Sut Mae Cael Eich Twyllo Yn Newid Chi

Sut Mae Cael Eich Twyllo Yn Newid Chi

Yn yr Erthygl honMae bodau dynol yn anifeiliaid cymdeithasol.Am ryw reswm, rydym yn cael ein tynnu tuag at bobl eraill, waeth pa mor ecsentrig y gallant ymddangos. Mae yn ein natur i ddatblygu perthnasoedd personol â phobl eraill. Rydyn ni'n gobeithio dod o hyd i'r un arbennig honno rydyn ni am gysegru ein bodolaeth gyfan a threulio gweddill ein bywydau.

Yn anffodus, nid yw bywyd bob amser yn mynd yn unol â'r cynllun.Weithiau mae anffyddlondeb yn magu ei wyneb hyll. Pan fyddwch chi'n cael eich twyllo, mae pethau'n newid. Mae'n malu ein gobeithion a'n breuddwydion ac yn ein hanfon i le tywyll.

Beth i'w wneud pan fyddwch chi'n darganfod bod eich partner yn twyllo?

Sut ydych chi'n delio â'r dinistr sy'n dilyn ar ôl i chi gadarnhau camweddau eich partner?

Nid yw'n ymwneud ag amheuon o euogrwydd o destun flirty neu si a glywsoch gan ffrind. Dyma pryd mae gennych brawf absoliwt neu gyfaddefiad bod eich partner wedi twyllo arnoch chi .Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw tawelu'ch hun.

Rwy'n ymwybodol ei bod hi'n haws dweud na gwneud. Hyd yn oed os yw'n teimlo fel syniad da sbwriel car eich priod neu dorri'r trydydd parti mewn cant o ddarnau gyda chyllell gegin. Mae'n syniad ofnadwy mewn gwirionedd gyda chanlyniadau hirhoedlog.

Gallwch chi dreulio'ch amser ar eich pen eich hun neu gyda rhai ffrindiau i dawelu'ch hun, a chadw pethau rhag cwympo'n llwyr.


addunedau priodas shakespeare

Bydd sôn am dorri i fyny oherwydd eich bod wedi twyllo, neu oherwydd bod eich partner wedi twyllo gyda chi. Mae'r cyfan yn achlust, felly ymdawelwch, nes i chi drafod popeth gyda'ch partner gyda phen clir.

Nid oes unrhyw beth wedi'i osod mewn carreg. Mae popeth yn eich pen yn unig ac nid oes unrhyw beth da yn dod allan o unrhyw un pan maen nhw'n brifo.

Ar ôl i chi a'ch partner oeri. Mae'n bryd trafod opsiynau.

Dyma'ch dewisiadau

  1. Trafodwch y mater, maddeuwch (yn y pen draw), a symud ymlaen.
  2. Yn gyfeillgar ar wahân gydag amodau
  3. Parhaol breakup / ysgariad
  4. Anwybyddu ei gilydd
  5. Dadelfennu a dioddef iselder
  6. Gwnewch rywbeth anghyfreithlon

Dim ond y dewis cyntaf sy'n symud ymlaen gyda pherthynas iach.

Bydd y tri nesaf yn golygu bod y berthynas drosodd mewn un ffordd neu'r llall ac yn gwneud eich gorau i osgoi'r ddwy olaf.

Sut i ddod dros gael eich twyllo a symud ymlaen

Gweld therapydd, os dyna'r meddyliau sy'n dominyddu'ch meddwl. Mae'r rhain yn enghreifftiau o sut mae cael eich twyllo yn eich newid chi, ond gobeithiwn y bydd yn eich newid er gwell.

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud i symud ymlaen yw maddau.

Nid ydym yn dweud y dylech anghofio popeth a ddigwyddodd ac aros gyda'ch gilydd fel pe na bai dim wedi digwydd. Maddeuwch dim ond pan fydd eich partner yn wirioneddol flin ac yn barod i ddatrys pethau.

Rhan bwysig arall o faddeuant yw eich bod chi'n ei wneud go iawn. Ni fyddwch byth yn ei ddefnyddio i flacmelio'ch priod yn y dyfodol a magu atgofion gwael.

Rheoli eich casineb a'ch dicter, bydd yn diflannu dros amser, ond gallwch faddau i berson hyd yn oed cyn i hynny ddigwydd.


pryder ar ôl ysgariad

Ar ôl i chi faddau i'r person ar lafar hyd yn oed os nad ydych chi wedi maddau iddyn nhw yn eich calon, gweithiwch ar ailadeiladu'ch perthynas. Ei wella, trwsio popeth, yn enwedig y pethau bach.

Mae llawer o anffyddlondeb yn deillio o ddiflastod a marweidd-dra.

Sicrhewch fod eich partner yn ymdrechu, os ydyn nhw, i ymateb mewn da. Mae perthnasoedd yn stryd ddwy ffordd . Peidiwch â gwneud y sefyllfa'n anoddach nag y mae eisoes.

Dros amser, dylai pethau wella. Mae bob amser yn gwneud. Os yw'r ddau ohonoch chi'n rhoi cariad ac ymdrech ynddo.

Perthynas ar ôl anffyddlondeb

Perthynas ar ôl anffyddlondeb

Sut mae dod dros gael eich twyllo?

Mae'n syml, mae amser yn gwella pob clwyf, ac mae hynny'n eich cynnwys chi. Mae torri ymrwymiadau yn brifo. Mae'r brad yn teimlo fel diwedd y byd, ond wrth lwc, dim ond teimlo felly. Mae'r byd yn parhau i droi a gall pethau wella bob amser.

Efallai y byddwch chi'n teimlo na allwch chi byth ymddiried yn rhywun byth eto. Mae'n un o'r effeithiau ar sut mae cael eich twyllo ar eich newid chi. Mae'n bwynt dilys ac mae'n anodd ymddiried eto ar ôl hynny. Ond ni allwch fod yn hapus heb ymddiried eto.

Symud ymlaen un diwrnod ar y tro tra bod y ddwy ochr yn ceisio eu gorau i drwsio eu perthynas ac ailadeiladu'r ymddiriedaeth honno. Dyma'r unig ffordd i fynd. Ni fydd yn digwydd dros nos, ond bydd yn digwydd yn y pen draw. Y rhan orau amdano yw os byddwch chi a'ch partner yn parhau i weithredu felly, bydd eich perthynas yn gryfach nag erioed o'r blaen.

Nid yw'n ffordd hawdd, yna eto nid oes unrhyw berthynas ddifrifol fel 'na.

Nid yw byth yn ymwneud ag unicorn ac enfys, mae'n adeiladu bywyd gyda'n gilydd.

Nid yw adeiladu unrhyw beth byth yn hawdd, ac nid darn o gacen yw bywyd. Ond rydych chi a'ch partner yn gobeithio bod ei wneud gyda'ch gilydd yn gwneud y siwrnai yn llawer mwy diddorol.

Os na allwch ddod â'ch hun i ymddiried yn yr unigolyn eto am ba bynnag reswm, naill ai ni allwch wneud hynny, neu nid ydynt yn profi'n ddibynadwy, efallai y byddwch yn ystyried siarad ag a cwnselydd priodas neu therapydd .

Bywyd ar ôl anffyddlondeb

Mae iselder yn ffordd arall o sut mae cael eich twyllo yn eich newid chi.

Nid yw rhai pobl byth yn dod drosto ac mae'n gadael twll mawr yn eu calon a'u henaid. Mae'n ymwneud â dewis. Gallwch chi chwalu a dod o hyd i rywun newydd, neu gallwch chi atgyweirio'r hyn sydd gennych chi eisoes.

Cofiwch, os byddwch chi'n torri i fyny, byddwch chi'n colli llawer o bethau, yn enwedig os oes gennych chi blant.

Weithiau dyma'r dewis iawn os ydych chi'n parhau i fyw mewn perthynas wenwynig, ond os nad ydych chi, yna mae hi bob amser yn werth chweil i ddal ati. Mae yna fywydau diniwed eraill yn y fantol. Gan gynnwys eich un chi.

Gall gymryd wythnosau, misoedd, neu hyd yn oed flynyddoedd i wella'n llwyr o boen anffyddlondeb.

Mae cael eu twyllo ar bobl yn newid yn sicr, ond maen nhw naill ai'n tyfu'n gryfach neu'n wannach. Chi biau'r dewis hwnnw.