3 Peth i'w Gwybod Wrth Rannu Straeon Teuluol Gyda Phlant

Teulu Hapus Gyda

Mae’r rhan fwyaf o blant, o bob oed, yn mwynhau clywed straeon. A’r straeon sy’n aml yn eu swyno yw straeon am fywydau eu rhieni, neiniau a theidiau, ac aelodau eraill o’r teulu.

Ac eto, nid yw pob stori am deulu yn hapus. Sut, pryd, a pha fathau o straeon y dylai rhieni eu hadrodd i'w plant?Dyma rai canllawiau ar faint y dylech ei rannu â phlant am berthynas a'r math o straeon teuluol y dylai eich plant fod yn agored iddynt:

1. Byddwch yn oed-briodol

Wrth gwrs, mae'r cyngor hwn i'w weld yn amlwg, ond mae llawer o rieni yn adrodd straeon i blant ifanc am deulu, cwympo mewn cariad, neu adael y coleg nad ydynt efallai'n briodol i'w hoedran.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried oedran gwirioneddol a lefel aeddfedrwydd eich plentyn. Os nad ydych yn siŵr, gwnewch restr o'r pethau sydd o ddiddordeb neu bryderu eich plentyn.

Er enghraifft, os yw'ch plentyn yn ifanc ac â diddordeb mewn anifeiliaid, adroddwch stori am y tro cyntaf i chi fynd i sw. Oeddech chi'n ofnus? Wnaethoch chi ofyn i'ch rhieni a allent ddod â tsimpansî babi i chi ddod ag ef adref fel na fyddai'n rhaid iddo fyw mewn cewyll?

Gall adrodd straeon teuluol o’ch plentyndod a oedd yn cyfateb i deimladau neu sefyllfaoedd eich plentyn fod yn ffordd wych o wneud hynny cryfha dy fond .

Dywedwch pam roeddech chi eisiau anifail anwes - neu pam na wnaeth eich rhieni adael i chi gael un. Gallwch hefyd ddefnyddio straeon teuluol fel cyfle i siarad am eich agwedd at sŵau.

Mae plant o bob oed eisiau gwybod pwy yw eu rhieni a sut maen nhw'n meddwl am bob math o bethau. Ac maen nhw eisiau gwybod yn arbennig pam yr hyn rydych chi'n ei wneud a'i ddweud - a ffynhonnell eich rheolau a'ch gwerthoedd.

Mae pobl ifanc yn eu harddegau a hyd yn oed plant sy'n oedolion hefyd eisiau arweiniad - cyn belled nad yw'n teimlo'n feirniadol neu - hyd yn oed yn waeth - yn rhagrithiol.

Rhywiol a deallusol a thwf personol sydd bwysicaf yn y cyfnodau hyn ym mywydau eich plant.

Os yw’ch plentyn, er enghraifft, yn aneglur ynghylch ei ddiddordebau—ac yn ansicr ynghylch ei ymdeimlad o hunanwerth, fe allech chi adrodd straeon teuluol am sut nad oedd eich rhieni’n eich adnabod mewn gwirionedd, ac nad ydych chi eisiau gwneud yr un peth. camgymeriad.

Eglurwch, er eich bod chi eisiau bod yn berson i chi, roeddech chi'n hiraethu'n breifat am gefnogaeth ac arweiniad.

Yna gofynnwch i'r plentyn hwnnw ddweud wrthych pwy yw ef neu hi ar hyn o bryd. Gofynnwch pa gwestiynau yr hoffent wybod amdanoch chi a'ch rhieni pan oeddech yr un oedran.

2. Gwybod y wers yr hoffech ei chyfleu a pham!

Teulu Hapus Yn Mwynhau Merch Awyr Agored yn Mochyn Ar Gyw Mam

Gwnewch yn siŵr bod eich straeon teuluol yn cyd-fynd â sefyllfa, oedran ac aeddfedrwydd emosiynol eich plentyn.

Meddyliwch pam rydych chi'n defnyddio'r amser hwn i adrodd straeon teuluol penodol o'ch gorffennol.

A yw eich stori yn cyd-fynd â brwydrau eich plant ar y pryd? Er enghraifft, roedd un o'm cleientiaid eisiau dysgu ei mab yn ei arddegau am y gwerth arian .

Roedd hi'n synhwyro bod y sgwrs yn bwysig oherwydd ei fod wedi gwario ei holl arian gwyliau ar unwaith ar eitem nad oedd, ar ôl ychydig, bellach o ddiddordeb iddo.

Pan ddaeth ei mab ati a chynnig gwneud tasgau ychwanegol er mwyn iddo allu prynu eitem boblogaidd arall, penderfynodd ei bod yn amser da i ddweud ei stori am fod eisiau gwarchod plant ei chymdogion fel y gallai gael ei harian ei hun i brynu un drud. siaced denim roedd y merched i gyd yn ei gwisgo.

Ond, erbyn iddi ennill digon o arian, nid y siaced oedd yr eitem fewn mwyach.

Dywedodd y fam wrth edrych yn ôl, y cyfan roedd hi eisiau oedd ffitio i mewn gyda'r merched eraill a chael ei hoffi.

Dywedodd ei bod yn gwybod yn ei chalon nad oedd yn eu hoffi, ond nid oedd ganddi’r hyder i fod yn hi ei hun.

Dywedodd y fam ar ôl dweud wrth ei mab fod y mab, ychydig fisoedd yn ddiweddarach, wedi dod ati a gofyn am fwy o dasgau fel y gallai gymryd cwrs rhagarweiniol penwythnos mewn mecaneg ceir.

Dywedodd y fam pe bai'n cwblhau'r cwrs y byddai'n ad-dalu ei hanner.

3. Penderfynwch a ydych am adrodd stori o gwbl

Weithiau, nid straeon teuluol yw’r ffordd orau o wneud hynny rhowch ddoethineb yn eich plant , ac nid oes angen i blant glywed am eich profiadau mwyaf agos atoch.

Siarad â phlant am ryw yn bwysig er mwyn iddynt allu paratoi eu hunain ar gyfer sut mae eu cyrff yn newid wrth iddynt gyrraedd eu hufudd-dod, fodd bynnag efallai nad rhannu straeon am eich profiadau chi yw'r ffordd orau o wneud hynny.

Pan fydd eich plentyn yn gwneud camgymeriad difrifol a allai beryglu ei bywyd, efallai na fydd adrodd straeon teuluol yn effeithiol.

Er enghraifft, penderfynodd Mr. a Mrs. Green dirio eu merch un ar bymtheg oed, Melissa, am chwe mis ar ôl i'r ferch beryglu ei bywyd yn ddifrifol.

Rhoddodd y rhieni ganiatâd i'w merch fynd ar y trên i'r ddinas gyda'i ffrind ysgol Laura i gael cinio a mynychu digwyddiad colur yn y siop adrannol.

Rhoddodd y rhieni gerdyn credyd i’w merch i dalu am y cinio a’r digwyddiad a chyfarwyddiadau i fynd â’r trên pedwar o’r gloch adref.

Cyrhaeddodd y ferch adref mewn pryd, ac aeth i fyny i'w hystafell i gymryd cawod.

Pan ganodd ei ffôn symudol, ac ni atebodd y ferch, clywodd y fam ddechrau neges llais byw ac atebodd yr alwad fyw.

Clywodd lais dyn yn dweud: Helo, Melissa, Tyler ydyw - o'r trosadwy coch - a gallaf ddweud wrthych eich bod yn barod am barti. Bydd fy ffrind a minnau'n rhentu car mwy os yw'ch ffrind am ddod, a byddwn yn eich codi ac yn mynd â chi i'r parti y dywedasom wrthych amdano—

Siaradodd y fam a dweud: Dyma fam Melissa, ac nid yw hi'n ddigon hen i fynd allan gyda dynion sy'n ddigon hen i rentu car. Peidiwch â galw yma; colli'r rhif hwn, neu fel arall byddaf yn ffonio'r heddlu.

Gwyliwch hefyd: Plant a rhywioldeb: amddiffyniad neu addysg?

Yn fuan wedyn, pan ddaeth Melissa i mewn i'r gegin, dywedodd y fam wrthi fod Tyler wedi galw.

Roedd Melissa mor gyffrous. Dywedodd wrth ei mam fod y dynion mwyaf cŵl wedi ein stopio ni ar y stryd a dweud wrthon ni pa mor brydferth oedden ni’n edrych! Rydyn ni newydd gael ein colur am ddim ymlaen a—

Torrodd y fam ar ei thraws a dywedodd: Atebais i'ch ffôn. Mae'r bechgyn hyn yn ddynion - ac maen nhw'n ddieithriaid. Roedd eich Dad a minnau yn meddwl eich bod yn ddigon aeddfed a synhwyrol i beidio â gwneud camgymeriadau difrifol o beryglus fel hyn. Rydych chi wedi'ch seilio am chwe mis o fynd i unrhyw le ar ôl ysgol. Gan gynnwys penwythnosau.

Arhosodd y fam am ymateb ei merch - yr oedd hi'n disgwyl y byddai'n ddwys. Ond, yn lle hynny, roedd y ferch yn dawel, a'r holl liw yn draenio o'i hwyneb. Dywedodd y ferch mewn sibrwd grwg, Iawn, Mam.

Fel yr wyf yn gobeithio y gallwch weld, gallai diffyg crebwyll y ferch hon fod wedi ei rhoi mewn perygl.

Pe bai'r fam yn adrodd stori am wneud camgymeriad tebyg, byddai'r fam wedi lleihau'r bygythiad posibl yn fawr. Cadarnhaodd diffyg amddiffyniad y ferch ddifrifoldeb y sefyllfa.

Os oes canlyniadau difrifol i sefyllfa eich plentyn, cymerwch gamau difrifol, priodol yn gyntaf. Efallai y byddai dweud stori yn ddiweddarach yn ddefnyddiol, ond rydych chi mewn perygl o gael ateb eich plentyn: Wel, ni ddigwyddodd dim i chi! Rydych chi'n gwneud llawer iawn ohono.

Ranna ’: