Delio ag Ofn Cael Eich Twyllo Eto

Ofn cael eich twyllo eto


heriau dyddio dyn sydd wedi ysgaru

Mae'n debyg ein bod ni i gyd wedi clywed yr ymadrodd “unwaith yn twyllwr, bob amser yn twyllwr”. Os yw hyn yn wir, yna os bydd rhywun yn dewis aros gyda phriod sydd wedi bod yn anffyddlon, byddai rhywun yn teimlo'n gyfiawn wrth ddisgwyl iddynt dwyllo eto. Ond mae'n ymddangos nad yw'r mwyafrif o bartneriaid nad ydyn nhw'n galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi ar ôl bod anffyddlondeb wedi ymrwymo i'r diffyg monogami i barhau; yn hytrach maent yn disgwyl ac yn gobeithio y bydd eu priod yn ymatal rhag materion yn y dyfodol. Er gwaethaf eu dymuniadau gorau, mae'n weddol gyffredin i'r priod sy'n cael ei fradychu fod ag amheuon cryf y bydd y twyllo yn ailddechrau.Yn eithaf aml bydd ymddygiad y bradychwr yn dylanwadu'n drwm ar yr ofnau hyn. Os yw'r ymddygiadau yn gyfryw sy'n awgrymu nad ydyn nhw'n newid nac yn cymryd torri ymddiriedaeth o ddifrif, yna gall yr ansicrwydd fod yn fwy dilys. Bydd gweddill yr erthygl hon yn canolbwyntio ar amgylchiadau lle mae'n ymddangos bod rheswm i feddwl y gall y briodas oroesi ac efallai'n gryfach yn y diwedd. Mewn rhai sefyllfaoedd, ni fyddai’n cael ei gynghori bod y priod yn aros, fel y bradwr yn gwrthod rhoi diwedd ar berthynas / ymrwymo i monogami.Mae un yn cymryd risg unrhyw bryd yr ymrwymir i berthynas agos, gan na all y naill byth wybod yn sicr y bydd y llall yn ddibynadwy neu'n parhau i fod yn ddibynadwy. Mae'r risg hon yn fwy pan fydd yr ymddiriedolaeth wedi'i thorri mewn ffordd mor ddinistriol ag sy'n digwydd gyda chariad. Er gwaethaf rhai arwyddion addawol bod y twyllo drosodd, ni all rhywun byth wybod yn sicr, a gall aros gyda'r bradychwr gynhyrchu amrywiaeth o emosiynau. I wneud pethau'n fwy cymhleth, efallai na fydd y rhai sy'n cael eu bradychu yn cael cefnogaeth teulu a ffrindiau, oherwydd efallai bod yr unigolion hyn wedi cynghori'r rhai a fradychwyd i adael y berthynas. Mae hyn yn creu llawer o bwysau mewnol ac allanol i wneud i'r briodas weithio ac osgoi craffu posibl ar eraill.

Mae yna rai pethau y gallai'r bradychu geisio ceisio tawelu'r ofnau (o gael eu twyllo eto) y maen nhw'n eu profi.1. Chwiliwch am arwyddion bod y bradychwr yn gweithio i atal y twyllo a'r ymddygiad cysylltiedig

Un ffactor o bwys yw pa mor ddiffuant o barod yw'r bradychwr i gydnabod y boen a'r dinistr a achosir gan eu hymddygiad. Gall fod yn arwydd da pan fyddant yn dangos parodrwydd i gymryd yr amser i ddeall sut roedd eu gweithredoedd yn anghywir a pheidiwch â cheisio osgoi'r pwnc na'i ysgubo o dan y ryg a symud ymlaen yn hawdd. Mae cymryd cyfrifoldeb am eu dewisiadau yn hytrach na beio'r rhai sy'n cael eu bradychu yn iach yn nodweddiadol.

2. Rhowch ymddiriedaeth lle mae'n haeddiannol

Mae hyn yn mynd y tu hwnt i ganiatáu ailadeiladu ymddiriedaeth yn y bradychwr ac mae hefyd yn cynnwys gallu ymddiried ynoch chi'ch hun a gwrando ar eich perfedd. Mae'n debygol y bydd baneri coch y dewisodd y bradychu eu hanwybyddu. Ar y pwynt hwn, mae'n well maddau i chi'ch hun am gamfarnu'r sefyllfa. Mae bod yn ymddiried o ansawdd da; gallai fod yn ddefnyddiol gweithio ar ddod o hyd i'r cydbwysedd cywir o ymddiried yn eraill heb gael bleindiau ymlaen i'r hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd.

3. Ceisiwch help

Efallai y bydd rhywun yn cael ei demtio i fynd dros ben llestri i wneud yn siŵr na fydd yn colli arwyddion rhybuddio a dod yn rhy amheus, gan ddarllen gormod i mewn i bethau. Efallai mai estyn allan at weithiwr proffesiynol a all fod yn wrthrychol a thynnu sylw at gasgliadau afresymol fyddai'r mwyaf buddiol, yn enwedig os yw teulu a ffrindiau'n cymryd gormod o ran neu'n meddwl am y sefyllfa.Mae gan y priod sy'n cael ei fradychu hawl i amheuon ac ofnau; mae'n bwysig penderfynu a yw eu meddyliau'n dod yn broblemus ac yn arwain at ddioddefaint y gellir ei osgoi. Argymhellir gweithio ar yr ofnau hyn naill ai mewn cwnsela unigol neu gyplau yn hytrach na gobeithio y byddant yn gwella gydag amser.