Cofrestru ar gyfer Partneriaeth Ddomestig

Cofrestru ar gyfer Partneriaeth Ddomestig

Er mwyn mwynhau'r hawliau llawn a roddir i bartneriaethau domestig, mae angen i gwpl gofrestru'r un peth. Mae cofrestru partneriaeth ddomestig yn caniatáu i'r wladwriaeth gydnabod y bartneriaeth yn gyfreithiol. Unwaith y bydd partneriaeth ddomestig wedi'i chofrestru, bydd hawliau a buddion a ganiateir i bartneriaid domestig o dan y gyfraith ar gael.Mae partneriaethau domestig anghofrestredig yn cynnwys sefyllfa lle nad yw cwpl, a allai fodloni holl ofynion partneriaeth ddomestig, wedi cwblhau'r broses o wneud cais ffurfiol am bartneriaeth ddomestig. Nid oes gan bartneriaid domestig anghofrestredig hawl i'r hawliau a'r buddion y mae partneriaid domestig cofrestredig yn eu mwynhau.
ffrindiau ar ôl priodi

Gofynion ar gyfer partneriaeth ddomestig

I fod yn gymwys fel partneriaeth ddomestig gofrestredig, rhaid i'r partneriaid fodloni'r diffiniad cyfreithiol o bartneriaeth ddomestig a chyflwyno'r cais angenrheidiol i dderbyn cydnabyddiaeth ffurfiol o'ch partneriaeth.

Er mwyn derbyn cydnabyddiaeth gyfreithiol o bartneriaeth ddomestig, rhaid i'r ddau bartner fod dros 18 oed, neu wedi cael gorchymyn llys yn rhoi caniatâd i sefydlu partneriaeth ddomestig tra o dan 18 oed, o'r un rhyw, neu o ryw arall ac mae'r ddau bartner yn 62 oed ac yn bwriadu cyd-fyw fel partneriaid.
cnawdolrwydd yn erbyn rhywioldeb

Sut i gofrestru ar gyfer partneriaeth ddomestig

Yna gall cwpl sy'n cwrdd â'r gofynion cyfreithiol hyn gofrestru eu partneriaeth ddomestig gyda'r awdurdod cyfreithiol sy'n gyfrifol am gofrestru partneriaeth ddomestig yn eich gwladwriaeth. Er enghraifft, yng Nghaliffornia, mae Ysgrifennydd Gwladol California yn gyfrifol am gofrestru partneriaethau domestig. Rhaid i gyplau California gofrestru eu partneriaeth trwy gwblhau’r hyn a elwir yn Ffurflen Datganiad o Bartneriaeth Ddomestig, gyda llofnodion y partneriaid wedi’u notarized, a chyflwyno’r ffurflen gyda’r ffi briodol.

Unwaith y bydd partneriaeth ddomestig wedi'i chofrestru daw'n rhan o'r cofnod swyddogol, yn union fel pan fydd priodas wedi'i chofrestru. Unwaith y bydd y bartneriaeth ddomestig wedi'i chofrestru ac yn cael ei chydnabod yn gyfreithiol fel rhan o'r cofnod swyddogol, ni ellir dadlau ei bod yn annilys. Mae'r cyfreithlondeb hwn yn arbennig o bwysig os yw aelod o deulu partner yn ceisio herio hawl partner i ystâd ei bartner domestig neu fudd-daliadau ar ôl iddo farw.


rhyw gwallgof gyda gwraig

Partneriaethau Domestig Cyfrinachol

Mae rhai taleithiau gan gynnwys California yn caniatáu i bartneriaid domestig gofrestru'r un peth yn gyfrinachol. Fel rheol, mae partneriaethau domestig yn rhan o'r cofnod cyhoeddus. Yn achos partneriaethau domestig cyfrinachol, bydd enwau a chyfeiriadau'r partneriaid ac unrhyw gofnodion cysylltiedig eraill yn cael eu selio o olwg y cyhoedd. I gyplau sy'n gwerthfawrogi eu preifatrwydd, gall y cyfrinachedd hwn fod yn adnodd gwerthfawr.Hawliau a breintiau partneriaeth ddomestig

Mae cwpl mewn partneriaeth ddomestig gofrestredig yn gymwys fel aelodau teulu ei gilydd. Mae ganddyn nhw hawl i'r rhan fwyaf o'r hawliau sy'n cael eu hymestyn i deulu unigolyn. Mae hawliau ymweld mewn ysbytai a weithredir gan y wladwriaeth, mewn cyfleusterau cywiro a chadw, buddion gofal iechyd yn ôl y wladwriaeth, hawliau tenantiaeth a deiliadaeth a hawliau eraill y mae gan aelodau teulu unigolyn hawl i'w cael yn cael eu hymestyn i bartner y trefniant partneriaeth ddomestig.

Gall atwrnai cyfraith teulu profiadol eich cynorthwyo trwy egluro beth yw partneriaeth ddomestig gofrestredig a pha fudd-daliadau y mae gan bartneriaid domestig cofrestredig hawl iddynt.