamgymeriadau'r gorffennol, drosodd a throsodd, fel y mae dim ond yn torri'r hyn sydd ar ôl o'r bond.

21. Mae gwneud ymdrech i faddau goruchwyliaethau yn mynd yn bell o ran atgyfodi perthynas sy'n profi rhywfaint o gynnwrf, nawr ac yn y man. Mae'r dyfyniad maddeuant hwn yn ein hatgoffa o bŵer cariad a maddeuant.

22. Mae maddeuant yn dod â rhyddid, hapusrwydd ac arddangosfa o gryfder. Mae'r dyfyniad hwn yn rhestru'r holl resymau sy'n cadarnhau pwysigrwydd maddeuant.

23. Gallwch naill ai fod yn iawn bob amser neu fod mewn perthynas. Mae'r dyfyniad hwn yn eich helpu i gael persbectif ar ddeinameg perthynas. Darllenwch ymlaen i ddeall sut y gallwch chi a'ch priod fod â barn wahanol ac eto mwynhau cyd-berthnasedd.

24. Nid yw maddau rhywun yn gyfystyr â bod yn ymostyngol neu ildio i gamwedd, mae maddeuant, yn ôl y dyfyniad hwn yn ymwneud â rhyddhau'ch hun rhag hualau poen.