4 Manteision ac Anfanteision Priodi Wrth Astudio yn y Brifysgol

Priodferch A Priodfab Gyda Blodau Hyfryd Bookey Yn Dal Mewn Dwylo Ar ôl Seremoni Priodas

Yn yr Erthygl hon

Mae priodas bob amser yn bwnc sensitif yn y gymdeithas heddiw. Unwaith, roedd angen priodas i weithredu o fewn cylch teuluol, ac roedd poblPriodiifanc iawn.

Mae amseroedd wedi newid. Pob blwyddyn, llai o filoedd o flynyddoedd yn dewis priodi. Mae dewis o'r fath yn deillio o agwedd negyddol tuag at briodas. Gan fod crefydd yn llai amlwg ym mywydau pobl ifanc, maen nhw'n gweld priodas fel darn o bapur yn unig a dim byd arall.

Nid yw pawb yn cadw at y math hwn o ragolygon.

Hyd yn oed heddiw, mae rhai pobl yn priodi mor gynnar ag y maent yn astudio yn y brifysgol. Mae cyplau yn ystyried hwn yn bwnc llosg, wrth iddyn nhw geisio penderfynu a ydyn nhw am fynd i mewn i briodas sanctaidd ai peidio.

Priodas yn ystod y brifysgol mae astudiaethau yn llawer mwy na ffyddlondeb ac amser. Er mwyn eich helpu i ddeall yr heriau, rydym wedi dyrannu'r broblem benodol hon. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dod â manteision ac anfanteision priodi i chi ar yr adeg hon yn eich bywyd.

Gweithredu allan o ofn? Gan mai'r brifysgol yw'r cyfnod rhyfeddaf mewn bywyd i'r rhan fwyaf o bobl, mae ganddyn nhw amheuon difrifol am briodi.

Mae cyfnodau cythryblus yn peri llawer o gwestiynau a chyfyng-gyngor i bobl nad ydynt yn gwybod ble i fynd gyda'u perthynas. Gall ymddangos fel brawychus neu llethol, nid yw priodas yn fargen fawr. Ond pam mae pobl yn dewis priodi yn ystod y brifysgol?

Gadewch i ni edrych ar y rhesymau mwyaf cyffredin.

Gall ofn arwahanrwydd fod yn llethol

Dyn yn sefyll y tu ôl i fenywod yn gorchuddio ei wyneb â chysyniad dwys ofn

Er mwyn mynd ar drywydd ffioedd dysgu is neu raglenni y maent eu heisiau, mae myfyrwyr yn aml yn symud miloedd o filltiroedd.

Gall setlo mewn amgylchedd newydd lle nad ydych chi'n adnabod unrhyw un fod yn eithaf brawychus i'r rhan fwyaf o bobl. Mewn ymgais i atal eu hunain rhag cael eu hynysu, maen nhw'n priodi â'u person arwyddocaol arall.

Mae'ch partner yn lleddfu neu'n dileu'r trawsnewid yn llwyr. Ofn na fyddant yn dod o hyd i un arall yw un o brif achosion priodas myfyrwyr. Er mor drist ag y mae hyn yn swnio, mae llawer o briodasau 19-23 oed yn deillio o prif ansicrwydd .

Oherwydd swm llethol o ddeunydd i'w astudio yn eu plentyndod, mae llawer o blant yn agored iddostraen a thensiwn.

Mae awyrgylch o'r fath yn golygu na all pobl gymdeithasu a dod o hyd i bartner. Pan fyddant yn llwyddo i ddod o hyd i rywun cyn y brifysgol, maent am briodi gan ofni y bydd seibiant yn eu gwneud yn unig am byth.

Diwylliant ac emosiynau – Dal yn ffactor?

Gall disgwyliadau rhieni wthio plant i wneud yr alwad.

Er ein bod yn byw yn yr 21ain ganrif, mae traddodiadau cyffredin yn dal i fodoli yn ein cymdeithas.

Diwylliannau amrywiol megis yr Indiaid neu'r Dwyrain Ewropeaidd, priodas yn dal i gael ei hystyried fel gofyniad i fyw bywyd normal. Er mwyn osgoi siomi eu rhieni, mae llawer o fyfyrwyr yn priodi ar frys er mwyn osgoi pwysau o'u cartrefi.

John Vermaire, arbenigwr anthropoleg yn Traethawd ArAmser , yn cadarnhau y gall pwysau sy’n deillio o draddodiadau niweidio bywydau pobl ifanc.

Dywed, Yn aml, yn y teuluoedd patriarchaidd hyn, mae plant yn gweld eu rhieni fel yr unig ffigurau yn eu bywydau. Nid ydynt am eu siomi a phriodi ar frys, gan ddymuno plesio eu hunain a'u rhieni. Mae penderfyniad fel yna yn achosi anhrefn yn eu 20au cynnar.

Maent yn caru ei gilydd

Cwpl Cariadus Yn Dal Lady Yn Ei Law Yn Gwenu Ar Draeth O

Yn yr oes hon o flings aperthnasau achlysurol, mae'n anodd dod o hyd i bobl sydd gyda'i gilydd am amser hir yn 20 oed.

Fodd bynnag, mae rhai cyplau o hyd sy'n teimlo'r angen i ddilysu eu cariad trwy briodi. Ai dyna fyddai'r penderfyniad cywir? Gadewch i ni ddadansoddi'r manteision a'r anfanteision a cheisio dadansoddi.

Rhesymau dros briodi:

1. Gall hepgoriadau ffioedd dysgu ddod o ganlyniad i briodas

Mae gan rai taleithiau ffioedd dysgu uwch i fyfyrwyr.

Yn y rhan fwyaf o achosion, maent yn ymladd i ennill dinasyddiaeth yn y wladwriaeth honno, sy'n cynnwys tri gofyniad - presenoldeb corfforol, bwriad i aros ac annibyniaeth ariannol.

2. Mae annibyniaeth yn anmhosibl ei brofi

Mae priodas yn gadarnhad annibyniaeth ar unwaith.

Yn taleithiau fel California ,Priodasau di-gariadgwneud i arbed arian wedi bod yn boblogaidd ers blynyddoedd. Os ydych chi'n dymuno arbed hyd at $29.000 ar ffioedd dysgu y tu allan i'r wladwriaeth, gallwch chi briodi.

3. Mae cael rhywfaint o sicrwydd bob amser yn fuddiol

Mae chwilio am bartner yn plagio bywydau llawer o fyfyrwyr, a gall effeithio ar eu hiechyd meddwl a'u graddau.

Yn y cyfnod cythryblus hwn o fywyd, mae’n braf cael rhywun y gallwch ddychwelyd adref iddo. Gall bod yn briod â'ch person arall arwyddocaol fod yn sefydlogrwydd sydd ei angen arnoch i atgyweirio pob rhan arall o'ch bywyd.

4. Mae treulio amser gyda'ch ffrind gorau yn fendith

Pâr Ifanc Yn Caru Gyda

Os ydych chi'n caru rhywun, nid oes unrhyw reswm pam na ddylech chi briodi , dde? Mae gwybod y gallwch chi gydfodoli â rhywun ac ymestyn y cyfnod hwnnw yn dod â mwy o hwyl a llawenydd i'ch bywyd am byth.

Ond, pam lai?

Rhesymau i beidio â phriodi:

1. Gallai fod yn rhy fuan

Gall cwympo mewn cariad fod yn gyffur peryglus o ran hormonau.

Er efallai eich bod chi'n meddwl bod y person yn iawn i chi, nid ydych chi wedi bod trwy bopeth gyda'ch gilydd, ac efallai yr hoffech chi aros.

Meddyliwch am eich teimladau a cheisiwch weld eich hunain gyda'ch gilydd ymhen pum mlynedd.

2. Gall gwrthdyniadau fod yn gostus

Mae astudiaethau'n heriol ac yn gofyn am lawer o ymroddiad.

Sylweddoli eich bod wedi priod person anghywir a gall fod popeth yn cwympo yn effeithio ar eich addysg.

Mae pobl yn gadael y coleg ac yn datblygu problemau camddefnyddio sylweddau oherwyddpriodasau ansefydlog.

3. Efallai yr hoffech chi gael hwyl

Cwpl Annwyl yn Gorwedd Ar Wely Merched Mochyn Dyn Talcen Cariad Emosiynol Cysyniad

Nid yw'r ffaith bod eich ffrind o'r ysgol uwchradd yn briod â'i gariad yn golygu y dylech chi ddilyn yr un peth.

Mae priodas yn gofyn am fywyd mwy heddychlon, ac nid yw pawb yn fath ar gyfer hynny. Gall rhwystredigaeth ddigwydd os sylweddolwch eich bod wedi dal eich hun.

4. Ni ddylid diystyru'r angen am ofod personol

Mae'n well gan lawer o fyfyrwyr aros yn sengl yn eu coleg gan fod yn rhaid iddynt weithio, astudio, a chael llawer o negeseuon yn ystod y dydd. Weithiau, mae angen heddwch arnynt yn y cyfnod mwyaf prysur o fywyd.

Gall bod wrth ymyl rhywun bob amser fod yn annymunol a gwneud pethau'n waeth.

Peidiwch â pheryglu addysg am ffafrau ariannol, cyfreithiol ac emosiynol

Mae myfyrwyr coleg wedi dechrau defnyddio priodas fel arf i fanteisio ar fylchau cyfreithiol a chael hepgoriadau ffioedd dysgu.

Er y gall fod yn hwyl priodi â chariad eich bywyd, rydych mewn perygl o beryglu addysg.

Os mai ef neu hi yw'r un, ni fydd ots ganddyn nhw beidio â phriodi a chael ychydig o annibyniaeth yn ystod y coleg. Os ydyn nhw'n mynnu priodi, rydych chi'n anghytuno ac nid ydyn nhw'n cael eu gwneud ar gyfer eich gilydd.

Ranna ’: