10 esgusodion y byddwch chi'n eu clywed gan ddynion twyllo

Esgusodi Chi

Yn yr Erthygl honMae ymddiriedaeth yn ofyniad hanfodol i unrhyw berthynas weithio. Mae'r berthynas gyfan yn cael ei dinistrio os nad oes ymddiriedaeth. Mae'n torri calonnau ac yn ei gwneud hi'n anodd i bartner ffyddlon ymddiried yn unrhyw un byth, gan eu gadael yn ddigalon.Mae twyllo yn un o'r rhai sy'n torri perthynas fwyaf ac mae hyd yn oed yn cael ei ystyried yn bechod. Beth bynnag yw'r math o dwyllo, p'un a oedd yn fling un-amser neu'n berthynas gariad tymor hir, gall menywod ei chael hi'n anodd maddau ac anghofio gweithred godinebu.

Ymchwil wrth ddadansoddi ymatebion gan 13,030 o bobl ledled y wlad, canfuwyd bod dynion yn fwy tebygol na menywod o arddel agweddau mwy ffafriol ynghylch rhyw allgyrsiol.Efallai na fyddwch byth yn gwybod pam fod eich partner wedi twyllo; fodd bynnag, mae yna esgusodion amrywiol y byddwch chi'n eu clywed gan ddynion sy'n twyllo.

Pan fydd dynion yn cael eu dal a'u hwynebu ynghylch y rheswm pam y gwnaethon nhw dwyllo, maen nhw'n cynnig esgusodion gwirion.

Efallai y bydd rhai yn beio eu partneriaid , neu efallai y bydd rhai yn ei basio camgymeriad neu ei feio ar eu harfer yfed. Yma byddwn yn trafod rhai esgusodion y byddwch chi'n eu clywed gan ddynion sy'n twyllo pan gânt eu dal.
sut i arafu perthynas

1. Gwadu’r bennod twyllo

Dyma'r esgus hawsaf i wadu'r weithred dwyllo yn llwyr. Efallai y bydd yn helpu'r dynion twyllo i roi rhyddhad i'w partneriaid gan y gallent eu credu a bod yn fodlon â'r ffaith bod eu perthynas yn dal i fod yn gyfan.

Mae dynion twyllo yn mynd yn bell i guddio eu carwriaeth. Efallai y byddan nhw hyd yn oed yn ymroi i'w ffrindiau fel alibi ffug i wawdio'ch cais.

2. Cwestiynu gallu meddyliol y partner

Chwerylon Pâr Ifanc Ymhlith Eu Hunain Gartref, Roedd Ei Wraig Yn Llefain Oherwydd Ei Gwr, Gartref

Yr un peth y mae dynion yn tueddu i'w wneud wrth gael eu cyhuddo o dwyllo yw eu bod nhw, yn eu tro, yn cyhuddo eu partner o fod allan o'u meddwl. Maen nhw'n gwneud iddyn nhw deimlo bod yr holl amheuaeth hon yn eu pen ac yn trin eu partneriaid.


lluwchio ar wahân mewn perthynas

Goleuadau nwy mae cyhuddwyr yn un arfer cyffredin. Nid ydynt yn gwadu unrhyw wall ar eu rhan ond maent hefyd yn ceisio trin eu partneriaid i feddwl fel pe baent allan o'u meddwl.

3. Dim ond ffrindiau ydyn nhw

Pan fydd dynion yn cael eu dal yn twyllo gyda naill ai cydweithwyr neu ddim ond menywod ar hap y maen nhw'n ymwneud â nhw, maen nhw'n ceisio ei frwsio trwy ddweud mai dim ond ffrindiau da ydyn nhw ac nad oes unrhyw beth rhyngddynt o gwbl.

4. Digwyddodd unwaith yn unig

Pan fydd dynion yn cael eu dal â llaw goch ac na allant ddefnyddio unrhyw reswm arall, maent yn ceisio cyfiawnhau'r weithred arswydus trwy ddweud iddo ddigwydd unwaith yn meddwl y bydd yn gwneud popeth yn iawn.

5. Mae'r berthynas wedi dod i ben

Pan fydd dyn yn cael ei ddal yn twyllo, fe wnaiff ceisiwch achub eu perthynas trwy ddweud wrth ei bartner ei fod drosodd ac na fydd byth yn digwydd eto.

Ond fel maen nhw'n dweud, ‘Unwaith y bydd twyllwr bob amser yn twyllwr,’ gallant ddweud celwydd amdano yn fwriadol ac efallai y byddant yn parhau i gael perthynas y tu allan i'r berthynas.

6. Dim ond ffling ydoedd ac nid oedd yn golygu unrhyw beth

Merch yn Llefain Guy Yn Tawelu Ei. Gwr Euog Ar ôl Chweryl Ymddiheuro, Torri ar draws Beichiogrwydd neu Gam-briodi Di-eisiau

Dweud mai dim ond corfforol ydoedd a dim byd arall ac na fydd byth yn digwydd eto. Ond nid yw'n newid y ffaith hynny brad ydoedd . I ddynion sy'n cymryd rhan yn rhywiol y tu allan i berthynas, nid yw hynny'n fawr o fargen.

7. Mae pob dyn yn twyllo

Mae cyfiawnhau ei ddiffyg traul trwy bwyntio bysedd at eraill nid yn unig yn tanseilio'ch gwerth ond mae hefyd yn ymddygiad plentynnaidd iawn.

Ydy, mae dynion yn twyllo yn wir, ond nid pob dyn. Yn lle hynny, maen nhw'n cadw at eu haddewidion. Maent yn gwybod y canlyniadau y gall eu anffyddlondeb eu cael ar eu partner a'u perthynas.

Nid yw'n annaturiol i ddynion fod mewn perthynas undonog; efallai y bydd yn ceisio eich argyhoeddi fel arall.

Mae anffyddlondeb mewn bywyd yn ddewis y mae rhai dynion yn ei gofleidio, ac mae rhai nad ydyn nhw'n ymwneud â sut mae dynion yn cael eu hadeiladu.

8. Roeddwn i'n meddwl amdanoch chi trwy'r amser

Esgus arall y mae dynion twyllo yn ei wneud ar ôl cael eu dal yw bod y person y gwnaethon nhw dwyllo arno yn eu hatgoffa ohonoch chi, ac er ei fod yn anffyddlon, roedd yn rhywun a oedd yn edrych neu'n ymddangos fel chi.

Mae datganiadau o'r fath yn ymgais amlwg i drin emosiynol. Dyma berson sydd ag ychydig neu ddim euogrwydd am ei weithredoedd ac mae'n ceisio ei gydoddef trwy geisio eich gwneud chi'n rhan ohono.

Gwyliwch hefyd: Pam mae dynion yn twyllo.


cost ysgariad diwrthwynebiad

9. Rhy feddw ​​i gofio

Y bwriad y tu ôl i ddatganiad o'r fath yw eich argyhoeddi nad oedd o feddwl cadarn pan wnaeth y penderfyniad. Nid oedd ef ei hun ac nid oedd hyd yn oed yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd.

Os gall yfed ar ôl gyrru eich glanio y tu ôl i fariau, yna sut y gall fod yn esgus da i ddynion sy'n cael eu dal yn twyllo.

Nid ydych chi'n anghofio'r person rydych chi'n ei garu ar ôl meddwi. Mae yfed yn rhoi’r dewrder ichi ddatgelu eich gwir hunan, ac os diswyddiad yw’r hyn a ddaw allan, yna efallai y dylech ystyried cymryd cyfnod sabothol o yfed.

10. Chwarae'r cerdyn cydymdeimlad

Yn olaf, ond yn sicr nid y lleiaf, yw bod eich partner twyllo yn gweithredu fel y dioddefwr i ennyn cydymdeimlad. Efallai eu bod yn dweud eu bod yn ddiymadferth yn emosiynol ac yn ceisio cysur.

Neu sut y manteisiodd y person arall ar ei fregusrwydd emosiynol yw un o'r nifer o resymau y bydd yn ceisio cyfiawnhau ei weithred o odinebu heb gael y bai.

Cofiwch bob amser nad eich bai chi yw partner sy'n twyllo arnoch chi.

Er nad oes ffordd berffaith o atal rhywbeth mor ddifrifol â godineb ag y mae'n digwydd am sawl rheswm, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw cael sgwrs dda gyda'ch partner am eich statws perthynas cyfredol.

Gallwch chi siarad am eich disgwyliadau gan eich gilydd a'r hyn rydych chi'n ei ystyried yn twyllo a beth allai eich brifo.