Sut i ddelio â thriniaeth ddistaw mewn priodas

Sut i ddelio â thriniaeth ddistaw mewn priodas

Yn yr Erthygl honMae cyplau yn ymladd. Mae'n ffaith bywyd.Pan rydyn ni'n mynd i berthynas, rydyn ni'n gobeithio bod popeth yn berffaith ac rydyn ni'n byw'n hapus byth ar ôl priodi. Ond dim ond mewn llyfrau a ffilmiau y mae perthynas o'r fath yn bodoli.

Mewn bywyd go iawn, mae miliwn o bethau y mae cyplau yn ymladd yn eu cylch. Gall amrywio o rywbeth dibwys fel sedd y toiled i rywbeth mawr fel gamblo i ffwrdd yr arian morgais.Mae rhai pobl yn defnyddio'r driniaeth dawel mewn priodas i ddelio â phroblemau.

Maent yn ei defnyddio i dorri'r ddadl yn fyr neu fel trosoledd. I ddarganfod y mecaneg y tu ôl i driniaeth dawel mewn priodas a sut i ymateb iddi, gadewch inni ddeall yn gyntaf y cymhellion y tu ôl iddo.

Pam Mae Pobl yn Defnyddio Triniaeth Tawel mewn Priodas

Yn greulon fel y mae'n ymddangos, nid yw'r holl fecanweithiau amddiffyn triniaeth dawel yn cael eu creu yn gyfartal.Fel cosb gorfforol , mae ei chymhwysiad, ei difrifoldeb a'i chymhelliant yn pennu moesoldeb y weithred ei hun. Mae hynny ynddo'i hun yn ddadleuol, ond mae hwnnw'n bwnc arall am gyfnod arall.

Wrth siarad am driniaeth dawel mewn priodas, mae ei chymhwysiad a'i chymhellion yn wahanol fesul achos, hyd yn oed pan gaiff ei defnyddio gan yr un person.

Dyma rai rhesymau pam mae rhai pobl yn ei defnyddio i setlo dadl.
Gwyliwch hefyd:

Nid wyf am ei drafod ymhellach

Mae un partner yn teimlo nad oes diben parhau â'r sgwrs.

Maent yn credu na fydd unrhyw drafodaeth adeiladol yn dod allan o geg y naill barti na'r llall ac yn gwaethygu'r sefyllfa yn unig. Maent yn teimlo eu dicter yn cyrraedd ei ferwbwynt, ac efallai y byddant yn dweud pethau y gallai'r ddau ohonyn nhw ddifaru.

Maent yn defnyddio'r driniaeth dawel fel ffordd i oeri a chamu i ffwrdd o'r sefyllfa. Mae'n ffordd o amddiffyn y berthynas, gan atal ymladd mwy a hirach.


paratoi priodfab ar gyfer priodas

Gollwng mic

Mae'r blas triniaeth dawel hwn yn golygu nad oes gan un parti unrhyw beth arall i'w ddweud am y pwnc mwyach. Rhaid i'r parti arall naill ai ddelio ag ef neu wneud yr hyn maen nhw ei eisiau a dioddef y canlyniadau.

Mae hyn yn berthnasol pan fydd y cwpl yn trafod penderfyniad penodol, ac mae un partner eisoes wedi rhoi ei safiad.

Anwybyddir gwrando ar y safbwynt arall. Yn wahanol i fersiynau eraill o driniaethau distaw, mae hwn yn wltimatwm. Mae un partner wedi cyfathrebu ei ochr, hyd yn oed os cafodd ei wneud yn annelwig neu ei ddefnyddio seicoleg gwrthdroi .

Rydych chi'n Idiot, Caewch i fyny

Mae hwn hefyd yn wltimatwm.

Mae'n gyfuniad o'r ddau gyntaf. Mae hyn yn digwydd pan fydd un parti eisiau cerdded i ffwrdd ac aros i ffwrdd o'r parti arall cyn i bethau fynd allan o law.

Mae hon yn fath o ddadl o dawelwch. Mae'r parti arall yn ceisio darganfod beth mae'r parti arall yn ei olygu, ond mae'r partner triniaeth dawel yn tybio y dylent wybod eisoes, ac os na wnânt hynny, byddant yn dioddef canlyniadau pellach.

Mae triniaeth ddistaw mewn priodas yn fethiant i gyfathrebu.

Mae'r math hwn yn arbennig o wir. Mae un yn cael ei adael gyda chwestiwn penagored, tra bod y llall yn tybio y dylent eisoes wybod yr ateb cywir - neu arall.

Mae darganfod sut i atal y driniaeth dawel ac ailsefydlu sgwrs adeiladol yn dod i ben yn nodweddiadol gydag ymatebion nonsensical fel “Fe ddylech chi eisoes wybod.”

Ewch ar goll

Ewch ar goll

Dyma'r math gwaethaf o driniaeth dawel. Mae'n golygu nad yw'r parti arall hyd yn oed yn poeni beth rydych chi'n ei ddweud, ac nid oes gennych chi'r hawl i wybod eu barn hyd yn oed.

Mae'n gam-drin triniaeth dawel a ddyluniwyd i ddangos nad yw eu partner yn werth ei amser a'i ymdrech. Nid yw'n ddim gwahanol nag anwybyddu sylwadau hater ar gyfryngau cymdeithasol.

Fodd bynnag, i'ch priod, mae triniaeth dawel mewn priodas yn ddigalon ac yn ymgais fwriadol i achosi niwed seicolegol ac emosiynol.

Mae'n anodd darganfod sut i ymateb i'r driniaeth dawel yn yr achos hwn.

Yn y rhan fwyaf o achosion, y dull yw defnyddio triniaeth wrth-dawel, ac mae'r briodas yn dod i ben heb gyfathrebu ac ymddiriedaeth. Dim ond un cam i ffwrdd o ysgariad yw hynny.

Sut i drin triniaeth dawel gydag urddas

Mae ymateb yn gadarnhaol i driniaeth dawel cam-drin emosiynol yn gofyn am amynedd

Gallai ymateb i driniaeth dawel mewn priodas â'ch fersiwn eich hun gwympo'r sylfeini perthynas. Fodd bynnag, cam i ffwrdd dros dro i ganiatáu i'ch partner oeri yw'r ateb gorau fel rheol.

Mae hyn orau os yw'ch partner ond yn defnyddio'r driniaeth dawel i oeri ac nid fel arf yn eich erbyn.

Gall rhoi noson neu ddwy i'ch partner oeri i wneud llawer i achub eich perthynas. Gallwch hefyd gymryd yr amser i dawelu'ch hun. Peidiwch ag ymrwymo unrhyw fath o anffyddlondeb , anffyddlondeb emosiynol wedi'i gynnwys, yn ystod yr amser hwn. Peidiwch â meddwi nac unrhyw math o gam-drin sylweddau .

Gwnewch rywbeth adeiladol fel mynd o gwmpas eich diwrnod

Os ydych chi'n meddwl sut i ennill yn erbyn y driniaeth dawel, y ffordd orau yw rhoi lle i'ch partner wrth eu hatal rhag meddwl bod eu hymosodiad seicolegol yn gweithio.

Mae cam-drin emosiynol triniaeth ddistaw yn fath o ymosodiad. Mae'n gynnil, ond mae wedi'i gynllunio i greu trosoledd trwy ddrysu calonnau a meddyliau eu gwrthwynebydd / priod.

Mae effeithiau seicolegol y driniaeth dawel, os cânt eu gwneud â malais, yn ymwneud â rheolaeth.

Mae'n weithred bwrpasol i greu teimlad o ddiymadferthedd, paranoia , dibyniaeth, colled, ac unigrwydd. Gallai arwain at bryder a iselder clinigol . Nid yw triniaeth ddistaw mewn priodas yn deg, ond mae oedolion priod hyd yn oed yn ymddwyn fel plant.

Os ydych chi eisiau gwybod sut i ymateb i driniaeth dawel mewn perthnasoedd, wel, y ffordd orau yw i beidio ag ymateb iddo o gwbl . “Anwybyddwch y distawrwydd,” Ewch o gwmpas eich diwrnod, peidiwch â gwneud mwy neu lai na'r hyn y byddech chi'n ei wneud fel arfer.

Os yw'ch partner yn oeri yn unig, bydd y broblem yn datrys ei hun

Os yw'ch partner yn ei wneud gyda malais, yna byddai'n eu gorfodi i roi cynnig ar ddulliau eraill. Ond ni fyddai'n iawn aros mewn perthynas â'r math hwnnw o berson, ond efallai, dim ond efallai, y bydd pethau'n newid.

Gellir crynhoi triniaeth ddistaw mewn priodas mewn dau.


grwpiau cymorth gwahanu priodas

Mae'ch partner yn ceisio atal ymladd mawr neu eisiau ei ddyrchafu'n un fawr. Tybiwch y cyntaf bob amser. Ewch allan o'u ffordd a byw eich bywyd. Ni fydd unrhyw beth da yn dod allan trwy ei or-feddwl.