3 Cham ar gyfer Dewis yr Anrheg Priodas Sentimental Perffaith ar gyfer Eich Ffrind Gorau

3 Cham ar gyfer Dewis yr Anrheg Priodas Sentimental Perffaith ar gyfer Eich Ffrind Gorau Dyma'r foment fwyaf ym mywyd eich ffrind gorau, ac rydych chi am sicrhau ei bod hi'n gwybod eich bod chi'n falch o fod yn rhan ohono. Ond nid yw eich cyfeillgarwch yn debyg i un pawb arall, ac ni ddylai eich anrheg fod ychwaith. Fodd bynnag, gall dod o hyd i syniadau am anrhegion i'ch ffrind ar gyfer ei phriodas yn cael ei wneud yn iawn os dilynwch rai camau syml.

Yn yr Erthygl hon

Mae dewis yr anrheg briodas berffaith ar gyfer eich ffrind gorau yn dibynnu ar anrhydeddu ei pherthynas â'i darpar briod a'i wneud mewn ffordd gwbl angenerig. Mae ychydig bach o sentimentaliaeth yn mynd yn bell pan fyddwch chi'n anrhegu'r tymor priodas hwn!

Cam 1 : Ei wneud yn bersonol i'r cwpl

Canolbwyntiwch ar fanylion a rennir rhwng y cwpl. Mae anrheg priodas i'ch ffrind gorau sy'n chwarae i'w stori garu unigryw yn dangos eich bod chi'n cofio'r pethau pwysig mae'ch bestie yn dweud wrthych chi a'ch bod chi'n eu cefnogi fel cwpl. Dyma rai syniadau anrhegion priodas diddorol ar gyfer priodas eich ffrind gorau.

Ble wnaethon nhw gwrdd?

Wnaethon nhw gwrdd yn yr Afal Mawr? Rhodd iddynt aCanwyll peraroglus Efrog Newyddi goffau eu cyfarfyddiad cyntaf. Os ydyn nhw wedi symud i ffwrdd ers hynny, crëwch fasged gyda hanfodion dyddiad-nos wedi'u hysbrydoli gan y ddinas.

(Yn achos Efrog Newydd, efallai bod hynny'n golygu pecyn chwe o Brooklyn Lager a losin wedi'u cludo o Fecws Magnolia , ond mae cannoedd o ffyrdd y gallech chi gymryd hyn.)

Beth yw eu hoff fwyty?

Ffordd wych o sefydlu'r cwpl ar gyfer bywyd llawn hwyl a rhamant yw rhoi'r anrheg o bethau hwyliog y gallant eu gwneud gyda'i gilydd unwaith y bydd holl wallgofrwydd cynllunio priodas wedi marw.

Ystyriwch noson allan dyddiad, efallai, gyda cherdyn anrheg i'w hoff fwyty a thocynnau i sioe.

Beth maen nhw'n bondio drosodd?

Chwaraeon, cyngherddau, bwyd, gemau fideo, comedi sefyllfa o'r 1990au y mae'r ddau ohonyn nhw'n eu hadnabod y tu mewn a'r tu allan?

Meddyliwch drwyddo a chynhwyswch ychydig o awgrymiadau i'w hangerdd a rennir wrth i chi ddewis yr anrheg gywir.

Sut maen nhw'n treulio eu hamser?

P’un a yw’n teithio, garddio neu hercian o ddinas i ddinas i weld eu hoff fand yn chwarae, nid yw byth yn syniad drwg rhoi anrheg sy’n canolbwyntio ar weithgareddau i gwpl newydd y gallant ei wneud gyda’i gilydd.

Rydyn ni'n hoff iawn o'r syniad o docynnau i ddrama neu gyngerdd neu a cerdyn rhodd i wefan deithio .

Cam 2: Dathlwch eich cyfeillgarwch

Mynnwch anrheg priodas i'ch ffrind gorau sy'n cydnabod y cwlwm rhwng y ddau ohonoch. Peidiwch â’n cael yn anghywir – nid yw diwrnod priodas eich bestie yn ymwneud â’r ddau ohonoch, ond eich ffrind gorau ydyw, felly dylai beth bynnag a roddwch ddod yn gyfan gwbl o’r galon a chael ei ysbrydoli gan eich perthynas. Mae unrhyw beth arall yn teimlo'n gyffredinol.

Meddyliwch am eich hoff jôcs mewnol.

Mae ymgorffori jôc fewnol rydych chi'n ei rhannu gyda'r cwpl yn un o'r ffyrdd gorau o ddod â anrheg sylfaenol neu nad yw'n ymddangos yn ysbrydoliaeth yn fyw. Yr allwedd yw ei ymgorffori'n gynnil, nid ei wneud yn brif ffocws y presennol, a sicrhau ei fod yn rhywbeth y mae priod eich ffrind gorau yn y dyfodol yn ei ddeall hefyd.

Ysgrifennwch nodyn personol i'r priod sydd i fod.

Waeth beth rydych chi'n ei roi, gwnewch yn siŵr nad yw'ch anrheg yn canolbwyntio 100 y cant ar hanner y cwpl sydd ar ddod rydych chi'n gwybod y gorau.

Hyd yn oed os yw'ch anrheg yn bennaf ar gyfer eich ffrind, o leiaf yn cynnwys nodyn mewn llawysgrifen i'w phartner yn y dyfodol fellyyn teimlo melys ychwanegola chefnogol. Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw i'ch bestie-yng-nghyfraith deimlo'n chwith.

Cofiwch yr holl lefydd rydych chi wedi bod.

Cofiwch yr holl lefydd rydych chi wedi bod

Efallai mai'r parti bachelorette cyrchfan oedd un o'ch hoff atgofion erioed neu efallai eich bod chi'n ystafell gyda'ch gilydd yn y coleg ac yn dal i fod yn gefnogwr diwyd o'ch alma mater. Efallai bod un haf yn y gwersyll wedi newid cwrs eich bywydau am byth.

Gall anrheg briodas wedi'i hysbrydoli gan le i'ch ffrind gorau ysgogi'r teimladau y gwnaethoch chi eu rhannu gyda'ch gilydd ar amser ac mewn lle arbennig (p.s. canhwyllau sy'n arogli fel gwersyll haf , pe baech yn pendroni).

Cam 3: Ei wneud yn bersonol

Personoli'r anrheg priodas i'ch ffrind gorau, ond gwnewch hynny'n chwaethus. Nid yw pawb eisiau i bopeth yn eu cartref fod yn un monogram (dim barn os gwnewch hynny). Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n glir ynghylch newidiadau enw a sillafu cyn i chi archebu unrhyw beth, a dewiswch rywbeth y bydd y cwpl yn ei ddefnyddio neu eisiau ei arddangos yn falch.

Gwnewch rywbeth ar eu cyfer yn unig.

Peidiwch â'n cael ni'n anghywir, rydyn ni'n caru Things Remembered a LL Bean gymaint â'r gal nesaf, ond nid yw'n cymharu â chael rhywun i wneud rhywbeth cwbl bwrpasol i'ch derbynnydd.

Darn o gelf – portread o’u ci neu dŷ neu doliau nythu personol , er enghraifft—yn ddechrau gwych.

Mae deunydd ysgrifennu personol bob amser yn fuddugol.

Maen nhw'n briod nawr, sy'n golygu eu bod nhw'n anelu at werth blwyddyn gadarn o ysgrifennu cardiau diolch.

Rhowch set o gardiau nodiadau pwrpasol iddynt i goffau'r achlysur.

Trowch ran o'u stori garu yn anrheg priodas i'ch ffrind gorau.

Os gallwch chi rywsut gael eich dwylo ar lythyr caru y gwnaethant ei ysgrifennu at ei gilydd neu wybod geiriau un o'u caneuon, ceisiwch ei weithio'n rhywbeth sy'n werth anrheg - mae wal hongian, mygiau neu glustogau taflu yn opsiynau hwyliog.

Mae hwn yn ddewis arall gwych i'r personoliad cychwynnol nodweddiadol, monogram neu enw olaf.

Meddyliwch am ffyrdd y byddan nhw'n gallu defnyddio eu lluniau priodas.

Mae cymaint o ffyrdd cŵl y gallwch chi arddangos lluniau y dyddiau hyn, o cael eu hargraffu ar wydr i'w harchebu ar gas ffôn.

Gyda cherdyn rhodd i siop lle gallant argraffu eu lluniau yn weithiau celf y gellir eu defnyddio, ni fydd eu lluniau yn eistedd heb eu gweld yn eu Dropbox am flynyddoedd.

Pam y dylech chi gymryd yr amser

Anrheg priodas i'ch ffrind gorau a gymerodd feddwl yw'r hyn sy'n cyfateb i gofleidio mawr neu bat ar y cefn. Mae'n dynodi eich bod yn talu sylw, eich bod yn gefnogol a'ch bod yn gwybod bod eich perthynas yn un gadarnhaol.

Mae treulio amser i ddewis yr anrheg orau absoliwt ar gyfer eich ffrind gorau yn ffordd anhygoel o ddangos eich cariad, a bydd yn werth yr holl amser ac ymdrech ychwanegol y byddwch chi'n ei roi ynddo.

Ranna ’: