Syniadau Dydd Sant Ffolant Diddorol ar gyfer Cyplau Priod hir

Syniadau Dydd Sant Ffolant Diddorol ar gyfer Cyplau Priod hir

Yn yr Erthygl hon

Mae'r rhan fwyaf o gyplau sydd wedi bod yn briod am gyfnod neu'r cyplau priod hir yn credu nad yw diwrnod San Ffolant yn ddim ond gwyliau Dilysnod. Mae'n gyfle i gwmnïau cardiau cyfarch a gweithgynhyrchwyr melysion wthio eu gwerthiant.

Dim ond cyplau ifanc naïf mewn perthnasau rhamantus sy'n tueddu i ddisgyn am y frenzy Valentine's fasnachol hon. Mae cyplau aeddfed yn rhy graff i'w prynu i mewn i'r gimics marchnata hyn.

Tra bod parau priod hir yn diystyru diwrnod San Ffolant masnacheiddio artiffisial, weithiau maent hefyd yn anwybyddu gwir hanfod y diwrnod hwn.

Felly, os ydych chi'n pendroni, a yw parau priod yn dathlu diwrnod San Ffolant?

Ateb plaen a syml fyddai, Wrth gwrs, maen nhw'n gwneud! Ond, dim ond os ydyn nhw eisiau gwneud hynny.

Efallai y byddwch chi hyd yn oed yn pendroni pam y dylai cyplau ddathlu diwrnod San Ffolant ar ôl priodi pan maen nhw eisoes wedi bod gyda'i gilydd cyhyd.

Ond, yng nghanol jyglo plant, tasgau, a swyddi, mae cyplau yn aml yn anghofio mynegi cariad a gofalu am ei gilydd. Valentine’s gall diwrnod i gyplau priod fod yn ddiwrnod iddynt adfywio eu perthynas a threulio peth amser o ansawdd gyda'i gilydd.

Dydd San Ffolant yw’r diwrnod i ddathlu cariad ac i ddangos hoffter a diolchgarwch i’ch partner. Gydag agosatrwydd gostyngol a rhamant mudferwi, cyplau priod hir yw'r rhai sydd angen diwrnod San Ffolant fwyaf.

Mae'n achlysur perffaith i ychwanegu byrst o ramant yn eu perthnasau angerddol.

Felly, dyma rai pethau rhamantus i'w gwneud ar gyfer diwrnod San Ffolant. Gall parau priod hir ddefnyddio'r awgrymiadau hanfodol hyn os ydyn nhw wedi bod yn deor dros beth i'w wneud ar ddiwrnod San Ffolant.

1. Gwneud traddodiad newydd

Dewiswch weithgaredd o'ch dewis chi a'ch partner ar gyfer diwrnod San Ffolant, dywedwch wylio ffilm ramantus, mynd am bicnic, getaway rhamantus byr, neu ginio mewn bwyty ffansi.

Gwnewch y gweithgaredd hwn yn draddodiad ar gyfer Dydd Sant Ffolant yn y blynyddoedd canlynol. Bydd y traddodiad hwn yn eich atgoffa i ddathlu cariad a thanio eich perthynas bob blwyddyn ar ddydd San Ffolant.

Er y gallai'r ddau ohonoch fod yn ymroi i rai o'r gweithgareddau hyn ar ddiwrnodau eraill hefyd. Ond, pan fyddwch chi'n rhoi cyffyrddiad o ddathlu iddo, gall yr un weithred droelli rhywfaint o gyffro a llawenydd yn eich bywydau arferol.

2. Atgoffa hen ddyddiau San Ffolant

Roedd pob cwpl priod hir yn gariadon ifanc ac angerddol ar un adeg. Rhaid bod gennych chi a'ch partner atgofion melys o'ch dathliadau cynnar ar ddydd Sant Ffolant.

Peidiwch â cholli'r dyddiau hynny o safbwynt colli'r hen amseroedd da a chribo dros fethu â gwneud unrhyw beth fel ei gilydd yn eich sefyllfa bresennol. Yn lle, r eminisce y dyddiau hynny ac efallai eu hail-fyw.

Gallwch ddathlu diwrnod San Ffolant hwn y ffordd y gwnaethoch pan oedd eich perthynas yn newydd. Gall hyn fod yn hwyl iawn, yn newid cyffrous yn eich trefn bywyd priodasol.

3. Treuliwch y diwrnod cyfan gyda'i gilydd

Treuliwch y diwrnod cyfan gyda

Os oes gennych blant bach - llogi gwarchodwr plant, os oes gennych blant yn eu harddegau - anfonwch nhw i ffwrdd, gwnewch eich tasgau a rhedeg eich negeseuon ymlaen llaw, gwnewch yn siŵr eich bod ar gael yn gyfan gwbl am y dydd a'i wario gyda'ch partner yn unig.

Efallai y bydd gwneud eich tasgau rheolaidd i ffwrdd yn edrych yn anodd ar yr wyneb. Ond, ar yr un pryd, rhaid i chi atgoffa'ch hun mae gennych fywyd y tu hwnt i'ch holl gyfrifoldebau a'ch dyletswyddau .

Yn lle, os yw'r ddau ohonoch yn cymryd hoe o'r tasgau arferol ac yn mwynhau'ch hun yn fawr, gallwch ddod yn ôl i'ch bywyd bob dydd gan gael eich adfywio.

Gall y ddau ohonoch wneud beth bynnag yr ydych am ei wneud gyda'ch gilydd, mynd am dro hir, siarad â'ch gilydd am oriau a byddwch yn synnu o ddysgu pethau newydd am eich gilydd hyd yn oed ar ôl yr holl flynyddoedd hyn.

4. Rhowch roddion

Mor ystrydebol ag y mae'n swnio, ni all rhoi anrhegion ar ddydd San Ffolant byth fynd yn anghywir. Efallai bod pethau’n orlawn ar ddydd San Ffolant, ac efallai ei bod yn ffôl prynu anrhegion bryd hynny.

Ond, nid yw'r anrhegion yn ymwneud â'r arian, y meddwl y tu ôl i'r anrheg sy'n cyfrif.

Pa mor fawr neu fach bynnag, rhowch anrheg feddylgar i'ch partner y diwrnod San Ffolant hwn, bydd yn bendant yn dod â newid cadarnhaol yn eich perthynas.

5. Syndod i'ch priod

Syndod i

Byddai'r domen hon yn gweithio nid yn unig i gyplau priod hir ond hyd yn oed i gyplau ifanc sydd newydd briodi neu sydd mewn perthynas byw.

Os ydych chi'n teimlo nad oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud i wneud y diwrnod hwn yn arbennig i'r ddau ohonoch, nid oes angen i chi fynd allan o'ch ffordd i blesio'ch priod.

Gallwch chi synnu'ch priod trwy wneud y pethau bach maen nhw eisiau i chi eu gwneud fel mater o drefn, ond yn y pen draw dydych chi ddim yn eu gwneud o gwbl.

Felly, meddyliwch am yr holl bethau posib y mae'ch priod yn eu disgwyl leiaf gennych chi. Gall fod yn unrhyw beth iawn o lanhau'r ystafell i wneud y llestri neu wneud y groser neu sbriwsio'r lawnt.

Ar y dechrau, efallai y bydd eich priod yn cymryd amser i wella o'r sioc ddymunol hon. Ond, heb os, byddent yn cael eu bowlio'n llwyr ac yn cofio'ch ystum annisgwyl o felys am amseroedd i ddod.

Gwyliwch y fideo hon:

Nid yw bod yn gyplau priod hir yn awgrymu bod rhan hwyliog bywyd ar ben. Nid oes yn rhaid i chi ddim ond tynnu trwy eich bywydau trwy gael eich pwyso gan gyfrifoldebau diddiwedd eich tŷ, plant, rhieni, rheoli cyllid, a phethau fel ei gilydd.

Mae bywyd i fod i gael ei fyw ac nid i'w lusgo yn unig.

Mae bod yn gyplau priod hir mewn gwirionedd yn rhoi mantais i chi dros gyplau eraill gan eich bod chi'n adnabod ffordd eich partner yn rhy well ac yn deall yn iawn beth fyddai'n eu digalonni a beth fyddai'n eu gwneud yn hapus mewn gwirionedd. Gall parau priod hir ddefnyddio'r ffaith hon er budd iddynt a defnyddio'r diwrnod arbennig hwn i danio eu perthynas.

Felly, os ydych chi wedi bod yn briod am gyfnod ac yn hapus â'ch perthynas, yna mae'n rhaid i chi ddathlu diwrnod San Ffolant. Dylech gymryd peth amser i ddiolch i'ch partner am eu cefnogaeth, mynegi eich cariad a'ch hoffter, a gwneud ymdrechion i ailgyflenwi'ch perthynas.

Ranna ’: