4 Buddion Cwnsela Priodas

Buddion Cwnsela Priodas

Yn yr Erthygl honMae'r buddion cwnsela priodas yn yn ddiymwad , ond maent wedi dod yn anghenraid yn yr oes sydd ohoni. Ac eto, llai na 5% o gyplau sydd wedi ymddieithrio neu'n ysgaru ceisio cwnsela priodas i fynd i'r afael â'u perthnasoedd rhyngbersonol.Cwestiwn cyflym: Pryd yw'r tro diwethaf i chi a'ch priod fynd i weld cwnselydd priodas? Os mai “byth” yw'r ateb neu “nid ydym mewn trafferth, felly pam fyddai angen i ni fynd?”, Dyma erthygl y mae'n rhaid i chi ei darllen yn bendant.

Er bod tueddiad i dybio hynny cwnsela priodas dim ond ar gyfer cyplau mewn argyfwng, y gwir amdani yw bod y broses cwnsela priodas yn rhywbeth a all fod yn fuddiol i unrhyw gwpl p'un a ydyn nhw'n newydd-anedig, rhieni newydd neu hyd yn oed gwŷr a gwragedd sydd wedi bod yn briod am 30 mlynedd neu fwy.
rhyw gyda dieithryn

Ond y cwestiwn yma yw - a yw cwnsela priodas yn ddefnyddiol? Beth yn union yw rhai o'r manteision profedig a ddaw yn sgil mynd i weld cwnselydd priodas?

Gadewch i ni ddarganfod drosom ein hunain -

Mae'r ateb i'r cwestiwn - Pa mor effeithiol yw cwnsela priodas wedi'i egluro yn yr erthygl hon trwy siarad amdano pedwar o brif fuddion cwnsela priodas.Gobeithio, erbyn ichi ddarllen hwn, y byddwch am wneud apwyntiad i weld cwnselydd priodas yn yr ymdrechion i wneud eich priodas eich hun hyd yn oed yn well cyn gynted ag y gallwch.

1. Gall eich helpu i ddatrys materion

Boed yn arian, agosatrwydd , cyfathrebu , amserlennu, neu unrhyw fater arall yr ydych chi a'ch priod yn ei gael, weithiau gall fod yn anodd dod i a penderfyniad ar eich pen eich hun .

Mae hyn yn arbennig o wir pan fydd gan y ddau ohonoch farn hollol groes ar y materion hyn. Wedi'r cyfan, nid yw cwnselydd priodas wedi'i gysylltu'n emosiynol â'ch priodas, ond, ar yr un pryd, mae'n cael ei astudio a'i fedrus o ran perthnasoedd priodasol.

Gallant fod yn wrthrychol o ran dod o hyd i benderfyniad a fydd orau yn y berthynas yn y pen draw. Mae hynny bob amser yn ddefnyddiol pan fydd cwpl yn chwilio am atebion i'w problemau.

2. Gall eich helpu i osgoi problemau mawr yn y dyfodol

Er bod yna lawer o adroddiadau cyhoeddedig sy'n nodi mai un o'r pethau gorau y gallwch chi ei wneud ar gyfer eich priodas yw gweld cwnselydd neu therapydd (o leiaf ychydig weithiau'r flwyddyn), yr un peth astudiaethau bydd hefyd dweud wrthych bod y ynghynt rydych chi'n dewis gwneud hynny ei wneud , yr gwell .

Yn anffodus, mae llawer o gyplau yn tueddu i aros nes bod eu priodas yn y bôn ar “gynnal bywyd” cyn gweld cwnselydd. Eu gobaith yw y gall y cwnselydd “achub” eu priodas.

Nawr, nid swydd cwnselydd priodas yw hynny mewn gwirionedd. Ni allwch ddisgwyl iddynt ddefnyddio eu ffon hud i wneud i ffwrdd â'ch gwrthdaro priodasol ar unwaith. Os ydych yn dymuno mwynhau y buddion cwnsela priodas , mae angen i chi fynd atynt y foment rydych chi'n amau ​​bod pethau'n cwympo'n ddarnau yn eich priodas.

Mae cwnselwyr priodas yno'n syml i'ch helpu chi i gael yr offer sydd eu hangen arnoch i achub eich priodas eich hun. Ond po fwyaf rhagweithiol ydych chi wrth eu gweld cyn i bethau fynd yn rhy ymdrechgar, y mwyaf y gallant eich cynorthwyo a gorau oll y byddwch chi a'ch priod.

3. Mae'n lle diogel i fentro allan

Lle diogel i fentro allan teimladau

Allan o holl fuddion cwnsela priodas y soniwyd amdanynt hyd yn hyn, gallai hyn ymddangos yn un od; ond nid yw hynny'n ei gwneud yn llai perthnasol o lawer.

Peth gwych arall am cwnselwyr priodas yw eu bod yn gallu gwasanaethu fel cyfryngwr os oes pethau yr ydych chi a / neu'ch priod naill ai wedi bod yn rhy ofnus i'w rhannu neu nad ydych wedi gallu cael datrysiad clir a therfynol arnynt.

Nid yw dal pethau i mewn yn dda i'ch lles emosiynol ac mae sesiwn cwnsela priodas yn lleoliad da i fentro. Hefyd, gall cwnselydd priodas eich helpu chi i ddysgu sut i fynegi'ch teimladau mewn ffordd fwy cynhyrchiol.

4. Nid yw mor ddrud ag y byddech chi'n meddwl

Os ydych chi bron yn argyhoeddedig y dylech chi fynd i weld cwnselydd priodas, ond eich mae'r gyllideb yn dynn , dyna fantais arall mewn gwirionedd sy'n dod gyda mynd i weld un.

Un o fanteision cwnsela cyplau yw bod y sesiynau lawer yn rhatach na gweld seiciatrydd neu seicolegydd, hefyd mae'n tueddu i ofyn am lai o amser a bod yn fwy effeithiol na mynd i weld cwnselydd ar ei ben ei hun.

Hefyd, os ydych chi'n digwydd bod mewn sefyllfa ariannol enbyd, mae llawer o gwnselwyr priodas yn agored i weithio allan cynllun talu.

Fel y gallwch weld, mae cymaint o fuddion cwnsela priodas yn dod o weld cwnselydd. Mae'n un o'r allweddi i gael y math o briodas rydych chi wedi bod eisiau erioed - ac rydych chi mor haeddiannol ohoni!

Ond fel y mwyafrif o bethau eraill, mae set benodol o manteision ac anfanteision o cwnsela priodas . Rydym eisoes wedi archwilio buddion cwnsela cyplau, mae'n bryd archwilio anfanteision cwnsela priodas.

Anfanteision cwnsela priodas

Cyn i chi drefnu apwyntiad i chi'ch hun gyda chynghorydd, mae yna rai pethau y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt - yr ychydig anfanteision o gwrdd â chynghorydd perthynas.

Nawr, bob problem priodas yn unigryw felly hefyd y meddyginiaethau sydd ar gael i arestio'r materion dienw hynny. Yn yr un modd, nid yw cwnsela priodas yn gweithio bob amser ac yn aml, mae'n methu â dod o hyd i'r problemau neu ddod o hyd i ateb addas iddi.


rheoli nodweddion dynion

Hefyd, gall rhywun wir flasu buddion cwnsela perthynas os yw'r ddau bartner yr un mor ymrwymedig i ddod â'r un newidiadau cadarnhaol yn eu priodas, yn ymroddedig i fynd i'r afael â'r materion sydd heb eu datrys, ac yn onest yn eu hatebion i ymholiadau'r cwnselydd.

Mae cwnsela priodas yn cymryd amser ac yn gofyn am yr un faint o ymroddiad gan y ddau bartner. Ni all un priod ymladd dros y briodas yn unig.

Felly, cyn eich bod yn dymuno mwynhau buddion cwnsela priodas, rhaid i chi fod yn ymwybodol o'r manteision a'r anfanteision a grybwyllwyd o gwnsela priodas. Ac, i ateb eich cwestiwn, ‘a yw cwnsela priodas yn fuddiol?’ Yr ateb yw Ydw, ydy.