A yw Dewis Eich Partner Yn ystod Rhyw Yn Rhoi Uchel i Chi?

Y Gwir Morbid a Phleser Erotig y Tu ôl i Ymarfer Rhyw Rhyw

Yn yr Erthygl honRoedd bywyd yn llawer llai cymhleth pan oedd ‘tagu’ naill ai’n ‘blocio rhywbeth,’ neu, roedd ‘lladd rhywun,’ a ‘rhyw’ yn ddim ond ‘gwneud cariad.’ Ond, aeth pethau’n gywrain wrth inni dyfu i fyny.

Nawr, mae'r cymysgu llwyr o derminolegau ac acronymau yn ein gadael ni'n ddryslyd ac yn gwneud inni ryfeddu. Mae'r gymysgedd gynyddol a'r gwallgofrwydd cyfatebol nid yn unig wedi treiddio i'n cypyrddau dillad ond mae hefyd wedi llithro'n dawel rhwng ein cynfasau.Mae cyplau yn arddangos eu sgiliau acrobatig yn y gwely ac yn dod â'u ffetysau y tu mewn i'w hystafelloedd gwely.

Ond, pwy allai fod wedi meddwl y gall tagu rhywun yn ystod cyfathrach rywiol fynd â pherson ar fin orgasms ecstatig?

Yna eto, mae rhyw yn gelf, ac mae angen sgiliau arnoch chi i fynd â'ch partner i lefel gyffrous ecstasi. Ac fel pob sgil a ddysgwyd, mae angen ymarfer yn galetach i berfformio'n well yn y gwely. Wedi'r cyfan, “ nid yw ymarfer yn gwneud yn berffaith. Dim ond arfer perffaith sy'n gwneud yn berffaith . 'Ond, mae dod â thrais yn eich bywyd rhywiol yn ymddangos yn syniad eithaf morbid. Ac eto, mae'r safleoedd porn wedi'u llenwi â fideos ar gysylltiadau BDSM, MILFs, rhyw Teen, Stepmom, a Llosgach. Er nad yw ‘tagu rhyw’ wedi’i gategoreiddio’n benodol, y math hwn o arfer rhyw yw un o’r gweithredoedd mwyaf cyffredin ar draws y categorïau a grybwyllir.

Efallai y bydd y ffaith bod y safleoedd porn hyn yn tynnu'r traffig mwyaf yn y cyfryngau digidol yn eich synnu.

Yna, unwaith eto, sut y gall rhywbeth mor boenus â thagu person roi pleser i berson arall?I gael ateb, gadewch inni gloddio'n ddyfnach i'r pwnc.

Coginio rhyw neu asphyxiation erotig: beth ydyw?

Rhyw tagu yw cyfyngu bwriadol ocsigen i

Wikipedia yn diffinio rhyw tagu fel ‘Asphyxiation erotig (a elwir yn amrywiol asphyxiophilia, hypoxyphilia neu chwarae rheoli anadl)’, sydd, ‘Yw cyfyngu bwriadol ocsigen i’r ymennydd at ddibenion cyffroi rhywiol.’

Gros, onid yw?Yn amlwg, mae yna seicoleg wahanol sy’n gweithio’n dawel y tu ôl i’r duedd gynyddol hon ymhlith yr ieuenctid sy’n cael pleser o fideos cudd a gwrthun fel ‘tagu rhyw,’ ‘caethiwed ac artaith,’ ac ati.

Ond, pam mae rhywun yn profi poen a bychanu yn barod yn enw rhyw?Mae'r nodwedd sadomasochydd hon mewn bodau dynol yn aml wedi drysu llawer. Mae pobl wedi ceisio cyfiawnhau'r ymddygiad grotesg hwn. Er enghraifft -

Yn ddiweddar, fe wnaeth Dr Gail Dines, yr actifydd gwrth-pornograffi, ac athro yng Ngholeg Wheelock yn Boston, drydar hynny tagu menywod yw'r holl gynddaredd. Mae wedi’i frandio fel ‘breath play’ hwyliog, rhywiol .

Yn yr un modd, mae datganiad Ian Kerner a gyhoeddwyd yn Women’s Health Magazine hefyd yn myfyrio ar y seicoleg ddynol annormal sy’n esgor ar ymddygiadau rhywiol mor freakish.

“Mae'r rhuthr anadl a ddaw ar ôl cael ei dagu yn rhyddhau endorffinau, sy'n cyfuno â choctel niwrocemegol rhyw i greu teimlad o gyffro uwch,”


o ble mae cariad yn dod

Dr. Ian Kerner yn gynghorydd rhyw, seicotherapydd, ac awdur y llyfr, ‘She come first’.

Beth yw'r holl bwynt o gael eich hun i dagu bron â marw?

Datganiad Dr. Christine Milrod a gyhoeddwyd yn ‘The American Conservative’, yw’r ateb i’r cwestiwn uchod.

Mae cael dwylo dyn o amgylch eich gwddf yn chwarae i mewn i ffantasi cael ei gymryd, a elwir hefyd yn ysbeilio.

Christine Milrod yn Therapydd Priodas a Theulu trwyddedig yng Nghaliffornia.

Ydych chi'n mynd yn uchel yn barod? Yna mae angen i chi glywed hyn

Asphyxiation erotig neu dagu rhyw yw un o'r gweithgaredd awtoototig mwyaf peryglus. Mae torri i lawr neu leihau cyflenwad ocsigen i'r ymennydd yn sbarduno newid ymwybyddiaeth yn y tramgwyddwr. Mae'r dioddefwr yn aml yn marw o orddos o asphyxiation neu'r anallu i derfynu'r modd o fwynhau.

A dyfalu beth?

Y nifer uchaf o farwolaethau oherwydd tagu yn yr Unol Daleithiau oedd 5,051 yn 2015 .

Amser ar gyfer gwiriad realiti

Debra Laino Dr. , fodd bynnag, nododd therapydd rhyw / perthynas hynny “Yn aml, rydyn ni'n gwneud pethau'n rhywiol oherwydd rydyn ni'n gwybod ei fod yn troi ein partner ymlaen. Gall y ffaith honno ynddo'i hun droi ymlaen i ni - gan wybod ein bod ni (ein cyrff) yn cyflenwi'r pleser. '

Mae hi'n mynd ymlaen i ddweud hynny, “Mae’r rheolaeth o fynd â bywyd (anadl) rhywun i ffwrdd ac yna ei roi yn ôl iddyn nhw yn gyffrous i rai. I rai, dyfnder y cariad, sy'n cynnwys lefel wahanol o ymddiriedaeth ac agosatrwydd. '

Ar y llaw arall, Stephanie Hunter Jones yn rhybuddio’r darllenwyr y gall ‘tagu rhyw’ fod yn angheuol os na chaiff ei ymarfer â gofal.

Mae hi'n dweud hynny ' gall hyn fod yn bleser peryglus. Peidiwch byth â defnyddio alcohol na chyffuriau wrth gymryd rhan yn y ddrama hon. ”

Cofiwch, gall tagu rhyw ddod yn gaethiwus iawn ac fel gyda phob caethiwed, gall adael unigolyn â chwant o fod angen mwy a mwy i'w fodloni.

Gallwch chi gael pleser eithafol trwy boen dirdynnol. Cytunir na ellir ystyried seicoleg o'r fath yn normal. Yn dal i fod, os yw poen yn ystod rhyw yn mynd â chi'n uchel, yna beth am ei ymarfer, ond yn ddiogel?

Felly y tro nesaf, os ydych chi a'ch cariad yn mwynhau cymryd y cam ychwanegol hwnnw wrth ymarfer rhyw wyllt, mae'n well ichi gymryd gofal i beidio â chaniatáu i'ch ymddygiad ymosodol a'ch pleser ddallu eich synhwyrau.

Iawn, dywedodd digon! Fel oedolion sy'n cydsynio, byddwch chi'n gwybod beth sy'n gweithio orau i chi.