36 Cwestiynau sy'n Arwain at Gariad ac agosatrwydd â'ch Un Hoff

Pâr yn Gwenu A Chlecs Gyda

Ydych chi am ddwysáu'ch cysylltiad ag anwylyd?Mae yna gwestiynau y gallwch chi ofyn iddyn nhw gynyddu hoffter y naill at y llall. Os ydych chi'n chwilio am gwestiynau personol i'w gofyn i'ch partner, darllenwch ymlaen, a gofynnwch i'r cwestiynau hyn syrthio mewn cariad.

Yr ymchwil y tu ôl i'r cwestiynau

Ydych chi'n gwybod beth yw'r 36 cwestiwn sy'n arwain at gariad?

Ymchwil a wnaed gan y seicolegydd Arthur Aron a chymdeithion yn dangos, ar ôl cwblhau tasgau meithrin perthynas (36 cwestiwn sy'n cynyddu mewn dwyster), bod yr effaith agosrwydd a gyflawnwyd yn sylweddol o'i gymharu â'r grŵp rheoli.Y cwpl cyntaf un a gymerodd ran yn yr astudiaeth beilot oedd ymchwilwyr mewn labordy ac nid oeddent yn gwybod beth oedd y pwnc. Fe wnaethon nhw syrthio mewn cariad, a daeth pawb yn y labordy i'r briodas ychydig fisoedd yn ddiweddarach.

Digwyddodd yr un peth i Mandy Len Catron, a roddodd gynnig arni ei hun, a gallwch glywed mwy yn ei sgwrs Ted.


llyfrau cyngor priodas gorau

36 cwestiwn yn arwain at gariad

Silwét Llaw Mewn Siâp Calon Gyda Chodiad Haul Yng Nghefnfor y Cefnfor CanolDoes dim rhaid i gwestiynau am gariad ddechrau mor ddwys neu bryfoclyd i fod yn effeithiol.

O ystyried dewis unrhyw un yn y byd, pwy fyddech chi ei eisiau fel gwestai cinio?

 1. Hoffech chi fod yn enwog? Ym mha ffordd?
 2. Cyn gwneud galwad ffôn, a ydych chi byth yn ymarfer yr hyn rydych chi'n mynd i'w ddweud? Pam?
 3. Beth fyddech chi'n ei ystyried yn ddiwrnod ‘perffaith’ i chi?
 4. Pryd wnaethoch chi ganu i chi'ch hun ddiwethaf? I rywun arall?
 5. Pe byddech chi'n gallu byw hyd at 90 oed a chadw naill ai meddwl neu gorff person 30 oed am 60 mlynedd olaf eich bywyd, pa un fyddech chi ei eisiau?

Mae cwestiynau cariad da yn ysgogi trafodaeth agored. Gall cwestiynau ac atebion cariad eich helpu i ddod yn agosach oherwydd eich bod chi'n rhannu manylion personol ac yn agored i niwed o flaen person arall. 1. Oes gennych chi helfa gyfrinachol ynglŷn â sut y byddwch chi'n marw?
 2. Enwch 3 pheth sy'n ymddangos yn gyffredin gennych chi a'ch partner
 3. Am beth yn eich bywyd ydych chi'n teimlo'n fwyaf ddiolchgar?
 4. Pe gallech chi newid unrhyw beth am y ffordd y cawsoch eich codi, beth fyddai hynny?
 5. Cymerwch 4 munud a dywedwch stori eich bywyd i'ch partner mor fanwl â phosibl?
 6. Pe gallech chi ddeffro yfory ar ôl ennill unrhyw un ansawdd neu allu, beth fyddai hynny?

Mae'r cwestiynau gorau i'w gofyn i rywun rydych chi'n eu caru yn benagored, gan ganiatáu rhyddid mynegiant.

Parhewch i ddarllen i ddarganfod pa gwestiynau dwfn i'w gofyn i chi sy'n arwyddocaol arall a thyfu'n agosach a mwy mewn cariad. 1. Pe gallai pêl grisial ddweud y gwir wrthych chi'ch hun, eich bywyd, y dyfodol, neu unrhyw beth arall, beth fyddech chi eisiau ei wybod?
 2. A oes rhywbeth yr ydych wedi breuddwydio ei wneud ers amser maith? Pam nad ydych chi wedi'i wneud?
 3. Beth yw cyflawniad mwyaf eich bywyd?
 4. Beth ydych chi'n ei werthfawrogi fwyaf mewn cyfeillgarwch?
 5. Beth yw eich cof mwyaf gwerthfawr?
 6. Beth yw eich cof mwyaf ofnadwy?

Beth yw'r 36 cwestiwn sy'n arwain at gariad ac yn cynhyrchu agosatrwydd?

Defnyddiwch y cwestiynau dwfn hyn i ddod i adnabod rhywun yn well. Os ydych chi'n dymuno gwybod mwy am eich perthynas, gofynnwch gwestiynau cariad neu rhowch gynnig ar gwestiynau googling ar gariad.

Nid yw'r rhain yn gwestiynau i weld a yw rhywun yn eich caru chi, yn hytrach cwestiynau i syrthio mewn cariad â rhywun.

 1. Pe byddech chi'n gwybod y byddech chi'n marw'n sydyn mewn blwyddyn, a fyddech chi'n newid unrhyw beth am y ffordd rydych chi'n byw nawr? Pam?
 2. Beth mae cyfeillgarwch yn ei olygu i chi?
 3. Pa rolau mae cariad ac anwyldeb yn eu chwarae yn eich bywyd?
 4. Bob yn ail yn rhannu rhywbeth rydych chi'n ei ystyried yn nodwedd gadarnhaol o'ch partner. Rhannwch gyfanswm o 5 eitem.
 5. Pa mor agos a chynnes yw eich teulu? Ydych chi'n teimlo bod eich plentyndod yn hapusach na'r mwyafrif o bobl eraill?
 6. Sut ydych chi'n teimlo am eich perthynas â'ch mam?

Wrth inni fynd trwy ymgyfarwyddo â'r 36 cwestiwn sy'n arwain at gariad, rydyn ni'n dod at y cwestiynau dwysach sy'n gwneud ichi syrthio mewn cariad.

Po bellaf y byddwch chi'n mynd gyda chwestiynau i syrthio mewn cariad, y mwyaf y byddwch chi'n cyflymu'r adeiladu agosatrwydd rhyngoch chi.

 1. Gwnewch 3 datganiad ‘ni’ yr un, er enghraifft, ‘rydyn ni ein dau yn yr ystafell hon yn teimlo & hellip ;.’
 2. Cwblhewch y frawddeg hon: ‘Rwy’n dymuno pe bai gen i rywun y gallwn i rannu gyda nhw & hellip;’
 3. Pe byddech chi'n dod yn ffrind agos gyda'ch partner, rhannwch yr hyn a fyddai'n bwysig iddo ef neu iddi hi.
 4. Dywedwch wrth eich partner beth rydych chi'n ei hoffi amdanyn nhw; Byddwch yn onest iawn y tro hwn, gan ddweud pethau, efallai na fyddwch chi'n dweud wrth rywun rydych chi newydd ei gyfarfod.
 5. Rhannwch eiliad chwithig yn eich bywyd gyda'ch partner
 6. Pryd wnaethoch chi wylo ddiwethaf o flaen rhywun arall? Ar eich pen eich hun?

Ar ôl gofyn y chwe chwestiwn olaf hyn i ofyn iddynt syrthio mewn cariad, gallwch efelychu tasg arall a wnaed yn yr astudiaeth - syllu’n dawel yng ngolwg eich gilydd am 4 munud.


adfywio priodas

 1. Dywedwch wrth eich partner rywbeth yr ydych chi'n ei hoffi amdanyn nhw eisoes
 2. Beth os oes unrhyw beth yn rhy ddifrifol i gael eich cellwair amdano?
 3. Pe byddech chi'n marw heno heb unrhyw gyfle i gyfathrebu ag unrhyw un. Beth fyddech chi'n difaru peidio â dweud wrth rywun? Pam nad ydych chi wedi dweud wrthyn nhw eto?
 4. Mae eich tŷ, sy'n cynnwys popeth rydych chi'n berchen arno, yn mynd ar dân. Ar ôl arbed eich anwyliaid a'ch anifeiliaid anwes, mae gennych amser i wneud rhuthr olaf yn ddiogel i arbed unrhyw un eitem? Beth fyddai hynny? Pam?
 5. O'r holl bobl yn eich teulu, y byddai eu marwolaeth yn peri cryn bryder i chi? Pam?
 6. Rhannwch broblem bersonol a gofynnwch gyngor eich partner ar sut y gallai ef / hi ei thrin.

Gofynnwch i'ch partner fyfyrio arnoch chi a sut mae'n ymddangos eich bod chi'n teimlo am y broblem rydych chi wedi'i dewis?

Nawr eich bod chi'n gwybod y 36 cwestiwn sy'n arwain at gariad, gallwch eu defnyddio i dyfu'n fwy agos atoch gyda pherson o'ch dewis. Yn yr astudiaeth am 45 munud, cymerodd iddynt fynd drwyddynt a dod yn agosach at ei gilydd.

Dilynwch eich cyflymder wrth fynd trwy gwestiynau wrth i'w dwyster dyfu, ac maen nhw'n dod yn fwy o emosiwn ac yn procio'r meddwl. Cymerwch yr amser sydd ei angen arnoch chi, eisteddwch yn gyffyrddus, ymlaciwch, a byddwch yn barod i drawsnewid eich perthynas.